Drugi wykład - Mechanizm rynkowy

 0    50 Datenblatt    arekkaraszewski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości)
Lernen beginnen
To utrata korzyści z najlepszej, odrzuconej możliwości zastosowania posiadanych zasobów oraz czas
Hierarchia potrzeb Maslowa
Lernen beginnen
1. Potrzeby fizjologiczne | 2. Potrzeby bezpieczeństwa | 3. Potrzeby społeczne | 4. Potrzeby szacunku | 5. Potrzeby samorealizacji
Maslow był przekonany...
Lernen beginnen
Że potrzeby wyższego stopnia mogą się pojawić tylko wtedy, gdy są zaspokojone potrzeby niższego stopnia.
Oprócz wymienionych 5 potrzeb, Maslow wyróżnił także tzw...
Lernen beginnen
Potrzeby dodatkowe
Potrzeby dodatkowe
Lernen beginnen
To takie, które mogą ujawniać się tylko u niektórych ludzi. Np potrzeby wiedzy czy potrzeby estetyczne.
Potrzeby są:
Lernen beginnen
Zróżnicowane i nieograniczone
Ograniczoność zasobów wynika
Lernen beginnen
Z przyczyn naturalnych (ograniczoność bogactw naturalnych) oraz z dotychczasowej działalności gospodarczej (ograniczoność kapitału)
Mając doczynienia z jednej strony z ograniczonymi zasobami, z drugiej strony z nieograniczonymi potrzebami należy liczyć się z występowaniem:
Lernen beginnen
Zjawiska rzadkości
Rzadkość
Lernen beginnen
Oznacza, że nigdy nie będziemy mieć wszystkiego, co chcielibyśmy mieć.
W ekonomii pojęcie rzadkość
Lernen beginnen
Odnosi się do sytuacji, w której dostępne zasoby czynników produkcji są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa
Koszt alternatywny
Lernen beginnen
utrata możliwości realizacji odrzuconej, najlepszej alternatywy
Dobra wolne
Lernen beginnen
Dobra, które mają koszt alternatywny równy zero
Istnienie dóbr wolnych wynika z:
Lernen beginnen
Braku praw własności, polityki państwa, która decyduje się na bezpłatne dostarczanie niektórych dóbr
Przeciwieństwem dobra wolnego jest:
Lernen beginnen
Dobro ekonomiczne
Dobro ekonomiczne
Lernen beginnen
To dobro rzadkie, o koszcie alternatywnym większym od zera
Wzrost produkcji lub konsumpcji dobra ekonomicznego
Lernen beginnen
Pociąga za sobą konieczność rezygnacji z produkcji lub konsumpcji pewnej ilości innych dóbr
Wybór konsumenta
Lernen beginnen
Wybór na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych
Wybór producenta
Lernen beginnen
Wybór struktury i wielkości produkcji dóbr i usług
Wybór producenta, wybór właścicieli czynników
Lernen beginnen
Wybór na rynku czynników produkcji
Mechanizm rynkowy
Lernen beginnen
Proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku, w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości popytu (D) i podaży (S), poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi (P)
Popyt
Lernen beginnen
To zależność między ceną dobra a wielkością zapotrzebowania na dane dobro
Prawo Popytu
Lernen beginnen
Przy założeniu "ceteris paribus"(inne takie samo) wzrost ceny prowadzi do spadku popytu, zaś spadek ceny prowadzi do wzrostu popytu
Podaż
Lernen beginnen
To zależność między ceną dobra a wielkością dobra oferowaną do sprzedaży
Prawo Podaży
Lernen beginnen
Przy założeniu "ceteris paribus" wzrost ceny prowadzi do wzrostu podaży, zaś spadek ceny prowadzi do spadku podaży
Determinanty popytu (czynniki wpływające na zmianę popytu)
Lernen beginnen
Liczba nabywców; zmiana dochodów czyli dochody; preferencje, gusty, upodobania, reklama; ceny innych dóbr; Konflikty zbrojne; Czynniki polityczne
Determinanty podaży (czynniki wpływające na zmianę podaży)
Lernen beginnen
Liczba producentów; Koszty produkcji; Zmiana ceny czynnika produkcji
Rodzaje dóbr:
Lernen beginnen
Dobra substytucyjne; Dobra komplementarne
Dobra substytucyjne
Lernen beginnen
Dobra, które zastępują się w celu zaspokojenia potrzeb np.: pepsi i cola
Dobra komplementarne
Lernen beginnen
Dobra, które trzeba użyć razem w określonych proporcjach aby zaspokoić potrzebę np.: samochód i paliwo
Wpływ zmiany dóbr substytucyjnych
Lernen beginnen
Jeśli cena jednego produktu rośnie, to popyt na drugi produkt rośnie.Np.: Wzrost ceny coca coli to kupujemy tańsze pepsi
Wpływ zmiany dóbr komplementarnych
Lernen beginnen
Jeśli rośnie cena jednego produktu to możemy spodziewać się wzrostu ceny drugiego produktu
Wielkość popytu
Lernen beginnen
To ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy danej cenie
Wielkość podaży
Lernen beginnen
Ilość dobra oferowana na rynku
Równowaga rynkowa
Lernen beginnen
Wielkość popytu jest równa wielkości podaży
Cena minimalna
Lernen beginnen
To cena urzędowa poniżej której nie wolno sprzedawać danego towaru
Cena maksymalna
Lernen beginnen
Cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej może być niedobór rynkowy.
Niedobór rynkowy
Lernen beginnen
To sytuacja, w której wielkość popytu na dany czynnik przewyższa wielkość podaży przy danej cenie rynkowej.
Nadmiar rynkowy
Lernen beginnen
To sytuacja, w której wielkość podaży jest większa od wielkości popytu
Rynek
Lernen beginnen
To proces, w którym nabywcy i sprzedawcy określają określają przedmiot i warunki obrotu
Popyt efektywny
Lernen beginnen
Chęć nabycia towaru poparta jest posiadaniem odpowiedniego ekwiwalentu
Popyt potencjalny
Lernen beginnen
Pragnienie nabycia określonego dobra niepoparte możliwościami dochodowymi
Funkcja popytu
Lernen beginnen
Pokazuje odwrotną zależność między ceną dobra a wielkością popytu na to dobro
Zmiana popytu
Lernen beginnen
Zmiana czynników pozacenowych powoduje zmianę popytu (przejście na nową krzywą popytu)
Funkcja podaży
Lernen beginnen
Pokazuje dodatnią zależność między ceną dobra a wielkością podaży dobra
Zmiana podaży
Lernen beginnen
Zmiana czynników pozacenowych powoduje zmianę podaży (przejście na nową krzywą podaży)
Podatek
Lernen beginnen
Bezzwrotne, obligatoryjne świadczenie na rzecz budżetu
Rodzaje podatków:
Lernen beginnen
Podatki pośrednie i podatki bezpośrednie
Podatki pośrednie:
Lernen beginnen
Podatki kwotowe - akcyza | Podatki ad valorem - VAT
Podatki bezpośrednie:
Lernen beginnen
Podatek dochodowy od osób fizycznych; PD od osób prawnych; Podatek od nieruchomości; Podatek spadkowy; Podatek od psów itd.
Dotacja kwotowa
Lernen beginnen
To dopłata do kosztów produkcji producenta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.