Angielski w pracy

 0    892 Datenblatt    sarabieszk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sprzedawca
Lernen beginnen
sales person
Krajowy Dyrektor Sprzedaży
Lernen beginnen
National Sales Manager
Dyrektor Regionalny
Lernen beginnen
Area Manager
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales representative
naturalnie, oczywiście
Lernen beginnen
naturally
cel do osiągnięcia
Lernen beginnen
target to meet
zarabiać
Lernen beginnen
earn
płaca zasadnicza
Lernen beginnen
basic salary
promocyjna cena
Lernen beginnen
price discount
rynku docelowego
Lernen beginnen
target market
interesować się czymś
Interesuję się sztuką współczesną.
Lernen beginnen
be interested in something
I'm interested in modern art.
reklamować
Lernen beginnen
advertise
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
cel
Musisz trafić w cel strzałą.
Lernen beginnen
a target
You need to hit the target with your arrow.
wzrost czegoś
Lernen beginnen
growth of something
zwiększenie czegoś
Lernen beginnen
increase something
udział w rynku
Jaki mamy udział w rynku?
Lernen beginnen
market share
What is our market share?
w każdym razie
Lernen beginnen
anyway
podjąć ryzyko
Ola podjęła ryzyko i zmieniła pracę.
Lernen beginnen
take a risk
Alex has taken the risk and changed her job.
zwiększenie sprzedaży
Lernen beginnen
boost sales
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
Lernen beginnen
to suggest
I suggest we study for the final exam.
kluczowy
Lernen beginnen
key
wstań z
Lernen beginnen
get up from
zacząć od
Lernen beginnen
start from
sugerować, proponować
Lernen beginnen
suggest, propose
poszukiwanie czegoś
Lernen beginnen
search for something
rabat
Lernen beginnen
a discount
nieoprocentowany kredyt
Lernen beginnen
interest-free credit
gwarancja
Lernen beginnen
a guarantee
kupno na raty
Lernen beginnen
installment buying
okazja
Ten zestaw w cenie 20 dolarów to prawdziwa okazja.
Lernen beginnen
a bargain
At $20, this set is a real bargain.
paragon
Nie wyrzucaj paragonu, może ci się przydać w przyszłości.
Lernen beginnen
a receipt
Don't throw away the receipt, you might need it in the future.
faktura
Czy możemy to wziąć na fakturę?
Lernen beginnen
an invoice
Can we get it on an invoice?
sprzedawać
Lernen beginnen
sell
zakup
Lernen beginnen
purchase
reklamować
Lernen beginnen
advertise
dostarczać
Lernen beginnen
deliver
nadawać przesyłkę
Lernen beginnen
dispatch
oferować zniżkę
Lernen beginnen
offer a discount
przechowywać
Lernen beginnen
store
składać zamówienie
Lernen beginnen
place an order
odbierać towary
Lernen beginnen
receive goods
okazja cenowa
Lernen beginnen
price bargain
zachęcać
Lernen beginnen
attract
grupa docelowa (odbiorców produktu)
Lernen beginnen
target group
mówić z, rozmawiać z
Lernen beginnen
speak to
odniesieniu do
Lernen beginnen
regard to
trochę podekscytowany
Lernen beginnen
bit excited
współwłaściciel czegoś
Lernen beginnen
a part-owner of sth
firma import-eksport
Lernen beginnen
an import-export company
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
Lernen beginnen
on the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
na zewnątrz
Lernen beginnen
outsite
nowiutkie
Lernen beginnen
brand new
przypuszczać
Lernen beginnen
presume
pojawić się
Lernen beginnen
appear
na schodach
Lernen beginnen
on the stairs
nawigacja satelitarna
Lernen beginnen
a sat-nav
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Lernen beginnen
schedule
wzdłuż czegoś
Lernen beginnen
along a sth
przyjmować wiadomość
Przykro mi, nie ma szefa w biurze, ale mogę przyjąć wiadomość, jeśli Pan sobie życzy.
Lernen beginnen
take a message
I'm sorry the boss is not at the office but I can take a message if you wish.
Siedziba
Lernen beginnen
a head office
przełożony
Lernen beginnen
a supervisor
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
zatrudniony
Lernen beginnen
an employee
spotkać klienta
Lernen beginnen
meet a customer
jeździć w podróże służbowe
Lernen beginnen
go on bussines trips
dostarczać towary
Lernen beginnen
supply goods
robić księgowość
Lernen beginnen
do the books
odebrać telefon
Lernen beginnen
answer the phone
uczestniczyć w posiedzeniach
Lernen beginnen
attend meetings
porządkować dokumenty
Lernen beginnen
organise documents
okazja, targować się
Lernen beginnen
bargain
producent / wytwórca
Lernen beginnen
manufacturer
dać więcej szczegółów
Lernen beginnen
to give more details
wyroby delikatesowe
Lernen beginnen
specialite food
sieci sklepów detalicznych
Lernen beginnen
retail chain stores
główny dział
Lernen beginnen
central departament
badanie rynku
Lernen beginnen
market research
reklamować
Lernen beginnen
advertise
ulotki sprzedażowe
Lernen beginnen
sales leaflets
broszura
Lernen beginnen
brochure
rozwijać promocję
Lernen beginnen
develop promotions
tabela, wykres
Lernen beginnen
a chart
głównie
Pełne pokrycie chmurami, głównie słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu oraz kilkoma dużymi burzami.
Lernen beginnen
mainly
Full cloud coverage with mainly weak to moderate rainfall and some heavy thunderstorms.
marketing internetowy
Lernen beginnen
a web marketing
dotrzeć do naszych klientów docelowych
Lernen beginnen
to reach our target customers
zamieszczać
Lernen beginnen
to place
internetowe wydanie gazety
Lernen beginnen
online newspaper sites
przekierować na naszą stronę internetową
Lernen beginnen
to linke back to our website
darmowa próbka
Lernen beginnen
a free sample
gama produktów
Lernen beginnen
a product range
wydajny, skuteczny w działaniu
Lernen beginnen
efficient
chciałbym, z miłą chęcią
Lernen beginnen
I'd love to
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
Lernen beginnen
opposite
She lives on the opposite side of the street.
kawałek papieru
Lernen beginnen
a piece of paper
ograniczony
Wszyscy pracownicy będą mieli dziś ograniczony dostęp do Internetu.
Lernen beginnen
limited
All the employees will have limited access to the Internet today.
siedzieć na / w
Lernen beginnen
sit in
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
Lernen beginnen
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
obecnie, w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
these days
rodzaj
Jaki rodzaj książek czytasz?
Lernen beginnen
sort
What sort of books do you read?
baner reklamowy
Lernen beginnen
banner ad
całkiem, w miarę
Lernen beginnen
quite
zamiast czegoś
Lernen beginnen
instead of
odpowiedź
Lernen beginnen
replie
opłacalne
Lernen beginnen
cost effective
pozycja w spisie
Lernen beginnen
item
w całości
Lernen beginnen
in total
lokowanie produktu
Lokowanie produktu w grach video jest częścią nowej strategii reklamodawców, mającej na celu pozyskanie młodego konsumenta.
Lernen beginnen
product placement
Product placement in video games is part of a new strategy to reach the young consumer.
marki produktów
Lernen beginnen
product brands
wymagania, potrzeby
Lernen beginnen
needs
prognoza sprzedaży
Lernen beginnen
sales forecast
marketing bezpośredni
Lernen beginnen
direct marketing
wydrukować / wydrukować
Lernen beginnen
to print out / print off
sięgać, dosięgnąć
Lernen beginnen
to reach
porównać z
Lernen beginnen
compare with
dlatego
Lernen beginnen
which is why
koncepcja marketingowa
Lernen beginnen
a marketing concept
zaspokajać potrzeby klientów
Lernen beginnen
meet customer needs
osiągać zysk
Zakładam, że firma osiągnie zysk w wysokości 200 mln zł w tym roku.
Lernen beginnen
make a profit
I assume the company will make a profit of 200 million zlotys this year.
ponieść stratę
Lernen beginnen
make a lost
lokowanie produktu
Lokowanie produktu w grach video jest częścią nowej strategii reklamodawców, mającej na celu pozyskanie młodego konsumenta.
Lernen beginnen
product placement
Product placement in video games is part of a new strategy to reach the young consumer.
sponsorowanie imprez
Lernen beginnen
sponsoring of events
specjalna funkcja, cecha
Lernen beginnen
a special feature
analiza udziału w rynku
Lernen beginnen
a market share analysis
liderem na rynku
Lernen beginnen
a market leader
segment rynku
Lernen beginnen
a market segment
rynek masowy
Lernen beginnen
mass market
rynek niszowy
Lernen beginnen
niche market
cena rynkowa
Lernen beginnen
a market price
reforma rynku
Lernen beginnen
market reform
baner reklamowy
Lernen beginnen
a banner advertisement
konto internetowe / internetowe
Lernen beginnen
an internet / online account
konto e-mail
Lernen beginnen
an e-mail account
nazwa użytkownika
Lernen beginnen
a user name
wyszukiwarka internetowa
Lernen beginnen
a search engine
wpisać coś w wyszukiwarkę
Lernen beginnen
type sth into a search engine
wejść na stronę internetową
Lernen beginnen
go to a website
do niedawna
Lernen beginnen
until recently
rywalizować
Lernen beginnen
compete
aktualizacja
Lernen beginnen
upgrade
oszczędzać
Lernen beginnen
economize, save
polepszyć
Lernen beginnen
improve
wpływ na coś
Lernen beginnen
impact on something
rywal
Moim największym rywalem w wyścigu jest mój starszy brat, który jest bardzo szybki na torze.
Lernen beginnen
rival
My biggest rival in the race is my big brother, who is very fast on the track.
zwrócić uwagę
Lernen beginnen
draw attention
na początku czegoś
Lernen beginnen
at the beginning of sth
spowodowany czymś
Lernen beginnen
due to sth
udział
Lernen beginnen
share
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
wynik czegoś
Lernen beginnen
result of sth
stopniowy
Lernen beginnen
gradual
zgodny
Lernen beginnen
consistent
szczyt czegoś
Lernen beginnen
peak of sth
rodzaj czegoś
Lernen beginnen
sort of sth
wydawać pieniądze na
Lernen beginnen
spend money on
reklama telewizyjna
Lernen beginnen
a TV commercial
wchodzić, wspinać się, wzrastać
Lernen beginnen
go up
Nadchodzący
Nadchodzący rok będzie kluczowy dla naszych inwestycji.
Lernen beginnen
upcoming
Upcoming year will be crucial for our investments.
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
kwadrans, kwartał, ćwierć
Lernen beginnen
quarter
zmniejszyć o
Lernen beginnen
decrease by
zmniejszyć do
Lernen beginnen
decrased to
roczny obrót
Lernen beginnen
annual turnover
natychmiast, od razu
Lernen beginnen
straight away
przedszkole
Lernen beginnen
daycare
asortyment
Lernen beginnen
range
rywal
Moim największym rywalem w wyścigu jest mój starszy brat, który jest bardzo szybki na torze.
Lernen beginnen
rival
My biggest rival in the race is my big brother, who is very fast on the track.
którykolwiek z, żaden z
Lernen beginnen
any of
promować mocno
Lernen beginnen
promote hard
nagle
Lernen beginnen
suddenly
Proszę mi wybaczyć.
Lernen beginnen
Please excuse me.
klikać
Lernen beginnen
click on
uderzać, klikać
Lernen beginnen
hit
dokonywać zamówień on-line
Lernen beginnen
make on-line ordering
zarys projektu
Lernen beginnen
outline of the project
proszę śmiało
Lernen beginnen
please go ahead
rozpoznawalność marki
Lernen beginnen
branding
spotkanie
Lernen beginnen
appointment, meeting
stopniowy przyrost czegoś
Lernen beginnen
gradual sth increase
Powolny spadek sprzedaży
Lernen beginnen
slow sales decrease
rosnąć, wzrastać
Lernen beginnen
to rise
rywalizować z kimś
Tomek wciąż rywalizuje ze swoim starszym bratem.
Lernen beginnen
compete with somebody
Tom is still competing with his older brother.
wykres słupkowy / wykres słupkowy
Lernen beginnen
a bar chart / a bar graph
wykres kołowy
Lernen beginnen
a pie chart
wykresem liniowym
Lernen beginnen
a line graph
przeskoczyć do
Lernen beginnen
a leap to
skok w dół
Lernen beginnen
a dive
w górę o 10%
Lernen beginnen
go up by 10%
iść w dół o 10%
Lernen beginnen
go down by 10%
pozostawać bez zmian
Lernen beginnen
remain steady
nagle iść w górę
Lernen beginnen
suddenly go up
pozostań taki sam / pozostań stabilny / pozostań na tym samym poziomie,
Lernen beginnen
stay the same / remain steady / remain at the same level,
szczyt / najwyższy poziom
Lernen beginnen
the peak of / the highest level
Najniższy punkt sprzedaży
Lernen beginnen
the lowest point of sales
reklama / reklama / reklama
Lernen beginnen
an ad / an advert / an advertisement
reklama w gazecie
Lernen beginnen
a newspaper advertisement
reklama radiowa / reklama radiowa
Lernen beginnen
a radio commercial / a radio advertising
mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
Lernen beginnen
clever - cleverer - (the) cleverest
informacyjny, zawierający sporo informacji
Lernen beginnen
informative
zapadający w pamięć
Wczorajszy koncert był zapadającym w pamięć wydarzeniem.
Lernen beginnen
memorable
Yesterday's concert was a memorable event.
szeroka gama produktów / usług
Lernen beginnen
a wide range of products/services
nowoczesna technologia
Lernen beginnen
up-to-date Technology
dobrze znana marka
Lernen beginnen
a well-known brand
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
przynieść
Lernen beginnen
bring
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
Lernen beginnen
come
Where do you come from?
oszacować
Lernen beginnen
assess
kłócić się
Lernen beginnen
have argument
spierać się z
Lernen beginnen
argue with
dogadywać się dobrze
Lernen beginnen
get on well
dogodny, wygodny (posiadanie)
Lernen beginnen
convenient
prom
Lernen beginnen
a ferry
statek
Lernen beginnen
a ship
motorówka
Lernen beginnen
a motorboat
taksówka, dorożka
Lernen beginnen
a cab
tramwaj
Lernen beginnen
a tram
motocykl
Lernen beginnen
a motorcykle
Podziemny /
Lernen beginnen
an underground / subway
lot
Lernen beginnen
a flight
stanowisko odprawy pasażerskiej
Lernen beginnen
a check-in desk
bramka (na lotnisku)
Lernen beginnen
a gate
(miejsce) przy przejściu
Lernen beginnen
an aisle seat
miejsce przy oknie
Lernen beginnen
a window seat
wyruszać z / odlatywać z
Lernen beginnen
depart from
przyjeżdżać do / przylatywać do
Lernen beginnen
arrive in
być opóźnionym
Lernen beginnen
be delate
odprawa celna
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
Lernen beginnen
customs
He was stopped at customs and questioned.
nadbagaż
Lernen beginnen
excess baggage
płacić za nadbagaż (dodatkowy bagaż)
Lernen beginnen
pay excess baggage charge
bezpośredni samolot
Lernen beginnen
a direct plane
tablica odlotów
Lernen beginnen
a departure board
tablica przylotów
Lernen beginnen
an arrival board
hala odlotów
Lernen beginnen
a departure lounge
odebrać telefonu
Lernen beginnen
pick up the phone
sposób
Jaki jest najlepszy sposób na zrobienie tego?
Lernen beginnen
way
What's the best way of doing it?
plan lotów
Lernen beginnen
a plane timetable
tamten, tamta, tamto, owi
Lernen beginnen
those
przyjechać, przybyć
Lernen beginnen
arrive
odlot samolotu
Lernen beginnen
departure
wystarczająco dużo czasu,
Lernen beginnen
enough time
przy okazji
Lernen beginnen
by the way
polecać coś do kogoś
Lernen beginnen
reccomend sth to sb
na pewno, z pewnością, oczywiście
Lernen beginnen
certainly, of course
bądź, zarówno, też
Lernen beginnen
either
chociaż / nawet jeśli
Lernen beginnen
even though / although
na wydatki (wrzucić w koszta)
Lernen beginnen
on expenses
nie ma sensu robić czegoś
Lernen beginnen
there is no point in doing sth
cena pokoju
Lernen beginnen
room rate
jako że
Lernen beginnen
but as
protokół
Lernen beginnen
minutes
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
Lernen beginnen
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
odstąpić, odjechać z
Lernen beginnen
depart from
miejsce (spotkania)
Lernen beginnen
venue
ocena w skali gwiazdkowej
Lernen beginnen
star rating
dzień wolny
Lernen beginnen
a day off
w sieci
Lernen beginnen
on the internet
wymagania (w stosunku do kandydata)
Lernen beginnen
requirements
kod bezpieczeństwa, kod bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security code, safety code
data ważności
Lernen beginnen
expiry date
dochodzić do skutku
Spotkanie biznesowe doszło do skutku mimo spóźnienia wielu uczestników.
Lernen beginnen
go through
The business meeting went through despite the fact that many participants were late.
nurkować
Jadę do Chorwacji, ponieważ tamtejsze morze jest świetne do nurkowania.
Lernen beginnen
dive
I'm going to Croatia because the sea there is great for diving.
skok
Lernen beginnen
leap
zamiast
Lernen beginnen
rather than
być na spotkaniu
Lernen beginnen
be at the appointment
wysłać coś mailem do kogoś
Lernen beginnen
to email somebody
nadmiar bagażu
Lernen beginnen
an excess baggage
rozmieszczenie
Lernen beginnen
stowage
nakaz rewizji, aresztowania
Lernen beginnen
a search warrant
silnik odrzutowy
Lernen beginnen
a jet engine
przeszukanie (rewizja osobista)
Lernen beginnen
a body search
przymierzalnia
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
Lernen beginnen
fitting room
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
ładować
Muszę ładować komórkę dwa razy w tygodniu.
Lernen beginnen
to charge
I have to charge my mobile twice a week.
ocena zdolności kredytowej
Lernen beginnen
credit rating
koszt / wydatek
Lernen beginnen
expense
tankowiec
Tankowiec zatonął we wtorek u wybrzeży Hiszpanii.
Lernen beginnen
tanker
An oil tanker sank off the coast of Spain on Tuesday.
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Lernen beginnen
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
Lernen beginnen
meeting
I must cancel our meeting.
przyspieszyć spotkanie
Lernen beginnen
bring a meeting forward
anulować spotkanie
Lernen beginnen
cancel a meeting
odłożyć coś / przełożyć coś
Lernen beginnen
postpone a sth
przełożyć termin czegoś
Lernen beginnen
reschedule a sth
uczęszczać na coś / brać udział w czymś
Lernen beginnen
attend a sth
zorganizować spotkanie
Lernen beginnen
arrange a meeting
przewodniczyć czemuś
Lernen beginnen
chair a sth
spóźnić się na coś (? przyjść spóźnionym)
Lernen beginnen
come late to a sth
przyjdź wcześnie na spotkanie
Lernen beginnen
come early to a meeting
przegapić coś
Lernen beginnen
miss a sth
Czy możemy się spotkać, aby porozmawiać o
Lernen beginnen
Can we meet to talk about
Czy jesteś wolna w sobotę?
Lernen beginnen
Are you free on Saturday?
mieć coś zrobić / powstać z powodu czegoś (być zobowiązanym do zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
be due to
gałąź, oddział, filia
Lernen beginnen
branch
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Lernen beginnen
insurance
You'll need to take out accident insurance.
ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa
Lernen beginnen
insurance company
anulować, odwołać
Odwołaj rezerwację.
Lernen beginnen
cancel
Cancel the reservation.
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve a problem
wcześnie, przedwcześnie, z początku
Lernen beginnen
early
tymczasowy
Lernen beginnen
provisional
zakładać (robić założenie)
Lernen beginnen
assume
przeklinać pod nosem
Lernen beginnen
swear under breath
mieć dość czegoś / kogoś
Lernen beginnen
be fed up with sth/sb
poprawiać, przemieniać
Lernen beginnen
to re-arrange
ostatecznie, mimo wszystko
Lernen beginnen
after all
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów i spróbujmy wykombinować kilka pomysłów.
Lernen beginnen
brainstorming
Let's have a brainstorming session and try to rustle up a few ideas.
miejscem = miejsce
Lernen beginnen
a venue = a place
osoba przewodnicząca
Lernen beginnen
a chair person
porządek obrad
Lernen beginnen
an agenda
przerwać coś
Lernen beginnen
interrupt a sth
zgadzam się z kimś / czymś
Lernen beginnen
agree with somebody / something
nie zgadzać się z kimś
Często nie zgadzam się z moją siostrą, bo mamy inne charaktery.
Lernen beginnen
disagree with somebody
I often disagree with my sister because we have different characters.
przenieść spotkanie wcześniej
Lernen beginnen
bring a meeting forward to
wspólne konto
Lernen beginnen
a joint account
może być w stanie
Lernen beginnen
may be able to
przekroczenie konta bankowego, czek bez pokrycia
Lernen beginnen
overdraft
bankomat
Lernen beginnen
cash machine, bank machine
odsetki, oprocentowanie
Lernen beginnen
interest
odsetki od czegoś
Lernen beginnen
interest on sth
oszczędność
Lernen beginnen
saving
konto oszczędnościowe
Lernen beginnen
saving account
wycofać, podjąć pieniądze z bankomatu
Lernen beginnen
withdraw
chociaż
Zaprosiłem ją, choć wiedziałem, że ​​nie przyjdzie.
Lernen beginnen
even though
I invited her, even though I knew she won't come.
niedrogi
Lernen beginnen
inexpensive
koszty stałe
Lernen beginnen
fixed costs
czynsz, wynajem
Lernen beginnen
rent
pożyczka
Lernen beginnen
loan
płacić za coś w miesięcznych ratach
Lernen beginnen
pay for sth in monthly instalments
ustalić tymczasową datę
Lernen beginnen
make a provisional date
przestawić, zmienić (datę)
Lernen beginnen
rearrange
nastrój
Lernen beginnen
mood
oczywiście / w oczywisty sposób
Lernen beginnen
obviously
w dniu, w ciągu dnia
Lernen beginnen
in the day
późny wieczór
Lernen beginnen
late-night evening
potrzebować
Lernen beginnen
do need
prawidłowo, poprawnie
Lernen beginnen
properly
pozwolić sobie
Lernen beginnen
afford
wyciągi bankowe
Lernen beginnen
bank statements
konto oszczędnościowe
Lernen beginnen
savings account
rachunek bieżący
Lernen beginnen
current account
przesadzony, przekroczony
Lernen beginnen
overdrawn
polecenia zapłaty, stałe zlecenie (z konta)
Lernen beginnen
direct debits
przelać pieniądze
Lernen beginnen
transfer a money
nie ma sensu
Lernen beginnen
there is no point
oprocentowanie od, odsetki od
Lernen beginnen
interest on
oszczędzanie / oszczędności
Lernen beginnen
saving / savings
Stopa procentowa na moim koncie oszczędnościowym
Lernen beginnen
rate of interest on my savings account
włóż kartę
Lernen beginnen
insert a card
rachunek bieżący jest przekroczony, mieć debet na rachunku bieżącym
Lernen beginnen
current account is overdrawn
debet
Lernen beginnen
an overdraft
portmonetka
Lernen beginnen
a purse
Oprocentowanie
Lernen beginnen
an interest rate
kasjer
W naszym oddziale obsługą płatności zajmuje się pięciu kasjerów.
Lernen beginnen
a cashier
We have five cashiers handling payments in our branch.
portfel
Lernen beginnen
a wallet
podpis
Lernen beginnen
a signature
waluta
Lernen beginnen
currency
monety
Lernen beginnen
coins
stypendium, dotacja
Lernen beginnen
a grant
rachunek
Co miesiąc musimy płacić rachunki za prąd.
Lernen beginnen
a bill
We have to pay our electricity bills every month.
wymiana
Lernen beginnen
exchange
pożyczka
Lernen beginnen
a loan
kurs walutowy
Lernen beginnen
an exchange rate
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
Lernen beginnen
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
pożyczać od kogoś
Lernen beginnen
borrow
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend
powodem tego spotkania
Lernen beginnen
reason for this meeting
przede wszystkim, po pierwsze
Lernen beginnen
first of all
poczekać do grudnia
Lernen beginnen
wait till December
tuż przed
Lernen beginnen
just before
Moim zdaniem
Lernen beginnen
To my mind
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
Lernen beginnen
proposal
I've got a proposal for you.
liczyć się z kimś/czymś
Lernen beginnen
reckon with
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
Lernen beginnen
consider
We'll have to consider all pros and cons.
zapewniać
Lernen beginnen
provide
saldo rachunku
Lernen beginnen
balance
przekazywać pieniądze na coś
Lernen beginnen
donate money on sth
kredyt hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage credit
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
a few
I met a few friends.
mało
Lernen beginnen
few
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
Lernen beginnen
wealthy
I come from a wealthy family.
dziedziczyć
Lernen beginnen
inherited
wielki
Lernen beginnen
large
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
encourage sb to do sth
projektant oprogramowania
Lernen beginnen
software designer
nowomodny, aktualny, nowoczesny
Lernen beginnen
up-to-date
sięgnąć do, sięgać przed siebie
Lernen beginnen
reach forward to
włącz / wyłącz
Lernen beginnen
turn on/off
na szczycie czegoś
Lernen beginnen
on top of sth
Oto nadchodzi, robi się
Lernen beginnen
here it comes
wskazywać na coś / kogoś
Lernen beginnen
point to something / someone
być przed sth
Lernen beginnen
be ahead of sth
koszty zmienne
Lernen beginnen
variable costs
odliczać
Lernen beginnen
deduct
wielkość sprzedaży
Lernen beginnen
sales figure
marża brutto
Lernen beginnen
gross margin
startować, zdejmować (odejmować)
Lernen beginnen
take off
wydatki na sprzedaż
Lernen beginnen
selling expenses
papierowa tablica
Lernen beginnen
flip chart
koszty ogólne
Lernen beginnen
overheads
koszty stałe
Lernen beginnen
fixed costs
zysk przed opodatkowaniem / zysk przed opodatkowaniem
Lernen beginnen
profit before tax/ pre tax profit
zestaw czegoś, zestawienie czegoś
Lernen beginnen
set of sth
bilans transakcji
Lernen beginnen
balance sheet transactions
codziennie
Lernen beginnen
a daily basis
dłużnicy
Lernen beginnen
a deptors
zawdzięczać komuś pieniądze, być dłużnym komuś pieniądze
Lernen beginnen
owe sb money
bilans
Lernen beginnen
a balance sheet
wierzyciele
Lernen beginnen
creditors
płatność
Lernen beginnen
a payment
być coraz
Lernen beginnen
be getting
zmieszany
Lernen beginnen
confused
tymczasowo
Lernen beginnen
temporarily
poradzić sobie bez, obchodzić bez
Lernen beginnen
to do without
pożyczki długoterminowe
Lernen beginnen
long-term loans
koszty zmienne
Lernen beginnen
variable costs
zysk brutto
Lernen beginnen
gross profit
krótkoterminowy
Lernen beginnen
short-term
akcje (papiery wartościowe)
Lernen beginnen
stocks
makler
Lernen beginnen
a stockbroker
liczby, cyfry
Lernen beginnen
figures, digits
ilość czegoś
Lernen beginnen
an amount of sth
giełda
Lernen beginnen
stock exchange
brutto
Lernen beginnen
gross
netto, po opodatkowaniu
Lernen beginnen
net, post-tax
płatność
Lernen beginnen
a payment
przelew bankowy
Lernen beginnen
a bank transfer
raty
Lernen beginnen
installments
przepływy pieniężne
Lernen beginnen
a cash flow
numer konta
Lernen beginnen
an account number
obrót
Lernen beginnen
turnover
zmieścić się w budżecie
Lernen beginnen
stay within budget
przekroczyć budżet
Lernen beginnen
go over budget
zbankrutować
Firma mojego wujka zbankrutowała na początku roku.
Lernen beginnen
go bankrupt
My uncle's company went bankrupt at the beginning of the year.
spójrz
Lernen beginnen
have a look
oprócz, dodatkowo
Lernen beginnen
in addition
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
Lernen beginnen
bright
My room is very bright.
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
deal with sth
dojść do porozumienia
Lernen beginnen
to come to a consensus
świnka skarbonka
Lernen beginnen
a piggy bank
spóźniony, spóźnialski
Lernen beginnen
latecomer
wziąć udział w
Lernen beginnen
take part in
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
Lernen beginnen
participant
All the participants are asked to remain seated.
uczestniczyć w
Lernen beginnen
participate in
dąb
Tata Gillian zawiesił dla niej huśtawkę na starym dębie.
Lernen beginnen
oak
Gillian's dad put a swing up for her in the old oak tree.
wzajemnie
Lernen beginnen
likewise
tygodniówki
Lernen beginnen
wages
korzyści, świadczenia
Lernen beginnen
benefits
uprawnienie
Lernen beginnen
entitlement
emerytura
Lernen beginnen
pension
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible hours
szczególnie
Lernen beginnen
particularly
mieć młodą rodzinę, dopiero co założyć rodzinę
Lernen beginnen
have a young family
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
appropriate
urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego
Lernen beginnen
maternity leave/ paternity leave
siła robocza
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.
Lernen beginnen
workforce
There is a shortage of workforce in western countries.
w niepełnym wymiarze godzin
Lernen beginnen
part-time
trzy czwarte
Lernen beginnen
three- quarters
pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
Lernen beginnen
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
Lernen beginnen
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
wypracowywać nadgodziny
Łukasz wypracowuje nadgodziny w pracy, za które mu nie płacą.
Lernen beginnen
do overtime
Luke does overtime at work, for which he's not getting paid.
płatny urlop
Lernen beginnen
paid holiday
dzień ustawowo wolny od pracy
Lernen beginnen
statutory holiday
system emerytalny
Lernen beginnen
a pension scheme
ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
healthcare insurance
właśnie wtedy
Lernen beginnen
just than
aspekty prawne
Lernen beginnen
legal matters
umowa
Podpisałem umowę bez zrozumienia.
Lernen beginnen
agreement
I signed the agreement without really understanding it.
dobrze wykształcony
Lernen beginnen
well–educated
doświadczony w
Lernen beginnen
experienced in
doświadczony
Lernen beginnen
experienced
przygotowany / wykwalifikowany
Lernen beginnen
qualified
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
oddany
Lernen beginnen
devoted
rozsądny / rozsądna
Lernen beginnen
reasonable
dodatek do wynagrodzenia / dodatkowe uposażenie
Lernen beginnen
a perk
przejść na emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
Lernen beginnen
retire
I'm going to retire at the age of 67.
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be on sick leave
posiadać kwalifikacje w
Lernen beginnen
have qualifications in
być w czymś dobrym
Ania jest dobra językach obcych, mówi biegle czterema.
Lernen beginnen
be good at something
Ann is good at foreign languages, she speaks four fluently.
surowce
Dostawa surowców jest opóźniona i nie możemy rozpocząć produkcji.
Lernen beginnen
raw materials
Delivery of raw materials is delayed and we can't start the production.
surowy
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
Lernen beginnen
raw
Have you ever eaten raw meat?
prawo do czegoś, być uprawnionym do czegoś
Lernen beginnen
be entitled to sth
umowa o pracę na czas nieokreślony
Lernen beginnen
a permanent job contract
zgoda
Lernen beginnen
an agreement
prowizja
Lernen beginnen
comission
pomimo czegoś
Lernen beginnen
despite sth
mimo
Lernen beginnen
despite
według
Lernen beginnen
according to
dokumentacja
Lernen beginnen
records
pomieszanie, pomylenie
Lernen beginnen
a mix-up
obciążać kogoś
Lernen beginnen
charge sb
wcale nie
Lernen beginnen
not at all
oddzwonić zadzwonić później
Lernen beginnen
to ring back
plan zajęć, rozpiska
Lernen beginnen
a timetable
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
Lernen beginnen
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
produkty gotowe, produkty końcowe
Lernen beginnen
finished products (goods)
surowy materiał, surowce
Lernen beginnen
raw materials
chodzić po magazynie
Lernen beginnen
walk around the warehouse
tam na dole
Lernen beginnen
down there
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
Lernen beginnen
supplier
Our supplier has changed the prices.
ciężarówka
Potrzebujesz specjalnego pozwolenia, żeby prowadzić ciężarówkę.
Lernen beginnen
truck
You need a special permission to drive a truck.
kolejny etap czegoś
Lernen beginnen
next stage of sth
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
Lernen beginnen
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
włożyć coś w coś
Lernen beginnen
put into a sth
mieszać
Lernen beginnen
to blende
mieszać razem
Lernen beginnen
to blende thogether
wydaje się, że
Lernen beginnen
seems to be
zafascynowany czymś
Lernen beginnen
fascinated by something
linia montażowa
Lernen beginnen
assembly line
poniżej
Lernen beginnen
below
zwracać uwagę na
Lernen beginnen
pay attention to
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
Lernen beginnen
knowledge
My knowledge of history is very limited.
na końcu / pod koniec
Lernen beginnen
at the end
forma
Lernen beginnen
a mould
kształtować, nadawać kształt
Lernen beginnen
to shape
stamtąd, z tego miejsca
Lernen beginnen
from there
przenośnik taśmowy
Lernen beginnen
the conveyer belt
niegotowane, niepieczone
Lernen beginnen
uncooked
piekarnik, piec
Lernen beginnen
baking oven
pieczenie
Lernen beginnen
baking
Przepisy BHP
Lernen beginnen
The Health and Safety regulations
rygorystyczne przepisy
Lernen beginnen
strict rules
musiał by
Lernen beginnen
would have to
ochraniacze obuwia
Lernen beginnen
shoe coverings
degustować, pobierać próbki
Lernen beginnen
to sample
proces produkcyjny
Lernen beginnen
manufacturing process
rzemieślnik
Lernen beginnen
a craftsman
kask
W wielu sportach trzeba nosić kask dla ochrony głowy.
Lernen beginnen
a helmet
In many sports you have to wear a helmet to protect your head.
odzież ochronna
Lernen beginnen
protective clothing
słoik czegoś
Lernen beginnen
a jar of sth
puszka
Lernen beginnen
a tin
karton, pudełko kartonowe
Lernen beginnen
a cardboard box
stal nierdzewna
Lernen beginnen
a stainless steel
beton
Lernen beginnen
concrete
skóra
Lernen beginnen
leather
porcelana
Lernen beginnen
china
tkanina
Lernen beginnen
a fabric
z mojego punktu widzenia
Lernen beginnen
from my point of vue
zapewniać, dostarczać
Lernen beginnen
provide
być odpowiedzialnym za coś
Lernen beginnen
be in charge of sth
rozejrzeć się
Lernen beginnen
have a look around
dochodzić do skutku
Spotkanie biznesowe doszło do skutku mimo spóźnienia wielu uczestników.
Lernen beginnen
go through
The business meeting went through despite the fact that many participants were late.
przejść przez jakość
Lernen beginnen
go through quality
zakład produkcyjny
Lernen beginnen
prodaction facility
iść zgodnie z planem, być zgodnym z harmonogramem
Lernen beginnen
be on schedule
kontynuować
Lernen beginnen
proceed
dane kontaktowe
Lernen beginnen
contact details
zrobić część
Lernen beginnen
make a part
podjąć decyzję o
Lernen beginnen
decide to
rozejrzeć się dookoła
Lernen beginnen
have a look around
zdobyć
Lernen beginnen
to gain
dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
podlegać bezpośrednio
Lernen beginnen
to report directly to
flota samochodów
Lernen beginnen
fleet of cars
w ciągu lat
Lernen beginnen
over the years
trudności
Lernen beginnen
difficulties
dostosować
Lernen beginnen
to adjust
zdołać zrobić
Lernen beginnen
manage to do
osiągnąć
Lernen beginnen
to achieve
Cele, zadania, cele
Lernen beginnen
objectives, targets, goals
miejmy nadzieję,
Lernen beginnen
hopefully
obecnie
Lernen beginnen
presently
ostatnio, niedawno
Lernen beginnen
lately, recently
w celu
Lernen beginnen
in order to
przezwyciężać
Lernen beginnen
overcome
wzrost
Lernen beginnen
a rise
tam
Lernen beginnen
over there
machać
Lernen beginnen
to wave
odmachać
Lernen beginnen
to wave back
podejść do kogoś
Lernen beginnen
walk over somebody
jak dotąd
Lernen beginnen
so far
członek
Lernen beginnen
a member
członek klubu
Lernen beginnen
a member of a club
przetwarzanie zamówień
Lernen beginnen
order processing
schodzić
Lernen beginnen
walk down
iść korytarzem
Lernen beginnen
walk down a corridor
przyjąć zamówienie
Lernen beginnen
take order
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
Lernen beginnen
make money
Making money isn't the aim of life.
być bez pracy
Lernen beginnen
be out of a job
przez e-mail, drogą mailową
Lernen beginnen
by email
dostać zamówienie
Lernen beginnen
get order
przez telefon
Lernen beginnen
over the telephone
detaliczny
Lernen beginnen
retail
czas realizacji
Lernen beginnen
lead time
czas realizacji na coś
Lernen beginnen
lead time on sth
znaczyć / oznaczać
Lernen beginnen
to mean
Mam na myśli to
Lernen beginnen
I mean it
zajmować się czymś, obsługiwać
Lernen beginnen
to handle something
powództwo, skarga
Lernen beginnen
complaint
narzekać
Czy Polacy dużo narzekają?
Lernen beginnen
to complain
Do Polish people complain a lot?
przeprowadzać badanie
Lernen beginnen
conducted a survey
doradzać
Możesz doradzić mi co robić?
Lernen beginnen
to advise
Can you advise me what to do?
być poza, wyczerpać się
Lernen beginnen
be out of
data sprzedaży
Lernen beginnen
sell-by date
minęła data przydatności do
Lernen beginnen
past its sell-by date
usterka czegoś, wada czegoś
Lernen beginnen
a fault in sth
szkolenie z czegoś
Lernen beginnen
training course on sth
umiejętność
Lernen beginnen
ability
zdolność do
Lernen beginnen
ability to
dopasowywać/dostosowywać się do kogoś/czegoś
Powiedz, jaka pora ci odpowiada, a ja się dostosuję.
Lernen beginnen
fit in with somebody/something
Tell me what time suits you and I'll fit in with you.
tutaj też
Lernen beginnen
here either
polityka
Lernen beginnen
a policy
pusty frazes
Lernen beginnen
empty phrase
daleko
Dlaczego Białołęka musi być tak daleko?!
Lernen beginnen
far
Why Białołęka has to be so far?!
fantazyjny
Lernen beginnen
fancy
przytulna atmosfera
Lernen beginnen
cosy atmosphere
wysyłka, wydanie
Lernen beginnen
despatch
brak towaru
Lernen beginnen
to be out of stock
przebieralnia
Lernen beginnen
changing room
kolejka
Lernen beginnen
a queue
etykietka
Lernen beginnen
a label
brak produktów / brak produktów
Lernen beginnen
a lack of products / no products
centrum handlowe
Lernen beginnen
a shopping mall
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
Lernen beginnen
variety
The documentary covered a variety of topics.
sklep spożywczy, sklep za rogiem
Lernen beginnen
a corner shop
instrukcja obsługi
Lernen beginnen
a user manual
Zadowolenie konsumentów
Lernen beginnen
consumer satisfaction
odszkodowanie, rekompensata
Lernen beginnen
compensation
wymiana
Lernen beginnen
a replacement
serwis posprzedażowy
Lernen beginnen
after-sales service
pomimo, że, chociaż
Lernen beginnen
although / even though
jednakże
Lernen beginnen
however
Mimo, pomimo
Lernen beginnen
despite, in spite of
być zadowolony z czegoś
Lernen beginnen
be satisfied with sth
być niezadowolonym z czegoś
Lernen beginnen
be desatisfied with sth
złożyć skargę
Lernen beginnen
make a complaint
zaloguj się na konto
Lernen beginnen
logg into account
zarejestrować
Lernen beginnen
register
przeliteruj to
Lernen beginnen
spell that
za kilka dni
Lernen beginnen
in a few days
zawiadamiać
Proszę zawiadomić cały zespół.
Lernen beginnen
notify
Please notify all the staff.
rozsądny / rozsądna
Lernen beginnen
reasonable
łapówka
Lernen beginnen
a bribe
akcje (papiery wartościowe)
Lernen beginnen
stocks
wydajność
Lernen beginnen
output
realizacji zamówienia
Lernen beginnen
to process an order
doradzać
Lernen beginnen
to advise up
opłacalna, dochodawa inwestycja
Lernen beginnen
profitable investment
biuro bezpieczeństwa
Lernen beginnen
safety officer
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
Lernen beginnen
income
Our expenses exceed income.
brak czegoś
Lernen beginnen
a lack of sth
jego, jej, swój, ów
Lernen beginnen
its
w tamtych czasach, w tym czasie, ówcześnie
Lernen beginnen
at that time
blisko czegoś
Lernen beginnen
close to something
zabierać/odbierać
Lernen beginnen
pick up
dostać się gdzieś
Lernen beginnen
get to somewhere
typowy
Lernen beginnen
typical
rodzinna restauracja
Lernen beginnen
family-owned restaurant
podejść do kogoś
Lernen beginnen
come up to sb
chodź tędy
Lernen beginnen
come this way
raczej
To dość skomplikowane.
Lernen beginnen
rather
It's rather complicated.
musujący
Lernen beginnen
sparkling
woda gazowana
Lernen beginnen
sparkling water
mieć na sobie
Lernen beginnen
be wearing
napełniać
Lernen beginnen
fill
zajrzeć do czegoś
Lernen beginnen
look into sth
spojrzeć sobie w oczy
Lernen beginnen
look into each other’s eyes
wędzony
Lernen beginnen
smoked
danie główne
Co zamówimy jako główne danie?
Lernen beginnen
main course
What shall we order for the main course?
mieszany
Lernen beginnen
mixed
główny posiłek
Lernen beginnen
main meal
odmiany
Lernen beginnen
varietres
wyglądać jak, wygląda na to
Lernen beginnen
look like
od siebie, nawzajem
Lernen beginnen
each other, one another
nie móc się doczekać
Lernen beginnen
be looking forward to
przystawka
Lernen beginnen
a starter, appetiser
Za coś (toast)
Lernen beginnen
Here's to sth
na danie główne
Lernen beginnen
for the main course
kelnerka
Lernen beginnen
a waitress
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
Lernen beginnen
a waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
porcelana
Lernen beginnen
crockery
kieliszek wina
Lernen beginnen
a wine glass
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
Lernen beginnen
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
serwetka
Lernen beginnen
a napkin
gość
Lernen beginnen
a guest
Właściciel restauracji
Lernen beginnen
a restaurant owner
zarezerwowany stolik
Lernen beginnen
a reserved table
sztućce
Lernen beginnen
cutlery
plama
Lernen beginnen
a stain
publiczność
Gdy zespół wszedł na scenę, publiczność oszalała.
Lernen beginnen
an audience
When the band took to the stage, the audience went crazy.
plakat
Lernen beginnen
a poster
oklaskiwać, bić brawo
Lernen beginnen
applaud
występ
Lernen beginnen
a performance
opłata za wstęp
Aby wejść do muzeum musisz uiścić opłatę za wstęp.
Lernen beginnen
an entrance fee
In order to enter the museum you need to pay an entrance fee.
pierwszy rząd
Lernen beginnen
the first row
kasa biletowa
W tej kasie sprzedawane są tylko bilety międzynarodowe.
Lernen beginnen
a ticket office
This ticket office only sells international tickets.
Domowe jedzenie
Lernen beginnen
Home-made food
jedzenie na wynos
Lernen beginnen
takeaway
niedoświadczony
Lernen beginnen
inexperienced
określić, ustalić
Lernen beginnen
to set
cel, meta
Lernen beginnen
goal
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
Lernen beginnen
previous
His previous book was much better than this one.
słabość
Lernen beginnen
weakness
być nie asertywnym
Lernen beginnen
be unassertive
zależało na czymś
Lernen beginnen
keen on something
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.
Lernen beginnen
sour
I like sour candy.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
Lernen beginnen
mild
I prefer mild flavours.
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
wzajemnie, o sobie
Lernen beginnen
eatch other
kurier
Lernen beginnen
a courier
zręczność, umiejętność
Lernen beginnen
skill
być dobrym w
Paul jest dobry z matematyki, liczy tak szybko jak komputer.
Lernen beginnen
to be good at
Paul is good at mathematics, he counts as fast as a computer.
siedziba
Lernen beginnen
headquarters
zarząd
Lernen beginnen
a board of management
sala konferencyjna
Lernen beginnen
a boardroom
główny księgowy
Lernen beginnen
a chief accountant
ukończyć uniwersytet
Lernen beginnen
graduate from university
ścieżka kariery
Lernen beginnen
a career path
drabina kariery
Lernen beginnen
a career ladder
dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
być zdegradowany
Lernen beginnen
be demoted
wzrost wynagrodzeń, podwyżka
Lernen beginnen
a pay rise
być odwołani / zwolniony / zwolniony
Lernen beginnen
be dismissed / fired / sacked
przekwalifikować
Lernen beginnen
retrain
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
pod presją
Lernen beginnen
under pressure
literatura faktu
Lernen beginnen
non-fiction
zrelaksować się przed telewizorem
Lernen beginnen
relax in front of the TV
lubić
Lernen beginnen
be fond of
utrzymywać kondycję
Ćwiczę 3 razy w tygodniu, żeby utrzymać kondycję.
Lernen beginnen
keep fit
I exercise three times a week to keep fit.
wydźwignąć, pomagać w trudnej sytuacji
Lernen beginnen
help out
badania do czegoś, nad czymś
Lernen beginnen
research into sth
umierać na coś
Zbyt wielu ludzi umiera na raka.
Lernen beginnen
die of something
Too many people die of cancer.
choroba serca
Lernen beginnen
heart disease
chętnie, przepadać
Lernen beginnen
keen on
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
Lernen beginnen
novel
She writes novels for young people.
jazda konna
Lernen beginnen
horse riding
nurkowanie
Lernen beginnen
scuba diving
narciarstwo biegowe
Lernen beginnen
cross-country skiing
wspinaczka
Lernen beginnen
climbing
nurkowanie
Lernen beginnen
snorkeling
narty wodne
Lernen beginnen
jet skiing
siłownia treningu
Lernen beginnen
gym workout
kij do golfa
Lernen beginnen
a club
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
Lernen beginnen
a tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
teleturniej / teleturniej
Lernen beginnen
quiz show / game show
sąsiedztwo / okolica
Lernen beginnen
neighbourhood
schronisko dla zwierząt
Lernen beginnen
animal shelter
zaprzątać
Lernen beginnen
preoccupy
trzymający w napięciu
Lernen beginnen
gripping
zadowolony z
Lernen beginnen
satisfied with
w jeziorach
Lernen beginnen
in the lakes
niezdecydowany
Lernen beginnen
indecisive
z natury
Lernen beginnen
by nature
denerwować się (na kogoś)
Lernen beginnen
get upset (with somebody)
planować ostrożnie
Lernen beginnen
to plan carefully
robić rzeczy pod wpływem chwili
Lernen beginnen
do things on the spur of the moment
delegować zadania
Lernen beginnen
to delegate tasks
przekonywający
Lernen beginnen
persuasive
lepiej w czymś
Lernen beginnen
better at something
do pracy na własną rękę
Lernen beginnen
to work on your own
motywująca
Lernen beginnen
motivating
o szerokich horyzontach
Lernen beginnen
open-minded
sprawiedliwy
Lernen beginnen
just
pełen wiedzy
Lernen beginnen
knowledgeable
charyzmatyczny
Lernen beginnen
charismatic
warunki
Lernen beginnen
terms of
opłata
Lernen beginnen
charge
hurtowo
Lernen beginnen
in bulk
Biorąc pod uwagę
Lernen beginnen
Taking into consideration
przemyśleć to
Lernen beginnen
think it through
odpowiadać przed kimś
Lernen beginnen
report to sb
właśnie
Lernen beginnen
about to
pod presją
Lernen beginnen
be under pressure
wstawać
Lernen beginnen
stand up
w sam raz
Lernen beginnen
just in time
wymagać
Lernen beginnen
require
wysiłek
Lernen beginnen
effort
okazja / możliwość
Lernen beginnen
opportunity
zwykły
Lernen beginnen
ordinary
dowieść
Lernen beginnen
prove
zredukować
Lernen beginnen
reduce
być połączone z, być związane z
Lernen beginnen
to be connected with
usiądź przy stole
Lernen beginnen
sit round a table
aż do teraz
Lernen beginnen
until now
Badania naukowe
Lernen beginnen
scientific research
rzadko
Lernen beginnen
rarely
robić kilka rzeczy jednocześnie
Lernen beginnen
do a few things simultaneously
umówić się
Lernen beginnen
make an appointment
nakładać się na siebie
Lernen beginnen
overlap
spóźnialski
Lernen beginnen
a latecomer
opóźniona (co do planu)
Lernen beginnen
behind schedule
przed terminem (co do planu)
Lernen beginnen
ahead of schedule
miesięczny, comiesięczny, całomiesięczny
Lernen beginnen
monthly
coroczny, roczny
Lernen beginnen
annual
właśnie zrobić coś
Lernen beginnen
to be about to do sth
podział obowiązków
Lernen beginnen
allocation of responsibilities
rozważać
Lernen beginnen
consider
podwykonawstwo
Lernen beginnen
subcontract
szczenięca miłość
Lernen beginnen
puppy love
wziąć ślub
Lernen beginnen
tie the knot, get hitched
wymyślić
Lernen beginnen
come up with
w kształcie
Lernen beginnen
in a shape of
groźba, zagrożenie
Lernen beginnen
threat
wyzwanie
Lernen beginnen
challenge
wchodzić
Lernen beginnen
come into
Teoretycznie
Lernen beginnen
Theoretically
we własnym zakresie rekrutacji
Lernen beginnen
in-house recruitment
ufundować
Lernen beginnen
to fund
punkt widzenia
Lernen beginnen
a point of view
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
come up with an idea
przeszkodą
Lernen beginnen
an obstacle
deska do rysowania
Lernen beginnen
a drawing board
mieć wątpliwości
Lernen beginnen
have doubts
pozyskiwania funduszy
Lernen beginnen
raise funds
licencja
Lernen beginnen
a licence
koncepcja produktu
Lernen beginnen
a product concept
oszacowanie kosztów
Lernen beginnen
estimate the costs
dotrzymać terminu
Lernen beginnen
meet the deadline
dotrzymać terminu
Lernen beginnen
meet the deadline
inaczej
Lernen beginnen
otherwise
zaległości harmonogramem
Lernen beginnen
fall behind schedule
zapadający w pamięć
Lernen beginnen
memorable
nawet
Lernen beginnen
even
zakomunikować / przedstawić / wyjaśnić
Lernen beginnen
to put across
hurtowo
Lernen beginnen
in bulk
zadowalający
Lernen beginnen
satisfactory
z góry (o płatności)
Lernen beginnen
in advance
przeszkoda
Lernen beginnen
obstacle
projekt planu
Lernen beginnen
draft plan
wiedzę
Lernen beginnen
knowledgeable
plan roboczy
Lernen beginnen
draft plan
jako pierwszy
Lernen beginnen
be the first to
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
dowód
Lernen beginnen
proof
korzyść
Lernen beginnen
benefit
pewność co do
Lernen beginnen
certainty about
podwykonawstwo
Lernen beginnen
sub-contract
zlecić
Lernen beginnen
to sub-contract
obrót sprzedaży
Lernen beginnen
rate of sales
logiczny
Lernen beginnen
logical
budowanie
Lernen beginnen
to build up
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
zarządzanie czasem
Lernen beginnen
time management
z góry (o płatności), z wyprzedzeniem
Lernen beginnen
in advance
przewidywać
Lernen beginnen
foresee
umówić się na spotkanie
Lernen beginnen
arrange a meeting
czasochłonne zadanie
Lernen beginnen
a time –consuming task
utrzymanie w ramach budżetu
Lernen beginnen
keep within the budget
przenieść
Lernen beginnen
bring forward
odkładać
Lernen beginnen
put off
zlecić coś komuś
Lernen beginnen
contract out something to someone
zgłoś się do
Lernen beginnen
report back to
spójrz na coś
Lernen beginnen
look (something) over
utworzyć
Lernen beginnen
set up
wchodzić
Lernen beginnen
go up
odrzucać
Lernen beginnen
turn down
upadać
Lernen beginnen
fall down
liczyć na
Lernen beginnen
count on
uporządkować
Lernen beginnen
sort out
zyskać rozgłos
Lernen beginnen
gain publicity
zdecyduj
Lernen beginnen
make up the mind
przekonać
Lernen beginnen
convince
na podstawie
Lernen beginnen
based on
zatem
Lernen beginnen
therefore
szacowane dochody
Lernen beginnen
estimated income
dodatkowy
Lernen beginnen
additional
pokaźny
Lernen beginnen
substantial
prawdopodobnie
Lernen beginnen
likely
zamierzać
Lernen beginnen
intend
zmierzać
Lernen beginnen
tend
projekcja sprzedaży
Lernen beginnen
sales projection
części zamienne
Lernen beginnen
spare parts
tego, jego
Lernen beginnen
its
zdecydować się, podjąć decyzję
Lernen beginnen
make up your mind
jednomyślny
Lernen beginnen
unanimous
streszczać, podsumowywać
Lernen beginnen
summarise
zorganizować
Lernen beginnen
arrange
żałować
Lernen beginnen
regret
bezsenną noc
Lernen beginnen
a sleepless night
żałować
Lernen beginnen
regret
korzyść
Lernen beginnen
advantage
wada
Lernen beginnen
disadvantage
wahać się
Lernen beginnen
hesitate
zdecydowany
Lernen beginnen
decisive
niezdecydowany
Lernen beginnen
indecisive
zbierania informacji
Lernen beginnen
collect information