11. zycie-rodzinne-i-towarzyskie-short

 0    73 Datenblatt    tadbogdan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
babcia
Moja babcia się rozchorowała i bardzo martwię się o jej zdrowie.
Lernen beginnen
grandmother
My grandmother got sick, and I'm really worried about her health.
bliźniaki
Moja babcia się rozchorowała i bardzo martwię się o jej zdrowie.
Lernen beginnen
twins
People say we look like twins, but I don't think so. Mówią, że wyglądamy na bliźniaczki, ale ja tak nie sądzę.
brat
Ile lat ma twój brat?
Lernen beginnen
brother
How old is your brother?
brat bliźniak
Wyglądał bardziej jak ja niż mój własny brat bliźniak.
Lernen beginnen
twin brother
He looked more like me than my own twin brother.
brat przyrodni
Jej przyrodni brat prawdopodobnie złapał COVID-19 od ciotki i wujka, powiedział Owens.
Lernen beginnen
step-brother
Her stepbrother likely caught COVID-19 from the aunt and uncle, Owens said.
bratanek/siostrzeniec
Mój bratanek jest studentem.
Lernen beginnen
nephew
My nephew is a student.
bratanica/siostrzenica
Opowiedziana historia dotyczy ciotki i wujka, którzy opiekują się swoją siostrzenicą i odmawiają posyłania jej do szkoły z synami.
Lernen beginnen
niece
The story told is of an aunt and uncle who care for their niece and refuse to send her to school with their sons.
była żona
Moja była żona jest lekarzem. My ex-wife is a physician.
Lernen beginnen
ex-wife
były mąż
Widziałem jej byłego męża z jego nową partnerką.
Lernen beginnen
ex-husband
I saw her ex-husband with his new partner.
ciotka
Ciotka Louise ma nie po kolei w głowie.
Lernen beginnen
aunt
Auntie Louise is not right in the head.
córka
To jest moja najstarsza córka.
Lernen beginnen
daughter
This is my oldest daughter.
dorosłość
Przemoc dotyka kobiety na różnych etapach życia, od dzieciństwa po dorosłość.
Lernen beginnen
adulthood
Violence affects women at various times of life, from childhood to adulthood.
dziadek
My grandfather was born in Slovakia. Mój dziadek urodził się na Słowacji.
Lernen beginnen
grandfather
dzieci
Ona ma dwoje dzieci.
Lernen beginnen
children
She has two children.
dzieciństwo
On znał to miejsce z dzieciństwa. He knew the place from his childhood.
Lernen beginnen
childhood
dziecko (małe)
Będę miała jeszcze jedno dziecko.
Lernen beginnen
a baby
I'm going to have another baby.
jedynak/jedynaczka
Jestem jedynakiem.
Lernen beginnen
an only child
I'm an only child.
krewni
On żyje samotnie i nie ma żadnych krewnych w tym mieście.
Lernen beginnen
relatives
He lives alone and has no relatives in the city.
kuzyn/kuzynka
To jest mój kuzyn, Pete.
Lernen beginnen
a cousin
That's my cousin, Pete.
macierzyństwo
Nie każda kobieta marzy o macierzyństwie.
Lernen beginnen
motherhood
Not every woman dreams of motherhood.
macocha
Stracił matkę w młodym wieku około 7 lat i jest pod opieką macochy.
Lernen beginnen
step-mother
He had lost his mother at a young age about 7 years old, and is under the care of a stepmother.
małżeństwo
Małżeństwo z bogatym mężczyzną to wszystko, czego ona oczekuje od życia.
Lernen beginnen
a marriage
Marriage to a rich man all that she wants from life.
mama
Nie mów o tym mamie i tacie!
Lernen beginnen
mum
Don't tell mum and dad about it!
matka
Moja mama jest nauczycielką.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
mąż
Chcesz porozmawiać z moim mężem?
Lernen beginnen
husband
Do you want to talk to my husband?
mieć ... lat
Etan Patz, 6 lat, zostaje porwany w Nowym Jorku.
Lernen beginnen
to be ... years old
Etan Patz, 6 years old, is kidnapped in New York.
młodzież
Miała niespokojną młodość.
Lernen beginnen
youth
She had a troubled youth.
najlepszy przyjaciel/przyjaciółka
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
Lernen beginnen
best friend
She's my best friend.
nastolatek/nastolatka
Jak wiele nastolatków, ona żyje w świecie fantazji.
Lernen beginnen
a teenager
Like many teenagers, she lives in a fantasy world.
niemowlę
On spojrzał na uśmiechające się niemowlę.
Lernen beginnen
an infant
He looked down at the smiling infant.
nowożeńcy
Oni się zachowują jak nowożeńcy!
Lernen beginnen
newlyweds
They behave as if they were newlyweds!
ojciec
On wkrótce zostanie ojcem.
Lernen beginnen
father
He'll become a father soon.
ojcostwo
Oto kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o samotnym ojcostwie.
Lernen beginnen
fatherhood
Here are some things you should know about single fatherhood.
ojczym
Matka Johna i jego ojczym mieli dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
stepfather
John's mother and stepfather had a lot of money.
osoba w średnim wieku
Osoba w średnim wieku może nie odzyskać pełni sił przez kilka tygodni.
Lernen beginnen
a middle-aged person
A middle-aged person may not regain full strength for several weeks.
pan młody
Pan młody czekał na pannę młodą przed kościołem.
Lernen beginnen
the groom
The groom was waiting for the bride outside the church.
panna młoda
Ona była najpiękniejszą panną młodą, jaką kiedykolwiek widziałem.
Lernen beginnen
the bride
She was the most beautiful bride I've ever seen.
para
Oni wyglądali jak para.
Lernen beginnen
a couple
They looked like a couple.
potomek
Nie mogę być jego potomkiem, ponieważ nie miał żadnych.
Lernen beginnen
a descendant
I can't be his descendant because he didn't have any.
przodek
Sto lat temu, mój przodek był chrześcijańskim mnichem.
Lernen beginnen
an ancestor
A hundred years ago, an ancestor of mine was a Christian monk.
przybrane dziecko
W wieku 10 lat została przybranym dzieckiem.
Lernen beginnen
a foster child
At the age of 10 she became a foster child.
przybrani rodzice
Jeśli chodzi o moich rodziców zastępczych, uczynili ze mnie osobę, którą jestem dzisiaj.
Lernen beginnen
foster parents
As for my foster parents, they made me the person I am today.
przyjaciel/przyjaciółka
Zawszę będę twoim przyjacielem.
Lernen beginnen
a friend
I'll always be your friend.
przyszła żona
Jako jego przyszła żona podejmowała wszystkie decyzje o ich przyszłym domu.
Lernen beginnen
wife-to-be
As his wife-to-be she made all decisions about their future house.
przyszły mąż
Joanna i jej przyszły mąż odwiedzili nas w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
husband-to-be
Joanna and her husband-to-be visited us last week.
rodzice
Muszę zadzwonić do rodziców.
Lernen beginnen
parents
I need to call my parents
sierota
Będąc sierotą, musiałem nauczyć się dbać o siebie już za młodu.
Lernen beginnen
an orphan
Being an orphan I learnt to protect myself from an early age.
siostra
Mam dwie siostry.
Lernen beginnen
sister
I have two sisters.
siostra bliźniaczka
Wyjechała do Indii, aby zamieszkać ze swoją siostrą bliźniaczką.
Lernen beginnen
twin sister
She went to India to stay with her twin sister.
siostra przyrodnia
It was a whole new experience for me to have a stepsister.
Lernen beginnen
step-sister
To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie mieć przyrodnią siostrę.
sympatia, chłopak
On jest moim chłopakiem.
Lernen beginnen
a boyfriend
He's my boyfriend.
sympatia, dziewczyna
Co u twojej dziewczyny?
Lernen beginnen
a girlfriend
How is your girlfriend?
syn
Jej syn ma tylko cztery lata.
Lernen beginnen
son
Her son is only four years old.
synowa
Moja była synowa wciągnęła cię w to.
Lernen beginnen
daughter-in-law
My former daughter-in-law, has dragged you into this.
szwagier
Mój szwagier miał przed sobą wielką przyszłość na polu golfowym.
Lernen beginnen
brother-in-law
My brother-in-law had a big future in the golf circuit.
szwagierka
Mam dobre stosunki z moją bratową.
Lernen beginnen
sister-in-law
I get on well with my sister-in-law.
śmierć
His stepmother is my sister-in-law.
Lernen beginnen
death
Her death is a loss for Europe and the world. Jej śmierć jest stratą dla Europy i świata.
tatuś
My dad is my only hero. Mój tata jest moim jedynym bohaterem.
Lernen beginnen
dad
teściowa
Nie wierzę w stereotyp złej teściowej.
Lernen beginnen
mother-in-law
I don't believe in the stereotype of an evil mother-in-law.
teściowie (nieformalnie)
Chcę podziękować moim przyszłym teściom za przygotowanie wspaniałego przyjęcia.
Lernen beginnen
in-laws
I want to thank my future in-laws for making a great party.
teściowie
Wielkie dzięki dla Anne i Paula, najwspanialszych teściów, jakich można sobie wymarzyć.
Lernen beginnen
parents-in-law
An enormous thank you to Anne and Paul, the best parents-in-law you could ask for.
teść
My father-in-law reminds me of my grandpa. Mój teść przypomina mi mojego dziadka.
Lernen beginnen
father-in-law
trojaczki
Tak się składa, że mam trojaczki.
Lernen beginnen
triplets
I happen to have triplets.
wiek
W jakim on jest wieku?
Lernen beginnen
age
What age is he?
wiek podeszły
Mężczyzna zmarł ze starości po trzydziestce.
Lernen beginnen
old age
A man has died of old age in his 30s.
wnuczek
On lubił spędzać czas ze swoim wnukiem.
Lernen beginnen
grandson
He liked to spend time with his grandson.
wnuczka
Chcę z tobą porozmawiać o twojej wnuczce.
Lernen beginnen
granddaughter
I just want to talk to you about your granddaughter.
wnuki
Ta trójka dzieciaków to jedyne wnuki, jakie kiedykolwiek będziemy mieli.
Lernen beginnen
grandchildren
These three kids are the only grandchildren we're ever going to have.
wujek
On odziedziczył trochę pieniędzy po wujku.
Lernen beginnen
uncle
He inherited some money from his uncle.
zięć
Nadal będziesz moim dzierżawcą jako zięć, czy nie zięć.
Lernen beginnen
son-in-law
You'll still be my tenant, son - in - law or not.
związek
Ona miała wątpliwości co do ich związku.
Lernen beginnen
relationship
She had doubts about their relationship.
żona
Omar ma trzy żony.
Lernen beginnen
wife
Omar has three wives.
życie towarzyskie
I don't have an interesting social life. Nie mam interesującego życia towarzyskiego.
Lernen beginnen
social life

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.