Capgemini Grundstufe

 0    103 Datenblatt    fjanek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
język obcy
W mojej rodzinie mówi się wieloma językami obcymi.
Lernen beginnen
die Fremdsprache, -n
In meiner Familie spricht man viele Fremdsprachen.
doświadczenie
Szukam swojego pierwszego doświadczenia zawodowego.
Lernen beginnen
die Erfahrung, -en
Ich suche nach meiner ersten beruflichen Erfahrung.
klient
Klient jest bardzo wymagający.
Lernen beginnen
der Kunde, -n
Der Kunde ist sehr anspruchsvoll.
ubiegać się o
Ubiegam się o pracę w Państwa firmie.
Lernen beginnen
sich bewerben um
Ich bewerbe mich um eine Stelle bei Ihrer Firma.
oczekiwać
Oczekuję interesującej pracy.
Lernen beginnen
erwarten
Ich erwarte interessante Arbeit.
zajmować się czymś
Zajmuję się fotografią.
Lernen beginnen
sich mit etwas beschäftigen
Ich beschäftige mich mit Fotografie.
odchodzić, opuszczać
Odszedłem z ostatniej firmy, ponieważ praca nie sprawiała mi radości.
Lernen beginnen
verlassen
Ich habe meine letzte Firma verlassen, denn die Arbeit machte mir keinen Spaß.
przyszłość
W przyszłości chciałbym zostać architektem.
Lernen beginnen
die Zukunft, (kein Pl.)
In der Zukunft möchte ich Architekt werden.
cecha charakteru
Nie mam żadnych negatywnych cech charakteru.
Lernen beginnen
die Charaktereigenschaft, -en
Ich habe keine negativen Charaktereigenschaften.
zmieniać
Moja siostra zmieniła pracę, chociaż była to trudna decyzja.
Lernen beginnen
wechseln
Meine Schwester hat ihren Job gewechselt, obwohl es eine schwierige Entscheidung war.
nieporozumienie
Konflikt w zespole rozpoczyna się często z powodu nieporozumienia.
Lernen beginnen
das Missverständnis, -se
Ein Teamkonflikt beginnt oft mit einem Missverständnis.
wyzwanie
Skok na bungee to było wyzwanie!
Lernen beginnen
die Herausforderung, -en
Bungeespringen war eine Herausforderung!
opowiadać
Podejdź, opowiem ci pewną historię.
Lernen beginnen
erzählen
Komm, ich erzähle dir eine Geschichte.
kierunek studiów
Zdecydowałem się na ten kierunek studiów, ponieważ bardzo lubię biologię.
Lernen beginnen
die Studienrichtung, -en
Ich habe mich für diese Studienrichtung entschieden, weil ich Biologie sehr mag.
spędzać
Całe popołudnie spędzę z rodziną.
Lernen beginnen
verbringen
ch verbringe den ganzen Nachmittag mit meiner Familie.
wolny czas
Niestety nie mam wolnego czasu, ponieważ mam wiele do zrobienia.
Lernen beginnen
die Freizeit, (kein Pl.)
Ich habe leider keine Freizeit, weil ich viel zu tun habe.
weekend
W weekend jadę do rodziców.
Lernen beginnen
das Wochenende, -n
Am Wochenende fahre ich zu meinen Eltern.
tydzień
Uprawiam sport trzy – cztery razy w tygodniu.
Lernen beginnen
die Woche, -n
Ich treibe drei- bis viermal in der Woche Sport.
zwiedzać
Zwiedziłem już całą Europę.
Lernen beginnen
besichtigen
Ich habe schon das ganze Europa besichtigt.
mocna strona
Matematyka jest moją mocną stroną.
Lernen beginnen
die Stärke, -n
Mathematik ist meine Stärke.
słaba strona
Pomimo moich słabych stron muszę przekonać pracodawcę.
Lernen beginnen
die Schwäche, -n
Trotz meiner Schwächen muss ich den Arbeitgeber überzeugen.
praktyka
Nabyłem praktyki w przedszkolu.
Lernen beginnen
das Praktikum, die Praktika
Ich habe ein Praktikum im Kindergarten gemacht.
specjalizować się w
Specjalizuję się w technologiach takich jak: XHTML, CSS, Java Script oraz PHP.
Lernen beginnen
sich spezialisieren auf
Ich spezialisiere mich auf Technologien wie XHTML, CSS, Java Script und PHP.
reagować na
Każdy reaguje na sytuacje stresowe inaczej.
Lernen beginnen
reagieren auf
Jeder reagiert auf die Stresssituationen anders.
sukces
Również małe sukcesy są wartościowe.
Lernen beginnen
der Erfolg, -e
Auch kleine Erfolge sind wertvoll.
porażka
Moim największym niepowodzeniem było niezaliczenie egzaminu z matematyki podczas studiów.
Lernen beginnen
der Misserfolg, -e
Mein größter Misserfolg war, dass ich während des Studiums eine Mathematikprüfung nicht bestanden habe.
zespół
Lubię pracować w zespole.
Lernen beginnen
das Team, -s
Ich mag es im Team zu arbeiten.
zaleta
Bieganie nie tylko sprawia mi radość, lecz także ma wiele innych zalet.
Lernen beginnen
der Vorteil, -e
Laufen macht mir nicht nur Spaß, sondern hat viele weitere Vorteile.
wada
Jego największą wadą jest wysoka cena.
Lernen beginnen
der Nachteil, -e
Sein größter Nachteil ist der hohe Preis.
główne zadanie
Moim głównym zadaniem było wsparcie w realizacji projektu.
Lernen beginnen
die Hauptaufgabe, -n
Meine Hauptaufgabe war die Unterstützung bei der Durchführung des Projekts.
zawód
Z zawodu jestem inżynierem.
Lernen beginnen
der Beruf, -e
Ich bin Ingenieur von Beruf.
miejsce pracy
Uważam to miejsce pracy za interesujące i zadowalające.
Lernen beginnen
die Arbeitsstelle, -n
Ich finde die Arbeitsstelle sehr interessant und befriedigend.
oferta pracy
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Państwa ofertę pracy.
Lernen beginnen
das Stellenangebot, -e
Mit großem Interesse habe ich Ihr Stellenangebot gelesen.
osiągnięcie
To z pewnością nie było moim największym osiągnięciem.
Lernen beginnen
die Leistung, -en
Das war sicherlich nicht meine größte Leistung.
rozwiązanie
Muzyka nie jest rozwiązaniem.
Lernen beginnen
die Lösung, -en
Musik ist keine Lösung.
pracownik, pracowniczka
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnięciach naszych pracowników.
Lernen beginnen
der Mitarbeiter, -, die Mitarbeiterin, -nen
Der Erfolg unseres Unternehmens beruht in erster Linie auf der Leistung unserer Mitarbeiter.
kierownik zespołu, kierowniczka zespołu
Skuteczny zespół potrzebuje przede wszystkim zdolnego kierownika zespołu.
Lernen beginnen
der Teamleiter, -, die Teamleiterin, -nen
Ein erfolgreiches Team braucht vor allem einen fähigen Teamleiter.
powtarzać
Właściwie to muszę powtórzyć całą gramatykę.
Lernen beginnen
wiederholen
Ich muss eigentlich noch mal die ganze Grammatik wiederholen.
brać udział w
Biorę udział w ciekawym przedsięwzięciu.
Lernen beginnen
teilnehmen an
Ich nehme an einem interessanten Projekt teil.
korzystać
Korzystam z komputera tak często, jak to możliwe, ponieważ wierzę, że ułatwia mi pracę.
Lernen beginnen
benutzen
Ich benutze den Computer so oft wie möglich, weil ich glaube, dass er meine Arbeit erleichtert.
pomocny
ego zachowanie wobec kolegów z pracy było koleżeńskie i pomocne.
Lernen beginnen
hilfsbereit
Sein Verhalten zu Arbeitskollegen war kameradschaftlich und hilfsbereit.
ambitny
Dzięki temu, że byłem zawsze ambitny, wiele osiągnąłem.
Lernen beginnen
ehrgeizig
Dank dem, dass ich immer ehrgeizig war, habe ich viel erreicht.
uprzejmy, przyjazny
Powinno się być zawsze uprzejmym wobec wszystkich ludzi.
Lernen beginnen
freundlich
Man sollte immer freundlich zu allen Menschen sein.
etat
Matki, które pracują na cały etat, stanowią u nas jeszcze wyjątek.
Lernen beginnen
die Vollzeit (kein Pl.)
Mütter, die in Vollzeit arbeiten, sind bei uns immer noch die Ausnahme.
pół etatu
Wiele zatrudnionych cieszy się z możliwości pracy na pół etatu.
Lernen beginnen
die Teilzeit (kein Pl.)
Viele Beschäftigte sind froh über die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten.
samodzielny
Niektórzy pracownicy są w stanie samodzielnie wykonywać powierzone im zadania.
Lernen beginnen
selbständig
Manche Mitarbeiter sind in der Lage, selbständig die ihnen zugetragenen Aufgaben zu erledigen.
powoli
Byłbym wdzięczny, gdyby pan mówił powoli.
Lernen beginnen
langsam
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie langsam sprechen.
Lernen beginnen
Ich würde Ihnen sagen, wenn Sie langsam sprechen.
prosty
To proste pytanie.
Lernen beginnen
einfach
Das ist eine einfache Frage.
zaczynać
Rozpoczyna z nią rozmowę.
Lernen beginnen
anfangen
Er fängt ein Gespräch mit ihr an.
uważać za
Uważam niektóre z tych stanowisk za naprawdę dobre.
Lernen beginnen
finden
Ich finde einige der Stellen wirklich gut.
znajdować
Od prawie roku jestem bezrobotny i nie mogę po prostu znaleźć pracy.
Lernen beginnen
finden
Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr arbeitslos und finde einfach keinen Job.
podróżować
Chętnie podróżuję, ale tylko latem.
Lernen beginnen
reisen
Ich reise gerne, aber nur im Sommer.
znać
Znam wielu ludzi w moim otoczeniu.
Lernen beginnen
kennen
Ich kenne mehrere Menschen in meinem Umfeld.
móc, potrafić
Potrafić dobrze słuchać to szczególna zdolność.
Lernen beginnen
können
Gut zuhören zu können, ist eine ganz besondere Fähigkeit.
plik
Plik w PDF-ie nie chce się otworzyć.
Lernen beginnen
die Datei, -en
Die PDF-Datei lässt sich nicht öffnen.
współpraca
Nasza współpraca w ostatnim przedsięwzięciu była skuteczna i przyjemna.
Lernen beginnen
die Zusammenarbeit (kein Pl.)
Unsere Zusammenarbeit in dem letzten Projekt war erfolgreich und angenehm.
rozmowa telefoniczna
Po tym jak rozpocznie Pan rozmowę telefoniczną, zostanie Pan poproszony, by powtórzyć swoje nazwisko.
Lernen beginnen
das Telefongespräch, -e
Nachdem Sie ein Telefongespräch beginnen, werden Sie gebeten, Ihren Namen zu wiederholen.
zapisywać
Zapisuję wszystkie ważne dane w odpowiednim folderze.
Lernen beginnen
speichern
Ich speichere alle wichtigen Daten im entsprechenden Ordner.
wysyłać
Wysłałem już e-mail do naszego klienta.
Lernen beginnen
schicken
Ich habe schon die E-Mail an unseren Kunden geschickt.
usuwać
Przypadkowo usunąłem całą zawartość.
Lernen beginnen
löschen
Ich habe zufällig den ganzen Inhalt gelöscht.
opracowywać
Muszę opracować ten tekst jeszcze dziś.
Lernen beginnen
bearbeiten
Ich muss den Text noch heute bearbeiten.
monitor
Widzę twoje zdjęcie na monitorze.
Lernen beginnen
der Bildschirm, -e
Ich sehe dein Foto auf dem Bildschirm.
klawiatura
Nie klikaj, proszę, tak głośno na klawiaturze!
Lernen beginnen
die Tastatur, -en
Klicke bitte nicht so laut in die Tastatur!
mysz
Mysz jest lepsza od touchpada.
Lernen beginnen
die Maus, die Mäuse
Eine Maus ist besser als ein Touchpad.
dostęp do internetu
Do wysyłania e-maili niezbędny jest dostęp do internetu.
Lernen beginnen
der Internetzugang, -zugänge
Für E-Mail-Versand ist ein Internetzugang erforderlich. wydrukować
Lernen beginnen
ausdrucken
Wszystkie dokumenty są już wydrukowane i leżą na twoim biurku.
Lernen beginnen
Alle Dokumente sind schon ausgedruckt und liegen auf deinem Schreibtisch.
strona internetowa
Na tej stronie internetowej znalazłem wszystkie informacje, których szukałem.
Lernen beginnen
die Internetseite, -n
Ich habe auf der Internetseite alle Informationen gefunden, nach welchen ich gesucht habe.
wyszukiwarka
Jeśli nie podobają się panu domyślne wyszukiwarki, może pan to zmienić.
Lernen beginnen
die Suchmaschine, -n
Wenn Ihnen die voreingestellten Suchmaschinen nicht gefallen, dann können Sie dies ändern.
pobierać
Proszę pobrać ten plik za pomocą transferu sieciowego.
Lernen beginnen
herunterladen
Laden Sie die Datei per Webtransfer herunter.
baza danych
Podczas pracy z bazami danych nauczyłem się, jak edytować dane elektroniczne.
Lernen beginnen
die Datenbank, -en
Während der Arbeit mit den Datenbanken habe ich gelernt, wie man die elektronischen Daten verarbeitet.
język programowania
Chciałbym się nauczyć nowego języka programowania.
Lernen beginnen
die Programmiersprache, -en
Ich möchte gerne eine neue Programmiersprache lernen.
sieć
W celu zabezpieczenia sieci powinien pan czasem dokonać zmiany hasła.
Lernen beginnen
das Netzwerk, -e
Um ihr Netzwerk sicherer zu machen, benötigen Sie manchmal ein neues Passwort.
aplikacja
Uwaga, uruchamiamy aplikację dziś po południu.
Lernen beginnen
die Anwendung, -en
Achtung, wir starten die Anwendung heute Nachmittag!
włączać
Proszę włączyć światło, jest ciemno w pokoju.
Lernen beginnen
anschalten
Schalten Sie das Licht an, es ist dunkel im Zimmer.
wyłączać
Proszę nie zapomnieć o wyłączeniu komputera, kiedy wychodzi pan z biura.
Lernen beginnen
ausschalten
Vergessen Sie nicht ihren Computer auszuschalten, wenn Sie das Büro verlassen.
rozumieć
Niestety, nie rozumiem tego.
Lernen beginnen
verstehen
Leider verstehe ich es nicht.
elektroniczny
Używając urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność.
Lernen beginnen
elektronisch
Beim Umgang mit elektronischen Geräten muss man vorsichtig sein.
innowacyjny
Nasza firma stosuje innowacyjne rozwiązania.
Lernen beginnen
innovativ
Unsere Firma wendet innovative Lösungen an. nowoczesny
Dzięki nowoczesnej technice powstają szybkie auta.
Lernen beginnen
modern
Dank moderner Technik entstehen schnelle Autos.
naukowy
Ich lese wissenschaftliche Artikel gern.
Lernen beginnen
wissenschaftlich Chętnie czytam artykuły naukowe.
połączenie
Połączenie zostało zerwane.
Lernen beginnen
die Verbindung, -en
Die Verbindung wurde unterbrochen.
myśleć
Myślę, że mogę się dalej rozwijać w tej firmie.
Lernen beginnen
denken
Ich denke, dass ich mich in dieser Firma weiterentwickeln kann.
interesować się czymś
Interesuję się sportem, muzyką i dobrym filmem.
Lernen beginnen
sich interessieren für
Ich interessiere mich für Sport, Musik und gute Filme.
przedstawiać
Przedstawię dane za pomocą prezentacji.
Lernen beginnen
darstellen
Ich stelle die Angaben anhand der Präsentation dar.
być dumnym z czegoś
Jestem dumny z moich osiągnięć.
Lernen beginnen
stolz auf etwas sein
Ich bin stolz auf meine Leistungen. podróż służbowa
Lernen beginnen
die Dienstreise, -n
Pański szef zlecił panu zaplanowanie podróży służbowej.
Lernen beginnen
Ihr Chef hat Sie mit der Planung einer Dienstreise beauftragt.
błąd
W kodzie wystąpił błąd.
Lernen beginnen
der Fehler, -
In der Code ist ein Fehler aufgetreten.
urlop
Mogę sam ustalić, kiedy wezmę swój urlop?
Lernen beginnen
der Urlaub, -e
Kann ich selbst bestimmen, wann ich meinen Urlaub nehme?
kurs językowy
Mój kurs językowy trwa trzy miesiące.
Lernen beginnen
der Sprachkurs, -e
Mein Sprachkurs dauert drei Monate.
relaksować się
Muszę się porządnie zrelaksować na urlopie.
Lernen beginnen
sich entspannen
Ich muss mich im Urlaub mal richtig entspannen.
przyszły
Ten przedsiębiorca mógłby zostać moim przyszłym pracodawcą.
Lernen beginnen
zukünftig
Dieser Unternehmer könnte mein zukünftiger Arbeitgeber werden.
możliwość
Oferujemy państwu różnorodne możliwości zawodowego rozwoju.
Lernen beginnen
die Möglichkeit, -en
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihre berufliche Entwicklung.
męczący
Nasza podróż powrotna była bardzo męcząca.
Lernen beginnen
anstrengend
Unsere Herfahrt war sehr anstrengend.
zwalniać się z pracy, wypowiadać (np. umowę)
Zwolniłem się z dniem pierwszego listopada.
Lernen beginnen
kündigen
Ich habe zum ersten November gekündigt.
okazja
Nie miałem jeszcze okazji, żeby go zapytać.
Lernen beginnen
die Gelegenheit, -en
Ich hatte noch keine Gelegenheit ihn zu fragen.
język niemiecki
Rozmawialiśmy ze sobą po niemiecku.
Lernen beginnen
das Deutsch (kein Pl.)
Wir haben uns auf Deutsch unterhalten.
słowo
Nie znam tych słów.
Lernen beginnen
das Wort, die Wörter
Diese Wörter kenne ich nicht.
znaczyć
Co znaczy to zdanie?
Lernen beginnen
bedeuten
Was bedeutet dieser Satz?
pracować nad
Różne zespoły pracowników pracują nad naszym projektem.
Lernen beginnen
arbeiten an
Verschiedene Arbeitsgruppen arbeiten an unserem Projekt.
trwać
To trwa dla mnie zbyt długo.
Lernen beginnen
dauern
Das dauert mir zu lange.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.