B1- 50. A Brilliant Idea

 0    58 Datenblatt    dorotadz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niesamowity, zdumiewający
To jest niesamowite.
Lernen beginnen
amazing
This is amazing.
być dobrym w czymś
Lernen beginnen
to be good at
stolarka, stolarnia
Stolarka, malowanie, coś w tym stylu?
Lernen beginnen
carpentry
Carpentry, painting, stuff like that?
na zdrowie
Szczęśliwego nowego roku, na zdrowie!
Lernen beginnen
cheers
Happy new year, cheers!
posprzątać, wyczyścić
Mona i Francis pomagali mi sprzątać.
Lernen beginnen
to clean up
Mona and Francis helped me clean up.
komunikat, komunikacja, łączność
Straciliśmy łączność z Callenem i Samem oraz sygnał ich GPS.
Lernen beginnen
communication
We've lost all communication and GPS signals from Callen and Sam.
krzyżówka
Jesteś jak krzyżówka
Lernen beginnen
crossword
You're like a crossword
zasłona, kurtyna
Nie pamiętam, jak kurtyna poszła w górę.
Lernen beginnen
curtain
I don't remember the curtain going up.
rozwijać, tworzyć
Musimy rozwijać pakt środowiskowy i klimatyczny.
Lernen beginnen
to develop
We must develop an environment and climate pact.
elektryczny, zasilany prądem
Nie może pan użyć impulsu elektrycznego.
Lernen beginnen
electrical
You can't use an electrical impulse.
z wyjątkiem, oprócz
Wszystkie owce są białe z wyjątkiem jednej
Lernen beginnen
except
All sheep are white except one
montaż, dopasowanie
Może chodziło o dopasowanie go do skrzyni.
Lernen beginnen
fitting
Maybe it was about fitting him in the locker.
przerażające, straszne
Dla osób takich jak Daniel, może być niebezpieczny i przerażający.
Lernen beginnen
frightening
For people like Daniel, it can be dangerous and frightening.
paliwo, opał
Pozwala to zaoszczędzić paliwo przy transporcie
Lernen beginnen
fuel
This saves fuel during transport
duch
Duch mojej matki jest naprawdę wściekły.
Lernen beginnen
ghost
My mother's ghost is really mad.
rosnąć, uprawiać
Podczas deszczu rosną kwiaty, a ślimaki się cieszą.
Lernen beginnen
to grow
Rain makes flowers grow and snails happy.
dorastać, dojrzewać
Pozwolimy mu dorosnąć i być wspaniałym człowiekiem.
Lernen beginnen
to grow up
Let the child grow up to be a great person.
mieć kłopot z
Wciąż mam problem z pracą domową.
Lernen beginnen
have trouble with
I still have trouble with my homework.
prasować
Musiałam prać i prasować jego koszule.
Lernen beginnen
to iron
I had to wash and iron his shirts.
żelazko, żelazo
Wezmę to żelazko, jeśli pani pozwoli.
Lernen beginnen
iron
I'll have that iron, if you please.
zalogować
Możesz mnie zalogować na jej komputer?
Lernen beginnen
to log
Can you log me in on her computer?
glośniej
Muszą państwo przemówić głośniej od nich.
Lernen beginnen
louder
You must speak louder than them.
trwała ondulacja
Proszę powiedz mi że miała trwałą.
Lernen beginnen
perm
Please tell me she has the perm.
hydraulika, kanalizacja
Jeśli hydraulika jest w porządku, to sprawdź elektrykę.
Lernen beginnen
plumbing
If the plumbing's fine, check the electrical.
postawić, wyłożyć, rozwiesić
Lernen beginnen
to put up
czynsz
Płaciliśmy jej czynsz przez ostatnie 6 miesięcy
Lernen beginnen
rent
We've been paying her rent for the last six months.
wynająć, wynajmować
Moglibyśmy wynająć jakieś miejsce na kilka tygodni w lecie.
Lernen beginnen
to rent
We could rent a place for a couple weeks in the summer.
naprawa
Naprawa musi być przeprowadzona możliwie szybko.
Lernen beginnen
repair
The repair must be carried out as quickly as possible.
spłacić, zwrócić
Lernen beginnen
to repay
spłacony
Mówiłem, że dług zostanie spłacony.
Lernen beginnen
repaid
I told you the debt would be repaid.
oszczędzać, ocalić, chronić
Lernen beginnen
to save
oszczędzać na
Lernen beginnen
to save on
szyć, uszyć, zszyć
Powinnaś uczyć się szyć zamiast gadać.
Lernen beginnen
to sew
You should learn to sew instead of talk.
plasterek, kromka
Odkroiłem ci mały plasterek.
Lernen beginnen
slice
I've cut you just a small slice.
kroić na plasterki
Idźcie do domu, kroić tym chleb.
Lernen beginnen
to slice
Go home and slice bread with that.
dusza
Nie każda dusza może zostać zbawiona.
Lernen beginnen
soul
Not every soul can be saved.
dotykać
Nie dotykaj garnka - jest gorący.
Lernen beginnen
to touch
Don't touch the pot - it's hot.
typ, rodzaj
Jaki jest typ Twojej sylwetki?
Lernen beginnen
type
What is your body type?
maszyna do pisania
Zabrał maszynę do pisania, a zapomniał o piżamie.
Lernen beginnen
typewriter
Takes his typewriter and forgets his pajamas.
kilkakrotnie, wielokrotnie
Wysłuchaj kilkakrotnie tego nagrania
Lernen beginnen
several times
Listen to this recording several times
zrozumieć, pojąć
Lernen beginnen
to comprehend
cenny, wartościowy
Tracimy cenny czas na rozmowę, o czymś co jest nie możliwe.
Lernen beginnen
valuable
We are wasting valuable time discussing the impossible.
pojęcie
Uczenie się przez całe życie to ważna koncepcja.
Lernen beginnen
concept
Life-long learning is an important concept.
koncentracja, uwaga, skupienie się
Tylko koncentracja, koncentracja, koncentracja.
Lernen beginnen
focus
Just focus, focus, focus.
zdolność, umiejętność
"zgodność" oznacza ogólną zdolność urządzenia lub systemu do współpracy z innym urządzeniem
Lernen beginnen
ability
'compatibility' means the general ability of a device or system to work with another device
wyrazić, okazać
Cenię naszą przyjaźń bardziej, niż da się to wyrazić słowami.
Lernen beginnen
to express
I value our friendship more than words can express.
też, także, zarówno
On też ma uczucia
Lernen beginnen
either
He has feelings either
iść dalej, żyć dalej, ruszać
Lernen beginnen
to move on
rzucić, upuścić
Wtedy możemy rzucić medycynę w cholerę.
Lernen beginnen
to drop
Then we can drop the medical stuff.
zawarte, zaciągnięte
Marriages contracted and dissolved in 1970-2015
Lernen beginnen
contracted
Małżeństwa zawarte i rozwiązane w latach 1970-2015
twierdzący, pozytywny
I oczywiście, odpowiedź była twierdząca.
Lernen beginnen
affirmative
And of course, the answer was affirmative.
zmieniony, poprawiony
Poprawiony raport z sekcji zwłok dokładnie potwierdza to, co przypuszczałam.
Lernen beginnen
revised
The revised autopsy report confirms exactly what I thought.
pozwolić, umozliwić
Nie możemy pozwolić, by ta tendencja się utrzymała.
Lernen beginnen
to allow
We cannot allow this trend to continue.
poprawić, zwiększyć, ulepszyć
Lernen beginnen
to improve
rozumienie, pojmowanie
Goldberg, tu chodzi o zrozumienie, nie o zapamiętywanie.
Lernen beginnen
comprehension
Goldberg, this is about comprehension, not memorization.
nagrywać
Dziś jest łatwiej niż kiedykolwiek stworzyć muzykę i ją nagrać.
Lernen beginnen
to record
It's easier than ever to make music and record it.
zyskać, zdobyć
Po prostu wyobraź sobie, co byś zyskał...
Lernen beginnen
to gain
Just imagine what you'd gain...
płynność, biegłość
Tak, że wymawianie, akcent i płynność może być badana.
Lernen beginnen
fluency
So that pronunciation, accent and fluency can be tested.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.