Angielski z firmy

 0    100 Datenblatt    adekpopiel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podobać się komuś
Twoje zdanie podoba mi sie, to pokazuje, że jesteś bardzo szczery
Lernen beginnen
to appeal to somebody
Your statement appeals to me, it shows that you are very honest
łagodny
Francja ma najbardziej pobłażliwe ustawodawstwo w Europie
Lernen beginnen
lenient
France has the most lenient legislation in all Europe
surowy
synonim. stringent
Kosztowne wizy i ostre przepisy stanowią karę dla ludności, a nie dla reżimu
Lernen beginnen
strict
An expensive visa and strict regulations do not punish the regime, but the population
bujać się
Chłopcy bujają się po osiedlu
Lernen beginnen
to loiter
Boys loiter about the estate
podejrzane zachowanie
Przez lata podejrzane zachowanie nastolatków stało się rosnącym problemem
Lernen beginnen
a loitering
Over the years, teen loitering has increasingly become a problem
pałętać się
Nie powinieneś się tutaj kręcić
Lernen beginnen
to hang around
You shouldn't hang around here
poddenerwowany
Jednak, chciałbym wiedzieć co sprawiło, że jest dzisiaj taki poddenerwowany
Lernen beginnen
edgy
However, I would like to know what made him so edgy today
ćwiczyć
np. przemówienie
Jak często w ciągu ostatnich dni powtarzała te słowa?
Lernen beginnen
to rehearse
How many times over the past day had she rehearsed those words?
pielęgnować
Od kiedy pojawiło się dziecko, ona zwątpiła, że ktokolwiek będzie miał chęć rozpieszczać ją
Lernen beginnen
to pamper
Once the baby came, she doubted anyone would be as eager to pamper her
dzielić się zbyt wieloma szczegółami
Technologia po prostu pozwala nam dzielić się zbyt wieloma rzeczami na inną skalę
Lernen beginnen
to overshare
Technology just enables us to overshare on a different scale
akademik
Ona mieszka w akademiku
Lernen beginnen
a dorm
She lives in a dorm
mural
To malowidło może na zawsze zachować ludzi których kochasz dla potomnych
Lernen beginnen
mural
That mural can record the people you love for posterity
poświęcać się
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt
Lernen beginnen
to devote
They've devoted a lot of time to this project
wywoływać
Ten argument wywołał ożywioną dyskusję
Lernen beginnen
to spark
This argument sparked a heated discussion
wydobywać
np. energię
Firmy muszą znaleźć nowe sposoby dotarcia do swoich pracowników
Lernen beginnen
to tap into
Companies must find new ways to tap into their workers
emocjonujący
Uważam ten pomysł za ekscytujący
Lernen beginnen
thrilling
I find that idea thrilling
łączyć się
Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie
Lernen beginnen
to converge
All the paths converge at the main gate
rozchodzić się
np. drogi
To było w 1987 lub 1988 kiedy nasze drogi naprawdę się rozeszły
Lernen beginnen
to diverge
It was 1987 or 1988 when our paths really diverged
dzielić
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci
Lernen beginnen
to divide
The money was divided equally among his children
szukać
Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć
Lernen beginnen
to seek
I'm seeking a way to see him again
szukać
Szukałem cię wszędzie
Lernen beginnen
to look for
I've been looking for you everywhere
wierzyć w coś/kogoś
Wierzę ci, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz
Lernen beginnen
believe in something / someone
I believe in you, I hope you won't let me down
angażować się w coś
Byłem bardzo zaangażowany w sztukę teatralną mojej córki
Lernen beginnen
to engage in sth
I was very engaged in my daughter's play
zaangaować się w coś
także zazębiać, zainteresować
Miałem prawdziwy problem, żeby zainteresować go życiem
Lernen beginnen
to engage with
I was having a real problem getting him engaged with life
bezstronny
Chciałbym być bezstronny. Naprawdę chciałbym
Lernen beginnen
nonpartisan
I'd like to be nonpartisan here - really I would
posiadać
Mój ojciec posiada dużą firmę
Lernen beginnen
to own
My father owns a big company
zakładać
np. sklep
Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firm
Lernen beginnen
to establish
If I won one million pounds, I would establish my own company
pielęgnować
Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji
Lernen beginnen
to foster
My parents never fostered my decisions
dbać o coś
Czy zatroszczysz się o moje rośliny, gdy mnie nie będzie?
Lernen beginnen
to look after sth
Will you look after my plants while I'm away?
próbować osiągnąć
Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami
Lernen beginnen
to aim
This programme aims at supporting people who struggle with their addictions
pragnąć
Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia
Lernen beginnen
to want
I want this report to be done by next week
zdobywać
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców
Lernen beginnen
to gain
A teacher must gain the trust of both his students and their parents
istota
sedno, podstawa
To będzie rdzeń programu ramowego
Lernen beginnen
a core
This will be the core of the framework programme
wzmacniać
Nie było potrzeby, żeby on wzmacniał swoje stanowisko
Lernen beginnen
to amplify
There was no need for him to amplify his statement
sugerować
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
Lernen beginnen
to imply
Are you implying that I did something wrong?
wykorzystywać
On będzie próbował wywrzeć nacisk na niego, aby uzyskać przewagę
Lernen beginnen
to leverage
He will be trying to leverage him to get an advantage
ulga
Ale tutaj nie ma ulgi ani możliwości jej osiągnięcia
Lernen beginnen
an alleviation
But here, there's no alleviation or the possibility of it
wzrost
np. ciśnienia
Pojawił się wzrost ciśnienia w zbiorniku jeden
Lernen beginnen
an elevation
There is an elevation of pressure in tank one
honorarium
Musieliśmy zapłacić tysiąc dwieście dolarów za honoraria adwokackie
Lernen beginnen
a fee
We had to pay twelve thousand dolars in legal fees
przepustowość łącza
niepoliczalne
Jest wskazane sprawdzić, czy faktyczna przepustowość łącza nie rożni się od tej w umowie
Lernen beginnen
bandwidth
It's advisable to check if actual bandwidth doesn't differ from the one in the agreement
wybiórczy
Posiadam tylko dwie minuty i muszę być wybiórczy
Lernen beginnen
selective
With only two minutes available to me, I have to be selective
na świecie
On nagle poczuł się, jakby mieli cały czas na świecie
Lernen beginnen
in the world
He suddenly felt they had all the time in the world
przesadzić
np. z obawami
Najważniejsza rzecz do zapamiętania to nie przesadzić
Lernen beginnen
to overdo
The most important thing to remember is to not overdo it
fałszywy
Dałam fałszywy numer i powiedziałam, że mam na imię Claudia
Lernen beginnen
phony
I gave a phony number and said my name was Claudia
wrażenie
Jakie było twoje pierwsze wrażenie?
Lernen beginnen
an impression
What was your first impression?
uśmierzyć
Uśmierzać to znaczy doprowadzać do stanu komfortu przez leczenie symptomów choroby
Lernen beginnen
to palliate
To palliate means to make comfortable by treating a person's symptoms from an illness
prowadzić
np. prezentację
Przeprowadzamy tutaj eksperyment
Lernen beginnen
to conduct
We are conducting an experiment here
być wartym czegoś
+ gerund(-ing)
Ten film jest warty obejrzenia. Grają w nim najlepsi aktorzy
Lernen beginnen
be worth something
This film is worth seeing. The best actors play in it
zakładać coś
np. firmę
Planuję założyć swoją własną restaurację
Lernen beginnen
to set sth up
I'm planning to set my own restaurant up
erygować
np. instytucję
Mój ojciec założył organizację charytatywną
Lernen beginnen
to found
My father founded a charitable organization
osiągnąć
Osiągnął tak wiele dzięki swoim treningom
Lernen beginnen
to achieve
He achieved so much due to his trainings
osiągnąć
np. etap, synonim: achieve
Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu
Lernen beginnen
to reach
I've never been able to reach this level before
osiągnąć cel
np. wysoki wynik, synonim: achieve, reach
On osiągnął wysoki wynik
Lernen beginnen
to get
He got a high score
osiągnąć
np. pozycję zawodową, władzę synonim: achieve, gain, reach, get
Ale w jaki sposób w ogóle tacy ludzie osiągają władzę?
Lernen beginnen
to attain
But how did such people attain power in the first place?
chirurg
Co powiedział chirurg?
Lernen beginnen
a surgeon
What did the surgeon say?
przyklejać
Zapomniałem nakleić znaczek na list
Lernen beginnen
to stick
I forgot to stick a stamp on the letter
opatrunek
Lekarz powiedział, że trzeba na początku często zmieniać opatrunek
Lernen beginnen
a dressing
The doctor said we have to change the dressing pretty often at first
robić unik
Myślisz, że jesteś na tyle bystry, żeby uniknąć kuli?
Lernen beginnen
to dodge
Think you're smart enough to dodge a bullet?
nawias
Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach
Lernen beginnen
a bracket
Complete the sentences using words in brackets
zachłanny
Nie bądź zbyt chciwy i bierz co ci dają
Lernen beginnen
greedy
Don't be too greedy and just take what they give you
boks biurowy
Przychodzę do pracy o dziewiątej i siedzę w moim boksie przez osiem godzin
Lernen beginnen
a cubicle
I come to work at 9, and sit in my cubicle for eight hours
przyznawać
np. że coś jest prawdą
Przyznał, że był w błędzie
Lernen beginnen
to admit
He admitted being wrong
rozgłaszać
Moglibyśmy nie rozgłaszać niczego, co ci mężczyźni nam powiedzieli
Lernen beginnen
to broadcast
We could not have broadcast anything these men said to us
hipotetyczny
synonim supposed
Jego niewinność jest tylko domniemana
Lernen beginnen
assumed
His innocence is only assumed
domniemany
synonim assumed
Znaleźliśmy przypuszczalną przyczynę pożaru
Lernen beginnen
supposed
We found a supposed reason of the fire
powód
"Nie ma powodu do paniki", powiedziała spokojnie Ann
Lernen beginnen
a reason
"There's no reason to panic," Ann said calmly
zmagać się z czymś
Przestań walczyć ze swoim przeznaczeniem
Lernen beginnen
to strive
Stop striving against your fate
kwestionować
Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy
Lernen beginnen
to question
I would never question their work
popularny pogląd
Generalnie uważam, że popularny pogląd jest prawdopodobnie prawdziwy
Lernen beginnen
conventional wisdom
But over all I think the conventional wisdom is probably right
tajność
niepoliczalność
Jestem zmęczony jego skrytością
Lernen beginnen
secrecy
I'm tired of his secrecy
jawność
Przejrzystość była zawsze bardzo ważną sprawą dla Rady
Lernen beginnen
transparency
Transparency has always been a very important issue for the Council
zachowywać tajemnicę/jawność
Lernen beginnen
to pay secrecy / transparency
porównywać coś do czegoś
W jego głowie, on porównał ich do Amerykanów
Lernen beginnen
compare something to something
In his mind he compared them to the American people
zawiadomienie, notatki
Chciałabym, żeby przekazał nam pan te notatki odnośnie umowy
Lernen beginnen
a memo
I'd like you to forward us that deal memo
rozpowszechniać
np. plotkę, informację
Ona rozpowszechniła informację rekomendującą jej udział w sprawie
Lernen beginnen
to circulate the memo
She circulated a memo recommending its involvement in the case.
zniechęcać
Mam nadzieję, że moja historia cię nie zniechęciła
Lernen beginnen
to discourage
I hope my story didn't discourage you
asymetria informacji
termin prawny(prawodpodobnie tylko l. pojedyncza)
Nawet kiedy oni zakończyli w 1991, ciągle była pomiędzy nimi znacząca asymetria informacji
Lernen beginnen
an information asymmetry
But even after they're completed in 1991, there still will be a very significant information asymmetry
powodować, doprowadzać
Broszurka spowodowała, że uwierzyłam, że w cenę wliczony jest dowóz do domu
Lernen beginnen
to lead
The brochure led me to believe that the price included home delivery
niedoskonałość rynku
Czy niedoskonałość rynku powinna być jedynym powodem rządowej interwencji?
Lernen beginnen
a market failure
But should market failure be the only reason for government intervention?
płaca, zarobki
tylko l. pojedyncza
Rząd ustalił minimalne zarobki dla wszystkich pracowników
Lernen beginnen
a wage
The government has set a minimum wage for all workers
luka płacowa (najczęściej między kobietami i mężczyznami)
To może być jednym z powodów bardzo dużej luki płacowej w niektórych muzułmańskich krajach
Lernen beginnen
wage gap
This may be one reason for the wide wage gap in some majority Muslim countries
zmniejszać różnicę
Zbliżyłem się do lidera wyścigu
Lernen beginnen
to close
I closed to the leader of the race
płeć
policzalne i niepoliczalne
Czy byłeś kiedykolwiek nękany z powodu swojej płci?
Lernen beginnen
gender
Have you ever been harassed because of your gender?
otwartość
niepoliczalne
Nasz rząd ma ścisłą politykę jawności w sprawie każdego działania
Lernen beginnen
openness
Our government has a strict policy of openness regarding any action
szczery
On zawsze mówi to co myśli, ponieważ jest bardzo szczery
Lernen beginnen
open
He always says what he thinks because he is very open
angażować się w coś
Czy związałeś się z którąś z nich już?
Lernen beginnen
to commit to sth
Have you committed to any of them yet?
postać, kształt
Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa
Lernen beginnen
a form
I don't know what it was, but it had the form of a big dog
różny
Kupiłem różne rodzaje piwa - chcesz spróbować niektórych z nich?
Lernen beginnen
different
I bought different kinds of beer - do you want to try some of them?
przyjmować
Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę
Lernen beginnen
to take
You should definitely take my advice
tęsknić za czymś, pragnąć czegoś
Raczej naucz ich tęsknić za bezmiarem morza
Lernen beginnen
to long
Rather teach them to long for the endless immensity of the sea
zasługa, zaleta
Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń
Lernen beginnen
a merit
My husband was promoted because of merit, not because of friendship
granica
np. wydatków
5000 dolarów za sofę to szczyt naszych wydatków
Lernen beginnen
a cap
5000 dollars for a sofa is a cap of our expenses
stawiać
np. kogoś w jakiejś sytuacji
Wiesz, postawiłeś mnie w bardzo niezręcznej sytuacji
Lernen beginnen
to put
You know, you put me in a very awkward situation
decydujący głos
liczba pojedyncza
Dynamika japońskiej biurokracji nie daje ministrom decydującego głosu
Lernen beginnen
decisive voice
The dynamics of the Japanese bureaucracies do not make the ministers the decisive voice
drapać się
On siedział na kanapie drapiąc się po głowie
Lernen beginnen
to scratch
He was sitting on the sofa scratching his head
swędzieć
Moje kostki tak mnie swędzą, że doprowadzają mnie do szaleństwa
Lernen beginnen
to itch
My ankles itch so much they're driving me insane
spór
niepoliczalne
Ich małżeństwo ostatnio przechodziło przez liczne konflikty
Lernen beginnen
strife
Their marriage was going through numerous strifes recently
usiłować
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów
Lernen beginnen
to strive
We strive to make our customers happy
potrzeba
niepoliczalne
Samochód jest absolutną koniecznością w tych okolicach
Lernen beginnen
necessity
A car is an absolute necessity around here
zastanawiać się
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść
Lernen beginnen
to wonder
I wonder if I should go with them

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.