Angielski słowka 2

 0    118 Datenblatt    oskar1717
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gonić za/uganiać się za
Lernen beginnen
chasing after
Nie robię prawie nic
Lernen beginnen
I don't do nearly anything
szczęściara!
Lernen beginnen
lucky her!
Chyba się przechwalam, kiedy to mówię.
Lernen beginnen
I think I'm bragging when I say that.
Lubię spać (kiedy nie trzeba wstawać)
Lernen beginnen
I like to sleep in.
jest przeciętny, ale ja jestem profesjonalistą.
Lernen beginnen
he's average but I am professional.
to jest rzadkie/niespotykane dla mnie.
Lernen beginnen
it is rare for me.
"Ważne" dla ludzi.
Lernen beginnen
Big one for people.
roznoszenie ulotek
Lernen beginnen
paper round
to staje się zbyt skomplikowane
Lernen beginnen
it gets too complicated
Mam podstawy tego
Lernen beginnen
I have the basics down
Mam to z pewnością zrozumiałe.
Lernen beginnen
I have it confidently understanding.
Jestem dobry w futbolu, tak jak profesjonalni piłkarze.
Lernen beginnen
I'm good at football such as pro footballers.
problemy nie są dla niego konieczne.
Lernen beginnen
issues is not necessary for himself.
między/wśród
Lernen beginnen
among
Przeszedłem/Przejrzałem
Lernen beginnen
I went through
być zaangażowanym w piłkę nożną
Lernen beginnen
be involved in football
pomimo tego
Lernen beginnen
despite this
zakłopotanie
Lernen beginnen
embarrassment
troska o niego
Lernen beginnen
concern on him
kradzież
Lernen beginnen
stealing
żarciki z szatni
Lernen beginnen
dressing room banter
zatrudniać psychologa
Lernen beginnen
employ a psychologist
obowiązkowe
Lernen beginnen
Mandatory
piętno otaczające zdrowie psychiczne
Lernen beginnen
stigma surrounding Mental Health
serotonina
Lernen beginnen
serotonin
otrzymałem program
Lernen beginnen
received a program
zakładka/nakładające się
Lernen beginnen
overlap
podsumowanie, wnioski,
Lernen beginnen
summary, conclusions,
przyniósł ze sobą
Lernen beginnen
brought along
być może
Lernen beginnen
perhaps
spłukany
Lernen beginnen
skint
jasny
Lernen beginnen
bright
wypłaty tygodniowe
Lernen beginnen
wages
wrócić na tor
Lernen beginnen
get back on track
jeśli nie zachowujesz się
Lernen beginnen
if you dont behave
zawieszenie
Lernen beginnen
suspension
całe oferty mogą zawisnąć...
Lernen beginnen
entire deals can hinge...
się z tym pogodzić
Lernen beginnen
put up with it
jego żądania
Lernen beginnen
his demands
stać się chciwym
Lernen beginnen
to get greedy
wydają się nadmiernie pod wpływem
Lernen beginnen
they seems excessively influenced
zacznij polegać
Lernen beginnen
get to rely
Miałem wstrząs mózgu
Lernen beginnen
I had a concussion
ścisłość
Lernen beginnen
compactness
wywarł wpływ
Lernen beginnen
make an impact
nagle
Lernen beginnen
suddenly
chłodny/wyluzowany
Lernen beginnen
coolness
szympans
Lernen beginnen
chimp
kawałek/złom
Lernen beginnen
scrap
Mogę zdobyć wszystko!
Lernen beginnen
I can conquer anything!
ciota, pizda
Lernen beginnen
pussy
kąpanie się w porażce.
Lernen beginnen
bathing in defeat.
zatwierdź to, co powiedziałeś
Lernen beginnen
validate this think you said
odsłonić/skompromitować/narażać
Lernen beginnen
expose
Okłamuje samego siebie lub próbuje w to uwierzyć.
Lernen beginnen
He is either lying to himself or trying make himself believe it.
bądź/albo
Lernen beginnen
either
sufit
Lernen beginnen
ceiling
zabytkowe
Lernen beginnen
vintage
odkupienie/rewanż
Lernen beginnen
redemption
Podejmować decyzję
Lernen beginnen
render decision
Wszyscy we mnie wątpili.
Lernen beginnen
They all doubted me.
Ciekawostki/błahostki/drobiazgi
Lernen beginnen
trivia
czasochłonne
Lernen beginnen
time consuming
pracochłonny
Lernen beginnen
laborious
maść
Lernen beginnen
ointment
chirurg usunął mi trądzik
Lernen beginnen
the surgeon has removed my acne
tabletka przeciwbólowa
Lernen beginnen
painkiller
obiektywna ocena
Lernen beginnen
objective assessment
kaszel
Lernen beginnen
a cough
to jest dość podniecające*
Lernen beginnen
it is pretty stoked
zaimponować
Lernen beginnen
impress
odrzucić
Lernen beginnen
reject
kształtuj charakter
Lernen beginnen
shape a character
zamiast tego
Lernen beginnen
instead of
wypieszczone, rozpieszczony
Lernen beginnen
pampered
uczeń
Lernen beginnen
an apprentice
przywykli by być sami
Lernen beginnen
they used to be alone
kontynuować granie w piłkę
Lernen beginnen
carry on playing football
rozdrażnił nas
Lernen beginnen
turfed us
porządny
Lernen beginnen
decent
wzrok
Lernen beginnen
sight
Zabezpieczenia
Lernen beginnen
hedges
spuscić ze smyczy
Lernen beginnen
let him of the lead
dach
Lernen beginnen
roof
zachęcający
Lernen beginnen
encouraging
rozpalać wiedzę
Lernen beginnen
ignite knowledge
naśladować piłkarza
Lernen beginnen
imitate footballer
prezes
Lernen beginnen
chairman
pielęgnowaniu młodych piłkarzy
Lernen beginnen
nurturing youth footballers
pod powierzchnią
Lernen beginnen
beneath the surface
brakowało odwagi
Lernen beginnen
lacked courage
brzeg/krawędż/
Lernen beginnen
edge
upadek
Lernen beginnen
dropped down/off ... fall
paznokcie
Lernen beginnen
nails
starowina/zgred
Lernen beginnen
geezer
brednie
Lernen beginnen
bosh
wschodzący talent
Lernen beginnen
emerging talent
wpajać
Lernen beginnen
engrain
nie doceniać
Lernen beginnen
underestimate
oszacowanie, kalkulacja
Lernen beginnen
estimate
Czy mogę dostać się do tej stacji pieszo?
Lernen beginnen
Can I get to this station on foot?
ten rachunek trzeba zapłacić jutro
Lernen beginnen
this bill must be paid tomorrow
Gdybym był tobą, nie przyjąłbym jego oferty
Lernen beginnen
If I were you, I wouldnt accept his offer
Te róże pachną pięknie
Lernen beginnen
These roses smell beatiful
Nasi przodkowie są pochowani w miejscowym cmentarzysku.
Lernen beginnen
Our ancestors are all buried in the local cementry.
Twoje włosy wymagają cięcia
Lernen beginnen
Your hair needs cutting
W autobusie nie było nikogo, co sprawiło, że poczułem się podejrzany.
Lernen beginnen
There was nobody left on the bus, which made me suspicious.
To musi być jej
Lernen beginnen
It must be hers.
Ona nie jest przyzwyczajona do wczesnego wstawania
Lernen beginnen
She is not used to getting up early.
Jej matka jest niepełnosprawna.
Lernen beginnen
Her mother is handicapped.
możesz mi powiedzieć, ile masz lat
Lernen beginnen
could you tell me how old you are
Bycie późnym ptaszkiem może powodować problemy.
Lernen beginnen
Being a late riser can cause problems.
rodzice nie powinni pozwalać swoim dzieciom oglądać telewizji przez wiele godzin
Lernen beginnen
parents shouldn't let their children watch TV for hours
To naprawdę denerwuje, kiedy...
Lernen beginnen
It really annoys, when...
Żaden z moich przyjaciół nie odwiedza mnie bardzo często.
Lernen beginnen
Neither of my friends visits me very often.
Wolałbym nie pójść tam.
Lernen beginnen
I'd rather not go there.
Ledwie dotarłem do domu, zadzwonił telefon
Lernen beginnen
No sooner had I arrived home than the phone rang.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.