Angielski unit 5

 0    106 Datenblatt    flowerix
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tworzyć miejsca pracy
Lernen beginnen
create workplaces
dynamiczny
Lernen beginnen
vibrant
niewolnictwo
Lernen beginnen
slavery
niszczyć środowisko
Lernen beginnen
destroy the natural environment
promować nieuczciwą konkurencję
Lernen beginnen
encourage unfair competition
bieda
Lernen beginnen
poverty
tożsamość narodowa
Lernen beginnen
national identity
język ojczysty
Lernen beginnen
a mother tongue
lewicowy
Lernen beginnen
left-wing
różnica dochodów
Lernen beginnen
income gap
antyglobalista
Lernen beginnen
antyglobalisation activist
wzybywać się uprzedzen
Lernen beginnen
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
Lernen beginnen
improve communication
promować porozumienie międzykulturowe
Lernen beginnen
promote cultural understanding
zmniejszać bezrobocie
Lernen beginnen
reduce unemployment
zwiększać przepaść między bogatymi a biednymi ludźmi
Lernen beginnen
widen the gap between rich and poor people
spowodować
Lernen beginnen
bring about
poruszać jakąś kwestię
Lernen beginnen
bring up
zgromadzić
Lernen beginnen
bring together
zmienić coś
Lernen beginnen
make a difference
podejmować próbę
Lernen beginnen
make an attempt
uświadamiać coś komuś
Lernen beginnen
make sb aware
korupcja
Lernen beginnen
corruption
zmniejszać się
Lernen beginnen
diminish
dawać, ofiarować (zadatek)
Lernen beginnen
donate
urządzenia, infrastruktura
Lernen beginnen
facilities
zbiórka pieniędzy
Lernen beginnen
fundraiser
pomoc pieniężna
Lernen beginnen
monetary/financial help
zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
Lernen beginnen
money-raising event
ruszać do przodu
Lernen beginnen
move forward
uprzywilejowany
Lernen beginnen
privileged
obiekty publiczne
Lernen beginnen
public facilities
zamozny
Lernen beginnen
wealthy
głęboko niepokojący
Lernen beginnen
deeply disturbing
z powodu korupcji
Lernen beginnen
due to corruption
proszę rozważyć wysłanie
Lernen beginnen
please consider sending
wylaniajace sie trendy
Lernen beginnen
emerging trends
dalekosiężne skutki
Lernen beginnen
far-reaching implications
nieuniknione zmiany
Lernen beginnen
inevitable changes
prawdopodobne konsekwencje
Lernen beginnen
likely consequences
znaczący wplyw
Lernen beginnen
major impact
silny wplyw
Lernen beginnen
powerful influence
akceptować, akceptacja
Lernen beginnen
accept, acceptance
przyznawać, wstęp
Lernen beginnen
admit, admission
złożony, złożność
Lernen beginnen
complex, complexity
wnioskować, wniosek
Lernen beginnen
conclude, conclusion
bronić, obrona
Lernen beginnen
defend, defence
chętny, chęć
Lernen beginnen
eager, eagerness
istnieć, istnienie
Lernen beginnen
exist, existence
rozszerzać się, wzrost
Lernen beginnen
expand, expansion
zapominalski, roztargnienie
Lernen beginnen
forgetful, forgetfulness
prowadzić, wskazówka
Lernen beginnen
guide, guidence
najezdzac, inwazja
Lernen beginnen
invade, invasion
miły, uprzejmość
Lernen beginnen
kind, kindness
motywować, motywacja
Lernen beginnen
motivate, motivation
zezwalac, pozwolenie
Lernen beginnen
permit, permission
możliwy, możliwość
Lernen beginnen
possible, possibility
wolec, preferencja
Lernen beginnen
prefer, preference
prawdopodobny, prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
probable, probability
gotowy, gotowość
Lernen beginnen
ready, readiness
prawdziwy, rzeczywistość
Lernen beginnen
real, reality
odpowiedzialny, odpowiedzialność
Lernen beginnen
responsible, responsibility
czysty, czystość
Lernen beginnen
tidy, tidiness
tolerować, tolerancja
Lernen beginnen
tolerate, tolerance
chętny, chęć
Lernen beginnen
willing, willingness
pochwalać coś
Lernen beginnen
approve of something
podejście stosunek do czegoś
Lernen beginnen
attitude to something
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
deal with sth
zdecydować się na coś
Lernen beginnen
decide on something
nalegać na coś
Lernen beginnen
insist on something
zależeć od czegoś
Lernen beginnen
depend on something
wpływ na coś
Lernen beginnen
impact on something
niezadowolony z czegoś
Lernen beginnen
dissatisfied with something
angażować się w coś
Lernen beginnen
engage in something
przeciwny czemuś
Lernen beginnen
opposed to something
sprzeciw wobec czegoś
Lernen beginnen
opposition to something
zaangażowany w coś
Lernen beginnen
involved in something
brak czegoś
Lernen beginnen
lack of sth
śmiać się z kogoś
Lernen beginnen
laugh at someone
sprzeciwiać się czemuś
Lernen beginnen
object to something
popularny wśród
Lernen beginnen
popular with sb
stanowić zagrożenie dla czegoś kogoś
Lernen beginnen
pose a threat to something
specjalista w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
specialist in sth
być dumnym z czegoś
Lernen beginnen
take pride in sth
typowe dla kogoś
Lernen beginnen
typical of sth/sb
troszczyć się dbać o coś zajmować się
Lernen beginnen
care about sth/care for sb
dobry w
Lernen beginnen
good at sth
dobrze sobie z kimś radzić
Lernen beginnen
good with sb
dobry korzystny dla kogoś
Lernen beginnen
good for sb
doprowadzać do czegoś
Lernen beginnen
result in something
wynikać z czegoś
Lernen beginnen
result from something
pożegnać się
Lernen beginnen
say goodbye
przeprosić
Lernen beginnen
Say sorry
stwierdzić oczywistość
Lernen beginnen
Say the obvious
odmawiać modlitwę
Lernen beginnen
say a prayer
mówić to co się myśli
Lernen beginnen
speak your mind
wychwalać kogoś
Lernen beginnen
speak highly of someone
powiedzieć prawdę
Lernen beginnen
tell the truth
podać godzinę
Lernen beginnen
tell the Time
rozróżnić coś
Lernen beginnen
tell the difference
zdradzić sekret
Lernen beginnen
tell a secret
wysoce produktywny
Lernen beginnen
enormously productive
rzeczywiście przydatny
Lernen beginnen
genuinely useful
niezmiernie korzystny
Lernen beginnen
highly beneficial
niezwykle satysfakcjonujący
Lernen beginnen
immensely satisfying
na długo pozostający w pamięci
Lernen beginnen
truly unforgettable

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.