3. Corporate strategy and structure

 0    38 Datenblatt    elizabanak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strategic planning
Lernen beginnen
planowanie strategiczne
operational planning
Lernen beginnen
planowanie operacyjne
organisation by function/product/customer type/geographical area
Lernen beginnen
organizacja według funkcji / produktu / typu klienta / obszaru geograficznego
key account
Lernen beginnen
klient kluczowy
chain of command
Lernen beginnen
hierarchia służbowa
Chief Executive Officer (CEO)
Lernen beginnen
Chief Executive Officer (CEO)
Chief Operating Officer (COO)
Lernen beginnen
Chief Operating Officer (COO)
mission statement
Lernen beginnen
misja przedsiębiorstwa
in charge of/responsible for
Lernen beginnen
za / odpowiedzialnego za
cross-functional teams
Lernen beginnen
cross-funkcjonalnych zespołów
chaired by
Lernen beginnen
pod przewodnictwem
degree of centralisation
Lernen beginnen
stopień centralizacji
economies of scale
Lernen beginnen
korzyści skali
simple distribution channels
Lernen beginnen
proste kanały dystrybucji
morale at the grossroots
Lernen beginnen
morale najniższych pracownikow
vertical, flat
Lernen beginnen
pionowa, płaska
monitoring and adapting plans
Lernen beginnen
monitorowania i dostosowywania planów
controlling budgets
Lernen beginnen
Budżety kontrolne
implementing plans
Lernen beginnen
wdrażanie planów
ensuring that objectives are SMART
Lernen beginnen
upewnienie się, że cele są SMART
SMART - specific, measurable, agreed, realistic, time specific
Lernen beginnen
SMART - konkretny, mierzalny, uzgodniony, realistyczny, określony w czasie
identifying customer needs
Lernen beginnen
identyfikacja potrzeb klienta
determinig customer needs
Lernen beginnen
określenie potrzeb klienta
setting overall sales and revenue goals
Lernen beginnen
ustalanie ogólnych celów sprzedaży i przychodów
setting budgets and making long-term forecasts of costs
Lernen beginnen
ustalanie budżetów i długoterminowe prognozy kosztów
value-for-money product
Lernen beginnen
produkt wartości do ceny
high quality product
Lernen beginnen
towar dobrej jakości
premium prize products
Lernen beginnen
produkty premium
building brand loyalty
Lernen beginnen
budowanie marki lojalność
integrating on-line and off-line procedures
Lernen beginnen
integracja procedur on-line i off-line
analysing figures for profit centres and cost centres
Lernen beginnen
analizowanie danych liczbowych dla centrów zysku i miejsc powstawania kosztów
evaluating current markets: development, consolidation, withdrawal
Lernen beginnen
ocena obecnych rynków: rozwój, konsolidacja, wycofanie
prioritizng sales growth and market share
Lernen beginnen
ustalanie priorytetów wzrostu sprzedaży i udziału w rynku
looking at possible takeover targets, mergers, alliances
Lernen beginnen
przyglądanie się możliwym celom przejęcia, fuzjom, sojuszom
entering new markets
Lernen beginnen
wchodzenie na nowe rynki
product diversification or focus on core business?
Lernen beginnen
dywersyfikacja produktów czy koncentracja na podstawowej działalności?
marketing strategy; worldwide or multidomestic
Lernen beginnen
strategia marketingowa; na całym świecie lub multidomestic
image, reputation and social responsibility
Lernen beginnen
wizerunek, reputacja i odpowiedzialność społeczna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.