Breakfast - first meal

 0    27 Datenblatt    ppati10111
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czysty
Masz czyste ręce?
Lernen beginnen
clean
Are your hands clean?
sprzątać
Lernen beginnen
clean up
usiąść, siadać
Usiądź na moment, dobrze?
Lernen beginnen
sit down
Sit down for a moment, will you?
podobny
Muszę przyznać, że nasze pomysły są bardzo podobne.
Lernen beginnen
similar
I must admit that our ideas are very similar.
kłopot, problem
Czy miałeś jakieś kłopoty?
Lernen beginnen
trouble
Have you had any trouble?
właściwie, w sumie, w rzeczywistości
Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.
Lernen beginnen
in fact
In fact, I think he's rather nice.
waga, ciężar
Jaka jest waga tego sera? Chcę tylko 40 gram.
Lernen beginnen
weight
What is the weight of this cheese? I want only 40 grams.
niższy, dolny, obniżać
Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.
Lernen beginnen
lower
They finally agreed to lower the price.
niski, niewielki, nisko, cichy
Najgorszą rzeczą w zimie są niskie temperatury.
Lernen beginnen
low
The worst thing in winter are low temperatures.
szansa, możliwość, okazja
Ta wycieczka to okazja życia.
Lernen beginnen
chance
This trip is a chance of a lifetime.
wcześnie, szybko
Dlaczego musisz iść tak wcześnie?
Lernen beginnen
soon
Why do you have to leave so soon?
wysiadać, wychodzić
Wyjdź z mojego pokoju, natychmiast!
Lernen beginnen
get out
Get out of my room, now!
zawierać
Czy to zawiera białka?
Lernen beginnen
contain
Does it contain proteins?
nabiał
Nie jem dużo nabiału.
Lernen beginnen
dairy
I don't eat much dairy.
jednak, jednakże, aczkolwiek, natomiast
To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.
Lernen beginnen
however
This is easy to do. However, there are catches.
zamiast, zamiast tego, w zamian
Dodaj miód do mojej herbaty zamiast cukru.
Lernen beginnen
instead
Add honey to my tea instead of sugar.
po
Może kupię te buty po tym, jak je przymierzę.
Lernen beginnen
after
I might buy the shoes after I try them on.
posiadać, własny
Czy posiadasz samochód?
Lernen beginnen
own
Do you own a car?
zawierać, obejmować
Cena zawiera koszt przesyłki.
Lernen beginnen
includ
The price includes shipping cost.
marynata, zalewa, kiszonka, marynować
On włożył ogórki do marynaty.
Lernen beginnen
pickle
He put the cucumbers in the pickle.
smakołyk
Moja babcia włożyła mi mnóstwo smakołyków do torby.
Lernen beginnen
treat
My grandma put lots of treats into my bag.
zazwyczaj, zwykle
Zwykle nie wstaję tak wcześnie.
Lernen beginnen
usually
I don't usually get up so early.
gęsty (o cieczy, np. sos)
Ten sos jest zbyt gęsty, dodaj trochę wody.
Lernen beginnen
thick
This sauce is too thick, you should add some water.
gumowy, gumowaty
Lernen beginnen
rubbery
taki
Nigdy nie widziałam takiego wielkiego samochodu!
Lernen beginnen
such
I've never seen such a huge car!
omlet
Nie da się zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek.
Lernen beginnen
omelette
You can't make an omelette without breaking a few eggs.
owieczka, jagnię
Lernen beginnen
lamb

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.