24

 0    31 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dzielić
podzielony na 2 części
Lernen beginnen
divide
divided into 2 parts
dziecinny
Lernen beginnen
childish
współwłasność
Lernen beginnen
co-ownership
oddany
Lernen beginnen
devoted
pilna sprawa
Lernen beginnen
urgent matter
w krzyżówce
co jest 1 pionowo, 2 poziomo
Lernen beginnen
in a crossword
what is 1 down, 2 across
wyznaczać, mianować
Lernen beginnen
appoint
umówić się
Lernen beginnen
make an appointment
kilka razy mniejszy
Lernen beginnen
several times smaller
zatopić
Lernen beginnen
sink - sank - sunk
owczarek niemiecki
Lernen beginnen
German Shepherd
pies obronny
Lernen beginnen
watchdog, guarddog
komik
Lernen beginnen
comedian
wysadzić
Lernen beginnen
blow up - blew up - blown up
sympatyczny
Lernen beginnen
likeable
współczucie
współczuję mu
Lernen beginnen
compassion, sympathy
I have compassion on him
zastąpić
Euro, które zastąpiło sporo walut krajowych, wprowadzono w styczniu 2002 r
Lernen beginnen
replace
Euro, which replaced a number of national currencies, was introduced in January 2002
chart
najszybszy pies, który może osiągnąć prędkość ponad 65 kilometrów na godzinę
Lernen beginnen
greyhound
the fastest dog which can reach speeds of over 65 kilometres an hour
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
poświęcać
niestety nie mamy więcej czasu, żeby kontynuować ten punkt porządku dziennego.
Lernen beginnen
devote
unfortunately, we cannot devote any more time to this item on the agenda
oddanie, poświęcenie
cytat z Bertranda Russella: Cała praca wszystkich wieków, całe poświęcenie, inspiracja, cała jasność ludzkiego geniuszu są skazane na wymarcie.
Lernen beginnen
devotion
a quote by Bertrand Russell, "All the labor of all the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius are destined to extinction.
poświęcenie, poświęcać, ofiara, ofiarować
wybieramy pomiędzy krótkotrwałym poświęceniem a załamaniem się zasobów
Lernen beginnen
sacrifice
the choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock
spotkanie, mianowanie, wyznaczenie
Lernen beginnen
appointment
niezatapialny statek
Lernen beginnen
unsinkable ship
bawić
Lernen beginnen
entertain
zapewniać komuś rozrywkę
Lernen beginnen
keep sb entertained
współczujący
Lernen beginnen
sympathetic
współczuć komuś
współczuję twojej straty
Lernen beginnen
feel sorry for
I feel sorry for your loss
dwa razy mniejszy od
5 razy mniejszy
Lernen beginnen
half the size of
5 times the size of
stopniowy rozwój sytuacji
Lernen beginnen
gradual development of the situation
nieograniczony dostęp do informacji
Lernen beginnen
unlimited access to information

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.