6. Company and community

 0    152 Datenblatt    marcink80
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
traktować
Lernen beginnen
to treat
bezpiecznie
Lernen beginnen
securely
przetwarzać
Lernen beginnen
process
zapewnić
Lernen beginnen
ensure
niebezpieczny
Lernen beginnen
hazardous
zachować
Lernen beginnen
preserve
wartościowy
Lernen beginnen
valuable
zapewniać
Lernen beginnen
provide
osiągać
Lernen beginnen
reach
części zamienne
Lernen beginnen
spare parts
zatwierdzać
Lernen beginnen
approve
w skrócie
Lernen beginnen
in brief
ponadto
Lernen beginnen
futhermore
oddziaływać
Lernen beginnen
affect
oczywiście
Lernen beginnen
obviously
podkreślać
Lernen beginnen
emphasize
podkreślono
Lernen beginnen
emphasized
świadomy
Lernen beginnen
aware
obawy
Lernen beginnen
concerns
dotyczyć
Lernen beginnen
concern
przychylnie
Lernen beginnen
favorably
przyjąć
Lernen beginnen
received
bardzo
Lernen beginnen
greatly
czerpać
Lernen beginnen
derive
trwanie
Lernen beginnen
duration
zaangażowanie
Lernen beginnen
commitment
w związku z tym
Lernen beginnen
therefore
przynieść
Lernen beginnen
bring
znaczne
Lernen beginnen
substantial
korzyści
Lernen beginnen
benefits
co więcej
Lernen beginnen
moreover
w szczególności
Lernen beginnen
in particular
jednak
Lernen beginnen
however
z zasady
Lernen beginnen
as a rule
podkreślać
Lernen beginnen
emphasize
odmowa
Lernen beginnen
refusal/decline
kilka
Lernen beginnen
several
stosowany
Lernen beginnen
applied
zachęta
Lernen beginnen
encouragement
zachęcać
Lernen beginnen
to encourage (to do)
zrekompensować
Lernen beginnen
compensate
negocjować
Lernen beginnen
to negotiate
ugoda
Lernen beginnen
settlement
ograniczać
Lernen beginnen
limit
uznanie
Lernen beginnen
recognition
zasługa
Lernen beginnen
merit
uznanie zasług
Lernen beginnen
recognizing of merit
ludzka godność
Lernen beginnen
human dignity
szanowanie
Lernen beginnen
respecting
utrzymać
Lernen beginnen
uphold
przestrzegać
Lernen beginnen
obey
wypłacać
Lernen beginnen
contribute
identyfikować się z
Lernen beginnen
identify with
działalność charytatywna
Lernen beginnen
charity
wspierający
Lernen beginnen
supporting
niezawodny
Lernen beginnen
reliable
godny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy
dokładny
Lernen beginnen
accurate
skłonić
Lernen beginnen
prompt
zwodniczy
Lernen beginnen
deceptive
mylący
Lernen beginnen
misleading
zagmatwany
Lernen beginnen
confusing
nieuczciwy
Lernen beginnen
dishonest
altruistyczny
Lernen beginnen
altruistic
usprawiedliwiony, uzasadniony
Lernen beginnen
justified
wyciek
Lernen beginnen
leakage
twierdzenie
Lernen beginnen
claim
twierdził
Lernen beginnen
claimed
występować
Lernen beginnen
occur
wystąpił
Lernen beginnen
occurred
podtrzymywalny
Lernen beginnen
sustainable
hybrydowy
Lernen beginnen
hybrid
kredo
Lernen beginnen
credo
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
zasady
Lernen beginnen
principles
realizowane
Lernen beginnen
carried
akconariusze spółki
Lernen beginnen
stockholders
własność
Lernen beginnen
a property
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
troskliwy
Lernen beginnen
mindful
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
dostawcy
Lernen beginnen
Supplier
dokladnie
Lernen beginnen
accurately
starać się
Lernen beginnen
strive
stale
Lernen beginnen
constantly
zgodny
Lernen beginnen
compatible
zysk dla akconariuszy
Lernen beginnen
shareholder value
odszkodowanie
Lernen beginnen
compensation
udogodnienia
Lernen beginnen
facilities
organizacje charytatywne
Lernen beginnen
charities
środowisko
Lernen beginnen
environment
wykorzystywanie
Lernen beginnen
exploiting
podtrzymywalny
Lernen beginnen
sustainable
zdolny
Lernen beginnen
capable
równe szanse
Lernen beginnen
equal opportunities
narzekać
Lernen beginnen
to complain
publicznie
Lernen beginnen
publicly
Przyznać że problem istnieje
Lernen beginnen
acknowledge any problem that exist
działać uczciwie wobec pracownika
Lernen beginnen
act with integrity towards employee
uczciwość
Lernen beginnen
integrity
wobec / w kierunku
Lernen beginnen
towards
ograniczyć wpływ problemu
Lernen beginnen
limit the impact of any problem
negocjować ugodę która zadowoli wszystkich
Lernen beginnen
negotiate settlements which satisfy everyone
przestrzegać prawa lub stanąć przed sądem lub grzywna
Lernen beginnen
obey the law or face a lawsuit or fine
przyznać zasługę, gdy personel dobrze sobie radzi
Lernen beginnen
recognize merit when staff perform well
utrzymywać standardy przyzwoitości
Lernen beginnen
uphold standards of common decency
zatwierdzenie protokółu
Lernen beginnen
approving the minutes
zboczyć z tematu
Lernen beginnen
getting side-tracked
trzymać się planu spotkania
Lernen beginnen
stick to the agenda
jednogłośna decyzja
Lernen beginnen
unanimous decision
próbuje
Lernen beginnen
tries
odwołać
Lernen beginnen
dismiss
z zasady / ogólnie rzecz biorąc
Lernen beginnen
as a rule / on the whole
oczywiście
Lernen beginnen
clearly / obviously
w konsekwencji / w związku z tym
Lernen beginnen
consequently / therefore
w szczególności
Lernen beginnen
in particular / especially
finalnie / na zakończenie
Lernen beginnen
finally / in conclusion
dodatkowo / co więcej
Lernen beginnen
in addition / moreover
w skrócie / podsumować
Lernen beginnen
in brief / to sum up
innymi słowy / to znaczy
Lernen beginnen
in other words / that is to say
Burmistrz
Lernen beginnen
Mayor
zdenerwować
Lernen beginnen
upset
rozpaczliwie
Lernen beginnen
desperately
pozwolić sobie
Lernen beginnen
afford
porozumienie
Lernen beginnen
agreement
spełniać obowiązki
Lernen beginnen
to fulfil responsibilities
realizować zamówienia szybko i dokładnie
Lernen beginnen
to service orders promptly and accurately
na całym obszarze
Lernen beginnen
throughout
uważać
Lernen beginnen
consider
dobrze sorganizowane warunki pracy
Lernen beginnen
orderly working conditions
zarządzanie w kompetentny sposób
Lernen beginnen
competent management
zdobyć rozsądny zysk
Lernen beginnen
make a sound profit
zachęcać obywateli do wprowadzania ulepszeń
Lernen beginnen
encourage civic improvements
uzyskać należny zwrot kapitału
Lernen beginnen
to realize a fair return
utrzymać w dobrym stanie
Lernen beginnen
to maintain sth in good order
emisja dwutlenku węgla
Lernen beginnen
carbon footprint
międzynarodowe koncerny
Lernen beginnen
multinationals
wzmocnić przekaz
Lernen beginnen
reinforce the message
samonapędzający się cykl
Lernen beginnen
virtous circle
rozsądne ceny
Lernen beginnen
reasonable prices
należna rekompensata
Lernen beginnen
adequate compensation
należny podatek
Lernen beginnen
fair share of taxes
maintain
Lernen beginnen
utrzymać
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
godny
Lernen beginnen
dignifed
oszukać
Lernen beginnen
deceive
polegać
Lernen beginnen
rely
obradować
Lernen beginnen
deliberate
jednomyślny
Lernen beginnen
unanimous
zatwierdzenie
Lernen beginnen
approval
CSR
Lernen beginnen
Corporate social responsibility

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.