33 Conjunctions

 0    34 Datenblatt    mrtok4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę prosić rybę z frytkami (dosł. rybę i frytki)
Lernen beginnen
Can I have fish and chips
On jest wysoki i przystojny
Lernen beginnen
He's tall and handsome
Wolisz jeździć samochodem czy autobusem?
Lernen beginnen
Do you prefer to go by car or bus?
A ty
Lernen beginnen
And you
Boli mnie głowa i chcę zostać w domu
Lernen beginnen
I have a headache, and I want to stay at home
Moja rodzina ma się dobrze. A twoja?
Lernen beginnen
My family is fine. And yours?
- Czy to jest szare, czy niebieskie? - Trudno powierdzieć
Lernen beginnen
- Is it gray or blue? - It's hard to say
Robię zakupy w supermarkecie za rogiem albo na rynku
Lernen beginnen
I do the shopping in the supermarket raund the corner or on the marketplace
Mieszkasz tutaj czy jesteś tu na wakacjach
Lernen beginnen
Do you live here, or are you here on holiday
Nie ma w pobliżu apteki, ale możemy pojechać do centrum
Lernen beginnen
There isn't any chemist's near here, but we can go to the center
On nie chce tutaj pracować, ale musi
Lernen beginnen
He does'nt want to work here, but he has to
Możesz tutaj zostać, ale nie dotykaj
Lernen beginnen
You can stay here, but don't touch anything
Chcę ci pomuc, ale nie mogę
Lernen beginnen
I want to help you, but I can't
Chcemy kupić mieszkanie, ale nie możemy zdecydować które
Lernen beginnen
We want to buy a flat, but we ca'nt decide which one
Nie idę dziś do pracy, bo jestem chory
Lernen beginnen
I'm not going to work today because I'm ill
Jestem zmartwiony, bo mój syn ma złe oceny
Lernen beginnen
I'm worried because my son has bad marks
Idę do łóżka, bo jestem zmęczony
Lernen beginnen
I going to bed because I'm tired
Nie mogę z tobą iść, bo jestem zajęty
Lernen beginnen
I can't go with you because I'm busy
Jednak John może z tobą pójść
Lernen beginnen
However, John can go with you
Zwrócę/Oddam tę sukienkę, bo mi się nie podoba
Lernen beginnen
I'm going to return this dress because I don't like it
Chociaż / Mimo że to nie jest drogie, nie kupię tego
Lernen beginnen
Although it isn't expensive, I'm not going to buy it
Chociaż/Mimo że pogoda jest ładna, nie mamy ochoty wychodzić
Lernen beginnen
Although the weather is good, we don't feel like going out
Ten komputer jest nowy, więc nie mam pojęcia, dlaczego nie działa
Lernen beginnen
This computer is new, so I have no idea why it's not working
Co więcej, drukarka jest zepsuta
Lernen beginnen
What's more, the printer is broken
Jestem teraz na spotkaniu. Dlatego nie mogę rozmawiać
Lernen beginnen
I'm in the meeting now. That's why I can't talk
Co więcej muszę wyjść za 20 minut
Lernen beginnen
What's more, I have to leave in 20 minutes
A więc tutaj pracujesz
Lernen beginnen
So, you work here
Jestem bardzo zmęczony, więc idę do łużka
Lernen beginnen
I'm very tired, so I'm going to bed
Co więcej jest bardzo późno
Lernen beginnen
What's more, it's very late
Chociaż jest późno, chcę obejżeć film
Lernen beginnen
Although it's late, I want to watch a movie
Jest duży ruch (uliczny). Dlatego jescze ich nie ma
Lernen beginnen
There is a lot of traffic. That's why, they are not here yet
Nie ma ich, więc nie możemy zaczynać
Lernen beginnen
They are not here, so we can't start
Tego lata odwiedzę / mam zamiar odwiedzić moich dziadków, a potem mojego przyjaciela.
Lernen beginnen
This summer I'm going to visit my grandparents and then my friend.
Możemy zrobić kolację, a potem obejżeć film. Co ty na to? / Co myślisz?
Lernen beginnen
We can make dinner and then watch a film. What do you think?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.