2021 - File 2 USEFUL WORDS EN

 0    39 Datenblatt    kordowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
amazed
I was amazed to hear that Bob is getting married.
Lernen beginnen
zdziwiony
Byłem zdumiony słysząc, że Bob się żeni.
boiling
It’s boiling at the moment – 34 degrees Celsius!
Lernen beginnen
wrzenie
W tej chwili gotuje się – 34 stopnie Celsjusza!
boutique
She works in a designer clothes boutique.
Lernen beginnen
butik
Pracuje w butiku z markową odzieżą.
broke
I was always broke when I was a student.
Lernen beginnen
złamał
Zawsze byłem spłukany, kiedy byłem studentem.
cheque
I wrote a cheque for £300.
Lernen beginnen
sprawdzać
Wypisałem czek na 300 funtów.
consecutive
She ran three consecutive marathons in 23 hours and 50 minutes.
Lernen beginnen
kolejny
W 23 godziny i 50 minut przebiegła trzy kolejne maratony.
contract
We signed the contract.
Lernen beginnen
kontrakt
Podpisaliśmy umowę.
current
I had to paddle against the current.
Lernen beginnen
obecny
Musiałem wiosłować pod prąd.
delicious
The food was delicious.
Lernen beginnen
pyszny
Jedzenie było pyszne.
delighted
My parents are delighted that I’m getting married.
Lernen beginnen
zachwycony
Moi rodzice są zachwyceni, że wychodzę za mąż.
dyslexia
My son can’t read very well because he has dyslexia.
Lernen beginnen
dysleksja
Mój syn słabo czyta, bo ma dysleksję.
enormous
His house is enormous and has six bedrooms.
Lernen beginnen
ogromny
Jego dom jest ogromny i ma sześć sypialni.
exhausted
I was exhausted after the race.
Lernen beginnen
wyczerpany
Byłem wykończony po wyścigu.
exhaustion
I suffered from heat exhaustion.
Lernen beginnen
wyczerpanie
Cierpiałem na wycieńczenie cieplne.
fantastic
I’ve had a fantastic time here.
Lernen beginnen
fantastyczny
Świetnie się tu bawiłam.
figures
He calculated figures in his head.
Lernen beginnen
figury
Obliczał liczby w głowie.
filthy
John’s kitchen is filthy.
Lernen beginnen
brudny
Kuchnia Johna jest brudna.
freezing
The sea was freezing so we didn’t swim.
Lernen beginnen
zamrażanie
Morze było lodowate, więc nie pływaliśmy.
furious
Maria is furious that you didn’t invite her to your birthday party.
Lernen beginnen
wściekły
Maria jest wściekła, że ​​nie zaprosiłeś jej na swoje urodziny.
gamble
Starting my own business was a bit of a gamble.
Lernen beginnen
hazard
Założenie własnej firmy było trochę ryzykowne.
go on sale
When will his new book go on sale?
Lernen beginnen
Idź na wyprzedaż
Kiedy jego nowa książka trafi do sprzedaży?
hilarious
The film was hilarious – we laughed so much.
Lernen beginnen
zabawny
Film był przezabawny – tak się śmialiśmy.
humidity
The humidity here is 80 per cent in the summer.
Lernen beginnen
wilgotność
Latem wilgotność wynosi tutaj 80 procent.
infested
The river is infested with crocodiles.
Lernen beginnen
zaatakowany
Rzeka roi się od krokodyli.
inspire
I’ve been listening to power ballads to inspire me.
Lernen beginnen
inspirować
Słuchałem power ballad, które mnie inspirowały.
kayak
Why did you agree to kayak down the Amazon?
Lernen beginnen
kajak
Dlaczego zgodziłeś się spłynąć Amazonką?
make money
I want to make money from my paintings.
Lernen beginnen
zarabiać pieniądze
Chcę zarabiać na swoich obrazach.
millionaire
Jeff became a millionaire, but lost most of his money.
Lernen beginnen
milioner
Jeff został milionerem, ale stracił większość swoich pieniędzy.
paddle
We used a wooden paddle to move the boat.
Lernen beginnen
wiosłować
Do poruszania łodzią używaliśmy drewnianego wiosła.
positive
Did you have a positive experience when you went abroad?
Lernen beginnen
pozytywny
Czy miałeś pozytywne doświadczenia z wyjazdu za granicę?
put aside
Every week, I put aside some money for a holiday.
Lernen beginnen
odłożyć
Co tydzień odkładam trochę pieniędzy na wakacje.
recession
Our business lost a lot of money during the recession.
Lernen beginnen
recesja
Nasza firma straciła dużo pieniędzy podczas recesji.
risky
This is a very risky trip.
Lernen beginnen
ryzykowny
To bardzo ryzykowna podróż.
sponsor
She asked me to sponsor her for a charity programme.
Lernen beginnen
sponsor
Poprosiła mnie o sponsorowanie jej programu charytatywnego.
starving
I was starving when I came home from school.
Lernen beginnen
głodujący
Głodowałem, kiedy wróciłem do domu ze szkoły.
suffer
I really suffer in hot weather.
Lernen beginnen
cierpieć
Naprawdę cierpię podczas upałów.
target
100 kms per day is my target.
Lernen beginnen
cel
Moim celem jest 100 km dziennie.
terrified
Are there any animals that you’re terrified of?
Lernen beginnen
przerażony
Czy są jakieś zwierzęta, których się boisz?
tiny
My flat is really tiny with only two rooms.
Lernen beginnen
malutki
Moje mieszkanie jest naprawdę malutkie, ma tylko dwa pokoje.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.