Czasowniki - Verbs

 0    35 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ubiegać się o posadę jako...
Lernen beginnen
to apply for a position as...
stosować różne techniki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Lernen beginnen
to apply various interviewing techniques
brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
Lernen beginnen
to attend an interview
przyciągać wykwalifikowany personel
Lernen beginnen
to attract skilled staff
zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
to be called for an interview
nadawać się do pracy
Lernen beginnen
to be suited for the job
wypełnić wniosek
Lernen beginnen
to complete an application form
przeprowadzać rozmowę
Lernen beginnen
to conduct a talk
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
to conduct an interview
kontaktować się z kimś
Lernen beginnen
to contact somebody
zdecydować się na zawód, profesję
Lernen beginnen
to decide on a profession
załączyć coś
Lernen beginnen
to enclose something
sprawdzić czyjeś podanie
Lernen beginnen
to examine one's application
wyrażać czynne zainteresowanie czymś
Lernen beginnen
to express active interest in something
udzielić szczegółowej odpowiedzi
Lernen beginnen
to give a detailed answer
ukończyć uniwersytet
Lernen beginnen
to graduate from university
mieć dobre perspektywy zawodowe
Lernen beginnen
to have good job prospects
mieć cenne doświadczenie
Lernen beginnen
to have valuable experience
załączyć, zawierać zdjęcie
Lernen beginnen
to include a photograph
nie mieć doświadczenia zawodowego
Lernen beginnen
to lack professional experience
zrobić dobre wrażenie
Lernen beginnen
to make a good impression
spełniać podstawowe wymagania
Lernen beginnen
to match the core requirements
spełnić minimalne wymagania
Lernen beginnen
to meet the minimum requirements
oferować stanowisko...
Lernen beginnen
to offer the position of...
przedstawiać coś w zarysie
Lernen beginnen
to outline something
posiadać pożądaną wiedzę
Lernen beginnen
to possess the desirable knowledge
otrzymać certyfikat
Lernen beginnen
to receive a certificate
otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
to receive an invitation to an interview
prosić o dalsze informacje
Lernen beginnen
to request further information
wybrać najbardziej odpowiedniego kandydata
Lernen beginnen
to select the most suitable candidate
mówić językami obcymi
Lernen beginnen
to speak foreign languages
sprecyzować dodatkowe wymagania
Lernen beginnen
to specify additional requirements
złożyć podanie na piśmie
Lernen beginnen
to submit a written application
dostarczać referencje
Lernen beginnen
to supply references
brać za coś odpowiedzialność
Lernen beginnen
to take the responsibility for something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.