Collocations - most important

 0    70 Datenblatt    marcinbalutpoland
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgadzać się z kimś w kwestii czegoś
Nie zgadzam się z tobą w kwestii polityki.
Lernen beginnen
to agree with sb about sth
I don't agree with you about politics.
ubiegać się u kogoś o coś
Ubiegałem się u nich o pracę.
Lernen beginnen
to apply to sb for sth
I applied to them for a job.
przybywać do (jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na stację o ósmej.
Lernen beginnen
to arrive at (a place)
We arrived at the station at eight.
przybywać do (jakiegoś kraju, miejscowości)
Kiedy przybyliście do Warszawy?
Lernen beginnen
to arrive in (a country, a city)
When did you arrive in Warsaw?
pytać kogoś o kogoś / coś
Zapytałem Marka o jego pracę.
Lernen beginnen
to ask sb about sb / sth
I asked Mark about his work.
prosić kogoś o coś
Nie proś mnie o pieniądze.
Lernen beginnen
to ask sb for sth
Don't ask me for money.
dbać o kogoś / coś
Oni dbają tylko o pieniądze.
Lernen beginnen
to care about sb /sth
They only care about money.
rozbić się o coś
Statek kosmiczny rozbił się o mur.
Lernen beginnen
to crash into sth
The spaceship crashed into a wall.
opisywać komuś kogoś / coś
Opiszę ci to w liście.
Lernen beginnen
to describe sb / sth to sb
I'll describe that to you in my letter.
umierać na coś
Józef umarł na atak serca.
Lernen beginnen
to die of sth
Joseph died of a heart attack.
śnić o kimś / o czymś
Śniły mi się słonie.
Lernen beginnen
to dream about sb / sth
I was dreaming about elephants.
marzyć o kimś / czymś
Marzę o kupnie nowego mieszkania.
Lernen beginnen
to dream of sb / sth
I dream of buying a new flat.
wyjaśnić coś komuś
Wyjaśniłem Kasi całą historię.
Lernen beginnen
to explain sth to sb
I explained the whole story to Kate.
walczyć o coś
Walczyliśmy o wolność.
Lernen beginnen
to fight for sth
We were fighting for freedom.
walczyć (w sojuszu) z kimś przeciwko komuś / czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Niemcom.
Lernen beginnen
to fight with sb against sb / sth
England fought with Russia against Germany.
zapominać o kimś / czymś
Zapomniałem o twoim telefonie.
Lernen beginnen
to forget about sb / sth
I forgot about your phone call.
przytrafić się komuś / czemuś
Co ci się stało?
Lernen beginnen
to happen to sb / sth
What has happened to you?
wybaczać coś komuś
Wybacz mu ten błąd.
Lernen beginnen
to forgive sb for sth
Forgive him for this mistake.
słyszeć (już) o czymś
Słyszałeś o urodzinach Tomka?
Lernen beginnen
to hear about sth
Have you heard about Tom's birthday?
przedstawiać kogoś komuś
Muszę cię przedstawić mojej siostrze.
Lernen beginnen
to introduce sb to sb
I must introduce you to my sister.
zapraszać kogoś na coś
Mam zamiar zaprosić ich na obiad.
Lernen beginnen
to invite sb for sth
I'm going to invite them for dinner.
zapraszać kogoś dokądś
Zaprosili nas do teatru.
Lernen beginnen
to invite sb to sth
They invited us to the theatre.
śmiać się z kogoś / czegoś
Nie śmiej się ze mnie.
Lernen beginnen
to laugh at sb / sth
Don't laugh at me.
wyjechać do (jakiegoś kraju, miasta)
Wyjechali do Berlina.
Lernen beginnen
to leave for
They left for Berlin.
słuchać kogoś / czegoś
Nie lubię słuchać radia.
Lernen beginnen
to listen to sb / sth
I don't like listening to the radio.
patrzeć na kogoś / coś
Spójrz na mnie.
Lernen beginnen
to look at sb / sth
Look at me.
płacić komuś za coś
Zapłać nam za ten samochód.
Lernen beginnen
to pay sb for sth
Pay us for this car.
woleć kogoś / coś od kogoś / czegoś
Wolę jeździć tramwajem niż autobusem.
Lernen beginnen
to prefer sb / sth to sb / sth
I prefer going by tram to going by bus.
chronić kogoś / coś przed czymś
Ten kapelusz chroni Cię przed słońcem.
Lernen beginnen
to protect sb / sth from sth
This hat will protect you from the sun.
czytać o kimś / czymś
Czytałem o tym filmie tydzień temu.
Lernen beginnen
to read about sb / sth
I read about this film a week ago.
odchodzić (skądś) na emeryturę
Tomek przeszedł na emeryturę.
Lernen beginnen
to retire from sth
Tom retired from work.
oszczędzać (pieniądze) na coś
Oszczędzam pieniądze na nowy rower.
Lernen beginnen
to save (money) for sth
I'm saving money for a new bicycle.
wydawać się komuś
Ta torba wydaje mi się nowa.
Lernen beginnen
to seem to sb
This bag seems new to me.
sprzedawać coś za coś (po jakiejś cenie)
Olek sprzedał dom za bezcen.
Lernen beginnen
to sell sth for sth
Alex sold the house for nothing.
strzelać do kogoś / czegoś
Nie strzelaj do mnie.
Lernen beginnen
to shoot at sb / sth
Don't shoot at me.
krzyczeć na kogoś
Dlaczego krzyczysz na to dziecko?
Lernen beginnen
to shout at sb
Why are you shouting at this child?
krzyczeć do kogoś
Krzyknął do Julii, żeby się odwróciła.
Lernen beginnen
to shout to sb
He shouted to Julia to make her turn round.
uśmiechać się do kogoś
Dlatego się do niej nie uśmiechniesz?
Lernen beginnen
to smile at sb
Why don't you smile at her?
rozmawiać z kimś
Czy mogę rozmawiać z Danem?
Lernen beginnen
to speak to sb
Can I speak to Dan, please?
wydawać (pieniądze) na coś
Wydaję mnóstwo pieniędzy na ubrania.
Lernen beginnen
to spend (money) on sth
I spent lots of money on clothes.
zostawać u kogoś
Zostań u nas na parę dni.
Lernen beginnen
to stay with sb
Stay with us for a few days.
kraść coś komuś / skądś
W zeszłym roku ukradli ten pierścionek swojej ciotce.
Lernen beginnen
to steal sth from sb / sth
Last year they stole this ring from their aunt.
cierpieć na coś
Monika cierpi na astmę.
Lernen beginnen
to suffer from sth
Monica suffers from asthma.
rozmawiać z kimś o kimś / czymś
Mogę porozmawiać z tobą o tym pomyśle?
Lernen beginnen
to talk to sb about sb / sth
Can I talk to you about this idea?
opowiadać komuś o czymś
Odpowiedz mi o tym koncercie.
Lernen beginnen
to tell sb about sth
Tell me about this concert.
dziękować komuś za coś
Dziękuję ci za pomoc.
Lernen beginnen
to thank sb for sth
Thank you for your help.
myśleć o kimś / czymś
O czym myślisz?
Lernen beginnen
to think about sb / sth
What are you thinking about?
sądzić o kimś / czymś
Co sądzisz o tym filmie?
Lernen beginnen
to think of sb / sth
What do you think of this film?
rzucać czymś w kogoś / coś
Nie rzucaj kamieniami w kota.
Lernen beginnen
to throw sth at sb / sth
Don't throw stones at the cat.
rzucać coś komuś
Rzuć piłkę.
Lernen beginnen
to throw sth to sb
Throw the ball to me.
czekać na kogoś / coś
Czekam na autobus.
Lernen beginnen
to wait for sb / sth
I'm waiting for the bus.
tracić (pieniądze, czas) na coś
Szymon traci pieniądze na alkohol.
Lernen beginnen
waste (money, time) on sth
Simon wastes his money on alcohol.
pracować dla kogoś / w jakiejś firmie
Krzysztof pracuje w dużej firmie.
Lernen beginnen
to work for sb / sth
Christopher works for a big company.
pisać do kogoś
Napisz do mnie.
Lernen beginnen
to write to sb
Write to me.
w porównaniu do kogoś / czegoś
W porównaniu do innych szkół, ta jest całkiem dobra.
Lernen beginnen
compared with sb / sth
Compared with other schools, this one is quite good.
bać się kogoś / czegoś
Boisz się kotów?
Lernen beginnen
to be afraid of sb / sth
Are you afraid of cats?
gniewać (złościć) się na kogoś o coś
Gniewasz się na mnie z powodu tamtego żartu?
Lernen beginnen
to be angry with sb about sth
Are you angry with me about that joke?
wstydzić się czegoś
Oskar wstydził się swoich łez.
Lernen beginnen
to be ashamed of sth
Oscar was ashamed of his tears.
być świadomym czegoś
Musisz być świadoma tego problemu.
Lernen beginnen
to be aware of sth
You have to be aware of this problem.
być słabym w czymś
Jestem słaby w opowiadaniu dowcipów.
Lernen beginnen
to be bad at sth
I'm bad at telling jokes.
być niezdrowym, szkodliwym (dla kogoś)
Czekolada jest niezdrowa.
Lernen beginnen
to be bad for sb
Chocolate is bad for you.
być czymś znudzonym
Jestem znudzony tą pracą.
Lernen beginnen
to be bored with sth
I'm bored with this job.
uważać na kogoś / coś
Uważaj na tego człowieka.
Lernen beginnen
to be careful of sb sth
Be careful of this man.
mieć bzika na punkcie czegoś
Wiktor ma bzika na punkcie piłki nożnej.
Lernen beginnen
to be crazy about sth
Victor is crazy about football.
być zatłoczonym (kimś/czymś)
Plaża była zatłoczona.
Lernen beginnen
to be crowded with sb /sth
The beach was crowded with people.
różnić się od kogoś / czegoś
Patryk bardzo się różni od swojego brata.
Lernen beginnen
to be different from sb / sth
Patrick is very different from his brother.
być kimś / czymś rozczarowanym
Marysia była tobą bardzo rozczarowana.
Lernen beginnen
to be disappointed with sb / sth
Molly was very disappointed with you.
być czymś podekscytowanym
Jestem tak podekscytowany tą podróżą, że nie mogę spać.
Lernen beginnen
to be excited about sth
I'm so excited about this journey that I can't sleep.
słynąć z czegoś
Nasza restauracja słynie ze swojej zupy cebulowej.
Lernen beginnen
to be famous for sth
Our restaurant is famous for its onion soup.
mieć czegoś dość
Mam dość nauki.
Lernen beginnen
to be fed up with sth
I'm fed up with learning.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.