ANG 201-220

 0    20 Datenblatt    dawidn6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jelita
Stan jelit jest kluczowy dla ogólnego zdrowia.
Lernen beginnen
intestines
The condition of your intestines is key to your general health.
żyła
Pielęgniarki zwykle z trudem znajdują żyły na moich rękach.
Lernen beginnen
vein
Nurses usually have trouble finding veins on my arms.
tętnica
Czym się różnią tętnice od żył?
Lernen beginnen
artery
How do arteries differ from veins?
pęcherz moczowy
Znów muszę iść do toalety! Mój pęcherz moczowy jest wielkości naparstka.
Lernen beginnen
bladder
I need to go to the bathroom again! My bladder is the size of a thimble.
naczynie krwionośne
Pękanie małych naczyń krwionośnych nie jest groźne.
Lernen beginnen
blood vessel
It isn't dangerous when a small blood vessel bursts.
źrenica
Źrenice rozszerzają się, kiedy patrzymy na kogoś, kto nam się podoba.
Lernen beginnen
pupil
Pupils dilate when you look at someone you're attracted to.
łopatka (kość)
Pomasujesz mi plecy między łopatkami?
Lernen beginnen
shoulder blade
Can you massage my back between my shoulder blades?
obojczyk
Cieszę się, że nie połamałaś sobie obojczyka.
Lernen beginnen
collarbone
I'm glad your collarbone isn't broken.
oddział
Pracuję na oddziale położniczym jako położna.
Lernen beginnen
ward
I work on the maternity ward as a midwife.
intensywna terapia
Osoby w stanie krytycznym są na intensywnej terapii.
Lernen beginnen
intensive care
People who are critically ill are in intensive care.
śpiączka
Nawet jeśli ktoś jest w śpiączce, może cię czasem słyszeć.
Lernen beginnen
coma
Even if a person is in a coma, they can sometimes hear you.
bez recepty
Leki bez recepty bywają tak samo skuteczne jak te na receptę.
Lernen beginnen
OTC
OTC drugs sometimes work just as well as prescription drugs.
przyjąć do szpitala
Kiedy przyjmują cię do szpitala, lepiej mieć ubezpieczenie zdrowotne.
Lernen beginnen
to admit to hospital
When you're admitted to hospital, you'd better have health insurance.
choroba zakaźna
Jeśli to choroba zakaźna, może się szybko rozprzestrzenić.
Lernen beginnen
infectious disease
If it's an infectious disease, it can spread quickly.
zarażony (czymś)
Jeśli jesteś zarażony grypą, lepiej nie przychodź do pracy.
Lernen beginnen
infected with
If you're infected with flu, you'd better not come to work.
reakcja alergiczna
Jeśli pojawi się reakcja alergiczna, natychmiast odstaw lek.
Lernen beginnen
allergic reaction
If you have an allergic reaction, stop using the drug immediately.
uszkadzać nerw
Gdyby nerw był uszkodzony, sytuacja byłaby dużo bardziej poważna.
Lernen beginnen
to damage a nerve
If the nerve was damaged, it would be much more serious.
diagnozować schorzenie
Kiedy schorzenie zostaje zdiagnozowane, w końcu można zacząć je leczyć.
Lernen beginnen
to diagnose a condition
When a condition is diagnosed, you can finally start treating it.
diagnoza
Jeśli ten lekarz potwierdzi diagnozę, będziemy musieli natychmiast rozpocząć leczenie.
Lernen beginnen
diagnosis
If this doctor confirms the diagnosis, we will have to start treatment immediately.
zaburzenie
Gdyby miała zaburzenia jedzenia, na pewno bym to zauważyła.
Lernen beginnen
disorder
If she had an eating disorder, I'm sure I'd notice it.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.