ANGIELSKI EKONOMICZNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH #ekonomistka

 0    101 Datenblatt    kiki_2783
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przestępstwa w świecie biznesu
Lernen beginnen
BUSINESS CRIMES
ustawa antymonopolowa
Lernen beginnen
anti-trust act
szara strefa
Lernen beginnen
black economy
łapówkarstwo
Lernen beginnen
bribery
naruszenie praw autorskich
Lernen beginnen
copyright infringement
defraudacja
Lernen beginnen
embezzlement
fałszowanie księgowości
Lernen beginnen
falsification of accounting
korzyść majątkowa
Lernen beginnen
material benefit
fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
szpiegostwo przemysłowe
Lernen beginnen
industrial espionage
wykorzystywanie poufnych informacji
Lernen beginnen
insider dealing
postępowanie niezgodne z etyką zawodową
Lernen beginnen
malpractice
pranie brudnych pieniędzy
Lernen beginnen
money laundering
przestępca
Lernen beginnen
a criminal; offender
zmowa cenowa
Lernen beginnen
collusion
informacja objęta tajemnicą zawodową
Lernen beginnen
privileged information
przekręt
Lernen beginnen
scam
uchylanie się od płacenia podatków
Lernen beginnen
evasion of taxes
uchylanie się od płacenia podatków
Lernen beginnen
evasion of taxes
rozwiązanie umowy
Lernen beginnen
annulment of a contract
kontrakt wiążący
Lernen beginnen
binding contract
naruszenie kontraktu
Lernen beginnen
breach of contract
wykonać umowę
Lernen beginnen
execute the contract
wykonanie umowy
Lernen beginnen
performance of the contract
warunki umowy
Lernen beginnen
conditions of a contract
odstąpić od umowy
Lernen beginnen
withdraw from the contract
sporządzić umowę
Lernen beginnen
draw up a contract
czas trwania umowy
Lernen beginnen
duration of the contract
wykonać umowę
Lernen beginnen
execute the contract
przedłużenie umowy
Lernen beginnen
The contract extension
umowa długoterminowa
Lernen beginnen
long-term contract
umowa notarialna
Lernen beginnen
notarial agreement
nieważna umowa
Lernen beginnen
void contract
umowa kupna
Lernen beginnen
purchase agreement
odnowienie umowy
Lernen beginnen
renewal of the contract
odnowić umowę
Lernen beginnen
renew the contract
umowa krótkoterminowa
Lernen beginnen
short-term contract
podpisać umowę
Lernen beginnen
to enter into an agreement
przedmiot umowy
Lernen beginnen
subject of the contract
umowa podlegająca wypowiedzeniu
Lernen beginnen
contract subject to termination
wygaśnięcie umowy
Lernen beginnen
termination of the contract
umowa ustna
Lernen beginnen
verbal contract
umowa pisemna
Lernen beginnen
written contract
czy mam przekazać jakąś wiadomość?
Lernen beginnen
do I have to send a message?
czy mogę zostawić wiadomość?
Lernen beginnen
Can I leave a message?
może Pan/ Pani mówić głośniej?
Lernen beginnen
can you speak louder?
proszę to przeliterować
Lernen beginnen
please spell it
nie dosłyszałem pańskiego nazwiska
Lernen beginnen
I did not hear your name
jego numer jest zajęty. Czy Pan/ Pani zaczeka?
Lernen beginnen
his number is busy. Will you wait?
skontaktuję się z Panem najszybciej jak to możliwe
Lernen beginnen
I will contact you as soon as possible
dopilnuję, żeby otrzymała wiadomość
Lernen beginnen
I'll make sure she receives the message
połączę Pana z kimś, kto mówi po
Lernen beginnen
I will connect you with someone who speaks
źle Pana słyszę
Lernen beginnen
I can hear you badly
dzwonię w sprawie...
Lernen beginnen
I’m phoning about
proszę powiedzieć, aby do mnie zadzwonił
Lernen beginnen
please tell him to call me
znów nas rozłączyło
Lernen beginnen
it disconnected us again
reklamować produkt
Lernen beginnen
advertise the product
produkt markowy
Lernen beginnen
branded product
produkt uboczny
Lernen beginnen
by-product
product będący imitacją innego
Lernen beginnen
product being an imitation of another
produkt podstawowy
Lernen beginnen
primary product
produkt końcowy
Lernen beginnen
the final product
produkt flagowy
Lernen beginnen
flagship product
produkt krajowy brutto
Lernen beginnen
gross domestic product
produkt z górnej półki
Lernen beginnen
top shelf product
wprowadzić nowy produkt
Lernen beginnen
introduce a new product
świadomość produktu
Lernen beginnen
product awareness
rotacja produktu na półce
Lernen beginnen
product rotation on the shelf
wypieranie produktu
Lernen beginnen
product displacement
poparcie dla danego produktu
Lernen beginnen
support for a given product
niepowodzenie produktu
Lernen beginnen
product failure
cechy produktu
Lernen beginnen
features
cykl życia produktu
Lernen beginnen
product life cycle
oferta produktowa
Lernen beginnen
product offer
umieszczenie produktu w filmach
Lernen beginnen
product placement
ustalanie ceny produktu
Lernen beginnen
determining the price of the product
asortyment produktów
Lernen beginnen
range of products
wartość produktu
Lernen beginnen
the value of the product
zróżnicowanie produktu
Lernen beginnen
product differentiation
odpady produkcyjne
Lernen beginnen
production waste
w odpowiedzi na Pani/ Pana mail z dnia...
Lernen beginnen
in reply to your email from...
w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej...
Lernen beginnen
in reference to our telephone conversation...
piszę w związku z...
Lernen beginnen
I write in connection with...
dziękuję za mail w sprawie/ na temat...
Lernen beginnen
thank you for the mail regarding / about the subject...
piszę w nawiązaniu do...
Lernen beginnen
I write with reference to...
informuję/ informujemy Pana/ Panią, że...
Lernen beginnen
inform / inform you that...
chciałbym tylko powiadomić Pana/ Panią, że...
Lernen beginnen
I would just like to let you know that...
w odpowiedzi na Państwa prośbę, przesyłam...
Lernen beginnen
in response to your request, I am sending...
piszę do Państwa z zapytaniem o...
Lernen beginnen
I am writing to you with a question about...
piszę w sprawie...
Lernen beginnen
I write on...
dziękuję za szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
thank you for the quick reply.
chciałabym potwierdzić...
Lernen beginnen
I would like to confirm...
z przyjemnością wysyłam...
Lernen beginnen
I am happy to send...
podał/a mi Pana/ Pani adres email.
Lernen beginnen
gave me your email address.
z przykrością informujemy, że...
Lernen beginnen
we regret to inform you that...
zgodnie z zasadami, według przepisów
Lernen beginnen
by the book
omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracy
Lernen beginnen
talk shop
biurokracja
Lernen beginnen
red tape
ciepła posadka
Lernen beginnen
plub job
mieć przewagę
Lernen beginnen
have the upper hand
dołożyć wszelkich starań
Lernen beginnen
go the extra mile

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.