Aga Lesson 5

 0    108 Datenblatt    uwilga
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wynaleźć
Berners-Lee wynalazł Internet
Lernen beginnen
to invent
Berners-Lee invented the Internet
pochodzi, wywodzi się
z którego one pochodzą
Lernen beginnen
originate
which they originate
bez
On nie może bez ciebie żyć.
Lernen beginnen
without
He can't live without you.
spowodowało/ doprowadziło do
jedno prowadziło do drugiego
Lernen beginnen
led to
one thing led to another
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
Lernen beginnen
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
nawzajem
Możemy powiedzieć sobie kilka interesujących rzeczy.
Lernen beginnen
each other
We could tell each other some interesting things
przypadkowy
Może to jest jakiś przypadkowy element gry.
Lernen beginnen
random
Maybe it's some random part in a in a game.
wiersz nagłówkowy
Lernen beginnen
header row
nagłówek
Lernen beginnen
heading
pełnoetatowy
Lernen beginnen
full-time, Full Stack
pełnoetatowy programista
Lernen beginnen
Full Stack Developer
firma medialna
Lernen beginnen
media company
opracowywać, rozwijać, budować
informatycznie
Lernen beginnen
develop
pierwszy w swoim rodzaju
Lernen beginnen
first of its kind
płatny
To jest płatna usługa.
Lernen beginnen
paid
It's a paid service.
cyfrowy
Lernen beginnen
digital
produkt
Lernen beginnen
product
gospodarz, żywiciel, przyjmujący
Lernen beginnen
host
gospodarzem, organizowane, gościł
Lernen beginnen
hosted
opracuj pierwszy w swoim rodzaju płatny produkt cyfrowy obsługiwany w Amazon Web Service
Lernen beginnen
develop first-of-its-kind paid digital product hosted at Amazon Web Service
razem
Lernen beginnen
together
Nie dodałeś wszystkich wierszy razem.
Lernen beginnen
You did not add all the rows together.
razem z
kimś, czymś
Lernen beginnen
together with
wraz z zespołem
Lernen beginnen
together with the team
zatwierdzenie, poparcie, rekomendacja
Lernen beginnen
endorsement
odpowiedzialny za
Lernen beginnen
responsible for
wynik projektu
Lernen beginnen
project outcome
wynik
Lernen beginnen
score, result, outcome, performance
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
Lernen beginnen
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
zwykli ludzie
Lernen beginnen
ordinary people
wynalazek
Lernen beginnen
an invention
ogromny
Lernen beginnen
huge, great
wpływ na
Lernen beginnen
impact on
jak również
Lernen beginnen
as well as
podejmować decyzje
Lernen beginnen
make decisions
wzdłóż
Lernen beginnen
along, z
wraz z
Lernen beginnen
along with
dokładnie
Lernen beginnen
exactly, closely
dany, odpowiedni
Lernen beginnen
respective
odpowiednia jednostka biznesowa
Lernen beginnen
respective business unit
przyszłość projektu
Lernen beginnen
future of the project
jest wypełniony
Lernen beginnen
is filled
różne, różnorodne
Lernen beginnen
various, diverse
funkcje, cechy
Lernen beginnen
functions, features
jest wypełniona różnymi funkcjami
Lernen beginnen
it is filled with various functions
ulepszenia
Lernen beginnen
improvements
dotyczące
Lernen beginnen
about, regarding
maszyna, automat, komputer
Lernen beginnen
machine
ulepszenia dotyczące
Lernen beginnen
improvements regarding
maszyn uczących się
uczenia maszynowego
Lernen beginnen
machine learning
przetwarzanie języka
Lernen beginnen
language processing
bądźcie czujni/ bądź czujny
Lernen beginnen
stay tuned / be alert
bądź na bieżąco
Lernen beginnen
stay tuned for more
będzie trwał
Lernen beginnen
be ongoing
stanowisko
Lernen beginnen
position
opis stanowiska
stanowiska pracy
Lernen beginnen
position description
będąc na
np. na górze
Lernen beginnen
being on
będąc na
np. na stanowisku
Lernen beginnen
being in
będąc na stanowisku
Lernen beginnen
being in a position
etapy rozwoju
Lernen beginnen
stages of development
zawierać
Mogą one obejmować administracyjne źródła danych, takie jak rejestry działalności gospodarczej.
Lernen beginnen
to contain/ include
These may include administrative data sources such as business registers.
włącznie z/ w tym...
Lernen beginnen
including
w tym architektura
Lernen beginnen
including architecture
decyzje dotyczące technologii
Lernen beginnen
technology decisions
konsystencja, konsekwencja
Lernen beginnen
consistency
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
Lernen beginnen
effort
I've put a lot of effort into this.
nastawienie
Lernen beginnen
attitude
Jedyne, co naprawdę możesz kontrolować, to wysiłek i nastawienie.
Lernen beginnen
The only thing you can really control is effort and attitude.
kiedykolwiek
Czy ty kiedykolwiek byłeś w Chinach?
Lernen beginnen
whenever, ever
Have you ever been to China?
chrupać
Lernen beginnen
crunch
rozwiązać
Może rozwiązać wszystkie nasze problemy.
Lernen beginnen
to untie, solve
It can solve all our problems.
przydługi, rozwlekły
Powiedziała, że to był przydługi proces
Lernen beginnen
lengthy
She said it was a lengthy process.
trudny, skomplikowany
Mój zawód jest taki trudny.
Lernen beginnen
difficult
My profession is so difficult.
nudny, żmudny
Paryż jest taki nudny bez ciebie.
Lernen beginnen
boring, tedious
Paris is so tedious without you.
szerszy, większy
To pięć centymetrów szersze niż Range Rover.
Lernen beginnen
wider
It's five centimetres wider than a Range Rover.
duża różnorodność
Lernen beginnen
a wide variety
duża różnorodność problemów
Lernen beginnen
a wide variety of problems
zasadniczo, właściwie, w zasadzie
Lernen beginnen
essentially
obejmować, dotyczyć
Lernen beginnen
include, concern, involve
manipulować
Lernen beginnen
manipulate
w jedną stronę
Lernen beginnen
one way
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
Lernen beginnen
suppose
Nobody supposed that they would win.
decydować się
Lernen beginnen
decide to
lustro, odzwierciedlać
Lernen beginnen
mirror, reflect
tego, tym
Nigdy więcej o tym nie mówimy.
Lernen beginnen
of it
We never speak of it again.
stos, kupa
stos papierów
Lernen beginnen
pile
a pile of papers
Naprawdę myślałem
Lernen beginnen
I really thought
hemoroidy, stosy
Lernen beginnen
piles
nawarstwia się
Lernen beginnen
piles up
stosy śmieci
Lernen beginnen
piles of garbage/ piles of rubbish
przeniknąć
Lernen beginnen
penetrate, gets around
śmieci
Ten stos papierów jest ważny, ale ten drugi to śmieci.
Lernen beginnen
rubbish, junk, trash
That pile of papers is important, and the other pile is trash.
śmieciowe jedzenie
Lernen beginnen
junk food
niesamowicie
Lernen beginnen
incredible
dmucha
Lernen beginnen
blows
przegrzanie
Lernen beginnen
overheating
zdolny
Czułem, że jestem silny i zdolny.
Lernen beginnen
gifted, capable
I felt that I was strong and capable.
innymi słowami
Lernen beginnen
in other words
odwróć to
Lernen beginnen
turn it, flip it
przewróć to na drugą stronę
Lernen beginnen
flip it over, turn it over
plac, kwadrat, kwadratowy
Lernen beginnen
square
okrągły
Koła są okrągłe.
Lernen beginnen
round
Wheels are round.
kwadrat ma 4 równe boki
Lernen beginnen
the square has 4 equal sides
bok (ciała)
Lernen beginnen
side (body)
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
Lernen beginnen
equal
All our employees are equal.
siatka
Ci goście są podłączeni do sieci.
Lernen beginnen
grid
These guys are all connected on the grid.
natychmiastowy
Lernen beginnen
immediate, instant
uporządkowany, zorganizowany
Lernen beginnen
structured, organized, orderly

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.