Approach vol 2

 0    577 Datenblatt    domel61
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Should be up and running in 12 hours
Lernen beginnen
Powinien być gotowy do pracy za 12 godzin
gp general practitioner
Lernen beginnen
gp lekarz ogólny
surface
Lernen beginnen
powierzchnia
He was speaking as if he was drank
Lernen beginnen
Mówił, jakby był pijany
he has yet to do something
Lernen beginnen
musi jeszcze coś zrobić
as if / as though
Lernen beginnen
jak gdyby / jak gdyby
has yet
Lernen beginnen
ma jeszcze
unfavourable circumstances
Lernen beginnen
niesprzyjające okoliczności
descent
Lernen beginnen
zejście/zniżać
ascend
Lernen beginnen
wspiąć się/wznieść
Turn something into success
Lernen beginnen
Zamień coś w sukces
It looks as if it was simplier
Lernen beginnen
Wygląda na prostsze
as if it was
Lernen beginnen
tak jakby to było
hand over
Lernen beginnen
przekazać
You were supposed to get it done
Lernen beginnen
Miałeś to zrobić
Paid attention
Lernen beginnen
Zwrócił uwagę
You should have done this
Lernen beginnen
Powinieneś to zrobić
what am I supposed to do?
Lernen beginnen
co powinienem zrobić?
You was supposed to do something
Lernen beginnen
Miałeś coś zrobić
she is supposed to do something
Lernen beginnen
ona powinna coś zrobić
We were supposed to do something
Lernen beginnen
Mieliśmy coś zrobić
You are supposed to do something
Lernen beginnen
Powinieneś coś zrobić
who would have thought
Lernen beginnen
kto by pomyślał
final reckoning
Lernen beginnen
ostateczny rozrachunek
inevitable
Lernen beginnen
nieunikniony
tipping point
Lernen beginnen
punkt zwrotny
lifelong learning
Lernen beginnen
uczenie się przez całe życie
to be exact
Lernen beginnen
byc dokładnym
lets get started
Lernen beginnen
Zacznijmy
I took rest
Lernen beginnen
odpocząłem
I'd had on the annual leave already
Lernen beginnen
Byłam już na rocznym urlopie
let's get to know each other better
Lernen beginnen
poznajmy się bliżej
intently listen
Lernen beginnen
uważnie słuchaj
keep up with something
I'll try to talk slowly so you can keep up.
Lernen beginnen
nadążyć za czymś
Będę mówił powoli, żebyś mógł nadążyć.
draw conclusions
Lernen beginnen
wyciągać wnioski
is the least helpful
Lernen beginnen
jest najmniej pomocny
irked
Lernen beginnen
zirytowany
broaden perspective
Lernen beginnen
poszerzyć perspektywę
obsolete
Lernen beginnen
przestarzały
getting around every day by bus
Lernen beginnen
poruszanie się codziennie autobusem
getting along
Lernen beginnen
dogadać się
I want you to know that.
Lernen beginnen
Chcę, żebyś to wiedział.
I wish i could help
Lernen beginnen
Szkoda, że nie mogę pomóc
when it gets warmer
Lernen beginnen
kiedy robi się cieplej
when it gets dark
Lernen beginnen
kiedy robi się ciemno
stay out of trouble
Lernen beginnen
trzymaj się z dala od kłopotów
says who
Lernen beginnen
kto tak mówi?
I don't want any part of it
Lernen beginnen
Nie chcę tego robić
encourage
Lernen beginnen
zachęcić
forceful temptation
Lernen beginnen
silna pokusa
were not permitted
Lernen beginnen
nie było dozwolone
they're in prime condition
Lernen beginnen
są w doskonałym stanie
over the night
Lernen beginnen
przez noc/ z dnia na dzien
painpoints
Lernen beginnen
punkty bólowe
by the by
Lernen beginnen
nawiasem mówiąc
what's in it for me?
Lernen beginnen
co będę z tego mieć?
take into account
Lernen beginnen
wziąć pod uwagę
the more you have the more you want
Lernen beginnen
im więcej masz, tym więcej chcesz
there is nothing left here
Lernen beginnen
nic tu nie zostało
worryingly
Lernen beginnen
niepokojąco
it's bother me
Lernen beginnen
to mi przeszkadza
What is you favorite kind
Lernen beginnen
Jaki jest twój ulubiony rodzaj
As of yet
Lernen beginnen
Póki co
irreversible changes
Lernen beginnen
nieodwracalne zmiany
likely
Lernen beginnen
prawdopodobny
ever since, ever after
Lernen beginnen
odtąd, nawet po
per se
Lernen beginnen
samo w sobie
speak your mind
Lernen beginnen
mów co myślisz
I mean it
Lernen beginnen
Mówię poważnie
would it even matter
Lernen beginnen
czy to w ogóle miałoby znaczenie?
make up your mind
Lernen beginnen
zdecyduj się, podejmij decyzję
cognitive
Lernen beginnen
poznawczy
tough call, (difficult decision)
Lernen beginnen
trudna decyzja (trudna decyzja)
counterintuitive
Lernen beginnen
sprzeczny z intuicją
to be selective about sth
Lernen beginnen
być wybiórczym wobec czegoś
pay off
Lernen beginnen
spłacić, opłacić rachunki
I point that out
Lernen beginnen
zwracam na to uwagę
prove the point
Lernen beginnen
udowodnić sedno
shake up (something) thinking
Lernen beginnen
wstrząsnąć (coś) myśleniem
qualitative research
Lernen beginnen
badania jakościowe
incorporate amendments
Lernen beginnen
uwzględniać poprawki
incorporate something into
Lernen beginnen
włączyć coś do
achieve more by doing less
Lernen beginnen
osiągnąć więcej, robiąc mniej
were first of its kind
Lernen beginnen
były pierwsze w swoim rodzaju
particularly
Lernen beginnen
szczególnie
before long everyone
Lernen beginnen
wkrótce wszyscy
Remain present
Lernen beginnen
Pozostań obecny
Show grace
Lernen beginnen
Okaż łaskę
never jeopardize that
Lernen beginnen
nigdy tego nie narażaj
I carve out time each week
Lernen beginnen
Znajduje czas każdego tygodnia
intended/unintended
Lernen beginnen
zamierzone/niezamierzone
rediscover purpose
Lernen beginnen
odkryć cel na nowo
counterintuitive leadership
Lernen beginnen
sprzeczne z intuicją przywództwo
seamlessly
Lernen beginnen
płynnie/bezproblemowo
I did everything I could
Lernen beginnen
Zrobiłem wszystko, co mogłem
all way wrong
Lernen beginnen
całkowicie źle
deliberately
Lernen beginnen
celowo
bias reality
Lernen beginnen
stronniczość rzeczywistości
So this is how is gonna be?
Lernen beginnen
Więc tak będzie?/Tak to się skończy?
I'm stretched so much
Lernen beginnen
Mam dużo na głowi
taught
Lernen beginnen
nauczony
pertain my objectives
Lernen beginnen
dotyczą moich celów
it has been manic week
Lernen beginnen
to był szlony tydzień
pertain
Lernen beginnen
dotyczyć
deep end
Lernen beginnen
Głęboki koniec/Głęboka woda
bring up children
Lernen beginnen
wychowywać dzieci
bumped into smb
Lernen beginnen
wpadł na kogoś
let's get started
Lernen beginnen
Zacznijmy
recalling details
Lernen beginnen
przypominanie szczegółów
attending to subtle cues
Lernen beginnen
zwracanie uwagi na subtelne sygnały
play devil's advocate
Lernen beginnen
grać adwokata diabła
viable argument/alternative
Lernen beginnen
realny argument/alternatywa
emotionally draining to you
Lernen beginnen
emocjonalnie wyczerpujący do ciebie
put your skills in action
Lernen beginnen
wykorzystaj swoje umiejętności w akcji
we have to stress importance of listening
Lernen beginnen
musimy podkreślić znaczenie słuchania
what other things are under considerarion
Lernen beginnen
jakie inne rzeczy są brane pod uwagę
listen attentively
Lernen beginnen
Słuchaj uważnie
what I would do?
Lernen beginnen
co bym zrobił?
What do you think happened
Lernen beginnen
Jak myślisz co się stało
preceding script
Lernen beginnen
poprzedzający skrypt
unwritten rule
Lernen beginnen
niepisana reguła
receptive attitude
Lernen beginnen
otwarta postawa
receptive to
Lernen beginnen
otwarty
display patience
Lernen beginnen
okazuj cierpliwość
substantive conversation
Lernen beginnen
merytoryczna rozmowa
longer
Lernen beginnen
dłużej
most often, mostly
Lernen beginnen
najczęściej, przeważnie
what is it?
Lernen beginnen
co to jest?
who do you meet with?
Lernen beginnen
z kim się spotykasz?
retain
Lernen beginnen
zachować
as of now no
Lernen beginnen
jak na razie nie
as of now nothing
Lernen beginnen
na razie nic
free rein
Lernen beginnen
wolna ręka
I've been given
Lernen beginnen
dostałem
I've been waiting for that film for five months.
Lernen beginnen
Czekałem na ten film pięć miesięcy.
seize the respect
Lernen beginnen
zdobądź szacunek
I consider you
Lernen beginnen
Uważam cię
so much so that
Lernen beginnen
tak bardzo, że
I'm going to give you a statement
Lernen beginnen
mam zamiar złożyć oświadczenie
override your emotion
Lernen beginnen
pomiń swoje emocje
I'm sensing that you disagree
Lernen beginnen
Wyczuwam, że się nie zgadzasz
High-stake communication
Lernen beginnen
Komunikacja wysokiej stawki
I sensed from your email
Lernen beginnen
wyczułem z twojego e-maila
I guess so
Lernen beginnen
Chyba tak
let's supposed that
Lernen beginnen
załóżmy, że
regarding to
Lernen beginnen
w odniesieniu do
pose a threat
Lernen beginnen
stanowić zagrożenie
pose a problem
Lernen beginnen
Stworzyć problem
I was biased
Lernen beginnen
byłem stronniczy
creditability
Lernen beginnen
wiarygodność
why bother to introduce
Lernen beginnen
po co zawracać sobie głowę wprowadzeniem
overcommunication/ undercommunication
Lernen beginnen
nadmierna/niedokomunikowana komunikacja
get the work done
Lernen beginnen
wykonać pracę
I could hoped for
Lernen beginnen
mógłbym mieć nadzieję
as of today
Lernen beginnen
od dzisiaj
in disguise
Lernen beginnen
w przebraniu
in distress
Lernen beginnen
w niebezpieczeństwie
undertake research
Lernen beginnen
podjąć badania
where we wanna be going
Lernen beginnen
gdzie chcemy iść?
sharping his skills
Lernen beginnen
wyostrzenie swoich umiejętności
she is up-and-coming leader
Lernen beginnen
ona jest dobrze zapowiadającym się liderem
constraints, restrictions
Lernen beginnen
ograniczenia, ograniczenia
overcome problems
Lernen beginnen
przezwyciężyć problemy
upfront planning
Lernen beginnen
Planowanie z góry
write down the assumptions upfront
Lernen beginnen
zapisz założenia z góry
delibrate tactics
Lernen beginnen
świadoma taktyka
cultivate a hobby
Lernen beginnen
kultywuj hobby
enables you to
Lernen beginnen
umożliwia ci
I knew it all along.
Lernen beginnen
Wiedziałem to przez cały czas.
If you knew would you change your mind
Lernen beginnen
Gdybyś wiedział, czy zmieniłbyś zdanie?
you wouldn't ask if you knew
Lernen beginnen
nie pytałbyś, gdybyś wiedział
annoyingly
Lernen beginnen
jak na złość
off you go
Lernen beginnen
idź już, już cię nie ma
irrespective of sth/sb
Lernen beginnen
niezależnie od czegoś
I woudn't worry too much
Lernen beginnen
Za bardzo bym się nie martwił
Fall apart
Lernen beginnen
Rozpaść się
tax bracket
Lernen beginnen
przedział podatkowy
receivables
Lernen beginnen
należności
low yielding asset
Lernen beginnen
aktywo o niskiej rentowności
variable/fixed costs
Lernen beginnen
koszty zmienne/stałe
tax deduction
Lernen beginnen
odpis podatkowy
tax credit
Lernen beginnen
ulga podatkowa
truth be told
Lernen beginnen
szczerze mówiąc
get over here
Lernen beginnen
chodź tu
fall over
Lernen beginnen
wywracać się/przewracać się
as long as
Lernen beginnen
tak długo jak
could be about me
Lernen beginnen
może być o mnie, może chodzić o mnie
drawn into something, get involved
Lernen beginnen
wciągnąć się w coś, zaangażować się
hooked up on
Lernen beginnen
podłączyłem się
digital disruption
Lernen beginnen
zakłócenia cyfrowe
superficially
Lernen beginnen
powierzchownie
Inhibits business
Lernen beginnen
Hamuje biznes
less well-known
Lernen beginnen
Mniej znany
upending challenges
Lernen beginnen
nadchodzące wyzwania
to hinder the proceedings
Lernen beginnen
utrudniać postępowanie
We've tried with no avail
Lernen beginnen
Próbowaliśmy bezskutecznie
poses a chance
Lernen beginnen
stwarza szansę
for over a month
Lernen beginnen
przez ponad miesiąc
fine-tune approach
Lernen beginnen
precyzyjne podejście
how tailored your products are
Lernen beginnen
jak dopasowane są Twoje produkty
think of customers in terms of those dimensions
Lernen beginnen
pomyśl o klientach pod kątem tych wymiarów
Can customers cocreate products with you?
Lernen beginnen
Czy klienci mogą tworzyć produkty razem z Tobą?
surpass expectations
Lernen beginnen
przekraczają oczekiwania
we take is a given that your company too operates
Lernen beginnen
przyjmujemy za pewne, że Twoja firma też działa
vulnerable to
Lernen beginnen
podatny na/narażony
vigilant
Lernen beginnen
czujny
gives us leverage either way
Lernen beginnen
daje nam przewagę tak czy inaczej
small improvements yield a big impact
Lernen beginnen
małe ulepszenia dają duży wpływ
scarcity of fresh water
Lernen beginnen
niedobór świeżej wody
pitfalls
Lernen beginnen
pułapki
seeable future
Lernen beginnen
widoczna przyszłość
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny
doing so
Lernen beginnen
robiąc tak
treat the poeple the way you wants to be treated
Lernen beginnen
traktuj ludzi tak, jak chcesz być traktowany
never gonna be done
Lernen beginnen
nigdy się nie skończy
relevant
Lernen beginnen
istotny / trafny
I've been here for many years
Lernen beginnen
Jestem tu od wielu lat
how we gonna do this
Lernen beginnen
jak to zrobimy
it's not gonna be end of the world at all
Lernen beginnen
to wcale nie będzie koniec świata
constraints
Lernen beginnen
ograniczenia
might even to get work done better
Lernen beginnen
może nawet lepiej wykonać pracę
prompts in brackets
Lernen beginnen
monity w nawiasach
equity
Lernen beginnen
kapitał
reflective
Lernen beginnen
refleksyjny
day to day life
Lernen beginnen
codzienne życie
get the most out of that they have
Lernen beginnen
jak najlepiej wykorzystać to, co mają
its all about change
Lernen beginnen
chodzi o zmianę
it might go nowhere
Lernen beginnen
to może nigdzie się nie udać
This is nothing to do with trust
Lernen beginnen
To nie ma nic wspólnego z zaufaniem
Impartial
Lernen beginnen
Bezstronny
see you round
Lernen beginnen
do zobaczenia
how likely we are to
Lernen beginnen
jak prawdopodobne jest to
overtake
Lernen beginnen
wyprzedzać
overcome issue
Lernen beginnen
przezwyciężyć problem
what we could be doing
Lernen beginnen
co moglibyśmy robić
common thread
Lernen beginnen
wspólny wątek
you almost feel like you're talking to fintech companies
Lernen beginnen
prawie czujesz się, jakbyś rozmawiał z firmami z branży fintech
in terms of what they want to do
Lernen beginnen
pod względem tego, co chcą robić
you're about to find out
Lernen beginnen
zaraz się dowiesz
you're about to hit...
Lernen beginnen
zaraz uderzysz...
slightly illlegal
Lernen beginnen
nieco nielegalne
reckless driving
Lernen beginnen
lekkomyślna jazda
predetermined time
Lernen beginnen
z góry określony czas
this is what exactly was supposed to happen
Lernen beginnen
tak właśnie miało się stać
this is literally impossible
Lernen beginnen
to jest dosłownie niemożliwe
I think so
Lernen beginnen
Chyba tak
rule out sth
Lernen beginnen
wykluczyć coś
considerably increase revenue
Lernen beginnen
znacznie zwiększyć przychody
side by side
Lernen beginnen
obok siebie
collectively
Lernen beginnen
zbiorowo
overrated
Lernen beginnen
przereklamowany
trait of character
Lernen beginnen
cecha charakteru
Common sense
Lernen beginnen
Zdrowy rozsądek
relatively
Lernen beginnen
stosunkowo
affect
Lernen beginnen
wpłynąć
avoid
Lernen beginnen
uniknąć
have been around
Lernen beginnen
być w pobliżu
work in a way
Lernen beginnen
pracować w sposób
do it in a way
Lernen beginnen
zrób to w sposób
what does putting the customer first entail?
Lernen beginnen
co oznacza postawienie klienta na pierwszym miejscu?
office of marriage
Lernen beginnen
urząd małżeństwa
I'm done talking to you
Lernen beginnen
Skończyłem z tobą rozmawiać
who would it be?
Lernen beginnen
kto to może być?
this is what boxing all about
Lernen beginnen
o to chodzi w boksie
sulking for
Lernen beginnen
dąsać się
solely, only
Lernen beginnen
wyłącznie
John był wyłącznie odpowiedzialny za marketing
John was solely responsible for marketing
loyalty has very little to do with ustomers
Lernen beginnen
lojalność ma niewiele wspólnego z klientami
satisfy my curiosity
Lernen beginnen
zaspokoić moją ciekawość
satisfy my hunger
Lernen beginnen
zaspokoić mój głód
satisfy my needs
Lernen beginnen
zaspokoić moje potrzeby
in person meeting
Lernen beginnen
osobiste spotkanie
on the flip side
Lernen beginnen
z drugiej strony
I'vs incorporated my efforts
Lernen beginnen
Włączyłem swoje wysiłki
I need to take responsibility
Lernen beginnen
muszę wziąć odpowiedzialność
International fairs
Lernen beginnen
Targi międzynarodowe
We have been sentenced ever since we were born
Lernen beginnen
Zostaliśmy skazani od urodzenia
we are to do it
Lernen beginnen
mamy to zrobić
Along with - Disappeared six years ago along with 10 million bucks.
Lernen beginnen
Razem zniknęło sześć lat temu wraz z 10 milionami dolarów.
if we were to get involved
Lernen beginnen
gdybyśmy się zaangażowali
it slipped my mind
Lernen beginnen
wymknęło mi się z głowy
You weren't supposed to make it out alive.
Lernen beginnen
Nie miałeś wyjść z tego żywy.
You're not goint to make it out.
Lernen beginnen
Nie zrozumiesz tego.
I cant explain of what I lost
Lernen beginnen
Nie potrafię wyjaśnić, co straciłem
its all about the money
Lernen beginnen
to wszystko o pieniądzach
fair enough but
Lernen beginnen
w porządku, ale
so far nothing has gone right
Lernen beginnen
jak dotąd nic nie poszło dobrze
everything finally caught up with us
Lernen beginnen
wszystko w końcu nas dopadło
catch up with
Lernen beginnen
dogonić
second last
Lernen beginnen
drugi od końca
situations that I face with
Lernen beginnen
sytuacje, z którymi mam do czynienia
expedite report
Lernen beginnen
przyspieszyć raport
insultingly low
Lernen beginnen
obraźliwie niski
reach consensus
Lernen beginnen
osiągnąć porozumienie
counter proposal
Lernen beginnen
kontrpropozycja
leverage
Lernen beginnen
przewaga/mocna strona
peak performance
Lernen beginnen
Maksymalna wydajność
peak time
Lernen beginnen
godziny szczytu
priviledge
Lernen beginnen
przywilej
pinpoint your mistakes
Lernen beginnen
wskazać swoje błędy
set the rules
Lernen beginnen
ustal zasady
hard-working
Lernen beginnen
pracowity
he is not able withhold the pressure
Lernen beginnen
nie jest w stanie powstrzymać presji
express emotions appropriately
Lernen beginnen
odpowiednio wyrażaj emocje
downsizing / rightsizing
Lernen beginnen
redukcja zatrudnienia
Corporate has demeed it appropriate
Lernen beginnen
Firma uznała to za właściwe
I'm a little bit insulted
Lernen beginnen
jestem trochę obrażony
if corporate wants to interfere in mywork
Lernen beginnen
jeśli korporacja chce ingerować w moją pracę
People sometimes take advantage becauce it's so relaxed
Lernen beginnen
Ludzie czasami wykorzystują, bo jest tak zrelaksowany
Corporate mandated it
Lernen beginnen
Korporacja to upoważniła
tit for tat
Lernen beginnen
wet za wet
retaliation - retaliation
Lernen beginnen
odwet - odwet
I'm getting cocky
Lernen beginnen
robię się zarozumiały
Can you wrap it up for me?
Lernen beginnen
Czy możesz to dla mnie podsumować?
I pledge to
Lernen beginnen
zobowiązuję się
I don't know how I feel
Lernen beginnen
nie wiem jak się czuję
I've been thinking all way over
Lernen beginnen
Myślałem przez całą drogę
vulnerability assessment
Lernen beginnen
Ocena podatności
vulnerable
Lernen beginnen
wrażliwy, podatny
I have to clarify this right off the top
Lernen beginnen
Muszę to wyjaśnić od razu
Are you wearing new perfume
Lernen beginnen
Czy nosisz nowe perfumy?
I've e been scrutinazing
Lernen beginnen
Przyglądałem się
I've scrutinaze it
Lernen beginnen
Zbadałem to
what I'm capable for
Lernen beginnen
do czego jestem zdolny
inconsiderate, thoughtless
Lernen beginnen
nierozważny, bezmyślny
put them like so
Lernen beginnen
połóż je tak
do it like so
Lernen beginnen
zrób to tak
tengible thing
Lernen beginnen
namacalna rzecz
Listen up!
Lernen beginnen
Słuchajcie, Słuchaj!
I feel bad about it
Lernen beginnen
Źle się z tym czuję
Cheat on me
Lernen beginnen
Zdradzać mnie
I tailed him
Lernen beginnen
Śledziłem go
I swore myself
Lernen beginnen
Przysiągłem sobie
Follow my advice.
Lernen beginnen
Postępuj zgodnie z moją radą.
Follow my lead!
Lernen beginnen
Idź za mną!
It make sense
Lernen beginnen
To ma sens
help you out
Lernen beginnen
pomóc ci
Don't talk to me that way
Lernen beginnen
Nie mów do mnie w ten sposób
what's it all about?
Lernen beginnen
o czym to jest?
That hapenned faster then I thought it would
Lernen beginnen
To wydarzyło się szybciej niż myślałem, że tak będzie
this is better that I thought it would
Lernen beginnen
to jest lepsze, niż myślałem, że tak będzie
false hope
Lernen beginnen
złudna nadzieja
I would want to see
Lernen beginnen
chciałbym zobaczyć
I'm capable of doing myself
Lernen beginnen
jestem w stanie zrobić sam
we should head back
Lernen beginnen
powinniśmy wracać
that's kinda blurry
Lernen beginnen
to trochę rozmazane
Well, thats debatable
Lernen beginnen
Cóż, to dyskusyjne
flattery
Lernen beginnen
pochlebstwo
no time to lose
Lernen beginnen
nie ma czasu do stracenia
Blur
Lernen beginnen
Plama
ever since then
Lernen beginnen
od tamtej pory
We were ther even after it was done.
Lernen beginnen
Byliśmy tam po tym, jak to się skończyło.
either one or the other
Lernen beginnen
albo jedno, albo drugie
It went seamlessly
Lernen beginnen
Poszło bezproblemowo
it has been seamless
Lernen beginnen
to było bezproblemowe
blath
Lernen beginnen
bełkot
movies portray women as tall goddesses
Lernen beginnen
filmy przedstawiają kobiety jako wysokie boginie
look around
Lernen beginnen
rozejrzeć się
are up against it
Lernen beginnen
są przeciwko temu
I don't care over all of this
Lernen beginnen
Nie obchodzi mnie to wszystko
it's not worth doing
Lernen beginnen
nie warto tego robić
I bet you know
Lernen beginnen
założę się, że wiesz
ununderstandable
Lernen beginnen
niezrozumiałe
why should I be affraid
Lernen beginnen
dlaczego miałbym się bać
What you want we to do
Lernen beginnen
Co chcesz, żebyśmy zrobili
I gave her a ride
Lernen beginnen
podwiozłem ją
least it's that I could have done
Lernen beginnen
przynajmniej mogłem to zrobić
how could you do that without telling me
Lernen beginnen
jak mogłeś to zrobić, nie mówiąc mi?
I though I was helping you
Lernen beginnen
Myślałem, że ci pomagam
I took care of it the best way I knew how
Lernen beginnen
Zadbałem o to najlepiej jak potrafiłem
with all sort of thing
Lernen beginnen
z wszelkiego rodzaju rzeczami
is that all?
Lernen beginnen
czy to wszystko?
ever since I was a kid
Lernen beginnen
odkąd byłem dzieckiem
you find that appealing?
Lernen beginnen
uważasz, że to pociągające?
you find that right?
Lernen beginnen
uważasz, że to prawda?
you find that cool?
Lernen beginnen
uważasz, że to fajne?
he look like what I think you probably look like
Lernen beginnen
on wygląda tak, jak myślę, że ty prawdopodobnie wyglądasz
senseless
Lernen beginnen
bezsensowny
accompliance with
Lernen beginnen
zgodność z
we're getting hungry out there
Lernen beginnen
robimy się głodni
opposition
Lernen beginnen
opozycja
innocent
Lernen beginnen
niewinny
outtakes/intakes
Lernen beginnen
odpływ/wlot
different flavours
Lernen beginnen
różne smaki
I'm a minor
Lernen beginnen
jestem nieletni
you have two more days
Lernen beginnen
masz jeszcze dwa dni
First of
Lernen beginnen
Po pierwsze
walk out
Lernen beginnen
wychodzić
walk in
Lernen beginnen
wejść
felony charges
Lernen beginnen
przestępstwa kryminalne
take a chance on me
Lernen beginnen
zaryzykuj ze mną
what a horrible day!
Lernen beginnen
co za okropny dzień!
I like your statement today
Lernen beginnen
Podoba mi się twoje dzisiejsze oświadczenie
head back
Lernen beginnen
wrócić
it's not my cup of tea
Lernen beginnen
to nie mój kubek herbaty
seam
Lernen beginnen
szew
It tempted me to do ut
Lernen beginnen
Kusiło mnie, żebym to zrobił
I was tempted
Lernen beginnen
Kusiło mnie
These are going to be most important outtakes for you
Lernen beginnen
To będą dla Ciebie najważniejsze wyniki
He cought a bait/decoy
Lernen beginnen
Złapał przynętę/wabik
I'm out of answers
Lernen beginnen
nie mam odpowiedzi
nipples
Lernen beginnen
sutki
digestion
Lernen beginnen
trawienie
nutrients
Lernen beginnen
składniki odżywcze
crash diet
Lernen beginnen
dieta odchudzająca
back down here
Lernen beginnen
z powrotem tutaj
that could not possibly be it
Lernen beginnen
to nie może być to
Would you tow my car please
Lernen beginnen
Czy mógłbyś odholować mój samochód?
tangled
Lernen beginnen
splątane
turn into sth
Lernen beginnen
zmienić się w coś
that was another dummer
Lernen beginnen
to był kolejny głupiec
would you come over?
Lernen beginnen
czy przyszedłbyś?
would you come in?
Lernen beginnen
czy mógłbyś wejść?
is that all?
Lernen beginnen
czy to wszystko?
could I have your attention, please?
Lernen beginnen
czy mogę prosić o uwagę?
least of all I
Lernen beginnen
najmniej ze wszystkich ja
I was angry, sue me!
Lernen beginnen
Byłem zły, pozwij mnie!
this is my pledge to you
Lernen beginnen
to jest moja obietnica dla ciebie
stay sharp
Lernen beginnen
bądź czujny
what are you blabbering about?
Lernen beginnen
o czym ty paplasz?
He was openly insubordinate
Lernen beginnen
Był otwarcie niesubordynowany
we were joshing around
Lernen beginnen
droczyliśmy się
did I stutter?
Lernen beginnen
czy się jąkałem?
sassy/ cheeky
Lernen beginnen
bezczelny / bezczelny
as far as I'm concerned
Lernen beginnen
z tego co wiem
As far as I'm concerned, the case is proved.
Lernen beginnen
Jeśli o mnie chodzi, sprawa jest udowodniona.
Everything is just perfect, as far as I'm concerned
Lernen beginnen
wszystko jest po prostu idealne, z tego co wiem
All right, dig this.
Lernen beginnen
Dobra, obczaj to.
I know how little you care about your job
Lernen beginnen
Wiem, jak mało dbasz o swoją pracę
as you do goofing with seba
Lernen beginnen
tak jak ty wygłupiasz się z seba
I thrive on new experiences.
Lernen beginnen
Pragnę nowych doświadczeń.
thrive - throve - thriven
Lernen beginnen
dobrze się rozwijać, prosperować
what is this all about?
Lernen beginnen
o co w tym wszystkim chodzi?
You're flipping my car for profit
Lernen beginnen
Obracasz mój samochód dla zysku
Well, you better shape up.
Lernen beginnen
Cóż, lepiej się ogarnij.
do you have any Sense at all
Lernen beginnen
czy masz w ogóle jakiś rozsądek
I'm about do do it
Lernen beginnen
mam zamiar to zrobić
figure it out
Lernen beginnen
rozwiązać/wymyślić
a ski slope
Lernen beginnen
stok narciarski
every now and then
Lernen beginnen
co jakiś czas, od czasu do czasu
digestibiliti
Lernen beginnen
strawność
digestion
Lernen beginnen
trawienie
miserable
Lernen beginnen
biedny / nieszczęśliwy / załamany
visage
Lernen beginnen
oblicze
Inter alia
Lernen beginnen
Między innymi
incentives
Lernen beginnen
zachęty
incentives
Lernen beginnen
zachęty
perks/fringe benefits
Lernen beginnen
świadczenia dodatkowe / dodatkowe
birds chirping
Lernen beginnen
świergot ptaków
inn
Lernen beginnen
gospoda
sobbing (sobbing)
Lernen beginnen
szloch
You've been avoiding me
Lernen beginnen
Unikałeś mnie
berries
Lernen beginnen
jagody
has that been in your pocket all day
Lernen beginnen
czy to było w twojej kieszeni przez cały dzień?
mandated
Zarząd Fronteksu został upoważniony do rozpoczęcia tych negocjacji.
The Frontex board has been mandated to start those negotiations.
Lernen beginnen
umocowana
you need to get out of here
Lernen beginnen
musisz się stąd wydostać
they're after you
Lernen beginnen
ścigają cię, chcą cię dopasc
except verbiage
Lernen beginnen
z wyjątkiem słownictwa
opaque, the windows were opaque with steam, transparent
Lernen beginnen
nieprzezroczyste, okna były nieprzezroczyste z parą, przezroczyste
I came out here to be alone
Lernen beginnen
Wyszedłem tutaj, aby być sam
hollow stick
Lernen beginnen
pusty kij, wydrążony kij
gasping for breath
Lernen beginnen
próbując złapać oddech
embers of the fire
Lernen beginnen
żar ognia
errand girl/boy
Lernen beginnen
dziewczyna/chłopiec na posyłki
noone had come
Lernen beginnen
nikt nie przyszedł
wield influence
Lernen beginnen
dzierżyć wpływ
weep - wept - wept
Lernen beginnen
płakać
you get it right?
Lernen beginnen
masz rację?
apprenticeship/training
Lernen beginnen
staż / szkolenie
As so is she
Lernen beginnen
tak jak ona
snore
Lernen beginnen
chrapać
she can barely breathe
Lernen beginnen
ledwie oddycha
fullfil your dream
Lernen beginnen
spełnij swoje marzenie
slit throat
Lernen beginnen
poderżnąć gardło
get some rest /take some rest
Lernen beginnen
odpocznij / odpocznij
teasing
Lernen beginnen
dokuczanie
not necessarily
Lernen beginnen
niekoniecznie
astonishing/astonishingly
Lernen beginnen
zadziwiający/zadziwiająco
horizontal axis
Lernen beginnen
oś pozioma
tide/turn the tide
Lernen beginnen
przypływ/odwrócenie fali
it's turning out to be
Lernen beginnen
okazuje się być
debiting account
Lernen beginnen
konto debetowe
tough call
Lernen beginnen
trudna decyzja
get well soon!
Lernen beginnen
szybkiego powrotu do zdrowia!
put it down
Lernen beginnen
odłóż to
I've been creating
Lernen beginnen
tworzę
inflection point
Lernen beginnen
punkt zwrotny
pinnacle moment
Lernen beginnen
moment szczytowy
redemption / cancellation
Lernen beginnen
umorzenie / anulowanie
what I mean to say
Lernen beginnen
co mam na myśli
do you think I was born yesterday?
Lernen beginnen
myślisz, że urodziłem się wczoraj?
fall into you
Lernen beginnen
wpaść w ciebie
swings us on the top of bridge
Lernen beginnen
huśta nas na szczycie mostu
shattering kneecap
Lernen beginnen
miażdżąca rzepka
gimmick
Lernen beginnen
sztuczka
100 percent crap
Lernen beginnen
100 procent gówna
fairgrounds and racetracks
Lernen beginnen
wesołe miasteczko i tory wyścigowe
rewind
Lernen beginnen
przewijanie do tyłu
I figure I need to come up with a new name
Lernen beginnen
Myślę, że muszę wymyślić nowe imię
I not letting you
Lernen beginnen
nie pozwalam ci
I was dared to do it
Lernen beginnen
odważyłam się to zrobić
for 15 years because of a dare I've been doing this
Lernen beginnen
przez 15 lat, bo odważyłem się to robić
express gratitude for
Lernen beginnen
wyrazić wdzięczność za
magnifying glass
Lernen beginnen
lupa
delusion
Lernen beginnen
złudzenie
hoodie
Lernen beginnen
bluza z kapturem
irregularities
Lernen beginnen
nieprawidłowości
sick note
Lernen beginnen
zwolnienie lekarskie
proffesional burn out
Lernen beginnen
wypalenie zawodowe
you cannot be trusted
Lernen beginnen
nie można ci ufać
decapitate
Lernen beginnen
ściąć głowę
Domestic companies
Lernen beginnen
Firmy krajowe
bittersweet
Lernen beginnen
słodko-gorzki
you were as well
Lernen beginnen
ty też byłeś
poignant
Lernen beginnen
wzruszający
reportaż z Afryki pokazał przejmujące sceny.
the news report from Africa showed poignant scenes.
constant rush
Lernen beginnen
ciągły pośpiech
outstanding
Lernen beginnen
wybitny
rat race
Lernen beginnen
wyścig szczurów
hilarious
Lernen beginnen
przezabawny
We're about to finish
Lernen beginnen
Już niedługo skończymy
I'm about to leave
Lernen beginnen
zaraz wyjdę
I'm about to die
Lernen beginnen
zaraz umrę
outfits
Lernen beginnen
stroje
dummy
Lernen beginnen
manekin
I like the way she work
Lernen beginnen
Podoba mi się sposób w jaki ona pracuje
what was that all about?
Lernen beginnen
o co chodzilo?
that's very kind of you
Lernen beginnen
bardzo miło z twojej strony
that's very insultive
Lernen beginnen
to bardzo obraźliwe
maintain course/remain course
Lernen beginnen
utrzymać kurs/pozostać na kursie
retain course
Lernen beginnen
utrzymać kurs
chain store
Lernen beginnen
sklep sieciowy
neither will we
Lernen beginnen
my też nie
remain calm
Lernen beginnen
zachowaj spokój
maintain course, facility
Lernen beginnen
utrzymać kurs, obiekt
retain the earnest money
Lernen beginnen
zatrzymaj największe pieniądze
I'm thriving well
Lernen beginnen
Dobrze się rozwijam
submit
Lernen beginnen
Zatwierdź
alternatives
Lernen beginnen
alternatywy
amplify on proposal
Lernen beginnen
wzmocnić na wniosek
arbitration
to refer a case to arbitration
Lernen beginnen
arbitraż
oddać spór pod arbitraż
this is collective concern
Lernen beginnen
to jest wspólna troska
compensate
Lernen beginnen
kompensować
compromise
Lernen beginnen
kompromis
confront
Lernen beginnen
konfrontować
buy back
Lernen beginnen
odkupić
resell
Lernen beginnen
odsprzedać
after while
Lernen beginnen
po chwili
interchangeable
Lernen beginnen
wymienny
changeable weather
Lernen beginnen
zmienna pogoda
moody
Lernen beginnen
humorzasty
passing through
Lernen beginnen
przejazdem
pork knuckle
Lernen beginnen
golonka wieprzowa
black pudding
Lernen beginnen
kaszanka
bachelor party/ Stag party
Lernen beginnen
kawalerski wieczór
Hen party/Stag night
Lernen beginnen
Wieczór panieński/wieczór kawalerski
rare
Lernen beginnen
rzadki (o gatunku)
raw meat
Lernen beginnen
surowe mięso
barley
Lernen beginnen
jęczmień
allergic to
Lernen beginnen
uczulony na
would you come round
Lernen beginnen
czy mógłbyś przyjść?
due to sth
Lernen beginnen
z powodu czegoś
lapse
Lernen beginnen
upływ/wygaśnięcie np. praw
You made me realized
Lernen beginnen
Uświadomiłeś mi
kojarzyć
Lernen beginnen
to associate
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
appropriate
sustainable
Lernen beginnen
zrównoważony
guidelines (about) (follow the guidelines)
Lernen beginnen
wytyczne (o) (postępuj zgodnie z wytycznymi)
willfully
She refused medication and willfully, voluntarily kept doing it.
Lernen beginnen
umyślnie
Odmówiła brania leków i świadomie, dobrowolnie robiła to nadal.
far from over
Lernen beginnen
daleko do końca
unforseen
Lernen beginnen
nieprzewidziane
do not exaggerate
Lernen beginnen
nie przesadzaj
on behalf of
Lernen beginnen
w imieniu
encourage
Lernen beginnen
zachęcić
eagle eye
Lernen beginnen
Sokole oko
under normal circumstances
Lernen beginnen
W normalnych okolicznościach
on call
Lernen beginnen
na dyżurze
in proper order
Lernen beginnen
w odpowiedniej kolejności
I haven't the report as of yet
Lernen beginnen
Na razie nie mam raportu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.