Around the world in 80 days

 0    33 Datenblatt    adam189
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
find
I can't find my key.
Lernen beginnen
odnaleźć
Nie mogę znaleźć kluczy.
fine
I feel fine.
Lernen beginnen
dobrze
Czuję się dobrze.
storm
I don't like storm because it is dangerous.
Lernen beginnen
burza
Nie lubię burzy ponieważ jest niebezpieczna.
wake up
Every day, I wake up at six o'clock.
Lernen beginnen
budzić się
Każdego dnia, budzę się o szóstej rano.
passenger
There are ten passengers on the bus.
Lernen beginnen
pasażer
W autobusie jest dziesięciu pasażerów.
trip
My last trip was in the mountains.
Lernen beginnen
wycieczka
Moja ostatnia wycieczka była w górach.
travel
I will travel to Frankfurt next week.
Lernen beginnen
podróżować
Będę jechał do Frankfurtu w przyszłym tygodniu.
I'm sorry about being late.
I'm sorry that I don't learn English.
Lernen beginnen
Przepraszam za spóźnienie.
Przepraszam, że się nie uczę angielskiego.
judge
I don't make friends with judges.
Lernen beginnen
sędzia
Nie przyjaźnię się z sędziami.
court
I was at the court two years ago because one IT company cheated us.
Lernen beginnen
sąd
Byłem w sądzie dwa lata temu ponieważ jedna firma informatyczna oszukała nas.
shout
Sometimes I want to shout but I don't.
Lernen beginnen
krzyczeć
Czasami chcę pokrzyczeć ale tego nie robię.
strange
The world is strange.
Lernen beginnen
dziwny
Świat jest dziwny.
cross
We will cross the border on Wendesday.
Lernen beginnen
przekroczyć
Przekroczymy granicę w środę.
fall
When I go skiing, I usually don't fall.
Lernen beginnen
upaść
Kiedy ja jadę na nartach, zazwyczaj nie upadam.
river
We have the Stobrawa river in Pokój.
Lernen beginnen
rzeka
Mamy rzekę Stobrawę w Pokoju.
fight
I fight with everybody about everything.
Lernen beginnen
walka
Walczę ze wszystkimi o wszystko.
bring
Could you bring me a drink?
Lernen beginnen
przynieść
Czy może przynieść mi drinka.
until
We will be in Frankfurt until Wendesday.
Lernen beginnen
do
Będziemy we Frankfurcie do środy.
sail
I can't sail.
Lernen beginnen
żeglować
Nie umiem żeglować.
arrive
When I arrive in Pokój I will go to my company, check my mailbox, answer my emails and then I will go to Wrocław.
Lernen beginnen
przyjechać
Kiedy przyjadę do pokoju, pójdę do firmy, sprawdzę skrzynkę, odpowiem na maile, a potem pojadę do Wrocławia.
on its way
I am on my way to the airport.
Lernen beginnen
w drodze
Jestem w drodze na lotnisko.
agree
I usually agree with my people.
Lernen beginnen
zgadzać się
Zazwyczaj zgadzam się z moimi ludźmi.
lock
There is a sejf in my office. Every day I lock it.
Lernen beginnen
zamek
W moim biurze jest sejf. Każdego dnia go zamykamy.
coal
Many people in the villages burn coal in the fireplace.
Lernen beginnen
węgiel
Wielu ludzi na wioskach pali węglem w kominku.
wood
I burn wood in my fireplace.
Lernen beginnen
drewno
Palę drewnem w kominku.
prison
People from prison worked for my company. Now people from prison in Belarus work for us.
Lernen beginnen
więzienie
Ludzie z więzienia pracowali dla mojej firmy. Teraz ludzie w więzieniu z Białorusi pracuję dla nas.
loser
Many people are losers.
Lernen beginnen
przegrany
Wielu ludzi przegrywa.
middle
Mopex is in the middle of Pokój.
Lernen beginnen
środek
Mopex jest w środku Pokoju.
priest
I don't like priests. Ninety percent of them are hypocrits.
Lernen beginnen
ksiądz
Nie lubię księży. Dziewięćdziesiąt procent z nich to hipokryci.
after
After English I go to Pokój fast.
Lernen beginnen
potem / po
Po angielskim jadę szybko do Pokoju.
winner
I was the winner of many competitions.
Lernen beginnen
zwycięzca
Byłem zwycięzcą wielu zawodów.
diary
I never wrote any diaries.
Lernen beginnen
pamiętnik
Nigdy nie pisałem pamięt
punch
When I was young, I punched some people...
Lernen beginnen
uderzyć
Kiedy byłem młody uderzyłem paru ludzi.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.