biznesowy angielski

 0    285 Datenblatt    annaw33
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być w stanie podejmowac decyzje
Lernen beginnen
be decisive
być wydajnym
Lernen beginnen
being efficient
być autorytatywnym/móc wydawać polecenia
Lernen beginnen
being authoritative
być przekonującym
Lernen beginnen
being persuasive
ustalać zadania
Lernen beginnen
to set objectives
osiągnąć
Lernen beginnen
to attain
osiągać
Lernen beginnen
to achieve
rozwijać
Lernen beginnen
develop
alokować zasoby/środki
Lernen beginnen
to allocate resources
wydajność
Lernen beginnen
preformance
podwładni
Lernen beginnen
subordinates
zapewnić personel
Lernen beginnen
to staff
dostarczac
Lernen beginnen
to supply
wykonalny
Lernen beginnen
mangeable
przystosować się
Lernen beginnen
to adapt
kierownictwo
Lernen beginnen
executives
wiedza specjalistyczna
Lernen beginnen
expertise
wysiłek
Lernen beginnen
effort
praktykant
Lernen beginnen
trainee
lubiący współzawodnictwo
Lernen beginnen
competitive
modyfikować/poprawka
Lernen beginnen
amend
upadek
Lernen beginnen
downfall
podejście
Lernen beginnen
approach
dla pewności / pewności
Lernen beginnen
to make certain / sure
ustabilizować
Lernen beginnen
to estabilish
zasady
Lernen beginnen
principles
eksponować
Lernen beginnen
to display
towar
Lernen beginnen
merchandise
zobowiązanie / obowiązek
Lernen beginnen
commitment
zwiększenie zysków
Lernen beginnen
increasing profits
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
Lernen beginnen
to maintain
autonomiczny
Lernen beginnen
autonomous
zgłosić się do kogoś / podlegac pod kogoś
Lernen beginnen
to report to sb
podwładni
Lernen beginnen
subordinates
przełożony
Lernen beginnen
superior
część wspólna, pokrywanie się
Lernen beginnen
overlap
zwiększać / wzrastać
Lernen beginnen
to increase
zmniejszać
Lernen beginnen
to diminish
oddział
Lernen beginnen
division
rozstać się / rozdzielić (np. polecenia)
Lernen beginnen
to split up
ryzykować
Lernen beginnen
to run the risk
czterowymiarowy
Lernen beginnen
four-dimensional
nalegać na coś
Lernen beginnen
to insist on
przekazać coś komuś
Lernen beginnen
to pass on
cechy
Lernen beginnen
features
margines dochodów
Lernen beginnen
profit margins
wydatki na rozwój
Lernen beginnen
development spending
zyski zatrzymane
Lernen beginnen
retained earnings
jest podzielone na
Lernen beginnen
is divided into
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
to be in charge of
być odpowiedzialnym
Lernen beginnen
to be accountable
relacje pracownicze
Lernen beginnen
labour relations
pensja
Lernen beginnen
salary
nagradzać
Lernen beginnen
to reward
przedstawiać coś w zarysie
Lernen beginnen
to outline something
wnioskować
Lernen beginnen
to conclude
wskazać / zwrócić uwagę na
Lernen beginnen
to point out
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievment
niepokój
Lernen beginnen
anxiety
ciężar odpowiedzialności
Lernen beginnen
burden of responsibility
podejście
Lernen beginnen
approach
pomysłowy
Lernen beginnen
ingenious
przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary
uznanie, uznanie
Lernen beginnen
recognition, appreciation
o tym samym schemacie / powtarzajacy się
Lernen beginnen
repetitive
zapewnić
Lernen beginnen
to ensure
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
Lernen beginnen
perks
spółka zależna / filia
Lernen beginnen
subsidiary
usiłować / próbować
Lernen beginnen
to attempt
wydajny
Lernen beginnen
efficient
postawa/podejście
Lernen beginnen
attitude
wada
Lernen beginnen
defect
zaniedbanie
Lernen beginnen
negligence
w ciągu / w granicach
Lernen beginnen
within
zeznawać
Lernen beginnen
to testify
wymagać / potrzebować
Lernen beginnen
to require
w dużej mierze
Lernen beginnen
largely
niezbędnie
Lernen beginnen
essentialy
oczywiście / w oczywisty sposób
Lernen beginnen
obviously
szczególnie
Lernen beginnen
particularly
rozróżniać / odróżniać
Lernen beginnen
to distinguish
być urażonym
Lernen beginnen
to be offended
ujawnić
Lernen beginnen
to reveal
staz pracy
Lernen beginnen
seniority
ekspansja
Lernen beginnen
expansion
umiejętności
Lernen beginnen
abilities
wolny pokój / miejsce pracy
Lernen beginnen
vacancy
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to encourage somebody to do something
zniechęcić
Lernen beginnen
to discourage
usiłować
Lernen beginnen
to attempt
powściągliwość / ograniczenie czegoś
Lernen beginnen
restraint
podstawowe cele
Lernen beginnen
basic aims
przeciwnik
Lernen beginnen
adversary
niekorzystne dla
Lernen beginnen
adverse to
niezdolny
Lernen beginnen
incapable
Wymawiać / wyrażać
Lernen beginnen
to articulate
konkurenci
Lernen beginnen
competitors
konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
Lernen beginnen
brand-switchers
udział w rynku
Lernen beginnen
market share
nisza
Lernen beginnen
niche
cykl życia
Lernen beginnen
life cycle
rentowność
Lernen beginnen
profitability
słabości rynku
Lernen beginnen
market dilutes
współzawodniczyć
Lernen beginnen
to compete
zakres, asortyment
Lernen beginnen
range
zgodny, spójny
Lernen beginnen
consistent
objętość / wydajność / zdolność wytwórcza
Lernen beginnen
capacity
inwentarz / stan magazynowy
Lernen beginnen
inventory
zakłady
Lernen beginnen
plants
poddostawca / podwykonawca
Lernen beginnen
subcontractor
złożyć coś / gromadzić coś
Lernen beginnen
to assemble sth
produkcja bez zapasów
Lernen beginnen
stockless production
ciągły przepływ
Lernen beginnen
continous flow
przeciwnie do
Lernen beginnen
contrary to
aktywa i pasywa
Lernen beginnen
assets and liabilities
niedobory
Lernen beginnen
shortages
zaniedbanie
Lernen beginnen
obsolence
wynik / produkcja
Lernen beginnen
output
surowce
Lernen beginnen
raw materials
nabywać
Lernen beginnen
to purchase
podatek od zakupu
Lernen beginnen
purchase tax
złamanie / uszkodzenie / awaria
Lernen beginnen
breakage
Ustawiać
Lernen beginnen
set-up
rozległy
Lernen beginnen
extensive
krótki czas przerobu/wytworzenia
Lernen beginnen
short throughput time
bezczynni pracownicy
Lernen beginnen
idle workers
uruchomić / wprowadzic produkt
Lernen beginnen
to launch a product
badania rynku
Lernen beginnen
market research
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales representative
szczególny
Lernen beginnen
particular
rozróżniać / odróżniać
Lernen beginnen
to distinguish
towary nieistotne / dobra nie pierwszej potrzeby
Lernen beginnen
non-essential goods
przewidywać coś
Lernen beginnen
to anticipate sth
z powodu
Lernen beginnen
due to
charakterystyczny, szczególny
Lernen beginnen
distinctive
zróżnicowanie korzyści
Lernen beginnen
differential advantage
pokonywać
Lernen beginnen
to defeat
podjąć coś
Lernen beginnen
to undertake sth
w celu
Lernen beginnen
in order to
czynnik
Lernen beginnen
factor
składać się z czegoś
Lernen beginnen
to consist of sth
przekraczać coś / obejmować coś
Lernen beginnen
to range over sth
ustabilizować / ustalić cos
Lernen beginnen
to estabilish
całkiem poza
Lernen beginnen
quite apart from
zwyczajny
Lernen beginnen
ordinary
przekaz ustny
Lernen beginnen
word-of-mouth
ustawić
Lernen beginnen
to set up
uzgodniony budżet
Lernen beginnen
agreed budget
efekt progowy: fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna
Lernen beginnen
treshold effect
OTS = możliwości zobaczenia
Lernen beginnen
OTS = opportunities to see
lekceważyć coś
Lernen beginnen
to disregard sth
zwiększać / wzrastać
Lernen beginnen
to increase
świadomość
Lernen beginnen
awareness
termin płatności
Lernen beginnen
maturity
etapy wzrostu
Lernen beginnen
growth stages
celowane
Lernen beginnen
aimed
zyskać
Lernen beginnen
to gain
ilość
Lernen beginnen
quanity
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
obrót
Lernen beginnen
turnover
wierzyciele (GB) / zobowiązania (USA)
Lernen beginnen
creditors (GB) / accounts payable (US)
dłużnicy
Lernen beginnen
debetors(GB) / accounts receivable
koszty ogólne / koszty prowadzenia działalności
Lernen beginnen
overheads
akcjonariusze
Lernen beginnen
shareholders
przychody / dochody
Lernen beginnen
revenue/earnings/income
sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
financial statement
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit and loss account
bilans
Lernen beginnen
balance sheet
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
Lernen beginnen
cash flow
podatek dochodowy od osób prawnych
Lernen beginnen
corporation tax
opodatkowanie
Lernen beginnen
taxation
aktywa netto
Lernen beginnen
net assets
wniesiony kapitał zakładowy
Lernen beginnen
called-up share capital
nieruchomości
Lernen beginnen
freehold estate/properities
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
Lernen beginnen
profit after taxation retained for the financial year
produkt krajowy brutto (PKB)
Lernen beginnen
gross domestic product (GDP)
brutto
Lernen beginnen
gross
netto
Lernen beginnen
net
aktywa/ środki trwałe
Lernen beginnen
fixed assets
urządzenia będące w leasingu
Lernen beginnen
leasehold properties
aktywa bieżące/obrotowe
Lernen beginnen
current assets
akcje
Lernen beginnen
stocks
wierzyciele
Lernen beginnen
creditors
przypada do zapłaty
Lernen beginnen
falling due
krótkoterminowe/bieżące zobowiązania netto
Lernen beginnen
net current liabilities
zobowiązania długoterminowe
Lernen beginnen
long term liabilities
skrypt dłużny - rodzaj obligacji przemysłowych
Lernen beginnen
debenture
Wartość księgowa netto
Lernen beginnen
net book value
księga główna / księga rachunkowa
Lernen beginnen
ledger / account book
dokumentacja
Lernen beginnen
records
okres obrachunkowy
Lernen beginnen
accounting period
spółka bez osobowości prawnej / spolka cywilna
Lernen beginnen
partnership
spółka akcyjna
Lernen beginnen
public company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lernen beginnen
limited liability company
klient korporacyjny / osoba prawna
Lernen beginnen
corporate customer
zatrudniony na własny rachunek
Lernen beginnen
self-proprietorship
ujawniać, podawać do wiadomości
Lernen beginnen
to disclose
aktywa bieżące / płynne
Lernen beginnen
current/liquid assets
wydatek
Lernen beginnen
expenditure
koszt jednostki / cena jednostkowa
Lernen beginnen
unit costs
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
śledzić, być na czasie
Lernen beginnen
to keep track of
IRS: Internal Revenue Service - odpowiednik Urzedu Skarbowego
Lernen beginnen
IRS: Internal Revenue Service
powrót ale tez zeznanie podatkowe!
Lernen beginnen
return
zwrot podatku dochodowego
Lernen beginnen
income tax return
wartość firmy/reputacja
Lernen beginnen
goodwill
zyskiwać na wartości
Lernen beginnen
to gain value
deprecjować = stracić wartość
Lernen beginnen
to depreciate = to lose value
zobowiązania w bilansie
Lernen beginnen
accounts payable
należność
Lernen beginnen
account receivable
hipoteka
Lernen beginnen
mortgage
zaniżać
Lernen beginnen
to understate
zawyżać
Lernen beginnen
to overstate
wejście ale tez zapis w księgach!
Lernen beginnen
entry
nadwyżka
Lernen beginnen
surplus
konto kapitałowe, bilans
Lernen beginnen
capital account
odpisy amortyzacyjne
Lernen beginnen
capital allowance
aktywa trwałe
Lernen beginnen
capital assets
wydatki inwestycyjne
Lernen beginnen
capital expenditure
podatek od zysków kapitałowych
Lernen beginnen
capital gains tax (CGT)
dobra inwestycyjne
Lernen beginnen
capital goods
kapitałochłonny
Lernen beginnen
capital-intensive
czerpać z czegoś
Lernen beginnen
to capitalize on sth
podatek od transferu kapitału (spadków)
Lernen beginnen
capital transfer tax
pożyczkodawca
Lernen beginnen
lender = creditor
kredytobiorca = dłużnik
Lernen beginnen
borrower = debtor
odpłacić / spłacić
Lernen beginnen
to repay
w celu osiągnięcia zysku
Lernen beginnen
to make a profit
odsetki / oprocentowanie
Lernen beginnen
interest
oprocentowanie, stopa procentowa
Lernen beginnen
interest rate
ustalać stopę procentową
Lernen beginnen
to fix interest rate
stopa podstawowa
Lernen beginnen
base rate
duże, prężnie działające przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
blue chip companies
rachunek oprocentowany
Lernen beginnen
interest bearing account
ocena kredytowa = zdolność kredytowa
Lernen beginnen
credit rating = creditworthiness
pożyczka
Lernen beginnen
loan
wzór podpisu
Lernen beginnen
specimen signature
wypłacać pieniądze
Lernen beginnen
to withdraw money
gałąź / oddział
Lernen beginnen
branch
urzędnik bankowy
Lernen beginnen
bank clerk
okaziciel
Lernen beginnen
bearer
okaziciel
Lernen beginnen
bearer
certyfikat depozytowy / świadectwo udziałowe
Lernen beginnen
share certificate
fluktuacja /zmiany /wahania
Lernen beginnen
fluctuation
oni mają konto w Lucas Bank
Lernen beginnen
they bank with Lucas Bank
przekaz bankowy
Lernen beginnen
bank draft
rozliczenie bezgotówkowe
Lernen beginnen
bank giro
rata
Lernen beginnen
installment
przekroczenie konta bankowego / dopuszczalny debet
Lernen beginnen
overdraft
przekroczyć stan konta
Lernen beginnen
to overdraw
odsetki karne
Lernen beginnen
penalty interest
zlecenie stałe
Lernen beginnen
standing order
złożone / proste odsetki
Lernen beginnen
compound / simple interest
gwarantować / poręczyć
Lernen beginnen
to underwrite
przejąć
Lernen beginnen
takeover
fuzja inkorporacyjna
Lernen beginnen
merger
giełda papierów wartościowych
Lernen beginnen
stockbrocking
wypłacalność
Lernen beginnen
solvency
zabezpieczenie (np kredytu)
Lernen beginnen
collateral
wydajność / zwrot kredytu
Lernen beginnen
yield
przewidywać
Lernen beginnen
to foresee
rachunek / WEKSEL!
Lernen beginnen
the bill
makler giełdowy
Lernen beginnen
stockbroker
spread / marża
Lernen beginnen
spread / margin
zbierać fundusze
Lernen beginnen
to raise funds
wystawić (np dokument)
Lernen beginnen
to issue
pośrednicy
Lernen beginnen
intermediaries
szczególnie
Lernen beginnen
notably
obrót obligacjami
Lernen beginnen
bond dealing
waluta handlowa
Lernen beginnen
trading currency
akt założycielski / certyfikat założycielski
Lernen beginnen
memorandum of association / certificate of incorporation
regulamin / umowa spółki
Lernen beginnen
bylaws / articles of association
kapitał przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
venture capital
kapitał założycielski
Lernen beginnen
authorized share capital
unoszący się na wodzie / wprowadzanie spolki na giełdę
Lernen beginnen
floating
wyemitowac akcje
Lernen beginnen
to make flotation
spółki giełdowe /publiczne notowanie spółek
Lernen beginnen
publicly quoted companies
do spełnienia
Lernen beginnen
to fulfil
mianować / uprawniac
Lernen beginnen
to entitle
Wartość rezydualna
Lernen beginnen
residual value
odpowiadać za coś
Lernen beginnen
to liabile for sth
postawić kapitał (wklad pieniężny)
Lernen beginnen
to put up capital

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.