Essential Lydiard

 0    94 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmaksymalizuj wydolność aerobową
Lernen beginnen
MAXIMIZE AEROBIC CAPACITY FIRST
Pierwszym etapem treningu Lydiarda jest wytrzymałość / wydolność aerobowa
Lernen beginnen
The first phase of Lydiard training is endurance/aerobic development
Myśl o bieganiu aerobowym jako bazie
Lernen beginnen
Think of aerobic running as home base
Miejsce, w którym się bawiliśmy
Lernen beginnen
the place where we hang out
aż będziemy wystarczająco dojrzali aby odejść
Lernen beginnen
until we are mature enough to leave
Na odpoczynek i regeneracje
Lernen beginnen
for rest and recuperation
miejsce, w które zawsze wracamy na odpoczynek
Lernen beginnen
the place we always come back to for rest
W miarę upływu mil
Lernen beginnen
As the miles stack up
Zwiększamy wydolność serca i płuc do pracy,
Lernen beginnen
we increase the capacity of both the heart and the lungs for work,
Budujemy sieć krążeniową do mięśni
Lernen beginnen
we build our circulatory network to the muscles
Poprzez zwiększoną kapilarizację
Lernen beginnen
through increased capillarization
Zwiększamy liczbę mitochondriów w komórkach mięśniowych
Lernen beginnen
we increase the number of mitochondria in the muscle cells
Szlaki metaboliczne i enzymatyczne
Lernen beginnen
metabolic and enzymatic pathways
rozwijamy inne korzystne szlaki metaboliczne i enzymatyczne
Lernen beginnen
develop other beneficial metabolic and enzymatic pathways
Do gromadzenia i przekształcania tlenu w energię
Lernen beginnen
for gathering and converting oxygen to energy
Po ustanowieniu tych struktur
Lernen beginnen
Once these structures are established
Pozwalają nam reagować i szybko się regenerować
Lernen beginnen
they allow us to respond and recover quickly.
Lydiard często opisywał mile jako pieniądze w banku
Lernen beginnen
Lydiard often described miles as money in the bank
trening, który jest początkowo niezbędny
Lernen beginnen
training that is initially indispensible
Układ sercowo-naczyniowy rozwija się szybko
Lernen beginnen
the cardiovascular system develops quickly
System mięśniowo-szkieletowy raczej się spóźnia
Lernen beginnen
musculoskeletal system tends to lag somewhat
Złotą zasadą jest to
Lernen beginnen
The golden rule is that
Nigdy nie można rozwijać się szybciej niż pozwala na to najwolniejsza część
Lernen beginnen
you can never progress faster than your slowest part will allow
Z silnymi ścięgnami i więzadłami
Lernen beginnen
With strong tendons and ligaments
więzadła
Lernen beginnen
ligaments
ścięgna
Lernen beginnen
tendons
Do 200 milowy tydzień treningowy
Lernen beginnen
up to 200-mile training weeks
Bez kontuzji
Lernen beginnen
without injury,
to Pozwala bezpiecznie budować
Lernen beginnen
it allow you to safely build a
Triumfujący trener
Lernen beginnen
a supremely successful coach
Najbardziej znany z prowadzenia
Lernen beginnen
best known for guiding
Najbardziej znany z prowadzenia Peter Snell do trzech złotych medali
Lernen beginnen
best known for guiding Peter Snell to three golds
faktycznie, efektywnie, skutecznie
Lernen beginnen
effectively
Człowiek, który wymyślił jogging
Lernen beginnen
the man who invented jogging
Nigdy naprawdę nie chciał szkolić
Lernen beginnen
he never really wanted to coach
To nie najlepszy sportowiec wygrywa, ale najlepiej przygotowany
Lernen beginnen
It’s not the best athlete who wins, but the best prepared
jego Metody szkoleniowe są dziś tak samo istotne, jak były w przeszłości
Lernen beginnen
his training methods are as relevant today as they were in the past
Czy dałoby mi to taką samą satysfakcję?
Lernen beginnen
would it have given me the same satisfaction?
Może architektura dałaby mi więcej pieniędzy
Lernen beginnen
Maybe architecture would have given me more money
standardowa wiedza
Lernen beginnen
conventional wisdom
Robiąc powolne biegi trwające dwie godziny lub więcej, często na wzniesieniach
Lernen beginnen
doing slow runs of two hours' duration or more, often over hills
Robiąc powolne biegi trwające dwie godziny lub więcej, często na wzniesieniach
Lernen beginnen
doing slow runs of two hours' duration or more, often over hills
Lydiard nawet wymyślił to słowo, tworząc Auckland Club Joggers w 1962 roku
Lernen beginnen
Lydiard even invented the word, establishing the Auckland Joggers Club in 1962
Pierwsi biegacze Lydiarda to grupa mężczyzn, którzy mieli ataki serca
Lernen beginnen
Lydiard's first joggers were a group of men who had had heart attacks
Lydiard wymyślił ten pomysł
Lernen beginnen
Lydiard came up with the idea
Przez wolny, stały bieg przełajowy
Lernen beginnen
by slow, steady cross-country running
Przez wolny, stały bieg przełajowy
Lernen beginnen
by slow, steady cross-country running
Całe wspólnoty, od małych dzieci do babci
Lernen beginnen
Whole communities, from toddlers to grandma
Był liderem. Mówił tak jak on i działał jak on.
Lernen beginnen
He was a leader. He talked like one and he acted like one.
Facet, który nie poddawał się
Lernen beginnen
a guy who didn't go halfway
Na robienie czegokolwiek poza tym, co powiedział
Lernen beginnen
on doing anything but what he said
usunął ponurą nieuchronność tego cyklu
Lernen beginnen
it removed the dismal inevitability of that cycle
będzie wystawiony na sprzedaż
Lernen beginnen
it will be up for sale
aby ukryć to w
Lernen beginnen
to cover it up in
aby ukryć to w tajnym porządku dziennym
Lernen beginnen
to cover it up in a secret agenda
Abyśmy nie zapomnieli, jak krusi jesteśmy
Lernen beginnen
Lest we forget how fragile we are
Ugodowość
Lernen beginnen
Agreeableness
Podwijaja się prawie natychmiast.
Lernen beginnen
Rides up legs almost immediately.
podwijaja sie
Lernen beginnen
rides up leg
próbuje zachować
Lernen beginnen
trying to retain
w każdym momencie
Lernen beginnen
any given time
dowolna lokalizacja
Lernen beginnen
any given location
pozostać osłabiony, niewyraźnym(nauka)
Lernen beginnen
remain faint
słaby, nikly, oslabiony
Lernen beginnen
faint
prawo przypadkowości
Lernen beginnen
the law of serendipity
ludzie zostają złapani w
Lernen beginnen
people get caught up
Zacząłem wątpić w siebie
Lernen beginnen
I started doubting myself
myśli pojawiają się same z siebie
Lernen beginnen
thoughts just show up of their own accord
Czy mógłbyś mnie zapisać na środę na 9:00, proszę
Lernen beginnen
Could you put me down for 9:00 on Wednesday, pease
Czy mógłbyś mnie zapisać na środę na 9:00, proszę
Lernen beginnen
Could you put me down for 9:00 on Wednesday, pease
Czy możesz opisać swoje dolegliwości?
Lernen beginnen
Can you describe your health concern?
nie mieć dokumentów wymagancyh przez prawo
Lernen beginnen
not to have the paperwork required by law
Dysonans poznawczy
Lernen beginnen
cognitive dissonance
Po tygodniach wahań ankiet
Lernen beginnen
After weeks of fluctuating polls
narracja leżąca u podstaw wciąż pozostawiała miejsce
Lernen beginnen
an underlying narrative had still left room to
narracja leżąca u podstaw wciąż pozostawiała miejsce
Lernen beginnen
an underlying narrative had still left room to
strumień zmian politycznych został przewidziany przez
Lernen beginnen
a torrent of political change was predicted by
strumień zmian politycznych został przewidziany przez sondaże exit
Lernen beginnen
a torrent of political change was predicted by the exit poll
głównie prawicowe nachylenie mediów drukowanych
Lernen beginnen
predominantly right-wing slant of the print media
Oszukiwanie innych jest złe; łudzenie się jest śmiertelne
Lernen beginnen
Deluding others is wrong; deluding yourself is fatal
dokładny harmonogram zależy od charakteru sytuacji awaryjnej.
Lernen beginnen
the exact timescale depends on the nature of emergency.
zawsze jest coś innego, co wydaje się wymagać pilniejszej uwagi
Lernen beginnen
there is always something else that appears to need more urgent attention
gazy cieplarniane pozostają tak długo w atmosferze
Lernen beginnen
greenhouse gases linger in the atmosphere so long
zadaniem rządu jest uporządkowanie tego bałaganu
Lernen beginnen
it’s the job of government to sort this mess out
nawet jeśli wiemy, że może to utrudnić życie
Lernen beginnen
even though we know it might make life hard
Corbynowskiej trudności z przedstawieniem swojego stanowiska w sprawie Brexitu
Lernen beginnen
Corbyn’s difficultly in outlining his own position on Brexit
To bulgotało pod powierzchnią w Anglii od ponad dekady.
Lernen beginnen
This has been bubbling under the surface in England for over a decade.
To polityczne wyrównanie
Lernen beginnen
This political realignment
To rozłączenie wartości było widoczne na wiele sposobów.
Lernen beginnen
This disconnect in values was apparent in a number of ways.
Corbyn nie udało się spektakularnie połączyć z wyborcami.
Lernen beginnen
Corbyn failed spectacularly in connecting with voters.
Partia Pracy w szerszym ujęciu nie reprezentuje już wartości wyborców w swoich środkowych siedzibach
Lernen beginnen
the Labour Party more broadly no longer represents the values of voters in its heartland seats
wyborcy bardziej przeciwni zmianom
Lernen beginnen
voters more adverse to change
Ludzie starają się użyć zniekształconych danych, aby udowodnić swoją rację.
Lernen beginnen
People seek to use corrupt figure to prove their point.
Nie chciałem wypaczać faktów
Lernen beginnen
I was not seeking to skew facts

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.