12. lesson A

 0    60 Datenblatt    anna21
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jak być odpowiedzialnym / musi wziąć odpowiedzialność
Lernen beginnen
how to be resposible/ must take resposibility
zdolny, zdolność
Lernen beginnen
able, ability
sznurowadło, wiązać
Lernen beginnen
tie the shoelace
zawiązać krawat
Lernen beginnen
knot the tie
zrozumiałe, zrozumienie, kontemplowanie
Lernen beginnen
understable, comprehend, contemplate
Sprawdź to
Lernen beginnen
look it over
spójrz na to
Lernen beginnen
look over it
przeglądał naszą propozycję.
Lernen beginnen
he was looking our proposal over.
musisz patrzeć ponad drzewo
Lernen beginnen
you have to look over than tree
stracić to
Lernen beginnen
loose it
kiedy rozmowa się rozgrzewa
Lernen beginnen
when the conversation is heating up
na świecie
Lernen beginnen
in the world
każdy rozwój wiadomości / nieprzyjemna niespodzianka
Lernen beginnen
every news development/ unpleasant surprise
użyteczny sprzęt
Lernen beginnen
usable equipment
Wieś
Lernen beginnen
country side
cisza, wybredna osoba, perspektywa, starość dom
Lernen beginnen
quietness, picky person, perspective, old age home
wpływ
Lernen beginnen
impact
Kępa trawy
Lernen beginnen
patch of grass
kolejny rząd
Lernen beginnen
successive goverment
być u władzy
Lernen beginnen
to be in power
zależy od motywacji, jaką otrzymują za dobre wyniki.
Lernen beginnen
depends on the incentives they are given for performing well.
są dane za dobre wyniki
Lernen beginnen
they are given for performing well
osiąga dobre wyniki
Lernen beginnen
performing well
jednakże
Lernen beginnen
however
on i jego współautorzy postanowili skupić się na doborze ludzi w rządzie, a nie na odpowiedzialności
Lernen beginnen
he and his co-authors decided to focus on the selection of the people in government, not accountability
demokracje powinny działać lepiej
Lernen beginnen
democracies should perform better
politycy są odpowiedzialni.
Lernen beginnen
politicians are accountable.
politycy nie ponoszą odpowiedzialności przed nikim, dlatego powinni działać gorzej
Lernen beginnen
politicians are not accountable to anyone, so they should perform worse
Sama odpowiedzialność nie może wyjaśnić słabo funkcjonujących demokracji
Lernen beginnen
Accountability alone cannot explain poorly performing democracies
szybko rozwijające się dyktatury. W tym artykule pokazujemy, że wybór może.
Lernen beginnen
fast-growing dictatorships. In this paper, we show that selection can.
Ale ważniejsze jest to, że gdy możliwe są kryzysy,
Lernen beginnen
But the more important takeaway is that when crises are possible,
demokracje osiągają najlepsze wyniki na dłuższą metę,
Lernen beginnen
democracies perform the best in the long run,
czego można się spodziewać po historii dziewiętnastego i dwudziestego wieku
Lernen beginnen
which is what you might expect from looking at nineteenth and twentieth century history
Elastyczność jest naprawdę tam, gdzie przodują demokracje. Nie jest to oczywiste i nie tego się spodziewaliśmy na początku
Lernen beginnen
Flexibility is really where democracies excel. This is not obvious and not what we expected when we started
demokracje przodują
Lernen beginnen
democracies excel
Po wydrążonym łzawieniu rozległ się potworny huk na zewnątrz kuchni
Lernen beginnen
A hollow tearing sound was followed by a horrendous crash outside the kitchen windo
przerażające
Lernen beginnen
horrendous
zwieracz
Lernen beginnen
contractor
następnie zważ na ostrzeżenie i trzymaj się z daleka, bez względu na niskie koszty, które wykonawca może cię zacytować
Lernen beginnen
then heed the warning and stay away, regardless of the low cost the contractor may quote you
jakość rządu zależy nie tylko od ludzi u władzy;
Lernen beginnen
the quality of government does not only depend on the people in power;
obecny rząd
Lernen beginnen
current government
demokracje, dyktatury
Lernen beginnen
democracies, dictatorships
być może w innych krajach
Lernen beginnen
maybe in other countries
demokracja
Lernen beginnen
democracy
głosowanie w wyborach
Lernen beginnen
election vote
nasz system polityczny będzie bardziej przypominał dyktaturę
Lernen beginnen
our political system will be more like a dictatorship
awansują tylko znajomi polityków, którzy sprawują władzę
Lernen beginnen
only friends of politicians who exercise power will be promoted
wydawać nie swoje pieniądze, aż nadejdzie kryzys
Lernen beginnen
spend not your money until the crisis comes
my zgodziliśmy sie, że
Lernen beginnen
we agreed that
następny rząd niszczy to co osiągnął poprzedni
Lernen beginnen
the next government destroys what the previous one has achieved
tak było przez ostatnie 30 lat
Lernen beginnen
it has been like this for the last 30 years
za kilka dni wybory do parlamentu
Lernen beginnen
in a few days parliamentary elections
to będzie najgorszy rząd w naszej najnowszej historii
Lernen beginnen
this will be the worst government in our recent history
oni chcą wydawać pieniądze na siebie
Lernen beginnen
they want to spend money on themselves
ci, którzy będą się na to godzili
Lernen beginnen
those who will agree to it
zwyciężać
Lernen beginnen
prevail
30 lat temu zamieniliśmy socjalizm na kapitalizm, ale cały czas do nego wracamy
Lernen beginnen
30 years ago, we exchanged socialism for capitalism, but we are still coming back to it
nasz obecny rząd całkowicie wycofał się z reformy edukacji.
Lernen beginnen
our current government has completely withdrawn from education reform.
najgorsza cechą rządzących jest arogancja
Lernen beginnen
arrogance is the worst trait of those in power
cecha
Lernen beginnen
characteristic

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.