Collocations with make

 0    28 Datenblatt    alinaantkowiak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kawa / herbata
Czy mogę zrobić Ci kawę?
Lernen beginnen
coffee / Tea
Can I make you a coffee?
lunch / kolacja / śniadanie
Wolę robić śniadanie w domu w niedziele.
Lernen beginnen
lunch / dinner / breakfast
I prefer to make breakfast at home on Sundays.
jedzenie / ciasto / zupa / deser
Jeśli ty zrobisz obiad, ja przygotuję deser.
Lernen beginnen
food / cake / soup/ dessert
If you're making dinner, I'll make dessert.
decyzja
Podjął decyzję o opuszczeniu pracy po 15 latach.
Lernen beginnen
decision
He's made the decision to quit his job after 15 years.
usprawiedliwienie
Przestań się usprawiedliwiać.
Lernen beginnen
excuse
Stop making excuses.
miłość
Kochali się nocą zanim on opuścił kraj.
Lernen beginnen
love
They made love the night before he left the country.
oferta
Po rozmowie kwalifikacyjnej zaproponowali mu ofertę, że nie mógł odmówić.
Lernen beginnen
offer
After interview, they made him an offer he couldn't refuse.
założenie
Nie chcemy snuć przypuszczeń, ale on wydaje się być winny.
Lernen beginnen
assumption
We don't want to make any assumptions yet, but he appears to be guilty.
przyjaciele
Zaprzyjaźniliśmy się z naprawdę dobrymi przyjaciółmi od kiedy przeprowadziliśmy się tutaj.
Lernen beginnen
friends
We have made some really good friends since we moved here.
Rozmowa telefoniczna
Czy mogę pożyczyć Twój telefon? Potrzebuję wykonać szybkie połączenie telefoniczne.
Lernen beginnen
Phone call
Can I borrow your phone? I need to make a quick call.
brzmieć
Bądź cicho.
Lernen beginnen
sound
Don't make a sound.
hałas
Jeśli będziemy hałasować, usłyszą nas.
Lernen beginnen
noise
If we make a noise, they'll hear us.
łóżko
Ścielę łóżko gdy tylko rano wstanę.
Lernen beginnen
bed
I make my bed as soon as I get up in the morning.
skarga
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi, powinieneś złożyć skargę.
Lernen beginnen
complaint
If you are unhappy with the service, you should make a complaint.
przeprosiny
Trzeba, żebyś go przeprosił.
Lernen beginnen
apology
You need to make him an apology.
nieporządek / bałagan
Dzieci zrobiły bałagan kiedy wyszliśmy na kolację wczoraj wieczorem.
Lernen beginnen
mess
The kids made a mess when we went out for dinner last night.
plan
Zrobiłeś jakieś plany na swoje letnie wakacje?
Lernen beginnen
plan
Have you made any plans for your summer holidays?
pomyłka
Przyznaję, że mogliśmy się tam pomylić.
Lernen beginnen
mistake
I'll admit that we may have made a mistake there.
przyznać
Lernen beginnen
admit
zysk
Po 3 latach biznes w końcu przyniósł zysk.
Lernen beginnen
profit
After three years, the business is finally making a profit.
strata
Po 3 latach biznes wciąż przynosi stratę.
Lernen beginnen
loss
After three years, the business is still making a loss.
wysiłek
On naprawdę się wysilił, żeby dobrze się bawić na imprezie.
Lernen beginnen
effort
He really made an effort to have fun at the party.
lista
Myślę, że zaprosiliśmy około 200 osób. Naprawdę powinnam zrobić listę, żebym wiedziała na pewno.
Lernen beginnen
list
I think we've invited about 200 people... I really should make a list so I know for sure.
pieniądze
Słyszałem, że zarobił swoje pieniądze w internecie.
Lernen beginnen
money
I heard he made his money on the Internet.
postęp
Pański syn zrobił duże postępy w szkole w tym roku.
Lernen beginnen
progress
Your son has made a lot of progress at school this year.
błąd
Myślę, że zrobiłam błąd.
Lernen beginnen
error
I think I've made an error.
obietnica
Złożyłeś mi obietnicę w zeszłym roku.
Lernen beginnen
promise
You made me a promise last year.
mieć czas
Ona potrzebuje mieć więcej czasu dla swojej rodziny.
Lernen beginnen
make time
She needs to make more time for her family.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.