Enquire marzec kartkowka 2

 0    68 Datenblatt    gosiek76
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Chciałbym zapytać o kurs
Lernen beginnen
I would like to enquire about a course
Zastanawiałem się, czy mogę się zmienić w tej grupie
Lernen beginnen
I was wondering if it could be possible for me to change to that group
Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego muszę to zrobić osobiście?
Lernen beginnen
Can you tell me why I have to do it in person?
Czy nastąpi jakakolwiek zmiana w teście poziomu na telefonie?
Lernen beginnen
Would there be any change of doing the level test on the phone?
Czy masz coś przeciwko temu, że pytam, co to oznacza?
Lernen beginnen
Do you mind me asking what it involves?
Byłbym naprawdę świetny, gdybyś mógł pomieścić mnie do soboty rano.
Lernen beginnen
I’d be really great if you could hold a place for me till Saturday morning.
Czy mógłbyś umieścić to w e-mailu dla mnie?
Lernen beginnen
Would you mind putting that in an email for me?
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy szkoła się otworzy?
Lernen beginnen
Could you tell me when the school opens?
Czy masz coś przeciwko temu, że pytam, czy masz pracę na pełen etat?
Lernen beginnen
Do you mind me asking if you have a full-time work?
Chciałbym wiedzieć, które kraje odwiedziłeś?
Lernen beginnen
I’d be interested to know which countries you have visited?
Czy możesz mi powiedzieć, czy dostałeś zegarek?
Lernen beginnen
Can you tell me, were you get the watch?
Czy wiesz, że w pobliżu jest dobra kawiarnia
Lernen beginnen
Do you know there is a good cafe anywhere near here?
Zastanawiałem się, czy chciałbyś przyjechać na kawę
Lernen beginnen
I was wondering if you would like to come for a coffee
Prosze chwilke zaczekac
Lernen beginnen
Bear with me a minute.
Przepraszam, że musiał pan czekac
Lernen beginnen
Sorry to keep you.
Przepraszam, ze zwracam sie z tym problemem, chodzi mi o to ze
Lernen beginnen
Sorry, to be difficult, It’s just that.
Naprawdę byłbym wdzięczny za pomoc
Lernen beginnen
I’d really appreciate you help
pan chwilke zaczeka
Lernen beginnen
Can you hold on a minute? I’ll just see.
Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli cię nie zatrzymam.
Lernen beginnen
I’ve got one more question, if I’m not keeping you.
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
zamowiony
Lernen beginnen
ordered
jest tam problem
Lernen beginnen
is a problem there
proch strzelniczy
Lernen beginnen
gunpowder
oszałamiający
Lernen beginnen
stunning
próg
Lernen beginnen
doorstep
niezapowiedziane
Lernen beginnen
unannounced
co jane na czego nigdy wczesniej nie widzialem
Lernen beginnen
What does Jane have, what I have ever seen?
Zagadnienia
Lernen beginnen
issues
społeczności
Lernen beginnen
communities
zapewniać
Lernen beginnen
provide
zdolności
Lernen beginnen
skills
Szczególnie podoba mi się
Lernen beginnen
particularly like
szczególnie użyteczne
Lernen beginnen
particularly useful
Kwestie finansowe
Lernen beginnen
financial issues
Czy to prawda, że nie wiążą się z tym żadne koszty
Lernen beginnen
Is this true that no cost are involved
Z niecierpliwością czekam na kontakt od Ciebie
Lernen beginnen
I am looking forward to hearing from you
uzyskać informację o
Lernen beginnen
to enquire about
Chciałbym zapytać o
Lernen beginnen
I’d like to ask about
Chciałbym się dowiedzieć
Lernen beginnen
I’d like to find out about
Dzwonię zapytać o to
Lernen beginnen
I’m calling to ask about
Dzwonię dowiedz się o
Lernen beginnen
I’m calling to find out about
Chciałbym zapytać o to
Lernen beginnen
I’d like to enquire about
Dzwonię, aby zapytać
Lernen beginnen
I’m calling to enquire about
Dzwonię do
Lernen beginnen
I’m phoning to ask
Dzwonię, żeby się dowiedzieć
Lernen beginnen
I’m phoning to find out about
Dzwonię, żeby zapytać o to
Lernen beginnen
I’m phoning to enquire about
Dzwonię, żeby z kimś porozmawiać
Lernen beginnen
I’m phoning to talk to someone about
Dzwonię, żeby z kimś porozmawiać
Lernen beginnen
I’m calling to talk to someone about
Chciałbym z kimś porozmawiać
Lernen beginnen
I’d like to talk to someone about
Zastanawiałem się, czy możesz sprawdzić, czy jest dostępne miejsce
Lernen beginnen
I was wondering if you could see if there’s a place available
Zastanawiam się, czy możesz zobaczyć, czy jest dostępne miejsce
Lernen beginnen
I wonder if you could see if there’s a place available
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł zobaczyć, czy jest dostępne miejsce
Lernen beginnen
I’d be grateful if you could see if there’s a place available
Byłbym wdzięczny, gdyby można było zobaczyć dostępne miejsce
Lernen beginnen
I’d be appreciate it if you could see there’s a place available
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy menedżer wróci?
Lernen beginnen
Can you tell me when the manager will be back?
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy menedżer wróci?
Lernen beginnen
Could you tell me when the manager will be back?
Czy nie masz nic przeciwko pytaniu, kiedy menedżer wróci?
Lernen beginnen
Do you mind me asking when the manager will be back?
Czy będzie szansa na zwrot pieniędzy?
Lernen beginnen
Would there be any chance of giving me a refund?
Czy mógłbyś dać mi zwrot pieniędzy?
Lernen beginnen
Would you mind giving me a refund?
Jest jakiś problem?
Lernen beginnen
Is there a problem?
I nie wiesz, kiedy to wróci?
Lernen beginnen
And you don’t know when it will be back?
Żaden problem.
Lernen beginnen
No problem at all.
Czy będzie jakaś szansa, że zadzwoni do mnie, gdy nadejdzie
Lernen beginnen
Would there be any chance of phoning me when it arrives?
Jasne ... pozwól, że sprawdzę, czy mamy twój numer telefonu
Lernen beginnen
Sure... let me just check if we have your phone number
dając dużo przyjemności
Lernen beginnen
giving a lot of pleasure
poprawa
Lernen beginnen
improvement
urocza wioska
Lernen beginnen
dilightful village
klasyczny samochód
Lernen beginnen
classic car
udoskonalenie techniczne
Lernen beginnen
Technical improvement

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.