And, or, but, so - Và, hoặc, nhưng, vậy

 0    23 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
and
I want bread and water.
Lernen beginnen
Tôi muốn bánh mỳ và nước.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
Lernen beginnen
Tôi không muốn du lịch bằng tàu vì tôi bị say sóng.
few
They gave us little time.
Lernen beginnen
một ít
Họ cho tôi một ít thời gian.
only
I have only 5 minutes.
Lernen beginnen
chỉ
Tôi chỉ có 5 phút.
so
I was hungry so I went out to eat something.
Lernen beginnen
vì vậy
Tôi đói vì vậy tôi muốn ra ngoài để ăn.
than
I'm more intelligent than you.
Lernen beginnen
hơn
Tôi thông minh hơn bạn.
too
You should visit the cathedral too.
Lernen beginnen
cũng
Bạn cũng nên tam quan thánh đường nữa.
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese: day 2"
(Insgesamt 261 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.