ANGIELSKI DODATKOWE TEKSTY FACHOWE

 0    139 Datenblatt    tomaszbaran015
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
refers to
Lernen beginnen
odnosi się do
degradable
Lernen beginnen
rozkładowi
require
Lernen beginnen
wymagać/potrzebować
perform
Lernen beginnen
wykonać
confused
Lernen beginnen
zdezorientowany
health-related
Lernen beginnen
związany ze zdrowiem
widely
Lernen beginnen
szeroko
regarded
Lernen beginnen
traktować
evolutionary
Lernen beginnen
ewolucyjny
sustainable
Lernen beginnen
zrównoważony
manufacturing industry
Lernen beginnen
Przemysł wytwórczy
building block
Lernen beginnen
budulcem
comprise
Lernen beginnen
zawierać
man-made object
Lernen beginnen
Stworzony przez człowieka obiekt
food nutrients
Lernen beginnen
Żywność
indeed
Lernen beginnen
w rzeczy samej / istotnie
washing powders
Lernen beginnen
Proszki do prania
recent
The recent events have changed my life.
Lernen beginnen
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
to advance
Lernen beginnen
postęp
couple
I learned a couple of words today.
Lernen beginnen
para
Nauczyłem się dzisiaj kilku słówek.
external factors
Lernen beginnen
czynniki zewnętrzne
soaring energy prices
Lernen beginnen
Gwałtowny wzrost cen energii
renewed
Lernen beginnen
odnowiony
concerns
Lernen beginnen
dotyczy
energy security fears
Lernen beginnen
Obawy przed bezpieczeństwem energetycznym
combined
Lernen beginnen
połączony
derived from
Lernen beginnen
pochodzą od
display
Lernen beginnen
prezentuje
sustainability
We should aim for sustainability so that we don't damage the environment.
Lernen beginnen
trwałość
Powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju, żeby nie niszczyć środowiska.
commercially-viable
Lernen beginnen
komercyjnie opłacalne
marshalling living cells
Lernen beginnen
Rozmieszczanie żywych komórek
feedstock
Lernen beginnen
surowiec
rather than
Lernen beginnen
zamiast
petrochemicals
Lernen beginnen
petrochemia
variety
The documentary covered a variety of topics.
Lernen beginnen
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
energy efficiency
Lernen beginnen
efektywności energetycznej
otherwise
Lernen beginnen
inaczej
achieve
Lernen beginnen
osiągać
worldwide
Lernen beginnen
światowy
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
Lernen beginnen
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
cubic meter
Lernen beginnen
metr sześcienny
comprising
Lernen beginnen
zawierający
measurable
Lernen beginnen
wymierny
greenhouse gas
Lernen beginnen
gazów cieplarnianych
emission
Lernen beginnen
emisja
enabled
Lernen beginnen
włączony
halving
Lernen beginnen
Zmniejszenie o połowę
utilising
Lernen beginnen
wykorzystując
forefront
Lernen beginnen
czoło
initiative
Lernen beginnen
inicjatywa
collaborating
Lernen beginnen
współpraca
succinic acid
Lernen beginnen
kwas bursztynowy
manufacture
Lernen beginnen
produkcja
resins
Lernen beginnen
żywice
significant
It is a significant change in our policy.
Lernen beginnen
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
footprint
Lernen beginnen
przestrzeń zajmowana przez urządzenie
extensive
Lernen beginnen
obszerny
conducted
Lernen beginnen
prowadzone
superior to
Lernen beginnen
lepsze
solid waste
Lernen beginnen
odpady stałe
economies of scale
Lernen beginnen
korzyści skali
feed
Lernen beginnen
pokarm
materials space
Lernen beginnen
Przestrzeń materiałów
value chain
Lernen beginnen
łańcuch wartości
feedstock proccessing
Lernen beginnen
Przetwórstwo surowców
bio-compounds
Lernen beginnen
Bio-związki
formulation
Lernen beginnen
mieszanin
shreddered
Lernen beginnen
Rozdrobnione
ploughed back
Lernen beginnen
zaorać powrotem
usage
Lernen beginnen
stosowanie
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
Lernen beginnen
znaczny
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
saving
Lernen beginnen
oszczędność
financially
Lernen beginnen
finansowo
reliance
Lernen beginnen
zaufanie
scarce rescources
Lernen beginnen
Rzadkie zasoby
relies
Lernen beginnen
opiera
reliance trade
Lernen beginnen
Handlu opartego na zaufaniu
commodities
Lernen beginnen
towarów
unsustainable demand
Lernen beginnen
Niezrównoważony popyt
knock-on effect
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
Lernen beginnen
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
crop prices
Lernen beginnen
Ceny upraw
outcome
What was the outcome of the action?
Lernen beginnen
wynik
Jaki był rezultat akcji?
wide ranging
Lernen beginnen
szeroko zakrojone
enables
Lernen beginnen
Umożliwia
yield
Lernen beginnen
wydajność
switchgrass
Lernen beginnen
Przełącznik
ensuring
Lernen beginnen
zapewnienie
regulatory
Lernen beginnen
regulacyjny
meaningful
Lernen beginnen
istotny / mający znaczenie
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
Lernen beginnen
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
reached
Lernen beginnen
osiągnięty
breakthrough
Lernen beginnen
przełom
combining
Lernen beginnen
łącząc
yeast
Lernen beginnen
drożdże
holistic approach
Lernen beginnen
Holistyczne podejście
societal
Lernen beginnen
społeczne
surrounding
We observed plants surrounding the building.
Lernen beginnen
otaczający
Obserwowaliśmy zakłady otaczające budynek.
confer
Lernen beginnen
nadawać
advantages
Lernen beginnen
Zalety
precisely
Lernen beginnen
precyzyjnie
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
Lernen beginnen
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
breeders
Lernen beginnen
hodowcy
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
Lernen beginnen
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
enables
Lernen beginnen
Umożliwia
crossing of
Lernen beginnen
Przejście
related
Lernen beginnen
spokrewniony
regardless
Lernen beginnen
bez względu na
inserting
Lernen beginnen
wstawianie
virtually
Virtually all the apples in the store had brown marks on them.
Lernen beginnen
prawie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.
aid
It would really aid our investigation if witnesses would come forward and say what they saw.
Lernen beginnen
1. pomoc 2. zasiłek
Naprawdę pomogłoby nam w dochodzeniu, jeśli świadkowie zgłosiliby się i opowiedzieli nam, co widzieli.
weed
Lernen beginnen
chwast
molecular makers
Lernen beginnen
Markery molekularne
visible
Lernen beginnen
widoczny
measurable
Lernen beginnen
wyraźny
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
Lernen beginnen
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
possess
Lernen beginnen
posiadać
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
Lernen beginnen
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
precise
Lernen beginnen
precyzyjny
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
Lernen beginnen
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
obtain
We have obtained what we wanted.
Lernen beginnen
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
beetle
Lernen beginnen
chrząszcz
undesiralbe
Lernen beginnen
Niepożądane
derived
Lernen beginnen
pochodny
stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
Lernen beginnen
obora
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
smallholders
Lernen beginnen
drobnych gospodarstw
cattle
Lernen beginnen
bydło
buffalo
Lernen beginnen
bawół
tissue culture
Lernen beginnen
hodowli tkankowej
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający
supply
Lernen beginnen
podaż
essential
I would like to bring up a few essential points.
Lernen beginnen
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
Lernen beginnen
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
among
Lernen beginnen
między
influencing
Lernen beginnen
wpływającym
welfare
Lernen beginnen
dobrobyt
factual
Lernen beginnen
faktyczny
discourse
Lernen beginnen
wypowiedź / dyskurs
vital
This is a vital piece of information. We must tell Cameron about it immediately.
Lernen beginnen
istotny
To naprawdę istotna informacja. Musimy natychmiast powiedzieć o tym Cameron.
define
Lernen beginnen
definiować

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.