Best Ways to Visit Grand Canyon in 4 Hours or Less

 0    43 Datenblatt    dawid6585
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
(little time) a short amount of time
Lernen beginnen
(mały czas) krótki czas
If you only have a short amount of time?
Lernen beginnen
Jeśli masz tylko krótki czas?
shuttle buses routes (the ways regular buses go on)
Lernen beginnen
trasy autobusów wahadłowych (drogi, jak jeżdżą regularne autobusy)
get on and get off (enter and leave a bus)
Lernen beginnen
wsiądź i wysiądź (wejdź i opuść autobus)
at the designated stops (at places marked as bus stops)
Lernen beginnen
na wyznaczonych przystankach (w miejscach oznaczonych jako przystanki autobusowe)
arrive at each stop (come to every bus stop)
Lernen beginnen
przyjechać na każdy przystanek (przyjść na każdy przystanek autobusowy)
The map with shuttle buses routes indicated by different colours
Lernen beginnen
Mapa z trasami autobusów wahadłowych oznaczonymi różnymi kolorami
simply get on and get off at the designated stops
Lernen beginnen
po prostu wsiądź i wysiądź na wyznaczonych przystankach
a bus will arrive at each stop every fifteen minutes
Lernen beginnen
autobus zatrzymuje się na każdym przystanku co piętnaście minut
throughout the day (all day)
Lernen beginnen
przez cały dzień (cały dzień)
it connects you with (it allows you to go to)
Lernen beginnen
łączy cię z (pozwala ci przejść do)
the most scenic vistas (the most beautiful views)
Lernen beginnen
najbardziej malownicze widoki (najpiękniejsze widoki)
throughout the day to ofer you ride
Lernen beginnen
przez cały dzień, aby zaoferować Ci jazdę
Importainly it connects you with the red route
Lernen beginnen
Co ważne łączy Cię z czerwoną trasą
which offers the most scenic vistas of the canyon
Lernen beginnen
który oferuje najbardziej malownicze widoki na kanion
I came to ask you about it.
Lernen beginnen
Przyszedłem zapytać o to.
They called to tell us that
Lernen beginnen
Zadzwonili, żeby nam to powiedzieć
They left early to catch the 7.30 train
Lernen beginnen
Wyjechali wcześnie, żeby złapać pociąg 7.30
on the way back (when you go back)
Lernen beginnen
w drodze powrotnej (kiedy wrócisz)
and three on the way back
Lernen beginnen
i trzy w drodze powrotnej
most of all
Lernen beginnen
przede wszystkim
runs all year (it operates all year)
Lernen beginnen
biegnie przez cały rok (działa przez cały rok)
update information current information
Lernen beginnen
zaktualizuj informacje bieżące informacje
combine walking with shuttle bus riding
Lernen beginnen
połącz chodzenie z jazdą autobusem
walk and use a shuttle bus to get somewhere
Lernen beginnen
chodzić i skorzystać z autobusu, aby dostać się gdzieś
begin by walking
Lernen beginnen
zacznij od chodzenia
start your activity by walking
Lernen beginnen
rozpocznij swoją aktywność od chodzenia
The red routes runs all year
Lernen beginnen
Czerwone trasy biegną przez cały rok
check the newspaper for update information
Lernen beginnen
sprawdź w gazecie informacje o aktualizacji
begin by walking to mather point
Lernen beginnen
zacznij od przejścia do punktu mather
gaze at (look at something for a long time)
Lernen beginnen
patrzeć na (popatrz na coś przez długi czas)
an educational trail (an educational road/path)
Lernen beginnen
ścieżka edukacyjna (droga edukacyjna / ścieżka)
total walking distance (the length you have to walk)
Lernen beginnen
całkowita odległość piesza (długość, którą trzeba pokonać)
takes about 90 minutes
Lernen beginnen
trwa około 90 minut
(you need about 90 minutes to do that)
Lernen beginnen
(potrzebujesz na to około 90 minut)
gaze at the beautiful view
Lernen beginnen
patrzeć na piękny widok
look at something for a long time
Lernen beginnen
popatrz na coś przez długi czas
an educational trail along incredible views
Lernen beginnen
ścieżka edukacyjna wzdłuż niesamowitych widoków
an educational road/path
Lernen beginnen
droga / ścieżka edukacyjna
total walking distance is about
Lernen beginnen
całkowity dystans pieszy wynosi około
the length you have to walk
Lernen beginnen
długość musisz chodzić
takes about 90 minutes
Lernen beginnen
trwa około 90 minut
you need about 90 minutes to do that
Lernen beginnen
potrzebujesz na to około 90 minut

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.