Edgard CAE 167-176

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W celu poszerzenia swojej działalności dwie firmy zdecydowały się połączyć
Lernen beginnen
To expand their businesses the two companies decided to merge
Wyznaczył Marię na swojego następcę na czas swojej nieobecności
Lernen beginnen
He designated Maria as his deputy while he was away.
Przykro mi ale będę musiał zrezygnować z naszego spotkania w ten weekend.
Lernen beginnen
I'm sorry but I will have to forgo the pleasure of our meeting this weekend.
Jak udało ci się uzyskać pozwolenie żeby to zrobić uzyskiwać, wywoływać
Lernen beginnen
Have have you managed to elicit permission to do it?
Zaciągnięcie kolejnego kredytu wydaje się jedynym wykonywalnym rozwiązaniem naszych problemów finansowych. wykonywalny, osiągalny
Lernen beginnen
Taking out more credits seems to be the only viable solution to our financial problems
Kampania marketingowa powinna spowodować, że wkrótce zdobędziemy mocny punkt oparcia na rynku mocna pozycja, zaczepienie
Lernen beginnen
A marketing campaign should see us quickly gain in the market
Król nadał panu Robinowi tytuł hrabiego.
Lernen beginnen
The king bestowed the title of earl on Sir Robin
Korzyści z dobrego księgowego interpretującego system I wszystkie jego zasady prawidłowo są wielorakie.
Lernen beginnen
The benefits of having a good accountant to interpret the system and all of its rules appropriately are manifold.
Ten plan będzie wykonywalny tylko wtedy jeśli będziemy mieli wystarczające fundusze. wykonywalny, możliwy do realizacji
Lernen beginnen
This plan is only feasible if we have sufficient funding
Spróbuję nakłonić go przy drinku aby zaczął robić z nami interesy przekonywać w łagodny sposób
Lernen beginnen
I will try to coax him to do business with us over a drink

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.