Angielski - lekcja 1, 19 marca 2022r.

 0    221 Datenblatt    fatalpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zwróć się do mojego kolegi, podejdź do mojego kolegi
Lernen beginnen
Approach my colegue
A nie miałeś przynieść mi kawy?
Lernen beginnen
Aren't you supposed to get me coffee?
odpowiedni
Lernen beginnen
adequate, suitable
Dzięki, doceniam to.
Lernen beginnen
Thanks, I appreciate it.
W tym okresie czasu, dość często grałem w gry komputerowe
Lernen beginnen
During this time period, I played computer games quite often, quite bit.
Niestety nigdy nie byłem za granicą.
Lernen beginnen
Unfortunately i've never been abroad.
Na szczęście udało mi się dostać do nowej firmy.
Lernen beginnen
Fortunately, I was able to get into a new company.
Nie bardzo rozumiem o co tak naprawdę ci chodzi
Lernen beginnen
I don't really understand what you really mean
Na szczęście dzisiaj mamy już ostatni dzień pracy.
Lernen beginnen
Fortunately, today is our last working day.
Moje mieszkanie ma trzy pokoje, balkon, łazienkę i toaletę
Lernen beginnen
My apartment (flat) has three rooms, a balcony, a bathroom and a toilet
Informujemy, że w celu przetworzenia biletu należy skontaktować się z nami telefonicznie.
Lernen beginnen
Please be advised, that in order to process your ticket you need to contact us via call.
Przykro mi ale nie jestem zbyt dobry z języka angielskiego
Lernen beginnen
I'm sorry, but I'm not very good at English
Przepraszam ale język angielski nie jest moją najmocniejszą stroną, ale mimo wszystko zrobię co w mojej mocy żeby Ci jakoś pomóc.
Lernen beginnen
Sorry, English is not my strongest point, but I'll do my best to help you somehow.
Kiedy wyświetli się komunikat, proszę kontynuować proces logowania.
Lernen beginnen
When prompted, please continue the login process.
Proszę o chwilę cierpliwości podczas gdy tworzę dla ciebie ticket.
Lernen beginnen
Please be patient while I'm making a ticket for you.
Uprzejmie informuję, że aby zresetować Ci hasło, musimy ustalić słowo weryfikacji i wtedy do ciebie oddzwonię
Lernen beginnen
Please be informed, that in order to reset your password, we need to set the validation word and then I'll call you back.
odnośnie czegoś, na przykład odnośnie mojego pytania
Lernen beginnen
regarding something, for example, regarding my question
oświadczenie, instrukcja
Lernen beginnen
statement
stworzyć, ustanowić
Lernen beginnen
create, rase
wydawać, emitować
Jeszcze nie wiem jak wydam moje pieniądze
Lernen beginnen
spend
I dont know yet how to spend my money
oznacza
IP oznacza protokół internetowy
Lernen beginnen
stands for
IP stands for internet protocol
obowiązkowy
Lernen beginnen
mandatory
mandatory
nawiązać połączenie zdalne
Lernen beginnen
establish a remote connection
Użytkownik twierdził, że powiedziano mu, że zostanie ponownie dodany do grupy w tę środę
Lernen beginnen
The user claimed that he was told he would be re-added to the group this Wednesday
Użytkownik twierdził że powiedziano mu, że zostanie ponownie dodany do grupy w tę środę, 02.03.2022
Lernen beginnen
The user claimed to has been told he would be re-added to the group this Wednesday, 3/2/2022
odrzucić połączenie
Lernen beginnen
reject the call
przerwać połączenie
Lernen beginnen
drop the call
w celu przetworzenia twojego ticketu
Lernen beginnen
in order to process your ticket
zauważ że jeśli hasło w ogóle nie jest pokazane
Lernen beginnen
note that if no password is shown at all
Przed tym okresem czasu
Lernen beginnen
Prior to this time period
Dostęp do konta jest ograniczony zgodnie ze wspieraną grupą
Lernen beginnen
Access to the account is restricted according to supported group
możliwym powodem może być ze próbujesz odebrać hasło od klienta poza nasza odpowiedzialnością
Lernen beginnen
a possible reason could be that you are trying to receive a password from a client beyond (outside) our responsibility
wyjaśniać
Lernen beginnen
clarify, explain
Informujemy, że w celu przetworzenia twojego ticketu należy skontaktować się z nami telefonicznie
Lernen beginnen
Please be advised, that in order to process your ticket you need to contact us via call
Agent założył, że nie jest w stanie przeprowadzić procesu zmiany hasła bez zgody menadżera.
Lernen beginnen
The agent assumed that he is unable to complete the password reset process without the manager approval.
rosyjscy żołnierze twierdzili, że zestrzelili ukraiński odrzutowiec
Lernen beginnen
russian soldiers claimed that they shot down an ukrainian jet
dowiedziano się, że
Lernen beginnen
it was learned that
zwrócili się do Komendanta z prośbą o medal
Lernen beginnen
they applied to the Commander requesting a medal
Wygląda na to, że rosyjskie wojsko powstrzymywało znaczną część swojej siły ognia
Lernen beginnen
russian military appeared to hold back much of its firepower
być może zakładając
Lernen beginnen
perhaps assuming
bezzałogowy pojazd powietrzny, zwany "UAV"
Lernen beginnen
unmanned aerial vehicle, called UAV
obrazy, które wydawały się przedstawiać niszczenie rosyjskich pojazdów
Lernen beginnen
images that appeared to show destroying of russian vehicles
Przewaga powietrzna
Lernen beginnen
Air superiority
twierdził, że nie jest zaangażowany
Lernen beginnen
claimed, that he is no involved
angażujący
Lernen beginnen
involving
próba
Lernen beginnen
attempt
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
zamiast
Lernen beginnen
instead of
W międzyczasie
Lernen beginnen
In the meanwhile
zaniepokojony
Lernen beginnen
concerned
wymagać
Lernen beginnen
to demand
natychmiast
Lernen beginnen
straightaway
zawierać
Lernen beginnen
to contain
dokładny
Lernen beginnen
exact
uniknąć
Lernen beginnen
avoid
zapewniać
Lernen beginnen
to assure
podejście
Lernen beginnen
approach
przyznać
Lernen beginnen
to admit
chociaż
Lernen beginnen
although
żeby upewnić się że hasło jest właściwie wpisane i aktualne
Lernen beginnen
to ensure that the password is entered correctly and up to date
Nasi pracownicy oczekują podwyższenia pensji. Niewielka podwyżka jest spodziewana w kolejnych miesiącach.
Lernen beginnen
Our employees expect an increase in salaries. A slight increase is expected in the coming months.
Mój pracodawca jest bardzo życzliwy i odpowiedzialny
Lernen beginnen
My employer is very kind and responsible
Niezawodność, wydajność. Karty graficzne z serii GeForce są bardzo wydajne i dość niezawodne.
Lernen beginnen
Reliability, efficiency. GeForce series graphics cards are very efficient and quite reliable.
Bądź świadomy
Bądź świadomy, że jeśli nie zdążysz na czas ukończyć wszystkich niezbędnych kursów, możesz mieć problemy w pracy.
Lernen beginnen
Be aware
Przyznać dostęp do bazy danych
Aby przyznać Ci dostęp do tego konta, muszę uzyskać zgodę twojego line managera.
Lernen beginnen
Grant access to the database
Dokładny
Lernen beginnen
Exact
The exact details were still being worked out.
Dostęp został przyznany
Lernen beginnen
Access has been granted
Męczyć, zanudzać, naprzykrzac się, niepokoić
Już cię więcej nie męczę.
Lernen beginnen
Bother
I won' bother you anymore.
Wykluczyć, wyłączyć
Lernen beginnen
Exclude
Drug users are subject to exclusion from the military. Synonimy:
Postęp
Lernen beginnen
Progress
odpowiedni
Lernen beginnen
appropriate
Odpowiedni, właściwy, istotny
Powinieneś przekazać sprawę do odpowiedniego zespołu.
Lernen beginnen
Relevant
You should pass the issue to the relevant team
skierować, przekazać do
Muszę skierować sprawę do odpowiedniej drużyny
Lernen beginnen
forward, pass
I need to forward, pass the matter, to the relevant team.
rozważać
Lernen beginnen
consider
w samym centrum miasta
Lernen beginnen
in the very center of the city
przypomnienie, monit
Lernen beginnen
reminder
Wystąpił. pojawił się
Lernen beginnen
Occured
Żądanie
Żądanie zostało złożone przed wystąpieniem problemu
Lernen beginnen
Request
The request was made before the problem occurred
napotykać, doświadczać
Jeśli nadal napotykasz jakieś problemy, proszę skontaktuj się z naszym deskiem.
Lernen beginnen
facing
If you still facing any issues, please contact our Desk.
ważny (np. o haśle, o paszporcie)
ważny do, ważny od
Lernen beginnen
valid
valid until, valid from
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
appropriate
ledwo, zaledwie
Przepraszam ale ledwo cie słyszę
Lernen beginnen
barely
I'm sorry, but I can barely hear you
zastosować
Zastosować procedurę resetu hasła, dla domeny G03.
Lernen beginnen
apply
Apply the password reset procedure, for the G03 domain.
Bankomat
Muszę wypłacić pieniądze z bankomatu
Lernen beginnen
ATM
I need to withdraw money from an ATM
Park rozrywki
Lernen beginnen
amusement park
uprawnienia
Czy posiadasz uprawnienia do zarządzania tym kontem?
Lernen beginnen
permissions
Do you have permission to manage this account?
zwyczajny
Lernen beginnen
ordinary
Jak zwykle
Proszę postępować jak zwykle
Lernen beginnen
As usuall
Please proceed as usuall
Odmówić
Odmówiłem odpowiedzi
Lernen beginnen
refuse
I refused to ansWer
wyspany | niewyspany
Czy wyspałeś się dzisiaj?
Lernen beginnen
well-rested | sleepy
Are you well rested today?
zaimprowizowany
Czy moglibyśmy przeprowadzić improwizowaną rozmowę telefoniczną gdzie ja jestem agentem a ty użytkownikiem?
Lernen beginnen
improvised
Could we make an improvised phone call where I am the Agent and you are the user?
postęp
Postęp w sprawie
Lernen beginnen
progress
Progress on the case
randka
miałem wczoraj randkę w ciemno
Lernen beginnen
date
I had a blind date yesterday
od razu / natychmiast
Możemy załatwić sprawę od razu
Lernen beginnen
straight away / immediately
We can get things done stright away / immediately
jednak
A jednak działa, A jednak się udało
Lernen beginnen
yet
And yet it works, And yet it worked.
ponad
ponad 1000
Lernen beginnen
over
Over 1000
Dowiedzieć się czegoś
Czy dowiedziałeś się na czym polegał problem?
Lernen beginnen
Find out something
Did you find out what the problem was?
dopasować się do
Postaram się dopasować do ciebie
Lernen beginnen
fit in with
I will try to fit in with you
jeszcze nie
Jeszcze nie skończyłem pracy.
Lernen beginnen
not yet
I'm not done with my work yet.
przekazać dalej
Przekazać ticket odpowiedniej drużynie
Lernen beginnen
to pass along
Pass the ticket to the appropriate/relevant team
Zwężony
Widziałeś to wszystko normalnie? Bo dla mnie było bardzo zwężone
Lernen beginnen
Narrow
Did you see it all normally? Because for me it was very narrow
podejrzewać o coś
Co podejrzewasz?
Lernen beginnen
suspect of something
What do you suspect?
dotyczyć czegoś
Sprawa dotyczy problemu z drukarką
Lernen beginnen
to concern something
The case concerns a problem with the printer
odnosi się do czegoś
Mój manager odniósł się do tej sprawy i powiedział że...
Lernen beginnen
refers to something
My manager referred to the matter and said that...
Zajęty, pracowity
mój manager jest bardzo zapracowanym człowiekiem
Lernen beginnen
Busy, Hard-working
my manager is a very busy man
podobnie
Postępujemy podobnie
Lernen beginnen
similarly
We progres it similarly
rozwiązany
Problem wydaje się rozwiązany
Lernen beginnen
resolved
The problem seems, appears, to be resolved
Odłożyć słuchawkę
Lernen beginnen
Hang up
zorientować się
Doszedłem do wniosku, że potrzebuję hasła, aby uzyskać dostęp do konta administratora
Lernen beginnen
figure out
I figured out that I needed a password to access the admin account
Wysyłka
Lernen beginnen
Dispatch
cel
Muszę do Ciebie oddzwonić w celu weryfikacji
Lernen beginnen
purpose of
I need to call you back in purpose of verification
Szkoda że...
Szkoda że tak daleko mieszkasz
Lernen beginnen
Its a pity that...
It's a pity you live so far away
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
Wyjątkowo
Lernen beginnen
Exceptionally
wytrzymać
Proszę wytrzymaj ze mną chwilę. Proszę o wyrozumiałość przez chwilę
Lernen beginnen
bear
please bear with me for a while
Przypadkowo
Przypadkowo wcisnąłem przycisk
Lernen beginnen
Accidentally
I accidentally pressed a button
minął
Właśnie minęły dwie godziny
Lernen beginnen
passed
Two hours have just passed
Minęły już dwie godziny odkąd zaczęliśmy pracę
Lernen beginnen
It's been two hours since we started working
miejmy nadzieję
Miejmy nadzieję że zadziała
Lernen beginnen
hopefuly
Hopefuly it works
opisać
Możesz opisać ta sprawę?
Lernen beginnen
describe
Can you describe this case?
Odpowiadać
On nie odpowiedział
Lernen beginnen
Reply
He didn't reply
Wybierz niewłaściwą odpowiedź
Lernen beginnen
Choose the inappropriate answer
Uporządkować
Aby to rozwiązać, uporządkować
Lernen beginnen
Sort out
To sort things up
Pod względem
Lernen beginnen
In terms of
dogodny
Skontaktuj się z nami w dogodnym dla Ciebie czasie
Lernen beginnen
convenient
Please contact us at your convenience
w ciągu
Powinno zadziałać w ciągu kilku minut
Lernen beginnen
within
It should work within minutes
odezwij się do mnie
Lernen beginnen
ping me
z powodu
Lernen beginnen
due to
chociaż, jednak
Mogę się zalogować ale nie mogę wylogować
Lernen beginnen
though
I can login, i cannot logout though
Zgodnie z
Poinformowałem użytkownika zgodnie z instrukcją/według KB
Lernen beginnen
As per
Advised the user as per instruction/ as per KB
czekać/wytrzymywać
Proszę zaczekać na linii
Lernen beginnen
hold on
Please wait on the line
przejść na
Próbowałem przejść na najnowszą wersję aplikacji
Lernen beginnen
move over
I tried to move over to the latest version of application
pokierować
Jak prawidłowo pokierować incydentem
Lernen beginnen
route
How to route incident properly
pole
W polu „do” Agent sprawdza, na którą skrzynkę pocztową został zaadresowany incydent i porównuje szczegóły z poniższą tabelą
Lernen beginnen
field
Within "to" field, Agent checks which mailbox the incident was addressed to and compares the details with the table below
Dowód, dane
oczekiwanie na dowody, dane
Lernen beginnen
evidence
Awaiting evidence
odwołać, odrzucić
odrzuciła taxi na rogu drogi
Lernen beginnen
dismiss
she dismissed the taxi at the cór er of the road
pomimo tego że; pomimo faktu że
Lernen beginnen
despite that, despite the fact that
oprócz
Lernen beginnen
besides
według
Lernen beginnen
according to
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
wystąpił nieoczekiwany błąd
Lernen beginnen
an unexpected error occured
po którym następuje
Lernen beginnen
followed by
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Lernen beginnen
Is there anything else I can help you with?
Zgoda menedżera
Lernen beginnen
manager aproval
Twoje hasło właśnie zostało zresetowane i możesz już zalogować się przy użyciu nowego hasła
Lernen beginnen
Your password has just been reset, and you can now login using a new one.
Pod względem
Pod względem wydajnosci, procesory Intela są najlepsze
Lernen beginnen
In terms of
In terms of performance, Intel processors are the best
Aby załatwić sprawę
Lernen beginnen
To get things done
zakup
Lernen beginnen
purchase
Czy możesz spróbować zmienić usługę z Niemiec na Wielką Brytanię lub odwrotnie?
Lernen beginnen
Can you please try changing the service from Germany to the UK or opposite?
Rozszerzać
Rozszerzyć Twoje konto email
Lernen beginnen
Expand
Expand your email account
zmodyfikowac
Lernen beginnen
modify
Czy dobrze zrozumiałem? Potrzebujesz by twoje hasło domeny G03 zostało zresetowane?
Lernen beginnen
Did I understand correctly? You need to have your G03 domain password to be reset?
Tak przy okazji, żeby upewnić się że dobrze cie zrozumiałem
Lernen beginnen
By the way, just to make sure I understood you correctly.
Czy chcesz żeby twoje hasło zostało zresetowane?
Lernen beginnen
Do you want your password to be reset?
Hasło pisane z dużej litery
Lernen beginnen
The password is written with a capital letter
Czy nie masz nic przeciwko temu?
Lernen beginnen
Don't you mind? Are you ok with that?
Dziękuję za cierpliwość. Dziękuję że byłeś cierpliwy.
Lernen beginnen
Thank you for your patience. Thank you for being patient
Proszę pozostać na linii podczas kiedy tworzę dla ciebie tiket
Lernen beginnen
Please hold on the line, while I'm creating a ticket for you.
Wypełniam/aktualizuje twój ticket
Lernen beginnen
I'm filling in / updating your ticket
Aby kontynuować, muszę skontaktować się z moim przełożonym
Lernen beginnen
In order to proceed, I need to contact my supervisor
alfabet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m n o p r s t u w x y z
Lernen beginnen
alphabet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, x, y, z
A, I, S, C, J, K, Y, X, Z
Lernen beginnen
A, I, S, C, J, K, Y, X, Z
Unfortunately, I am not authorized to know your password
Lernen beginnen
Unfortunately, I am not authorized to know your password
A jak alfa, E jak Echo, I jak India, J jak Joe, K jak Key, Y jak wczoraj, X jak xbox
Lernen beginnen
A for alpha, E for Echo, I for India, J for Joe, K for Key, Y for yesterday, X for xbox
I for India, A for Alpha, E for Echo
Lernen beginnen
I for India, A for Alpha, E for Echo
Aby upewnić się, że dobrze Cię zrozumiałem, musisz zresetować hasło, prawda?
Lernen beginnen
Just to ensure that I understood you correctly, you need your password to be reset, right?
Upoważnienie
Lernen beginnen
Authorization
Niestety nie mam uprawnień do poznania Twojego hasła.
Lernen beginnen
Unfortunately, I'm not authorized to know your password.
Dziękuję za cierpliwość i życzę miłego dnia, pa!
Lernen beginnen
Thank you for being patient and have a nice day, bye!
Dzwonię w sprawie zresetowania hasła dla pracownika Davida Novaka
Lernen beginnen
I'm calling you regarding a password reset for your employee David Novak
Nie jestem pewien, kiedy dokładnie, ale działają bardzo szybko i zajmą się tym tak szybko, jak to możliwe / jak najszybciej
Lernen beginnen
I'm not sure when exactly, but they act really quick and will take care of it as soon as possible/ asap
Czy mógłbyś ponownie opisać problem?
Lernen beginnen
Could you please describe the problem again?
W każdej chwili dziękuję, pa!
Lernen beginnen
Anytime, thank you, bye!
Czy mógłbyś sprecyzować, na czym dokładnie polega problem?
Lernen beginnen
Could you please specify what exactly is the problem?
Przepraszam, ale w tej chwili nie mogę ci pomóc.
Lernen beginnen
I apologise, but I cannot help you at the moment.
Pisane z dużej litery
Lernen beginnen
Capitalized
Spróbuj ustawić to w przeciwieństwie do tego, co robiłeś wcześniej.
Lernen beginnen
Try to set it the opposite of what you did before.
Aby zmodyfikować swoje konto, wejdź na Ask AJ Ti portal i zgłoś odpowiednią prośbę
Lernen beginnen
In order to modify your account, please enter Ask IT portal and raise the appropriate request
Czy mogę prosić o twoją nazwę użytkownika?
Lernen beginnen
Can I have your username please?
Dziękuję za te informacje, właśnie znalazłam Cię w naszej bazie
Lernen beginnen
Thank you for that informations, I just found you in our database
Mógłbyś proszę dać mi chwilę czasu na utworsenie/ wypełnienie/zaktualizowanie dla ciebie tiketu?
Lernen beginnen
Could you please give me a moment to raise/update/fill out, the ticket for you?
Aby kontynuować, musimy mieć sesję zdalną. Czy możemy to zrobić teraz?
Lernen beginnen
To proceed, we need to have a remote session. Can we do it right now?
Przepraszam, ale to jest osobny zespół i zwykle pracują szybko, ale nie mogę zapewnić, kiedy dokładnie to się skończy.
Lernen beginnen
Sorry but this is a separate team and they usiay work quick, but I cannot assure when exactly it's done.
Informujemy, że Twój bilet jest teraz w zespole resolwerskim, który jak najszybciej odblokuje Twoje konto.
Lernen beginnen
Please be informed, that your ticket is now in resolver team, and they will unlock your account asap.
Aby rozpatrzyć Twój problem, muszę przekazać sprawę do odpowiedniego zespołu.
Lernen beginnen
In order to process your issue, I need to pass, forward, the matter to the relevant team.
Duża litera I
Lernen beginnen
Capitalised letter I
Słowo "Okna", pisane przez duże "Wu", na początku słowa, zdania
Lernen beginnen
A word "Windows", written with a capital W, at the beginning of a word, sentence
Znaki
W zdaniu występują różne znaki, w tym litery i cyfry
Lernen beginnen
Characters
There are various characters in a sentence, including letters and numbers
Wygaśnięcie hasła
Lernen beginnen
Password expiration
prześać dalej, przekazać do
Lernen beginnen
forward to
dalszy
Twój ticket został przekazany do drużyny resolwerskiej w celu dalszego dochodzenia.
Lernen beginnen
further
Your ticket has been passed to the resolver team, for further investigation
zezwolenie na coś
Lernen beginnen
permission for something
wykonać
Lernen beginnen
perform
Data wygaśnięcia
Twoje konto zostało zablokowane z powodu wygaśnięcie hasła
Lernen beginnen
expiry date
Your account was locked due to password expiry
zakończone, zakończone
Twoje żądanie utworzenia konta zostało zakończone
Lernen beginnen
terminated, completed
Your account creatiin request has been terminated
Czy mógłbyś sprecyzować, o co dokładnie chodzi?
Lernen beginnen
Could your please specify whats exactly is the issue about?
Zawsze do dyspozycji. Cała przyjemność po mojej stronie.
Lernen beginnen
Anytime. The pleasure is all mine.
osiągać
Lernen beginnen
to achieve
w kwestii zrozumienia ze
Lernen beginnen
in terms of u understanding
zapoznać się z
Proszę o chwilę cierpliwości żebym mógł zapoznać się ze sprawą
Lernen beginnen
to familiarize with
Please be patient for a while so I can familiarise with the ticket.
dowiedzieć się, odkryć
Najpierw musimy się dowiedzieć jakiej wersji Outlooka potrzebujesz
Lernen beginnen
find out
First, we need to find out what version of Outlook you need.
chyba że
Chyba że zrobimy inaczej i odłożymy sprawę do jutra.
Lernen beginnen
unless
Unless we do otherwise and suspend the ticket until tomorrow.
właściwie to
Właściwie to twój menedżer powinien zgłosić prośbę o usunięcie lub przedłużenie konta
Lernen beginnen
actually, in fact
Actually, your manager should raise an appropriate request for account deletion or extension
Nalegać
Jeśli użytkownik nalega by przejść bezpośrednio z chata na sesję zdalną, proszę wysłać mu poniższą wiadomość.
Lernen beginnen
Insist
If the user insists on moving directly from chat to Teams, please send them following message.
wpływ
Lernen beginnen
impact
Inaczej
Inaczej się nie da
Lernen beginnen
otherwise
It cannot be otherwise
szczegółowo
Czy mógłbyś szczegółowo opisać problem?
Lernen beginnen
in detail
Could you describe the problem in detail again
odpowiedź
Dziękuję za twoją odpowiedź
Lernen beginnen
response
Thank you for your response
poprawnie, prawidłowo
Proszę nas poinformować, czy wszystko działa już poprawnie.
Lernen beginnen
correctly
Please provide us with information, if everything works correctly now.
W której to jest drużynie?
Lernen beginnen
Which team is it on?
zatem
Brzmi dobrze, ale tiket nie jest zalogowany na mnie, dlatego nie widzę go przez Ask AjTi portal.
Lernen beginnen
therefore
Sounds good, but the ticket is not logged on my name, therefore I don't see it via Ask IT portal.
przekazać
Dobrze, przekażę to jej.
Lernen beginnen
forward
Ok, I'll forward it to her.
oswajać
Lernen beginnen
familiarise
spojrzeć na coś
Lernen beginnen
take a look at something
na / od
Lernen beginnen
upon
dalej
Lernen beginnen
further
uwierzytelnić cię
Lernen beginnen
authenticate you
udało się zalogować do komputera
Lernen beginnen
successfully logged into the computer
doradziłem użytkownikowi, poi formowałem użytkownika
Lernen beginnen
advised the user
proszę czekać na informacje
Lernen beginnen
please await informations
w celu zweryfikowania twojej tożsamości muszę porównać numer telefonu z którego dzwonisz z tym który widnieje w naszym systemie
Lernen beginnen
in order to verify your identity, I have to compare the telephone number you are calling from with the one in our system

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.