Business Specialist SET 1

 0    33 Datenblatt    trenerglosupl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
konkurencja, konkurent
Lernen beginnen
competition, competitor
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
job interview
założyć firmę, ustanowić firmę
Lernen beginnen
to set up a company, to establish a company
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job
okres próbny
Lernen beginnen
probationary period, trial period
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lernen beginnen
limited liability company
przejść na emeryturę / emerytura
Lernen beginnen
to retire / retirement
łączyć się, dokonywać fuzji / fuzja
Lernen beginnen
to merge / merger
wolny etat, wolne stanowisko
Lernen beginnen
vacancy, opening, vacant position
stanowisko, pozycja
Lernen beginnen
position, post
stażysta, praktykant / staż, praktyka
Lernen beginnen
intern / internship
urlop macierzyński / urlop tacierzyński
Lernen beginnen
maternity leave / paternity leave
list motywacyjny
Lernen beginnen
cover letter
oddział, filia
Lernen beginnen
branch, subsidiary
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
to commute to work
zarząd
Lernen beginnen
board, management board
oceniać / centrum oceny
Lernen beginnen
to assess / assessment centre
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration
zarządzać czymś
Lernen beginnen
to be in charge of something
awans / awansować
Lernen beginnen
promotion / to get promoted
program zachęt
Lernen beginnen
incentive program
Rozmowa kwalifikacyjna z członkiem zarządu jest przewidziana/ustalona za 2 tygodnie.
Lernen beginnen
The job interview with a board member is scheduled in 2 weeks.
Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż proszeni są o załączenie listu motywacyjnego. Staż trwa 3 miesiące.
Lernen beginnen
All candidates applying for an internship are requested to attach a cover letter. The internship lasts 3 months.
Mamy 2 wolne/otwarte wakaty na stanowiska w dziale projektowym.
Lernen beginnen
We have two vacancies for the positions in the design department.
Po ukończeniu fuzji zamierzamy przekształcić się w firmę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Lernen beginnen
After completing the merger we are going to turn into a limited liability company.
Nasi dwaj główni konkurenci połączyli się i stworzyli zupełnie nową firmę.
Lernen beginnen
Our two main competitors merged and set up a brand new company.
Centrum oceny mieści się w jednej z naszych filii. Każdy kandydat zostanie gruntownie oceniony.
Lernen beginnen
The assessment centre is located in one of our branch offices. Each candidate will be thoroughly assessed.
Program zachęt jest ściśle powiązany z podstawowym wynagrodzeniem.
Lernen beginnen
The incentive program is closely related to the basic remuneration.
Po tym jak zostałem awansowany dojeżdżam do pracy samochodem służbowym.
Lernen beginnen
After I had got promoted I have been commuting to work by company car.
Mój awans był możliwy po tym, jak jeden z moich kolegów z pracy przeszedł na emeryturę.
Lernen beginnen
My promotion was made possible after one of my workmates had retired.
Udało mi się pomyślnie ukończyć okres próbny.
Lernen beginnen
I managed to successfully complete the trial period.
Moja szefowa jest na urlopie macierzyńskim - wraca za pół roku.
Lernen beginnen
My superior is on a maternity leave - she is coming back in half a year.
Zarządzam programami stażów we wszystkich naszych oddziałach.
Lernen beginnen
I am in charge of the internship programs across all our subsidiaries.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.