Accounting and financial stateme

 0    113 Datenblatt    bartoszwrobel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bookkeeping
Lernen beginnen
księgowość, rachunkowość prosta, zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji
accounting
Lernen beginnen
księgowość ogólna, prowadzenie ksiąg czyli zapisywanie przychodów i rozchodów + podział na aktywa i pasywa
managerial accounting
Lernen beginnen
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych potrzebnych grupie zarządzającej firmą
cost accounting
Lernen beginnen
kalkulowanie kosztów, wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gosp. (materiały, pracownicy i inne)
tax accounting
Lernen beginnen
wyliczanie zobowiązań podatkowych pracowników i firmy
auditing
Lernen beginnen
nadzór (z reguły z zewnątrz) poprawności prowadzenia ksiąg wg obowiązujących zasad oraz zarządzania finansami firmy
assets
Lernen beginnen
aktywa firmy
depreciation
Lernen beginnen
amortyzacja
liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania firmy / pasywa
turnover
Lernen beginnen
obrót
creditors (GB) / accounts payable (US)
Lernen beginnen
wierzyciele (konta wierzycielskie)
debtors (GB) / accounts receivable (US)
Lernen beginnen
dłużnicy (konta dłużników)
overheads (GB) / overhead (US)
Lernen beginnen
koszty ogólne prowadzenia działalności
revenue / earnings / income
Lernen beginnen
przychód(y) firmy
shareholders (GB) / stockholders (US)
Lernen beginnen
udziałowcy
stock (GB) / inventory (US)
Lernen beginnen
zapasy
financial statements
Lernen beginnen
sprawozdania finansowe
Profit and Loss Account
Lernen beginnen
rachunek zysków i strat
Balance Sheet
Lernen beginnen
bilans
Cash Flow
Lernen beginnen
przepływ środków pieniężnych
VAT: value added tax
Lernen beginnen
podatek od wartości dodanej
corporation tax
Lernen beginnen
podatek dochodowy od os. prawnych
Taxation
Lernen beginnen
opodatkowanie
Net Assets
Lernen beginnen
aktywa netto
Called-up share capital
Lernen beginnen
zmobilizowany kapitał akcyjny
Cash in hand and at bank
Lernen beginnen
gotówka w "ręku"(kasie firmy) i banku
Freehold properties
Lernen beginnen
tereny, budynki itd. - to co jest własnością firmy
Historical cost
Lernen beginnen
koszt historyczny, zgodny z poniesionym na pewien środek trwały
Transfer Fees
Lernen beginnen
przeniesienie opłaty
fee
Lernen beginnen
opłata
remuneration
Lernen beginnen
wynagrodzenie (salary, wages etc.)
lease payments
Lernen beginnen
opłaty wynikające z umowy leasingowej
Transfer fees payable
Lernen beginnen
opłaty za transfery (do opłacenia)
Profit after Taxation Retained for the Financial Year
Lernen beginnen
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
Gross Domestic Product
Lernen beginnen
PNB
gross
Lernen beginnen
brutto
net
Lernen beginnen
netto
Fixed Assets
Lernen beginnen
aktywa, środki trwałe
leasehold properties
Lernen beginnen
urządzenia będące w leasingu
Current Assets
Lernen beginnen
aktywa bieżące, obrotowe (płynne)
stocks (Am Eng.)
Lernen beginnen
akcje (papiery wartościowe)
Creditors
Lernen beginnen
należności, wierzyciele
falling due
Lernen beginnen
te, które są zapadalne, płatne
within one year
Lernen beginnen
w ciągu jednego roku
social security
Lernen beginnen
odpowiednik naszego ZUS-u
premium
Lernen beginnen
składka na ubezpieczenie
Net Current Liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania bieżące netto
Long Term Liabilities
Lernen beginnen
długoterminowe wierzytelności, zobowiązania
Amounts falling due to after more than one year
Lernen beginnen
płatności zapadalne po okresie dłuższym niż rok
debenture
Lernen beginnen
rodzaj obligacji przemysłowych
net book value
Lernen beginnen
wartość księgowa netto
account
Lernen beginnen
konto, rachunek
account book = ledger
Lernen beginnen
księga rachunkowa
accountant
Lernen beginnen
księgowy
record(s)
Lernen beginnen
akta, dokumentacja
financial records
Lernen beginnen
dokumentacja finansowa
audit
Lernen beginnen
rewizja ksiąg
auditor
Lernen beginnen
osoba z zewnątrz, która przychodzi do firmy i sprawdza poprawność prowadzenia ksiąg
accounting period
Lernen beginnen
okres obrachunkowy
accounting records
Lernen beginnen
dokumentacja księgowa
to keep records
Lernen beginnen
prowadzić księgi (dokumenty)
to maintain
Lernen beginnen
utrzymywać, prowadzić
public company
Lernen beginnen
spółka akcyjna
partnership
Lernen beginnen
spółka cywilna
limited liability company
Lernen beginnen
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
individual
Lernen beginnen
os. fizyczna
corporate customer
Lernen beginnen
os. prawna
self-proprietorship
Lernen beginnen
zatrudniony na własny rachunek
to disclose
Lernen beginnen
ujawniać, podawać (do wiadomości publicznej)
to update
Lernen beginnen
poprawiać
authorities
Lernen beginnen
władze
transactions
Lernen beginnen
operacje
liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność zwłaszcza finansowa
current / liquid assets
Lernen beginnen
płynne aktywa
expenses
Lernen beginnen
wydatki
expenditure (Singular)
Lernen beginnen
wydatek
entertainment expenses
Lernen beginnen
wydatki na reprezentację
to value
Lernen beginnen
wyceniać
value
Lernen beginnen
wartość
evaluation
Lernen beginnen
wycena, ocena (czegoś)
unit cost
Lernen beginnen
cena jednostkowa
labour cost
Lernen beginnen
koszty pracy (zatrudnienia)
to run a business
Lernen beginnen
prowadzić interes
to run an account
Lernen beginnen
prowadzić rachunek
to mention sth
Lernen beginnen
wspominać, wymieniać, wypominać coś
to keep track of sth
Lernen beginnen
śledzić coś
in relation to
Lernen beginnen
odnośnie do
IRS: Internal Revenue Service
Lernen beginnen
odpowiednik naszego urzędu skarbowego
Return
Lernen beginnen
zeznanie podatkowe
Income tax return
Lernen beginnen
zeznanie o podatku dochodowym
goodwill
Lernen beginnen
renoma, reputacja firmy
to gain value
Lernen beginnen
zyskiwać na wartości
to depreciate = to lose value
Lernen beginnen
tracić na wartości
accounts payable
Lernen beginnen
płatności, zobowiązania
accounts receivable
Lernen beginnen
należności
mortgage
Lernen beginnen
kredyt, zastaw hipoteczny
work in progress
Lernen beginnen
produkcja w toku
to understate
Lernen beginnen
umniejszać coś, pomniejszać
to overstate
Lernen beginnen
podnosić wartość czegoś
entry
Lernen beginnen
zapis w księgach
to enter
Lernen beginnen
dokonywać zapisu
item
Lernen beginnen
pozycja w spisie, księgowości
surplus
Lernen beginnen
nadwyżka
capital account
Lernen beginnen
rachunek kapitału, bilans
capital allowance
Lernen beginnen
odpisy amortyzacyjne
capital assets
Lernen beginnen
aktywa trwałe
capital expenditure
Lernen beginnen
wydatki inwestycyjne
capital gains tax
Lernen beginnen
podatek od zysków kapitałowych
capital goods
Lernen beginnen
dobra inwestycyjne
capital-intensive
Lernen beginnen
kapitałochłonny
to capitalize on
Lernen beginnen
zbijać (zbić) kapitał na
to capitalize
Lernen beginnen
spieniężać
capital transfer tax
Lernen beginnen
podatek od spadków (transferu kapitału)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.