Digital skills and collocations with do/make/take

 0    33 Datenblatt    marcelinak2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dodaj zakładkę do strony internetowej
Lernen beginnen
Bookmark A website
Stwórzyc stronę internetową
Lernen beginnen
Create a website
wystawić opinię na stronie sklepu internetowego
Lernen beginnen
leave feedback on a shopping site
przeprowadzanie wideorozmowy
Lernen beginnen
Make a video call
Poruszać się po stronie internetowej
Lernen beginnen
Navigate a website
Zamieszczać komentarze na Forum internetowym
Lernen beginnen
Post on a Forum
Udostępniać muzykę lub zdjęcia
Lernen beginnen
Share music or photos
Przechowywać dane na urządzeniu
Lernen beginnen
Store data on a device
Aktualizować oprogramowanie antywirusowe
Lernen beginnen
Update anti-virus software
Korzystać z nowej wyszukiwarki
Lernen beginnen
Use the new search engine
Programować
Lernen beginnen
write code
unikaj nieprzyzwoitego oprogramowania
Lernen beginnen
avoid a malecious software
Korzystać z ustawień prywatności
Lernen beginnen
Use privacy settings
napotykac problemy
Lernen beginnen
experience problems
grozic komus
Lernen beginnen
make threats
Chronić swoje dane osobowe
Lernen beginnen
Protect your personal data
Zgłaszać obraźliwe wpisy w Internecie
Lernen beginnen
report trolling
Media społecznościowy
Lernen beginnen
Social media
Korzystać z zabezpieczenia rodzicielskich
Lernen beginnen
use parental controls
Korzystać z bezpiecznych stron internetowych
Lernen beginnen
Use secure websites
wirus
Lernen beginnen
a virus
Pisać krzywdzący komentarze w Internecie
Lernen beginnen
Write hurtful things online
nie może się obejść bez czegoś
Lernen beginnen
cannot do without something
Wykonaj dużo pracy
Lernen beginnen
Do a lot of work
przeprowadzac eksperyment
Lernen beginnen
Do an Experyment
gromadzic informacje
Lernen beginnen
do research
skomentować coś
Lernen beginnen
make a comment
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
make a discovery
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
podjac decyzje
Lernen beginnen
make /take a decision
spojrzeć na coś
Lernen beginnen
take a look at something
znalezc czas
Lernen beginnen
take a time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.