angielski 7/8/9

 0    74 Datenblatt    gloriapopko5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
commercial edge - an advantage over the people or businesses who are competing with you
Lernen beginnen
przewaga komercyjna - przewaga nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą
control costs - to limit the amount of money that has to be spent in order to buy, do or make something
Lernen beginnen
kontrolowanie kosztów - ograniczanie ilości pieniędzy, które trzeba wydać, aby coś kupić lub zrobić
custom built - if something is custom-built is it is specially made for a particular buyer
Lernen beginnen
na zamówienie - jeśli coś jest na zamówienie, to jest specjalnie zaprojektowane dla konkretnego nabywcy
customised solution – used to describe something that has been made to solve a customer's particular needs
Lernen beginnen
zindywidualizowane rozwiązanie - służy do opisania czegoś, co zostało stworzone w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb klienta
enhance – to improve the quality amount or value of something
Lernen beginnen
poprawiać - poprawianie jakości lub wartości czegoś
exhibit - to show something publicly in a place such a museum or trade show
Lernen beginnen
wystawa - pokazywanie czegoś publicznie w miejscu takim jak muzeum lub targi
fee - an amount of money paid for a particular piece of work or for a particular right or service
Lernen beginnen
opłata - kwota pieniędzy zapłacona za określone dzieło lub usługę
for hire - something that can be used temporarily in exchange for money
Lernen beginnen
do wynajęcia - coś, co można tymczasowo wykorzystać w zamian za pieniądze
give you an edge over your competition - to give you an advantage over the people or business who are competing with you in a particular market
Lernen beginnen
daje przewagę nad konkurencją - daje przewagę nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą na danym rynku
guarantee - to promise that something will happen or is true
Lernen beginnen
gwarancja - obietnica, że coś się wydarzy lub jest prawdą
huge stock - large amount of goods that a store or business has for sale
Lernen beginnen
ogromny zapas - duża ilość towarów, które sklep lub firma ma na sprzedaż
install - to put furniture, a machine or a piece of equipment into position and make it ready to use
Lernen beginnen
instalacja - umiejscowienie mebli, maszyn lub elementów wyposażenia i przygotowanie ich do użycia
keen price - if prices are kin, they are lower and offer more value than others
Lernen beginnen
konkurencyjne ceny - jeśli ceny są konkurencyjne, są niższe i oferują większą wartość niż inne
legal requirement – a rule in low about something that it is necessary to have or to do
Lernen beginnen
wymóg prawny - zasada prawna dotycząca czegoś, co trzeba mieć lub zrobić
liaise – to work with someone in order to exchange information with them
Lernen beginnen
współpracować - praca z kimś w celu wymiany informacji z nim
make an impact - to have a powerful effect on someone or something
Lernen beginnen
wywierać wpływ - mieć silny wpływ na kogoś lub coś
man the stand - to work at a table or structure where someone can sell or advertise their products or services
Lernen beginnen
obsadzić stoisko - do pracy przy stole lub konstrukcji, gdzie ktoś może sprzedawać lub reklamować swoje produkty lub usługi
marketing advantage – an advantage over the people or businesses who are competing with you
Lernen beginnen
przewaga marketingowa - przewaga nad ludźmi lub firmami, które konkurują z tobą
marketing solution - a way of finding out what customers want, using that information to design products and services, and selling them effectively
Lernen beginnen
rozwiązanie marketingowe - sposób na sprawdzenie, czego oczekują klienci, wykorzystanie tych informacji do zaprojektowania produktów i usług oraz ich sprzedaży
maximise visitor numbers - to make the amount of people who visit as big as possible
Lernen beginnen
maksymalizacja liczby odwiedzających - sprawienie, aby liczba odwiedzających była jak największa
monitor - to watch a situation carefully for a period of time in order to discover something about it mount - to fix something on a wall, in a frame etc., so that it can be viewed or used
Lernen beginnen
monitorować - uważnie obserwować sytuację przez pewien czas, aby dowiedzieć się czegoś o niej
mount - to fix something on a wall, in a frame etc., so that it can be viewed or used
Lernen beginnen
montować - zamocować coś na ścianie, w ramie itp., aby można to było oglądać lub używać
on a first-come-first-served basis - used to mean that people will receive something or be dealt with in the order in which they ask or arrive
Lernen beginnen
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” - oznacza, że ludzie otrzymają coś lub zostaną potraktowani w kolejności, w jakiej pytają lub przybywają
project management - the activity of organizing and controlling a project
Lernen beginnen
zarządzanie projektem - działalność polegająca na organizowaniu i kontrolowaniu projektu
ready-made equipment - the machinery, tools etc. that you need to do a job in a finished form and available to use immediately
Lernen beginnen
gotowy sprzęt - maszyny, narzędzia itp., które należy wykonać w gotowej formie i które są gotowe do natychmiastowego użycia
registration - when a name or information is recorded on an official list
Lernen beginnen
rejestracja - kiedy nazwisko lub informacje są zapisane na oficjalnej liście
sales technique - the ability to persuade people to buy a company's products or services
Lernen beginnen
technika sprzedaży - umiejętność przekonania ludzi do zakupu produktów lub usług firmy
trade event - a large event at which companies show and sell their products and try to increase their business
Lernen beginnen
impreza handlowa - duże wydarzenie, podczas którego firmy pokazują i sprzedają swoje produkty oraz próbują zwiększyć swój biznes
win new business - to succeed in getting more people or companies to buy your goods or services
Lernen beginnen
pozyskiwanie nowych możliwośc - odnoszenie sukcesu w pozyskiwaniu większej liczby osób lub firm do kupowania twoich towarów lub usług
acquire - to get something
Lernen beginnen
nabyć - zdobyć coś
anchor - to make something or someone stay in one position
Lernen beginnen
zakotwiczać - sprawianie, aby coś lub ktoś pozostał w jednej pozycji
blag - to manage to obtain something by using persuasion
Lernen beginnen
załatwić sprytnie - uzyskać coś za pomocą perswazji
financial gain - with the purpose or aim of making money, rather than for any other reason
Lernen beginnen
zysk finansowy - w celu zarabiania pieniędzy, a nie z jakiegokolwiek innego powodu
give a discount - to offer a reduction in the usual price of a product or service
Lernen beginnen
dać zniżkę - zaoferować obniżenie zwykłej ceny produktu lub usługi
give-and-take - willingness to accept suggestions from another person and give up some of your own
Lernen beginnen
kompromis - gotowość do przyjmowania sugestii od innej osoby i rezygnacji z własnych
give up on the first reversal - to stop doing something because of the first problem or failure in the process
Lernen beginnen
zrezygnować przy pierwszym potknięciu - przestać coś robić z powodu pierwszego problemu lub niepowodzenia w procesie
identify needs - to find and be able to describe something that you must have to achieve a particular thing
Lernen beginnen
identyfikowanie potrzeb - znalezienie i opisanie czegoś, co musisz mieć, aby osiągnąć określoną rzecz
know their limits - if someone knows their limits, they are aware of the greatest amount of something that is possible for them to do
Lernen beginnen
znać swoje granice - jeśli ktoś zna swoje granice, jest świadomy jak największej ilości rzeczy, które jest w stanie zrobić
make a profit - to earn the money in trade or business, especially after paying the coast of producing and selling goods and services
Lernen beginnen
zarabiać - zarabiać pieniądze w handlu lub biznesie, szczególnie po zapłaceniu za produkcję i sprzedaż towarów i usług
novelty value - interesting because it has not been experienced before
Lernen beginnen
walor nowości - interesujący, ponieważ wcześniej go nie doświadczano
opening proposal - a formal suggestion, plan or idea that comes near the beginning of something
Lernen beginnen
propozycja otwarcia - formalna sugestia, plan lub pomysł, który zbliża się do początku czegoś
persistent - someone who is persistent continues doing something or tries to do something in determined way
Lernen beginnen
wytrwały - ktoś, kto jest wytrwały, nadal coś robi lub próbuje zrobić coś w określony sposób
place a repeat order - to order the same thing that you have ordered before
Lernen beginnen
złożyć zamówienie powtórnie - zamówić to samo, co wcześniej
pushy - behaving in an unpleasant way by trying too much to get something or to make someone do something
Lernen beginnen
nachalny - zachowywać się w nieprzyjemny sposób, próbując zbyt wiele, aby coś zdobyć lub zmusić kogoś do zrobienia czegoś
trustworthy - able to be trusted
Lernen beginnen
godny zaufania - człowiek, któremu można zaufać
achieve an ambition - to successfully do something you wanted to do, especially after a lot of effort
Lernen beginnen
zrealizować swoją ambicję - z powodzeniem zrobić coś, co chciałeś zrobić, zwłaszcza po wielu wysiłkach
buy into a franchise - to pay money for the right for your business to sell the products and services of another company
Lernen beginnen
wykupić franczyzę - zapłacić pieniądze za prawo firmy do sprzedaży produktów i usług innej firmy
cash infusion - when money is added to a business to make it stronger or better
Lernen beginnen
zastrzyk gotówki - gdy pieniądze są dodawane do firmy, aby była silniejsza lub lepsza
close down - if a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating
Lernen beginnen
zamknąć (firmę) - jeśli firma lub organizacja zostanie zamknięta lub ktoś ją zamknie, przestanie działać
cope with - to deal successfully with a difficult situation
Lernen beginnen
uporać się z czymś - radzić sobie z trudną sytuacją
credit facilities - arrangements for paying for goods or services at a later time usually paying interest as well as the original amount
Lernen beginnen
instrumenty kredytowe - ustalenia dotyczące płatności za towary lub usługi w późniejszym terminie, zwykle z tytułu odsetek, a także kwoty pierwotnej
economic trend - a general development relating to trade, industry and money
Lernen beginnen
trend gospodarczy - ogólny rozwój związany z handlem, przemysłem i pieniędzmi
entrepreneur - someone who makes money by starting their own business, especially when this involves seeing a new opportunity and taking risks
Lernen beginnen
przedsiębiorca - ktoś, kto zarabia pieniądze, rozpoczynając własną działalność gospodarczą, szczególnie gdy wiąże się to z dostrzeżeniem nowej okazji i podjęciem ryzyka
exploit a gap in the market - to use the opportunity to sell a product or service because a need or demand for it exists but no one is supplying it
Lernen beginnen
wykorzystać lukę na rynku - wykorzystać okazję do sprzedaży produktu lub usługi, ponieważ istnieje na nią potrzeba lub popyt, ale nikt jej nie dostarcza
from strength-to-strength - gradually becoming more successful
Lernen beginnen
odnosić coraz większe sukcesy - stopniowo odnosić coraz większe sukcesy
international presence - when someone or something is known in more than one country
Lernen beginnen
międzynarodowy zasięg - gdy ktoś lub coś jest znane w więcej niż jednym kraju
lay out guidelines - to give information intended to advise people on how something should be done in the clear and detailed way
Lernen beginnen
ustanowić wytyczne - udzielać informacji mających doradzać ludziom, jak należy coś zrobić w jasny i szczegółowy sposób
lose one’s head - to lose control and not act in a calm way
Lernen beginnen
stracić głowę - stracić kontrolę i nie działać spokojnie
make a redundant - if you are made redundant, you lose your job because your employer no longer need you
Lernen beginnen
zwolnić - jeśli zostaniesz zwolniony, stracisz pracę, ponieważ pracodawca już cię nie potrzebuje
new venture - a new business activity
Lernen beginnen
nowe przedsięwzięcie - nowa działalność gospodarcza
outlet - a store that sells a particular company's product or products of a specific type
Lernen beginnen
outlet - sklep, który sprzedaje produkt określonej firmy lub produkty określonego typu
premises - the buildings and land owned or used by someone, especially by a company or organization
Lernen beginnen
siedziba, teren - budynki i grunty będące własnością lub użytkowane przez kogoś, zwłaszcza przez firmę lub organizację
replicate the core concept - to make or do the most important part of a business's idea again in exactly the same way
Lernen beginnen
powielać podstawową koncepcję - ponownie wykonać najważniejszą część pomysłu na biznes w dokładnie ten sam sposób
revenue stream - the money coming into a company from a particular activity over a period of time, or the activity itself
Lernen beginnen
strumień dochodów - pieniądze przychodzące do firmy z określonej działalności w danym okresie lub też sama działalność
roll out - to make a new product, service or system available for the first time
Lernen beginnen
wdrożenie - udostępnienie po raz pierwszy nowego produktu, usługi lub systemu
sign a contract - to write your name on a legal document that states and explains a formal agreement between two different people or groups
Lernen beginnen
podpisać umowę - wpisać swoje imię i nazwisko w dokumencie prawnym, który stwierdza i wyjaśnia formalne porozumienie między dwiema różnymi osobami lub grupami
social status – the level or position of someone in relation to others in society
Lernen beginnen
status społeczny - poziom lub pozycja kogoś w stosunku do innych w społeczeństwie
survey - an examination of people's opinions, behavior etc., made for example by asking them questions
Lernen beginnen
ankieta - badanie opinii, zachowań ludzi itp., na przykład poprzez zadawanie im pytań
take charge of - to take control of something or of a group of people
Lernen beginnen
przejąć kontrolę - przejąć kontrolę nad czymś lub grupą ludzi
take the plunge - to make a decision to do something, especially after thinking about it for a long time
Lernen beginnen
zaryzykować - podjąć decyzję, aby coś zrobić, zwłaszcza po długim zastanowieniu
tight lending market - when the activity of lending money to people and organization which they pay back with interest is controlled very carefully
Lernen beginnen
napięty rynek kredytowy - kiedy działalność polegająca na pożyczaniu pieniędzy osobom i organizacjom, które spłacają odsetkami, jest bardzo dokładnie kontrolowana
time-consuming - taking a lot of time to do or complete
Lernen beginnen
czasochłonne - zajmuje dużo czasu do zrobienia lub ukończenia
tone down - to make something less forceful or offensive, usually a piece of writing or a speech
Lernen beginnen
stonować - uczynić coś mniej silnym lub obraźliwym, zwykle pismo lub mowę
wealthy – rich
Lernen beginnen
zamożny - bogaty

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.