Dział 5, lekcja 9, c.d. czasowników

4.5  1    68 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówić na "ty"
Ja zwracam się na "ty" do wszystkich pracowników w swoim biurze, również do swojego szefa.
Lernen beginnen
tutear
Yo tuteo a todos los trabajadores en mi oficina, también a mi jefe.
mówić per pan/pani
Angela zwraca się per pan/pani do nauczycieli, do swojego szefa, do osób, których nie zna.
Lernen beginnen
tratar de usted
Angela trata de usted a los profesores, a su jefe, a personas que no conoce.
wiek
Moi bracia są w tym samym wieku co twoi kuzyni.
Lernen beginnen
edad
Mis hermanos tienen la misma edad que tus primos.
znać
W Polsce używamy formy "pan/pani" zawsze, żeby rozmawiać z osobami, których nie znamy.
Lernen beginnen
conocer
En Polonia utilizamos el usted siempre para hablar con personas que no conocemos.
znajomy
Mój znajomy pracuje w tym sklepie i sprzedaje mięso.
Lernen beginnen
conocido
Mi conocido trabaja en esta tienda y vende carne.
nieznajomy
Juana nigdy nie rozmawia z nieznajomymi na ulicy, ponieważ się ich boi.
Lernen beginnen
desconocido
Juana nunca habla con desconocidos en la calle, porque tiene miedo de ellos.
bliski
Kultury krajów latynoamerykańskich są sobie bliskie.
Lernen beginnen
cercano
Las culturas de los países latinoamericanos son cercanas.
daleki
Japonia to ważny kraj dalekiego wschodu.
Lernen beginnen
lejano
Japón en un país importante del lejano oriente.
używać, stosować
W Ameryce Łacińskiej nie używa się formy "wy".
Lernen beginnen
usar
En América Latina no se usa la forma "vosotros".
robić
Ja ćwiczę codziennie, natomiast mój przyjaciel ćwiczy trzy razy w tygodniu.
Lernen beginnen
hacer
Yo hago ejercicio todos los días, en cambio mi amigo hace ejercicio tres veces a la semana.
przynosić, przywozić
Państwo zawsze przywożą dużo prezentów ze swoich podróży.
Lernen beginnen
traer
Ustedes siempre traen muchos regalos de sus viajes.
otwierać
Supermarket otwiera o 9 rano.
Lernen beginnen
abrir
El supermercado abre a las 9 de la mañana.
nazywać się
Pani się nazywa Anna Kowalska, a ja się nazywam Pablo Palacios.
Lernen beginnen
llamarse
Usted se llama Anna Kowalska y yo me llamo Pablo Palacios.
zamykać
Ten sklep często zamyka przed czasem, lepiej przejść wcześniej.
Lernen beginnen
cerrar
Esta tienda a menudo cierra antes de hora. Es mejor venir antes.
wsiadać
W środy popołudniu wsiadam do autobusu linii 15 i jadę do kina.
Lernen beginnen
subir
Los miércoles por la tarde subo al autobús de línea 15 y voy al cine.
przygotowywać
W każdy piątek obiad przygotowuję Ja.
Lernen beginnen
preparar
Todos los viernes la comida preparo yo.
uczyć się, przyswajać wiedzę
Hiszpański to piękny język dlatego chętnie się go uczę.
Lernen beginnen
aprender
El español es un idioma precioso por eso lo aprendo con ganas.
spać
Nasz pies śpi razem z nami w pokoju.
Lernen beginnen
dormir
Nuestro perro duerme con nosotros en nuestra habitación.
mieszkać, żyć
Państwo mieszkają na ulicy San Sebastián w Madrycie.
Lernen beginnen
vivir
Ustedes viven en la calle San Sebastián en Madrid.
pracować
Pan pracuje w restauracji jako kucharz.
Lernen beginnen
trabajar
Usted trabaja en un restaurante como cocinero.
jeść śniadanie
Pablo pije na śniadanie kawę z mlekiem i je tosta z dżemem o siódmej rano.
Lernen beginnen
desayunar
Pablo desayuna café con leche y una tostada con mermelada a las siete de la mañana.
potrzebować
Potrzebuję nowego roweru.
Lernen beginnen
necesitar
Necesito una bicicleta nueva.
grać w coś, bawić się
Pan bawi się ze swoim wnukiem w ogrodzie, podczas gdy my spacerujemy.
Lernen beginnen
jugar
Usted juega con su nieto en el jardín, mientras nosotros paseamos.
mieć
Pablo ma starszego brata, który pracuje w tym sklepie obuwniczym.
Lernen beginnen
tener
Pablo tiene un hermano mayor que trabaja en esta zapatería.
kupować
W każdy piątek po pracy moi sąsiedzi kupują wino w tym supermarkecie.
Lernen beginnen
comprar
Todos los viernes, después del trabajo mis vecinos compran vino en este supermercado.
pisać
W soboty moja żona pisze listy do swoich przyjaciół, podczas gdy ja czytam gazety.
Lernen beginnen
escribir
Los sábados mi mujer escribe cartas a sus amigos, mientras que yo leo los periódicos.
sprzedawać
Dzisiaj na targowisku sprzedają świeże ryby.
Lernen beginnen
vender
Hoy en el mercado venden pescado fresco
patrzeć przez okno
Sąsiadka często patrzy przez okno, kiedy my idziemy do parku.
Lernen beginnen
mirar por la ventana
La vecina a menudo mira por la ventana, cuando nosotros vamos al parque.
mieć w zwyczaju
Mam zwyczaj wstawać o siódmej rano i brać prysznic.
Lernen beginnen
soler
Suelo levantarme a las siete de la mañana y ducharme.
przychodzić
Państwo nie chcą dzisiaj przyjść.
Lernen beginnen
venir
Los Señores no quieren venir hoy.
czekać
Nie lubię czekać w kolejce.
Lernen beginnen
esperar
No me gusta esperar en la cola.
sprzątać
Pablo bardzo nie lubi sprzątać mieszkania.
Lernen beginnen
limpiar
A Pablo no le gusta limpiar su piso.
pływać
Zawsze spotykam pana, kiedy pływam na basenie.
Lernen beginnen
nadar
Siempre me encuentro con usted cuando nado en la piscina.
odwiedzać
W każdy piątek Pablo odwiedza swoich dziadków.
Lernen beginnen
visitar
Cada viernes Pablo visita a sus abuelos.
mówić na "ty"
Czy zwracasz się na "ty" do swoich nowych kolegów z pracy w pierwszym kontakcie?
Lernen beginnen
tutear
¿Tuteas a tus nuevos compañeros de trabajo en el primer contacto?
mówić per "pan/pani", zwracać się per "pan/pani"
W szpitalu zwracacie się do lekarzy na "ty" czy per "pan/pani"?
Lernen beginnen
tratar de usted
¿En el hospital tuteáis a los médicos o los tratáis de usted?
wiek
Czy państwo myślą, że Angela jest bardzo dojrzała jak na swój wiek?
Lernen beginnen
edad
¿Piensan ustedes que Angela es muy madura para su edad?
znać, poznać
Czy znasz kogoś, ktoś ma dwóch braci?
Lernen beginnen
conocer
¿Conoces a alguien que tenga dos hermanos?
znajomy
Czy znajomy Jordiego pracuje w salonie fryzjerskim?
Lernen beginnen
conocido
¿Trabaja el conocido de Jordi en la peluquería?
nieznajomy
Dlaczego Juana nigdy nie rozmawia z nieznajomymi na ulicy?
Lernen beginnen
desconocido
¿Por qué Juana nunca habla con desconocidos en la calle?
bliski
Jak się nazywają bliscy koledzy Any?
Lernen beginnen
cercano
¿Cómo se llaman los compañeros cercanos de Ana?
daleki
Czy często odwiedzasz dalekich członków swojej rodziny?
Lernen beginnen
lejano
¿Visitas a menudo a los miembros lejanos de tu familia?
używać, stosować
Czy używacie dużo mąki do pieczenia ciasta?
Lernen beginnen
utilizar
¿Utilizáis mucha harina para hacer el pastel?
robić
Jak często pan ćwiczy?
Lernen beginnen
hacer
¿Con qué frecuencia hace usted ejercicio?
przynosić, przywozić
Czy przywożą państwo dużo prezentów ze swoich podróży?
Lernen beginnen
traer
¿Traen ustedes muchos regalos de sus viajes?
otwierać
Czy może pan otworzyć okno? Jest bardzo gorąco.
Lernen beginnen
abrir
¿Puede abrir la ventana? Hace mucho calor.
nazywać się
Jak się państwo nazywają?
Lernen beginnen
llamarse
¿Cómo se llaman ustedes?
zamykać
Dlaczego zamyka pan sklep o tej godzinie?
Lernen beginnen
cerrar
¿Por qué cierra usted la tienda a esta hora?
wsiadać
Pomóc Pani wsiąść?
Lernen beginnen
subir
¿Le ayudo a subir?
przygotowywać
Co pan przygotowuje w każdą niedzielę?
Lernen beginnen
preparar
¿Qué prepara usted todos los domingos?
uczyć się
Czy szybko się pan uczy?
Lernen beginnen
estudiar
¿Aprende usted rápido?
spać
Czy pies śpi razem z wami?
Lernen beginnen
dormir
¿Duerme el perro con vosotros?
mieszkać, żyć
Na jakiej ulicy państwo mieszkają?
Lernen beginnen
vivir
¿En qué calle viven ustedes?
pracować
W jakim biurze pan pracuje?
Lernen beginnen
trabajar
¿En qué oficina trabaja usted?
jeść śniadanie
Co pan je na śniadanie i o której godzinie?
Lernen beginnen
desayunar
¿Qué desayuna usted y a qué hora?
potrzebować
Idziemy do supermarketu, czy potrzebuje pan coś kupić?
Lernen beginnen
necesitar
Vamos al supermercado, ¿necesita comprar algo?
grać w coś, bawić się
Co robimy, podczas gdy pan gra ze swoim wnukiem w karty?
Lernen beginnen
jugar
¿Qué hacemos, mientras usted juega con su nieto a las cartas?
mieć
Czy ma pan ciotkę w Warszawie?
Lernen beginnen
tener
¿Tiene usted una tía en Varsovia?
kupować
Kiedy kupuje pan chleb?
Lernen beginnen
comprar
¿Cuándo compra usted el pan?
pisać
Piszesz wiersze?
Lernen beginnen
escribir
¿Escribes poemas?
sprzedawać
Czy sprzedaje pan zabawki?
Lernen beginnen
vender
¿Vende usted juguetes?
patrzeć przez okno
Dlaczego patrzy pan przez okno?
Lernen beginnen
mirar por la ventana
¿Por qué mira usted por la ventana?
mieć w zwyczaju
Co ma pan w zwyczaju robić w środy popołudniu?
Lernen beginnen
soler
¿Qué suele hacer usted los miércoles por la tarde?
przychodzić
Czy chcą państwo do nas dzisiaj przyjść?
Lernen beginnen
venir
¿Quieren ustedes venir a nosotros hoy?
czekać
Czy czeka pan na kogoś?
Lernen beginnen
esperar
¿Espera usted a alguien?
sprzątać
Jak często sprzątają państwo łazienkę?
Lernen beginnen
limpiar
¿Con qué fecuencia limpian ustedes el cuarto de baño?
pływać
Czy lubicie pływać w rzece?
Lernen beginnen
nadar
¿Os gusta nadar en el río?
odwiedzać
Czy często odwiedzają państwo przyjaciół?
Lernen beginnen
visitar
¿Visitan ustedes a menudo a sus amigos?

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.