Czasowniki frazowe z przykładami użycia (A1, A2, B1)

 0    100 Datenblatt    aquaplanbiuro
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
należeć do kogoś / czegoś
Do kogo należy ten samochód?
Lernen beginnen
to belong to sb / sth
Who does this car belong to?
zakręcać coś; wyłączać coś
Wyłącz telewizor!
Lernen beginnen
to turn off sth
Turn the TV off!
wracać (iść, jechać dokądś z powrotem)
Mój brat wraca do Francji w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
to go back
My brother is going back to Frace next week.
dziać się
Co tu się dzieje?
Lernen beginnen
to go on
What's going on here?
mieć coś na sobie
Tamtego dnia miała na sobie czerwoną sukienkę i czarne buty.
Lernen beginnen
to have on sth
That day she had a red dress and black shoes on.
wyłączać się (coś)
Wyłącz prąd, jeśli chcesz to naprawić!
Lernen beginnen
to switch off (sth)
Switch electricity off if you want to repair it!
chodzić z kimś
Jak długo chodzisz z Tomkiem?
Lernen beginnen
to go out with sb
How long have you been going out with Tom.
schować się (coś)
Schowaj trochę pieniędzy! Możesz ich potem potrzebować.
Lernen beginnen
to hide away (sth)
Hide some money away! You might need it later.
sprawiać komuś zawód
Ludwik nigdy nie sprawił mi zawodu.
Lernen beginnen
to let down sb
Lewis has never let me down.
opiekować się kimś; dbać o kogoś
Powinieneś się nim opiekować.
Lernen beginnen
to care for sb
You should care for him.
kontynuować (coś); dalej (coś) robić
Adam zranił się w nogę, ale grał dalej.
Lernen beginnen
continue (something); go on (something) to do
Adam hurt his leg but he went on playing.
wybuchnąć, wystrzelić
W zeszłym tygodniu bomba wybuchła w centrum miasta.
Lernen beginnen
to go off
Last week a bomb went off in the city centre.
siadać
Proszę usiąść.
Lernen beginnen
to sit down
Sit down, please.
jeść poza domem (np. w restauracji)
W każdy piątek jadam poza domem.
Lernen beginnen
to eat out
I eat out every Friday.
zwalniać (o prędkości); spowalniać coś
Tu jest ograniczenie prędkości, zwolnij!
Lernen beginnen
to slow down (sth)
There is a speed limit, slow down!
wyrzucać coś
Czy mógłbyś wyrzucić te stare gazety?
Lernen beginnen
to throw away sth
Could you throw these old papers away?
zaczekać
Zaczekaj chwilę!
Lernen beginnen
to hold on
Hold on a minute!
sprawdzać coś; wyszukiwać coś (w słowniku, encyklopedii)
Jeżeli nie wiesz, co oznacza to słowo, sprawdź w słowniku.
Lernen beginnen
to look up sth
If you don't know what this word means, look it up in a dictionary.
podnosić się, iść w górę (o cenach poziomie czegoś)
Ceny znowu poszły w górę.
Lernen beginnen
to go up
The prices have gone up again.
przymierzać coś
Chciałabym przymierzyć tę czarną spódnicę.
Lernen beginnen
to try on sth
I'd like to try on this black skirt.
przychodzić (do domu, biura); przyjeżdżać (o pociągu)
Powiem jej, jak przyjdzie.
Lernen beginnen
to get in
I'll tell her when she gets in.
wrócić (być z powrotem)
Wrócę z Paryża za dwa tygodnie.
Lernen beginnen
to be back
I'll be back from Paris in two weeks.
wstawać (z łóżka); wyciągać kogoś z łóżka
Musiałem wstać dziś rano o szóstej.
Lernen beginnen
to get (sb) up
I had to get up at six this morning.
wyprzedać; sprzedać wszystko
Sprzedaliśmy wszystkie jabłka.
Lernen beginnen
to sell out
We have sold out of apples.
wychowywać kogoś
Jakub był wychowywany przez swoich dziadków.
Lernen beginnen
to bring up sb
James was brought up by his grandparents.
zamknąć (komuś) usta
Zamknij się! Nie chcę cię dłużej słuchać!
Lernen beginnen
to shut (sb) up
Shut up! I don't want to listen to you any more!
wychodzić (żeby spędzić gdzieś czas)
Chodźmy dziś wieczorem na piwo!
Lernen beginnen
to go out
Let's go out for a beer tonight!
być w programie; być granym
W kinie grają nowy film.
Lernen beginnen
to be on
There's a new film on at the cinema.
iść z kimś; towarzyszyć komuś
Idziemy do kina. Chodź z nami!
Lernen beginnen
to come along
We are going to the cinema. Come along!
spadać; obniżać się (o cenach, poziomie czegoś)
Ceny owoców i warzyw powinny spaść latem.
Lernen beginnen
to go down
The prices of fruit and vegetables should go down in summer.
odkręcać coś; włączać coś
Nie mogę włączyć pralki.
Lernen beginnen
to turn on sth
I can't turn the washing machine on.
przechodzić obok; mijać (kogoś / coś)
W drodze do pracy mijam wasz dom
Lernen beginnen
to pass by (sb / sth)
I pass by your house on my way to work.
zabierać coś; wynosić coś
Kelner zabrał nasze talerze.
Lernen beginnen
to take away sth
The waiter took our plates away.
być z dala od domu (w podróży, w innym mieście; przynajmniej na jedną noc)
Nie ma jej od tygodnia. Wyjechała do Pragi.
Lernen beginnen
to be away
She's been away for a week now. She's gone to Prague.
wysadzać coś w powietrze; wylecieć w powietrze
Żołnierze wysadzili most.
Lernen beginnen
to blow up (sth)
The soldiers blew up the bridge.
upadać
Moja babcia wczoraj upadła i złamała sobie rękę.
Lernen beginnen
to fall down
My grandmother fell down yesterday and broke her arm.
opiekować się kimś / czymś
Pielęgniarka opiekowała się Frankiem przez cały miesiąc.
Lernen beginnen
to look after sb / sth
The nurse looked after Frank for the whole month.
być obecnym; być wewnątrz budynku (w domu, w biurze)
Drzwi są otwarte. Ona musi być w środku.
Lernen beginnen
to be in
The door is open. She mus be in.
zapisywać coś
Dała mi swój numer telefonu, ale zapomniałem go zapisać.
Lernen beginnen
to write down sth
She gave me her telephone number, but I forgot to write it down.
wychodzić; wynosić się
Wynoś się stąd!
Lernen beginnen
to get out
Get out of here!
kłaść się
Połóż się, jeżeli jesteś zmęczony.
Lernen beginnen
to lie down
Lie down if you are tired.
zajmować się czymś; radzić sobie z czymś
Rząd musi teraz zająć się tym problemem.
Lernen beginnen
to deal with sth
The government must now deal with this problem.
oddawać coś
Muszę oddać te książki do biblioteki.
Lernen beginnen
to give back sth
I have to give these books back to the library.
być nieobecnym (chwilowo); być poza budynkiem (domem, biurem)
Pani Smith nie ma. Właśnie wyszła.
Lernen beginnen
to be out
Ms Smith is out. She's just left.
uciekać (np. gdy jest się gdzieś nieszczęśliwym)
Sylwia uciekła z domu, gdy miała szesnaście lat.
Lernen beginnen
to run away
Sylvia ran away from home when she was sixteen.
zadzwonić jeszcze raz; oddzwonić (do kogoś)
Przykro mi, Pan. B. jest na zebraniu. Oddzwoni do Pani później.
Lernen beginnen
to call back (sb)
I'm sorry, Mr B. is in the meeting. He'll call you back later.
wierzyć w kogoś / coś
Nie wierzę w duchy.
Lernen beginnen
to believe in sb / sth
I don't believe in ghosts.
wracać (przychodzić, przyjeżdżać z powrotem)
Moja mama zwykle wraca z pracy około 17:00.
Lernen beginnen
to come back
My mother usually comes back from work at about 5 p.m.
zepsuć się
Mój samochód znowu się wczoraj zepsuł.
Lernen beginnen
to break down
My car broke down again yesterday.
dowiadywać się (czegoś)
Policja śledziła go, żeby dowiedzieć się, gdzie mieszka.
Lernen beginnen
to find out (sth)
The police followed him to find out where he lived.
zwracać komuś pieniądze
Możesz pożyczyć mi 20 $? Oddam ci jutro
Lernen beginnen
to pay back sb
Can you lend me 20 $? I'll pay you back tomorrow.
pośpieszyć się
Pośpiesz się! Jesteśmy spóźnieni!
Lernen beginnen
to hurry up
Hurry up! We're late!
rzucać (coś); rezygnować (z czegoś)
Rzuciłem palenie dwa lata temu.
Lernen beginnen
to give up (sth)
I gave up smoking two years ago.
wypuszczać kogoś / coś na zewnątrz
Zatrzymałem samochód, żeby wypuścić psa.
Lernen beginnen
to let out sb / sth
I stopped the car to let my do out.
szukać kogoś / czegoś
Szukam kluczy.
Lernen beginnen
to look for sb / sth
I'm looking for the keys.
wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu, statku); zsiadać (z roweru, konia)
Musi Pan wysiąść z autobusu na dworcu "Victoria Station".
Lernen beginnen
to get off (sth)
You need to get off the bus at Victoria Station.
odchodzić; wyjeżdżać (przynajmniej na jedną noc)
Moi rodzice każdego lata wyjeżdżają na dwa tygodnie.
Lernen beginnen
to go away
My parents go away for two weeks every summer.
startować
Samolot startuje za dziesięć minut.
Lernen beginnen
to take off
The plane takes off in ten minutes.
obudzić się
Proszę, obudź mnie o szóstej!
Lernen beginnen
to wake up (sb)
Please, wake me up at six!
zdejmować coś (o ubraniu, okularach)
Zdejmij buty!
Lernen beginnen
to take off sth
Take off your shoes!
oglądać się (za siebie)
Paweł obejrzał się i zobaczył Marię.
Lernen beginnen
to look back
Paul looked back and saw Mary.
Uważaj!
Uważaj! Zaraz upadniesz!
Lernen beginnen
Look out!
Look out! You are going to fall!
wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu, na statek, na rower, na konia)
Zawsze wsiadam na tym przystanku.
Lernen beginnen
to get on (sth)
I always get on at this stop.
być wyłączonym
Dlaczego światło w kuchni jest wyłączone?
Lernen beginnen
to be off
Why is the light in the kitchen off?
zakładać coś; nakładać coś (o ubraniu)
Włóż płaszcz! Jest zimno na zewnątrz.
Lernen beginnen
to put on sth
Put your coat on! It's cold outside.
skończyć się
Przykro mi, czas na zadawanie pytań się skończył.
Lernen beginnen
to be over
I'm sorry, time for asking questions is over
wybuchnąć (o wojnie, pożarze)
Druga wojna światowa wybuchła w 1939 roku.
Lernen beginnen
to break out
The Second World War broke out in 1939.
dorastać
Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?
Lernen beginnen
to grow up
What do you want to do when you grow up?
czekać na coś z niecierpliwością
Czekam z niecierpliwością na wiadomości od ciebie!
Lernen beginnen
to look forward to (doing) sth
I'm looking forward to hearing from you!
wpuszczać kogoś / coś do środka
Paweł otworzył drzwi, ale nie chciał wpuścić mnie do środka.
Lernen beginnen
to let in sb / sth
Paul opened the door but he didn't want to let me in.
wchodzić
Zapukałem do drzwi i ktoś powiedział: "Wejść!"
Lernen beginnen
to come in
I knocked at the door and somebody said, "Come in!"
włączać się (coś)
Włączył telewizor i usiadł w fotelu.
Lernen beginnen
to switch on (sth)
He switched the TV on and sat
wymeldowac się (z hotelu)
Wymeldowaliśmy się z hotelu wczesnym rankiem.
Lernen beginnen
to check out
We checked out of the hotel early in the morning.
wypełnić coś (np. formularz)
Proszę wypełnić formularz!
Lernen beginnen
to fill in sth
Fill in the form, please!
uspokajać się (kogoś)
Uspokój się! Wkrótce poczujesz się lepiej.
Lernen beginnen
to calm down (sb)
Calm down! You'll feel better soon.
zameldować się (w hotelu); zgłosić się do odprawy (na lotnisku)
Musiałem zgłosić się do odprawy dwie godziny przed lotem.
Lernen beginnen
to check in
I had to check in two hours before my flight.
wracać (dokądś); przyjść z powrotem
O której godzinie wróciłaś wczoraj z pracy?
Lernen beginnen
to get back
What time did you get back from work yesterday?
załamywac się (nerwowo, psychicznie)
Moja siostra załamała się nerwowo po tamtym wypadku.
Lernen beginnen
to break down
My sister broke down after that accident.
odkładać słuchawkę
Proszę, nie odkładaj słuchawki! Chcę ci to wytłumaczyć.
Lernen beginnen
to hang up
Don't hang up, please! I want to explain it to you.
No, szybcie!; No, dalej!
No, szybciej! Spóźnimy się!
Lernen beginnen
Come on!
Come on! We're going to be late!
być włączonym
Nie mogę się uczyć, gdy telewizor jest włączony.
Lernen beginnen
to be on
I can't study when the TV is on.
zmywać (coś)
Pozmywaj naczynia, proszę!
Lernen beginnen
to wash up (sth)
Wash up the dishes, please!
przyciszać coś; przykręcać coś (np. ogrzewanie)
Czy możesz przyciszyć muzykę?
Lernen beginnen
to turn down sth
Can you turn the music down?
wyjmować coś
Wyjął klucze z kieszeni.
Lernen beginnen
to take out sth
He took his keys out of the pocket.
być w dobrych stosunkach
Jestem w dobrych stosunkach ze swoim sąsiadem.
Lernen beginnen
to get on
I get on well with my neighbour.
przychodzić; wpadać (do kogoś z krótką wizytą)
Może wpadniesz do mnie po pracy?
Lernen beginnen
to come over
Why don't you come over after work?
wypożyczać coś (książki z biblioteki)
Ile książek mogę wypożyczyć?
Lernen beginnen
to take out sth
How many books may I take out?
wstawać; podnosić się
Wstał, gdy weszła do pokoju.
Lernen beginnen
to stand up
He stood up when she came into the room.
mówić głośniej
Czy mógłbyś mówić głośniej?
Lernen beginnen
to speak up
Could you speak up, please?
wymazywać coś
Ten tekst jest napisany ołówkiem, więc możesz go wymazać.
Lernen beginnen
to rub out sth
This text is in pencil so you can rub it out.
oddzwonić (do kogoś)
Jan chciał, żebyś do niego oddzwonił.
Lernen beginnen
to ring (sb) back
John wanted you to ring him back.
włamywać się (np. do domu)
W zeszłym tygodniu włamano się do naszego domu.
Lernen beginnen
to break into sth
Last week our house was broken into.
zależeć od kogoś / czegoś; być zależnym od kogoś / czegoś
To zależy tylko od ciebie.
Lernen beginnen
to depend on sb / sth
It depends only on you.
polegać na kimś / czymś
Możesz zawsze na mnie polegać.
Lernen beginnen
to rely on sb / sth
You can always rely on me.
kłaść coś
Połóż walizkę na podłodze!
Lernen beginnen
to put down sth
Put your suitcase down on the floor!
odkładac coś na (swoje) miejsce
Odłóż te książki na miejsce!
Lernen beginnen
to put away sth
Put these books away!
podnosić coś
Zatrzymał się, by podnieść monetę.
Lernen beginnen
to pick up sth
He stopped to pick up a coin.
przejechać kogoś / coś
Wczoraj o mało nie przejechałem psa.
Lernen beginnen
to run over sb / sth
I almost ran over a dog yesterday.
Nastawiac coś głośniej; podkręcać coś (np. ogrzewanie)
Mógłbyś nastawić głośniej radio?
Lernen beginnen
to turn up sth
Could you turn the radio up
być zarezerwowanym
Na ten lot zarezerwowano już wszystkie miejsca.
Lernen beginnen
to be booked up
This flight is fully booked up.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.