100 najważniejszych czasowników angielskich

 0    104 Datenblatt    dudeusz73
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
On jest głupi.
Lernen beginnen
to be
He is stupid.
mieć, posiadać
Czy masz aparat fotograficzny?
Lernen beginnen
to have
Have you got a camera?
robić, wykonywać
Dlaczego to zrobiłeś?
Lernen beginnen
to do
Why did you do that?
mówić
Co powiedziałeś?
Lernen beginnen
to say
What did you say?
iść, pojechać
Gdzie chodzisz w każdy piątek?
Lernen beginnen
to go
Where do you go every friday
móc, potrafić
Potrafię grać na pianinie.
Lernen beginnen
can
I can play the piano.
dostawać, otrzymywać
Czy dostałeś ten adres?
Lernen beginnen
to get
Did you get that address?
robić, produkować
To nie robi różnicy.
Lernen beginnen
to make
It makes no difference.
wiedzieć
Nie wiem, co się dzieje.
Lernen beginnen
to know
I don’t know what’s going on.
będzie (czasownik modalny do wyrażania przyszłości)
Zrobię cokolwiek zechcesz.
Lernen beginnen
will
I will do anything you want.
myśleć, uważać że
Co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
to think
What do you think about it?
brać, zabierać
Wezmę psa na spacer.
Lernen beginnen
to take
I’ll take the dog for a walk.
widzieć
Widziałeś to?
Lernen beginnen
to see
Did you see that?
podchodzić, zbliżać się
Podejdź tutaj, proszę.
Lernen beginnen
to come
Come here, please.
chcieć
Czego chcesz ode mnie?
Lernen beginnen
to want
What do you want from me?
patrzeć, oglądać
Spójrz na to!
Lernen beginnen
to look
Look at this!
używać, korzystać
Czy mogę użyć twojego telefonu?
Lernen beginnen
to use
Can I use your phone?
znajdować, odkrywać
Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego.
Lernen beginnen
to find
I can’t find my mobile phone.
dawać, podarować
Daj mi rękę.
Lernen beginnen
to give
Give me your hand.
powiedzieć, mówić
Dlaczego mi nie powiedziałeś?
Lernen beginnen
to tell
Why didn’t you tell me?
pracować
Gdzie pracujesz?
Lernen beginnen
to work
Where do you work?
móc
Dzisiaj może padać.
Lernen beginnen
to may
It may rain today.
powinien, powinna, powinno, powinni
Powinieneś czytać więcej książek.
Lernen beginnen
should
You should read more books.
dzwonić
Zadzwonię do ciebie jutro.
Lernen beginnen
to call
I’ll call you tomorrow.
próbować, usiłować
Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.
Lernen beginnen
to try
I tried to call you, but the line was busy.
pytać, zadawać pytanie
Spróbuj jeszcze raz
Lernen beginnen
to ask
Try again
musieć, potrzebować
Muszę kupić spodnie.
Lernen beginnen
to need
I need to buy a pair of trousers.
doświadczać, odczuwać
Czuję to samo.
Lernen beginnen
to feel
I feel the same.
stawać się
Jej życie stało się bardzo trudne.
Lernen beginnen
to become
Her life has become very difficult.
wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać
Wychodzę do szkoły wcześnie.
Lernen beginnen
to leave
I leave for school early.
postawić, położyć
On położył książkę na stole.
Lernen beginnen
to put
He put the book on the table.
mieć na myśli, znaczyć
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
to mean
What do you mean?
trzymać, zatrzymywać
Czy mogę to zatrzymać?
Lernen beginnen
to keep
May I keep it?
pozwalać
On pozwala jej robić co tylko ona chce.
Lernen beginnen
to let
He lets her do whatever she wants.
rozpoczynać
Czy możemy zacząć?
Lernen beginnen
to begin
Shall we begin?
pomagać
Jak mogę Ci pomóc?
Lernen beginnen
to help
How can I help you?
rozmawiać
Muszę z tobą porozmawiać.
Lernen beginnen
to talk
I need to talk to you.
wydawać się
Wydajesz się smutny.
Lernen beginnen
to seem
You seem sad.
odwracać, skręcać
Obróć krzesło.
Lernen beginnen
to turn
Turn the chair around.
startować, rozpoczynać się
O której godzinie rozpoczyna się mecz?
Lernen beginnen
to start
What time does the match start?
móc, mógłby
Mógłbym to zrobić.
Lernen beginnen
might
I might do it.
pokazywać
Pokażę Panu gdzie to jest.
Lernen beginnen
to show
I'll show you where it is.
słyszeć
Przepraszam, nie słyszę cię.
Lernen beginnen
to hear
Sorry, I can’t hear you.
bawić się, grać
Czy mogę pobawić się z twoim psem?
Lernen beginnen
to play
Can I play with your dog?
biegać
Musimy uciekać
Lernen beginnen
to run
We have to run
przenosić, poruszać
Nie przesuwaj stołu.
Lernen beginnen
to move
Don’t move the table.
lubić, podobać się
Ona lubi marchewki.
Lernen beginnen
to like
She likes carrots.
mieszkać, żyć
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
to live
Where do you live?
wierzyć, uwierzyć
Czy naprawdę w to wierzysz?
Lernen beginnen
to believe
Do you really believe that?
trzymać
Czy mógłbyś potrzymać to przez chwilę?
Lernen beginnen
to hold
Could you hold it for a moment?
przynosić
Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wody?
Lernen beginnen
to bring
Could you bring me some more water?
wydarzyć się, zdarzyć się
Co się stało?
Lernen beginnen
to happen
What happened?
musieć (coś zrobić)
Muszę zrobić zadanie domowe.
Lernen beginnen
must
I must do my homework.
pisać
Napisz na tym swoje nazwisko.
Lernen beginnen
to write
Write your name on it.
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.
Lernen beginnen
to provide
The school provides free books for all pupils.
siedzieć
Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.
Lernen beginnen
to sit
I can’t just sit and do nothing.
stać
Posąg stoi na środku rynku.
Lernen beginnen
to stand
The statue stands in the middle of the marketplace.
tracić
Nie ma czasu do stracenia.
Lernen beginnen
to lose
There’s no time to lose.
płacić
Czy mogę zapłacić kartą?
Lernen beginnen
to pay
Can I pay by card?
spotykać, poznawać
Miło mi cię poznać.
Lernen beginnen
to meet
It’s nice to meet you.
zawierać
Cena zawiera koszt przesyłki.
Lernen beginnen
to include
The price includes shipping cost.
kontynuować, trwać
Pozwól mi kontynuować.
Lernen beginnen
to continue
Let me continue.
umieszczać, ustawiać
Ona postawiła kwiaty na stole.
Lernen beginnen
to set
She set the flowers on the table.
uczyć się
Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.
Lernen beginnen
to learn
You cannot learn everything at once.
zmieniać
Wszystko się zmieni na lepsze.
Lernen beginnen
to change
It’ll all change for the better.
prowadzić
Ona doprowadzi mnie do ciebie.
Lernen beginnen
to lead
She will lead me to you.
rozumieć
Nie rozumiem.
Lernen beginnen
to understand
I don’t understand
oglądać, obserwować
Uważaj jak idziesz, Mark
Lernen beginnen
to watch
Watch your step, Mark.
podążać za
Podążaj za mną!
Lernen beginnen
to follow
Follow me!
zatrzymywać się
Mógłbyś się tutaj zatrzymać?
Lernen beginnen
to stop
Could you stop here, please?
tworzyć
On stworzył arcydzieło.
Lernen beginnen
to create
He created a masterpiece.
mówić, rozmawiać z kimś
Mówię trochę po angielsku
Lernen beginnen
to speak
I speak a little English.
czytać
Dużo czytam
Lernen beginnen
to read
I read a lot.
pozwalać
Myślisz, że pozwoliliby na to?
Lernen beginnen
to allow
Do you think they would allow that?
dodawać
Dodaj trochę więcej soli.
Lernen beginnen
to add
Add some more salt.
wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
Jak dużo wydajesz na jedzenie?
Lernen beginnen
to spend
How much do you spend on food?
rosnąć
Rośniesz tak szybko!
Lernen beginnen
to grow
You’re growing so fast!
otwierać
Czy mogę otworzyć okno?
Lernen beginnen
to open
Can I open the window?
chodzić
Pójdziemy na spacer?
Lernen beginnen
to walk
Shall we go for a walk?
wygrać, zwyciężyć
Kto wygrywa?
Lernen beginnen
to win
Who's winning?
oferować, proponować
Czy mogę ci zaproponować drinka?
Lernen beginnen
to offer
Can I offer you a drink?
pamiętać
Nie pamiętam jej w ogóle.
Lernen beginnen
to remember
I don’t remember her at all.
kochać
Kocham ją tak bardzo!
Lernen beginnen
to love
I love her so much!
rozważać, brać pod uwagę
Uważam że...
Lernen beginnen
to consider
I consider that...
wydawać się, wyglądać
Wszystko wydawało się takie stare.
Lernen beginnen
to appear
Everything appeared so old.
kupować
Gdzie mogę kupić tę książkę?
Lernen beginnen
to buy
Where can I buy this book?
czekać
Czy możesz poczekać na mnie tutaj?
Lernen beginnen
to wait
Can you wait for me here?
podawać, serwować
Śniadanie podajemy od 7 do 10 rano.
Lernen beginnen
to serve
Breakfast is served from 7 am to 10 am.
umrzeć
On zmarł w wieku 82 lat.
Lernen beginnen
to die
He died at the age of 82.
wysyłać
Wyślę ci sms.
Lernen beginnen
to send
I'll send you a text.
spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)
Ona spodziewa się dziecka.
Lernen beginnen
to expect
She is expecting a baby.
budować
On planuje zbudować dom.
Lernen beginnen
to build
He is planning to build a house.
zostać, zatrzymać się
Proszę zostać w samochodzie.
Lernen beginnen
to stay
Please stay in the car.
spadać, upadać
Jim upadł i uderzył się w głowę.
Lernen beginnen
to fall
Jim fell and hit his head.
ciąć, rozcinać
Możesz użyć moich nożyczek.
Lernen beginnen
to cut
You can use my scissors.
osiągać
W końcu osiągnęłam sukces.
Lernen beginnen
to reach
I finally reached success.
zabić, zniszczyć
Twój pies zniszczył moje buty!
Lernen beginnen
to kill
Your dog killed my shoes!
pozostawać, zostać
On zdecydował, że zostanie w domu.
Lernen beginnen
to remain
He decided to remain at home.
czasowni modalny 'by'
Chciałbyś trochę wody?
Lernen beginnen
would
Would you like some water?
czas przeszły od can/móc, mógłbyś
Mógłbyś mi pomóc?
Lernen beginnen
could
Could you help me?
zapominać
Nie zapomnij odrobić lekcji.
Lernen beginnen
to forget
Don't forget to do your homework.
dziękować
Dziękuję za telefon.
Lernen beginnen
to thank
Thank you for calling.
mieć nadzieję
Mam nadzieję.
Lernen beginnen
to hope
I hope so.
łamać, przerywać
Przepraszam, że przerywam, ale...
Lernen beginnen
to break
Sorry to break in, but...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.