1.16 Przysłówki

 0    36 Datenblatt    martabab
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak ona śpiewa?
Lernen beginnen
Как она́ поёт?
Ona szybko czyta?
Lernen beginnen
Она́ бы́стро чита́ет?
Ta studentka pięknie rysuje.
Lernen beginnen
Э́та студе́нтка рису́ет краси́во.
Wszystkie babcie smacznie gotują.
Lernen beginnen
Все ба́бушки вку́сно гото́вят.
Niczego nie rozumiem, dlatego że on szybko mówi.
Lernen beginnen
Я ничегó не понима́ю, потому́ что он бы́стро говори́т.
Jak dobrze dzisiaj wyglądasz!
Lernen beginnen
Как хорошо́ ты сего́дня вы́глядишь!
Jak się czujesz? Dobrze czy źle?
Lernen beginnen
Как ты себя́ чу́вствуешь? Хорошо́ и́ли пло́хо?
Czuję się okropnie.
Lernen beginnen
Я ужа́сно себя́ чу́вствую.
Dzisiaj czujemy się wspaniale.
Lernen beginnen
Сего́дня мы отли́чно себя́ чу́вствуем.
My uważnie słuchamy nauczyciela na lekcji.
Lernen beginnen
Мы внима́тельно слу́шаем учи́теля на уро́ке.
Zimą i jesienią jest chłodno, a latem wiosną jest ciepło.
Lernen beginnen
Зимо́й и о́сенью хо́лодно, а ле́том и весно́й тепло́.
Dzisiaj w Kaliningradzie jest upalnie/gorąco.
Lernen beginnen
Сего́дня в Калинингра́де жа́рко.
Nie lubię jak jest tak hałaśliwie.
Lernen beginnen
Я не люблю́ когда́ так шу́мно.
My mieszkamy blisko szpitala.
Lernen beginnen
Мы живём бли́зко больни́цы.
Nasza szkoła jest niedaleko domu.
Lernen beginnen
На́ша шко́ла недалеко́ от до́ма.
Moje mieszkanie jest daleko.
Lernen beginnen
Моя́ кварти́ра далеко́.
Latem jest bardzo upalnie/gorąco.
Lernen beginnen
Ле́том о́чень жа́рко.
Ten autor ciekawie pisze, a tamten nieciekawie.
Lernen beginnen
Э́тот а́втор пи́шет интере́сно, а тот неинтере́сно.
Wy mówicie po rosyjsku dobrze, a my słabo.
Lernen beginnen
Вы говори́те по-ру́сски хорошо́, а мы пло́хо.
Młodzi ludzie biegle mówią po angielsku.
Lernen beginnen
Молоды́е лю́ди бе́гло говоря́т по-англи́йски.
Jak wy mówicie po polsku?
Lernen beginnen
Как вы говори́те по-по́льски?
Ja trochę mówię po francusku.
Lernen beginnen
Я немно́жко говорю́ по-францу́зски.
W tygodniu mało śpimy, bo dużo pracujemy.
Lernen beginnen
Мы ма́ло спим в бу́дни, потому́ что мы мно́го рабо́таем.
Ty bardzo głośno śpiewasz.
Lernen beginnen
Ты о́чень гро́мко поёшь.
My za mało odpoczywamy w weekendy.
Lernen beginnen
Мы сли́шком ма́ло отдыха́ем по выходны́м.
Jest mi wesoło.
Lernen beginnen
Мне ве́село.
Dlaczego jest panu tak wesoło?
Lernen beginnen
Почему́ вам так ве́село?
Bratu jest nudno na lekcji matematyki.
Lernen beginnen
Бра́ту ску́чно на уро́ке матема́тики.
Jest mi bardzo miło.
Lernen beginnen
Мне о́чень прия́тно.
Jest mi smutno, a jej jest wesoło.
Lernen beginnen
Мне гру́стно, а ей ве́село.
Wysoko skaczecie?
Lernen beginnen
Вы высоко́ пры́гаете?
My dokładnie nie wiemy, co to jest.
Lernen beginnen
Мы то́чно не зна́ем, что э́то.
Ja poważnie myślę o przyszłości.
Lernen beginnen
Я серьёзно ду́маю о бу́дущем.
Uwaga! Tam jest niebezpiecznie!
Lernen beginnen
Осторо́жно! Там опа́сно!
Tutaj jest bezpiecznie.
Lernen beginnen
Здесь безопа́сно.
Jacek spokojnie odpowiada na pytania.
Lernen beginnen
Я́цек споко́йно отвеча́ет на вопро́сы.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.