A - Opportunities

 0    67 Datenblatt    funfell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abandon
He was abandoned by his mother as a young boy.
Lernen beginnen
porzucić, opuścić
Został porzucony przez matkę jako młody chłopiec.
abbreviation
EU is an abbreviation of European Union.
Lernen beginnen
skrót
UE jest skrótem Unii Europejskiej.
ability
We have the ability to stay alive in hot deserts and also cold icy areas.
Lernen beginnen
zdolność, umiejętność
Mamy możliwość pozostania przy życiu na gorących pustyniach, a także w zimnych lodowych obszarach.
able
I`m afraid I won`t be able to come to the meeting tomorrow.
Lernen beginnen
zdolny
Obawiam się, że nie będę mógł przyjść jutro na spotkanie.
about
She is about fourteen years old.
Lernen beginnen
o, około
Ma około czternastu lat.
above
Please use the email address above.
Lernen beginnen
powyżej / nad / ponad / powyższy
Proszę użyć powyższego adresu e-mail.
abroad
I`m going abroad next year.
Lernen beginnen
zagranica, za granicą
W przyszłym roku wyjeżdżam za granicę.
absence
Who will look after the cat during your absence?
Lernen beginnen
nieobecność, brak
Kto będzie opiekował się kotem podczas Twojej nieobecności?
absent
Why were you absent from school yesterday?
Lernen beginnen
nieobecny
Dlaczego byłeś wczoraj nieobecny w szkole?
absolutely
I think their new CD is absolutely fantastic.
Lernen beginnen
absolutnie, całkowicie
Myślę, że ich nowa płyta jest absolutnie fantastyczna.
academic
Your academic work has improved this year.
Lernen beginnen
akademicki, naukowy
Twoja praca naukowa poprawiła się w tym roku.
academy
She teaches at the Academy of sciences.
Lernen beginnen
akademia
Wykłada na Akademii Nauk.
accelerate
The driver accelerated rapidly to avoid the old woman crossing the road.
Lernen beginnen
przyśpieszyć
Kierowca przyspieszył gwałtownie, by ominąć starą kobietę przechodzącą przez jezdnię.
accent
Ben speaks with a London accent.
Lernen beginnen
akcent
Ben mówi z akcentem londyńskim.
acceptable
The agreement was acceptable to both of us.
Lernen beginnen
do przyjęcia, zadowalający
Umowa była do zaakceptowania dla nas obu.
accident
I `m afraid your husband has had an accident and is in hospital.
Lernen beginnen
wypadek
Obawiam się, że twój mąż miał wypadek i jest w szpitalu.
accidential
an accidental meeting in the supermarket
Lernen beginnen
przypadkowy
przypadkowe spotkanie w supermarkecie
acclimatise
It took me a long time to get acclimatised to living in Brighton.
Lernen beginnen
aklimatyzować
Długo zajęło mi przyzwyczajenie się do życia w Brighton.
accomodation
I hope to find accommodation in a student hostel.
Lernen beginnen
zakwaterowanie
Mam nadzieję znaleźć zakwaterowanie w schronisku studenckim.
accompany
The President`s wife accompanied him on most his trips abroad.
Lernen beginnen
towarzyszyć
Żona prezydenta towarzyszyła mu podczas większości jego podróży zagranicznych.
according to
According to the timetable, your train arrives at 8.25
Lernen beginnen
według, zgodnie z
Zgodnie z rozkładem jazdy, twój pociąg przyjeżdża o godz. 8.25
accountant
Lernen beginnen
księgowy
accuse
He was accused of starting the fight.
Lernen beginnen
oskarżać, zarzucać
Został oskarżony o rozpoczęcie walki.
achieve
She achieved success after many years of hard work.
Lernen beginnen
osiągać, dokonać
Osiągnęła sukces po wielu latach ciężkiej pracy.
achievement
Winning a gold medal was a fantastic achievement.
Lernen beginnen
osiągniecie
Zdobycie złotego medalu było fantastycznym osiągnięciem.
across
The post office is across the street. / He travelled across Europe looking for work.
Lernen beginnen
przez, poprzez, po drugiej stronie
The post office is across the street. / He travelled across Europe looking for work.
act
Romeo and Juliet die in the last act. / The part of Juliet was acted by a thirteen year old girl.
Lernen beginnen
akt, grać
Romeo i Julia umierają w ostatnim akcie. / W roli Julii wystąpiła trzynastoletnia dziewczynka.
action
Her quick actions stopped the fire from spreading. / I don`t enjoy action films. / No action will be taken this time, buy don`t be late again.
Lernen beginnen
akcja, działanie, czynność
Jej szybkie działania powstrzymały rozprzestrzenianie się ognia. / Nie lubię filmów akcji. / Tym razem nie zostaną podjęte żadne działania, kup nie spóźnij się ponownie.
active
Are children as active as their parents were? / active volcano
Lernen beginnen
aktywny, czynny
Czy dzieci są tak aktywne jak ich rodzice? / aktywny wulkan
activist
Lernen beginnen
aktywista
activity
Which leisure activities do you prefer?
Lernen beginnen
zajęcie
Jakie zajęcia w czasie wolnym preferujesz?
actor
Lernen beginnen
aktor
actually
Actually, I think people should use public transport in cities and not drive cars.
Lernen beginnen
faktycznie, rzeczywiście, obecnie
Myślę, że ludzie powinni korzystać z transportu publicznego w miastach, a nie prowadzić samochodów.
adaptor
Lernen beginnen
adapter
add
Your name has been added to the list.
Lernen beginnen
dodać
Twoje imię zostało dodane do listy.
addicted
Have you also became addicted to watching television?
Lernen beginnen
uzależniony
Czy także uzależniłeś się od oglądania telewizji?
addition / in addition
I liked the music and in addition the lighting was excellent.
Lernen beginnen
dodatek / dodatkowo, ponadto
Podobała mi się muzyka, a ponadto oświetlenie było doskonałe.
administrator
Lernen beginnen
administrator
admit
I must admit that I was completely wrong and you were right.
Lernen beginnen
przyznać, wpuścić
Muszę przyznać, że całkowicie się myliłem, a ty miałeś rację.
adolescent
describes a young person between 12 and 17 years of age, or their behaviour when it is not sensible
Lernen beginnen
dorastający
opisuje młodą osobę między 12 a 17 rokiem życia lub jej zachowanie, gdy nie jest rozsądna
adrenalin
Lernen beginnen
adrenalina
adult
Lernen beginnen
dorosły
advance / in advance
We were told in advance that there wouldn`t be enough seats for all of us.
Lernen beginnen
postęp, awansować / z góry, z wyprzedzeniem
Powiedziano nam z wyprzedzeniem, że nie będzie wystarczającej liczby miejsc dla nas wszystkich.
advantage
You will have an advantage over the others if you get some work experiences during the holiday.
Lernen beginnen
korzyść, przewaga
Będziesz mieć przewagę nad innymi, jeśli zdobędziesz jakieś doświadczenia zawodowe podczas wakacji.
adventure
Travelling across Australia would be a great adventure.
Lernen beginnen
przygoda
Podróżowanie po Australii byłoby świetną przygodą.
adventurous
Why stay at home for the holidays can`t be more adventurous?
Lernen beginnen
ryzykowny
Dlaczego pobyt w domu na wakacje nie może być bardziej ryzykowny?
advertisement (also: advert)
There is an interesting advertisement in this magazine for a new shampoo.
Lernen beginnen
reklama
W tym czasopiśmie znajduje się ciekawa reklama nowego szamponu.
advertising
I hate it when films are interrupted by TV advertising.
Lernen beginnen
reklama
Nienawidzę tego, gdy filmy są przerywane reklamą telewizyjną.
advice
Can I ask you for advice about buying a computer?
Lernen beginnen
porada
Czy mogę prosić o radę na temat zakupu komputera?
advise
She will be able to advise you about suitable clothes for skiing.
Lernen beginnen
doradzać
Ona będzie mogła doradzić w sprawie odpowiednich ubrań do jazdy na nartach.
aeroplane
Lernen beginnen
samolot
affairs
current affairs
Lernen beginnen
sprawy
sprawy bieżące
affect
The cold winters affect him badly.
Lernen beginnen
wpłynąć
Mroźne zimy źle na niego wpływają
afford
I can't afford to buy tickets for the concert.
Lernen beginnen
pozwolić sobie
Nie mogć pozwolić sobie na kupno biletów na koncert.
afraid
I'm afraid you're wrong. / Are you afraid of spiders?
Lernen beginnen
przestraszony / wystraszony
Obawiam się, że się mylisz. / Czy boisz się pająków?
after
I'll come straight after I've finished my homework.
Lernen beginnen
potem / po
Przyjdę zaraz po skończeniu pracy domowej.
afternoon
We're catching the train tomorrow afternoon.
Lernen beginnen
popołudnie
Łapiemy pociąg jutro po południu.
afterwards
We had a coffee and ąfterwards we saw a film together.
Lernen beginnen
potem
Wypiliśmy kawę, a potem razem obejrzeliśmy film.
again
He repeated what he wanted again and again but I couldn`t understand him.
Lernen beginnen
znowu
Powtarzał to, co chciał znowu i znowu, ale nie mogłem go zrozumieć.
against
I'm against experiments on animals. / Don 't leave your bike against the window.
Lernen beginnen
przeciwko
Jestem przeciwny eksperymentom na zwierzętach. / Nie zostawiaj roweru przy oknie.
age
He was only eleven years of age. / The disease affects people of all ages. / I've known her for ages and ages.
Lernen beginnen
wiek
Miał zaledwie jedenaście lat. / Choroba dotyka ludzi w każdym wieku. / Znałem ją od wieków.
ages
We waited for ages but the bus never came.
Lernen beginnen
wieczność
Czekaliśmy przez wieki, ale autobus nigdy nie przyjechał.
aggressive
aggressive behaviour
Lernen beginnen
agresywny
agresywne zachowanie
ago
People learned to make fires a very long time ago.
Lernen beginnen
temu
Ludzie nauczyli się rozpalać ogień bardzo dawno temu.
agriculture
Lernen beginnen
rolnictwo
ahead
There was a long queue ahead of us. / Please go ahead with the meeting and I'll come as soon as I can.
Lernen beginnen
przed, na przód
Przed nami długa kolejka. / Proszę, kontynuuj spotkanie, a przyjdę tak szybko, jak to możliwe.
aim
My aim is to run in the next Olympics. / The aim of the report is to show why they need more food aid.
Lernen beginnen
cel
Moim celem jest bieganie na następnych igrzyskach olimpijskich. / Celem raportu jest pokazanie, dlaczego potrzebują więcej pomocy żywnościowej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.