5 Family Guy S18E03

 0    20 Datenblatt    baloniasz11
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zwykle dzieci, które urodziły się w bogatej rodzinie, mają problem z przystosowaniem się do otaczającego świata.
Lernen beginnen
Usually children that were born with a silver spoon in their mouths have a problem with adapting to the surrounding world.
Nie poruszaj tego tematu, jeśli nie chcesz, żeby Ona zaczęła płakać.
Lernen beginnen
Don't bring that subject up if you don't want her to start crying.
Odkąd ja cierpię na stwardnienie rozsiane, ja usiłuje zdobyć i utrzymać erekcję.
Lernen beginnen
Since I have been suffering from MS I struggle to get and maintain an erection.
Powiem Ci tak... Daj sobie z nią spokój! Może nie jest z wyższych sfer, ale zdecydowanie Ona nie jest dla Ciebie.
Lernen beginnen
I will tell you what... Get over her! Maybe she is not from an upper-crust but definitely she is not for you.
Ja musiałem zachowywać się w ten sposób, żeby Ci zaimponować, bo myślałem, że Ci zależy na tych rzeczach. Ja wysilałem się, by być kimś, kim nie byłem.
Lernen beginnen
I had to act that way to impress you because I thought you cared about that stuff. I was struggling to be something I wasn't.
Co za nudne miejsce. Co powiesz, żebyśmy porzucili to duszne miejsce i udali się do jakiegoś pubu?
Lernen beginnen
What a boring place. What do you say we ditch this stuffy place and head to some pub?
Ja nie byłem tam od dziesięcioleci.
Lernen beginnen
I haven't been there in decades.
Ja nie lubię być nazywanym Kostka.
Lernen beginnen
I don't like being called Cube.
Ja muszę Ci to przyznać. Ty zamieniłaś tę noc w coś wspaniałego.
Lernen beginnen
I got to hand it to you. You turned that night into something great.
To była najlepsza zabawa, jaką miałem od dziesięcioleci.
Lernen beginnen
That was the most fun I had in decades.
Ty pomogłeś mi bardziej niż myślisz.
Lernen beginnen
You helped me more than you know.
O czym Wasza dwójka rozmawiała ostatniej nocy? Musisz to naprawić. Ja tylko chcę, żeby to było jasne.
Lernen beginnen
What did the two of you talk about last night? You have got to make this right. I just want to make that clear.
-Ok, zasłużyłaś na to. -Ok, to wydawało się mniej zasłużone...
Lernen beginnen
-Ok, you earned that. -Ok, that seemed less earned.
Jako zbuntowany nastolatek, ja spotykałem się z ludźmi z marginesu społecznego.
Lernen beginnen
As a rebellious teen, I used to go round with people from dregs of society.
Ja byłem w stanie pozostać wierny, kim byłem, a Ty straciłeś z tym kontakt. (zatraciłeś to).
Lernen beginnen
I have been able to stay true who I was and you lost touch with it.
Ale kochanie, jesteśmy sobie przeznaczeni... My pasujemy do siebie, prawda? -Ja wniosłam pozew o rozwód.
Lernen beginnen
-[But baby, we are meant for each other... We go together, right? -I have filed for divorce.]
-Czy Ty bierzesz ją za żonę? -Tak. -Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się temu związkowi małżeńskiemu, niech przemówi teraz lub na zawsze zamilknie.
Lernen beginnen
-Do you take her to be your wife? -I do. -If anyone objects to this union, speak now or forever hold your peace.
Jeśli nie chcesz stracić jej na zawsze, Ty lepiej zrób coś z tym. Jeśli Ty chcesz ją odzyskać, musisz dać jej do zrozumienia, że naprawdę ją kochasz.
Lernen beginnen
Unless you want to lose her forever, you better do something with this. If you want to win her back, you have to make her know that you really love her.
A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście... Panie i Panowie, proszę o aplauz dla Igora Szymańskiego!
Lernen beginnen
And now the moment you have all been waiting for... Ladies and Gentlemens, give it up for Igor Szymanski!
Ja robiłem co w mojej mocy, ale spójrzmy prawdzie w oczy... Ja nie miałem z nim szans. To był stary wyga!
Lernen beginnen
I did my best but let's face it... I had no chance with him. He was old pro!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.