Early retirement

 0    68 Datenblatt    leszekgniadek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bieda
Lernen beginnen
poverty
na korzyść
Lernen beginnen
in favor of...
pozostałość, reszta
Lernen beginnen
the remainder
pozostawać
Lernen beginnen
remain, stay
odrzucić ofertę
Lernen beginnen
decline the offer
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
Jestem przekonany, że...
Lernen beginnen
I am convinced that...
Coś tutaj nie gra
Lernen beginnen
There's something wrong here
odpowiednio
Marta i Leszek mają odpowiednio 13 i 16 lat.
Lernen beginnen
respectively
Marta and Leszek are 13 and 16 years old respectively.
początkowo
Lernen beginnen
to begin with, initially
przejść na emeryturę
Mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat
Lernen beginnen
retire
Men may retire at the age of 65
ruch
Byki reagują na ruch a nie kolor czerwony
Lernen beginnen
a movement
Bulls react to movement and not red
dorastać w biedzie
Oboje moi rodzice dorastali w biedzie
Lernen beginnen
grow up in poverty
Both my parents grew up in poverty
oszczędzać intensywnie
Lernen beginnen
save intensively
podejmować decyzje w oparciu o...
Lernen beginnen
make decisions based on...
odrzucić ofertę
Kusiło mnie ale musiałem odmówić
Lernen beginnen
decline an offer
I was tempted but I had to decline
prosić / prośba
Poprosili o odroczenie terminu płatności
Lernen beginnen
request
They've requested to delay the payment deadline
pozostawać spokojnym
W tej pracy trzeba umieć zachować spokój
Lernen beginnen
remain calm
In this job you need to be able to remain calm
spory rodzinne
Lernen beginnen
domestic disagreements
zgoda / porozumienie vs. niezgoda / spór
Lernen beginnen
agreement vs. disagreement
być przekonanym
Wydawał się pewny swego ale reszta nie była przekonana
Lernen beginnen
be convinced
He seemed confident but the others were not convinced
Coś tu nie gra
Lernen beginnen
There's something wrong here
ostatecznie
Lernen beginnen
in the end / eventually
zachęcać kogoś do...
Lernen beginnen
encourage sb to...
umożliwić komuś zrobienie czegoś
Lernen beginnen
enable sb to do sth
wcześniej niż jest to powszechnie robione
Lernen beginnen
earlier than is commonly done
Ty i ja mamy odpowiednio 7 i 9 punktów
Lernen beginnen
You nad I have 7 and 9 points respectively
wydawać się
Lernen beginnen
seem (to be)
udany / uznany
Lernen beginnen
successful
Niezależnośc finansowa to droga do szczęścia
Lernen beginnen
Financial independence is a route to happiness
być sceptycznym
Początkowo ich rodziny były sceptyczne
Lernen beginnen
be skeptical
Initially their families were skeptical
spodziewać się
Lernen beginnen
expect
bez grosza
Lernen beginnen
penniless
kwestionować
Lernen beginnen
question
Politycy mają problem z pozostawieniem przeszłości za sobą
Lernen beginnen
Politicians have a problem with leaving the past behind
straszne / przerażające
Lernen beginnen
scary
lokata / kaucja
Lernen beginnen
deposit
piąć się po szczeblach...
Lernen beginnen
climb the ... ladder
Zaczął rozglądać się za innymi rozwiązaniami
Lernen beginnen
He started looking for other solutions
natrafić na coś (przypadkiem)
Lernen beginnen
come across sth
zdać sobie sprawę / zrozumieć
Lernen beginnen
realize
być w długach
Lernen beginnen
be in debt / be in the red
zasada
To człowiek z zasadami
Lernen beginnen
a principles
He's a man of principle
reguła / przepis
Przepisy sportowe są dość proste
Lernen beginnen
a rule
Sport rules are quite uncomplicated
obliczać
Lernen beginnen
calculate
wydatki na życie
Lernen beginnen
living expenses
pomnożyć
Lernen beginnen
multiply (sth by sth)
ilość / kwota
Lernen beginnen
an amount
zdołać / dać radę
Lernen beginnen
manage to (do sth)
pozwalać
Lernen beginnen
allow
złe zwyczaje
Lernen beginnen
bad habits
unikać
Lernen beginnen
avoid
identyfikować / utożsamiać
Lernen beginnen
identify
utrzymać kogoś na chodzie
Lernen beginnen
keep sb going
przewidywać
Lernen beginnen
foresee sth
przewidywalna przyszłość
Lernen beginnen
foreseeable future
w przypadku...
Lernen beginnen
in case of...
katastrofa
Lernen beginnen
a disaster
plan awaryjny
Lernen beginnen
a backup plan
siatka zabezpieczająca
Lernen beginnen
a safety net
pomimo
Skoczyli mimo ostrzeżeń
Lernen beginnen
despite
They jumped despite the warnings
bogaty
Lernen beginnen
wealthy
przywilej
Lernen beginnen
a privilege
napędzany przez pieniądze
Lernen beginnen
money-driven
szczęścliwe dzieciństwo
Lernen beginnen
happy childhood
na emeryturze
Lernen beginnen
on retirement
trzeźwy
Lernen beginnen
sober
trzeźwość
Lernen beginnen
sobriety

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.