Adjectives intermediate (comparing)

 0    31 Datenblatt    apaznowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
Lernen beginnen
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
breathtaking
The view was breathtaking.
Lernen beginnen
zapierający dech
Widok zapierał dech w piersiach.
shocked
We were shocked to learn about the earthquake.
Lernen beginnen
wstrząśnięty
Byliśmy zszokowani informacją o trzęsieniu ziemi.
amused
We were really amused by that idea.
Lernen beginnen
rozbawiony
Ten pomysł naprawdę nas rozbawił.
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
Lernen beginnen
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
stunning
The result is stunning.
Lernen beginnen
oszałamiający
Rezultat jest oszałamiający.
aware of
I'm fully aware of the risk involved in this.
Lernen beginnen
świadomy czegoś
Jestem w pełni świadom związanego z tym ryzyka.
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
Lernen beginnen
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
unimaginable
That's a lot of money, but not an unimaginable amount.
Lernen beginnen
niewyobrażalny
To dużo pieniędzy, ale nie niewyobrażalna ilość.
artificial
She welcomed me with an artificial smile.
Lernen beginnen
sztuczny
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
cosy
I like your room, it's cosy in here.
Lernen beginnen
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
dishonest
I've never done a dishonest thing in my life!
Lernen beginnen
nieuczciwy
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!
controversial
You should avoid controversial subjects.
Lernen beginnen
kontrowersyjny
Powinieneś unikać kontrowersyjnych tematów.
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
Lernen beginnen
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
complex
This problem is quite complex, you have to help me.
Lernen beginnen
kompleks
Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.
colourful
They were wearing colourful clothes.
Lernen beginnen
kolorowy
Oni mieli na sobie kolorowe ubrania.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
Lernen beginnen
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
cheerful
Peter is a very cheerful baby and almost never cries.
Lernen beginnen
pogodny
Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.
charming
This village is so charming I decided to buy a weekend cottage here
Lernen beginnen
czarujący / uroczy
Ta wioska jest tak urocza, że postanowiłem kupić tutaj domek letniskowy.
cute
Your puppy is so cute!
Lernen beginnen
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
Lernen beginnen
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
generous
He is so generous he got her a brand new car.
Lernen beginnen
hojny
Jest tak hojny, że kupił jej całkiem nowy samochód.
elegant
You look elegant in this suit.
Lernen beginnen
elegancki
Wyglądasz elegancko w tym garniturze.
embarrassing
The situation was embarrassing for everyone.
Lernen beginnen
żenujący
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
impressive
That's impressive.
Lernen beginnen
robiący wrażenie
To imponujące.
harmful
Smoking is harmful.
Lernen beginnen
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe.
strict
My English teacher is strict.
Lernen beginnen
surowy
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
harmless
It was just harmless fun.
Lernen beginnen
nieszkodliwy
To była tylko niewinna zabawa.
rational
Everything I'm doing is rational from my point of view.
Lernen beginnen
racjonalny
Wszystko co robię jest racjonalne z mojego punktu widzenia.
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
Lernen beginnen
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
unique
This sculpture has a unique shape.
Lernen beginnen
wyjątkowy, unikalny
Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.