02 Hymn o Trójcy Świętej (Ef 1,3-14)

 0    60 Datenblatt    orygenes
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ἀγαπάω
Lernen beginnen
kocham, przyjmuję kogoś z radością
ἀγάπη, ης, ἡ
Lernen beginnen
miłość (często: większego wobec mniejszego), życzliwość, dobra wola (często: względem kogoś, kto na nią nie zasługuje)
ἅγιος, ία, ον
Lernen beginnen
święty w sensie: (1) inny, oddzielony, idea: sacrum oddzielone od profanum; (2) uświęcony, przeniknięty Bożym istnieniem; (3) święty moralnie, czyli zachowujący Boże przykazania
αἷμα, ατος, τό
Lernen beginnen
(1) krew; (2) świadomość, ośrodek życia; (3) krew jako cena wykupu; (4) krew przelana na skutek morderstwa, przemocy lub ofiary
ἀκούω
Lernen beginnen
słucham, słyszę
ἀλήθεια, ας, ἡ
Lernen beginnen
obiektywnie: prawda; subiektywnie: szczerość, wolność umysłu w sądzeniu; rzeczywistość istniejąca obiektywnie (ἐπ᾽αὐτῆς τῆς ἀληθείας / według rzeczywistych faktów; Polibiusz 1.21.3)
ἄμωμος, ον
Lernen beginnen
(1) relig.: czysty kultualnie, bez skazy, nadający się na ofiarę dla Boga, nieskazitelny; (2) etyk.: moralnie czysty, bez zarzutu.
ἀνακεφαλαιόω
Lernen beginnen
etym.: poddaję głowie / osadzam na zawiasach; (1) skupiam, podsumowuję, streszczam, unifikuję, ujmuję w skrócie, czynię jedność z wielości; (2) poddaję coś pod czyjeś wpływy i władzę.
ἀπολύτρωσις
Lernen beginnen
odkupienie; (1) ekonom.: akt prawdy wykupu niewolników o wartości proporcjonalnej do ich ceny; (2) relig.: odkupienie z niewoli grzechów.
ἀρραβών, ῶνος, ὁ
Lernen beginnen
(1) zadatek, przedpłata; (2) dowód, gwarancja; (3) dar, prezent (Plutarch, Galb. 17.3)
ἄφεσις, εως, ἡ
Lernen beginnen
uwolnienie, uruchomienie, wprawienie czegoś w ruch, usunięcie przeszkody (Platon, Politicus 273c); przywrócenie oddechu (Chariton z Afrodyzji 1.8.1); przebaczenie (Platon, Leg. 869d; Izokrates, Trapeziticus 29).
βουλή, ῆς, ἡ
Lernen beginnen
wola, plan, cel, postanowienie, decyzja
γῆ, γῆς, ἡ
Lernen beginnen
ziemia
γνωρίζω
Lernen beginnen
przyczynowo: daję poznać, uświadamiam, objawiam (αὐτὸν τῇ βουλῇ γνωρίζοντος ἰσχυρῶς / mocno daję poznać racje senatowi; Appian z Aleksandri, Macedonica 9.6); skutkowo: rozumiem, poznaję
δόξα, ης, ἡ
Lernen beginnen
(1) coś oczywistego, jawnego, chwała
εἰμί
Lernen beginnen
jestem
ἐκλέγω
Lernen beginnen
zwołać, wybrać, etym.: wołam tutaj (λέγω) ludzi z (ἐκ-) różnych stron; idea przejścia ze stanu rozproszenia w stan zorganizowanej całości.
ἐνεργέω
Lernen beginnen
działam, jestem aktywny [energia], jestem skuteczny.
ἐπαγγελία, ας, ἡ
Lernen beginnen
obietnica, nakaz, cytat; etym. obietnica = wieść / słowa posłańca (αγγελία) dane z góry (ἐπ-).
ἔπαινος, ου, ὁ
Lernen beginnen
pochwała, prośba, modlitwa
ἐπουράνιος, ον
Lernen beginnen
przymiotnikowo: ponadniebiański; rzeczownikowo: sfery ponad niebiosami
εὐαγγέλιον, ου, τό
Lernen beginnen
dobra nowina
εὐδοκία, ας, ἡ
Lernen beginnen
upodobanie, radość czegoś, etym.: coś co jawi się jako miłe
εὐλογέω
Lernen beginnen
błogosławię, etym.: dobrze (εὐ) mówię (λογέω); w teologii: konsekrować hostię.
εὐλογητός, ή, όν
Lernen beginnen
błogosławiony
εὐλογία, ας, ἡ
Lernen beginnen
(1) dobre słowa, szczera mowa; (2) dobra sława (Pindar, Olympia 5.24); (3) relig.: błogosławieństwo, konsekracja.
θέλημα, ατος, τό
Lernen beginnen
wola
θεός, οῦ, ὁ
Lernen beginnen
Bóg (ὑπὸ θεοῦ γίγνεσθαι / zaistnieć jako dzieło boga; Lukian z Samosat, Dialogi mortuorum 12.5)
καθώς
Lernen beginnen
spójnik współrzędny porównawczy (tak jak), może być formułą wprowadzającą cytat
καιρός, οῦ, ὁ
Lernen beginnen
czas, chwila właściwa, okazja (καιρὸν λαμβάνειν / wykorzystać okazję, Tukidydes 2.34.8), właściwy moment, okazja (κ. βραχὺ μέτρον ἔχει / okazja trwa tylko chwilę; Pindar, Pythia 4.28)
καταβολή, ῆς, ἡ
Lernen beginnen
fundacja, położenie fundamentów
κατενώπιον
Lernen beginnen
przyim: przed, wobec, w obecności
κληρονομία, ας, ἡ
Lernen beginnen
prawo do dziedziczenia, część dziedziczona, dziedzictwo, spadek (κληρονομίας μὴ κατὰ δόσιν εἶναι ἀλλὰ κατὰ γένος / spadek winien być ustalony według parenteli, a nie według życzenia właściciela; Arystoteles, Politica 1309a 2) partymonium, ojcowizna
κληρόω
Lernen beginnen
ciągnę los, losuję; strona bierna: jestem wybrany
κόσμος, ου, ὁ
Lernen beginnen
(1) ład, porządek (εὖ κατὰ κόσμον / w dobrym porządku Homer, Iliada 10.472); (2) dyscyplina, reguła, norma (κόσμον τόνδε καταστήσασθαι / wcielać w życie te reguły; Herodot 1.99.1); (3) świat, wszechświat.
κύριος, ου, ὁ
Lernen beginnen
(1) pan, czyli ktoś, kto ma władzę (κύριοι κρίνειν / mają władzę decydować; Arystoteles, Polityka 1273a) (2) osoba z autorytetem i władzą; (3) w LXX tłumaczy imię Boga Jahwe.
λόγος, ου, ὁ
Lernen beginnen
słowo, nauka, racja, dowód, powiedzenie, przysłowie, racjonanlość myślenia i dyskursu; relig.: prawda objawiona, słowo objawione, przykazanie, Słowo Wcielone (= Chrystus).
μυστήριον, ου, τό
Lernen beginnen
tajemnica, misterium
οἰκονομία, ας, ἡ
Lernen beginnen
dosł. zarządzanie domem [ekonomia]; zarządzanie, administrowanie
οὐρανός, οῦ, ὁ
Lernen beginnen
niebo
παράπτωμα, ατος, τό
Lernen beginnen
etycz.: złe czyny, czyny niemoralne i niezgodne z obowiązującymi normami etycznymi; dewiacje; relig.: grzechy, przewinienia
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Lernen beginnen
atryb.: cały, dystryb.: każdy
πατήρ, πατρός, ὁ
Lernen beginnen
ojciec; plur. Ojcowie = przodkowie (ἕξει πατέρων μέγαν ὄλβον / przywróci wielki dobrobyt jego ojców; Ajschylos, Choephori 865); stolica (Platon, Republika 555e), zob. gra słów w Ef: od Ojca (gr. pater) - pochodzi ojczyzna niebieska (gr. patria).
περιποίησις, εως, ἡ
Lernen beginnen
zdobycz, towar nabyty, dobro zakupione, własność, szczególna zdobycz, zbawienie, akt ocalenia przed zniszczeniem
περισσεύω
Lernen beginnen
(1) intransit.: być cennym, posiadać więcej niż to, co potrzebne, obfitować (τοσοῦτον τῳ Περικλεῖ ἐπερίσσευσε τότε ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς προέγνω / miał wiele racji Perykles, by przewidzieć zdarzenia; Tukidydes 2.65.13); (2) trans.: dać coś komuś w obfitości.
πιστεύω
Lernen beginnen
wierzę
πλήρωμα, ατος, τό
Lernen beginnen
to, co wypełnia jakąś przestrzeń, pełnia
πλοῦτος, ου, ὁ
Lernen beginnen
nadmiar, przewyższająca ilość czegoś: relig.: bogactwo np. łaski
πνεῦμα, ατος, τό
Lernen beginnen
wiatr, duch
πνευματικός, ή, όν
Lernen beginnen
duchowy
προελπίζω
Lernen beginnen
mieć nadzieję (-ελπίζω) przed ustalonym czasem, wcześniej (προ-); oczekiwać, wyczekiwać (Symplicjusz, In Epictetum comm 50)
πρόθεσις, εως, ἡ
Lernen beginnen
wystawienie na widok publiczny
προορίζω
Lernen beginnen
przeznaczam, wyznacza, wydzielam (ἡμέραν / wyznaczyć dzień; Heliodor 7.24.4; ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισεν γενέσθαι / co i tak, w swojej mocy i ze swej woli, już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć; Dz 4.28)
προτίθημι
Lernen beginnen
położyć przed
σοφία, ας, ἡ
Lernen beginnen
mądrość
σφραγίζω
Lernen beginnen
pieczętuję, oznaczam pieczęcią
σωτηρία, ας, ἡ
Lernen beginnen
zbawienie
υἱοθεσία, ας, ἡ
Lernen beginnen
prawny akt usynowienia
φρόνησις, εως, ἡ
Lernen beginnen
sposób myślenia, zrozumienie, idea, pomysł, inteligencja, decyzja (φρόνησιν λαβεῖν / podjąć decyzję; Sofokles, Philoctetes 1078); osąd (κατὰ τὴν ἰδίαν φ. / według własnego osądu; MEN.Gn. 388)
χαριτόω
Lernen beginnen
okazuję łaskę, obdarowuję łaską

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.