fajowe słówka

 0    40 Datenblatt    englishforeveryone
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
(nie)przewidywalny
Nauczycielka od chemii jest nieprzewidywalna jak moja dupa.
Lernen beginnen
(un)predictable
The chemistry teacher's unpredictable like my ass.
zaniedbywać
Moja prokrastynacja sprawia, że zaniedbuję swoje obowiązki.
Lernen beginnen
neglect
My procrastination makes me neglect my duties.
wybuchać gniewem
Kiedy ona wybuchła gniewem, ja też wybuchłam gniewem.
Lernen beginnen
burst out
When she burst out, I also burst out.
kilka
Kilka lat temu zakochałam się w angielskim i trwa to do dziś.
Lernen beginnen
several
I've fallen in love in English several years ago and it continues to this day.
albo ... albo
Wybierz! Albo ona, albo ja.
Lernen beginnen
either ... or
Choose! Either she or me.
umówić się
Umówiłam się z dentystą na jutro o 14.
Lernen beginnen
make an appointment
I made an appointment with my dentist tomorrow at 14.
ani ... ani
Nie lubię ani szpinaku ani brukselki.
Lernen beginnen
neither ... nor
I don't like neither spinach nor sprouts.
wcale
On mi się wcale nie podoba!
Lernen beginnen
at all
I don't like him at all!
uporządkować, rozwiązywać
Spróbuję rozwiązać ten problem sama.
Lernen beginnen
sort out
I'll try to sort out the problem on my own.
uspokoić się
Kiedy go zobaczyłam, natychmiast się uspokoiłam.
Lernen beginnen
calm down
When I saw him, I calmed down instantaneously.
cały sercem
Chcę tego z całego serca.
Lernen beginnen
wholeheartedly
I want it wholeheartedly.
zdrowy rozsądek
Nie słuchaj ich! Zachowaj zdrowy rozsądek!
Lernen beginnen
common sense
Don't listen to them! Keep a common sense!
zmieniam się w słuch
Moment, zrobię nam kawę i zamieniam się w słuch.
Lernen beginnen
be all ears
One minute, I'll make a coffee and be all ears.
odświeżyć język obcy
Muszę odświeżyć mój rosyjski.
Lernen beginnen
brush up on foreign language
I need to brush up on my Russian.
przypominać sobie
Muszę sobie przypomnieć trochę słownictwa francuskiego.
Lernen beginnen
recall
I have to recall some French words.
nadrobić zaległości
Wczoraj narobiłam moje zaległości w spaniu.
Lernen beginnen
catch up on
Yesterday, I caught up on sleep.
zmniejszać
Przestać umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się smutna.
Lernen beginnen
diminish
Stop diminishing my feelings, I've a right to feel unhappy.
zwiększać
Mógłbyś powiększyć to zdjęcie?
Lernen beginnen
enlarge
Could you enlarge this picture?
odziedziczyć spadek
Lernen beginnen
come into, inherit
nie znosić
Nie znoszę jej!
Lernen beginnen
can't bear
I can't bear her.
otaczać
Jesteś otoczony!
Lernen beginnen
surround
You're surrounded!
okazać się
On okazał się być dupkiem.
Lernen beginnen
turn out
He turned out to be a jerk.
pożyczać coś komuś
Nie oddała mi długopisu, który jej pożyczyłam.
Lernen beginnen
lend
She didn't give me a pen I lent her.
pożyczać coś od kogoś
Pożyczyłam od niej pieniądze, kiedy żyłam w skrajnej nędzy.
Lernen beginnen
borrow
I borrowed money from her, when I lived on the breadline.
O co chodzi?
Lernen beginnen
What's the matter?
o ile
Z tego co wiem, on jest szczęśliwy.
Lernen beginnen
as far as
As far as, I know he's happy.
nabierać kogoś
Nie nabierajcie mnie! To nie może być prawda!
Lernen beginnen
pull someone's leg
Don't pull my leg! It can't be true!
płotek, przeszkoda
Lernen beginnen
fence
(nie)czytelny
Jego pismo jest całkowicie nieczytelne.
Lernen beginnen
(il)legible
He writes quiet illegible.
brakować pieniędzy
Nie mogę sobie pozwolić na zakup tak drogiej sukienki, brakuję mi pieniędzy.
Lernen beginnen
be short of money
I can't afford such expensive dress, I'm short of money.
wzruszony, poruszony
Ona była wzruszona kiedy on wyznał jej miłość.
Lernen beginnen
moved
She was moved when he said he loved her.
mieć ochotę
jedno słowo
Mam ochotę na lody.
Lernen beginnen
fancy
I fancy an ice cream.
mieć ochotę
dwa słowa
Nie mam dzisiaj ochoty na wyjście z domu.
Lernen beginnen
feel like
I don't feel like going out today.
tęsknić za
Ona tęskni za rodziną.
Lernen beginnen
long for
She longs for her family.
nietrafiony
Ten prezent był bardzo nietrafiony.
Lernen beginnen
missed
This present was very missed.
warty wysiłku
To było trudne, ale warte wysiłku.
Lernen beginnen
worthwhileness
It was hard, but worthwhileness.
nieprzespana noc
Miałem zbyt wiele nieprzespanych nocy.
Lernen beginnen
restless night
I've had too many restless nights.
ślinka cieknie
Zapach ciasta sprawił, że pociekła mi ślinka.
Lernen beginnen
make mouth water
The cake's smell makes my mouth water.
w głębi serca/duszy
Udawał, że go to nie obchodzi, ale w głębi serca ją kochał.
Lernen beginnen
deep down
He pretended not to care, but deep down he loved her.
analfabeta
Dużo ludzi mieszkający w Afryce jest analfabetami.
Lernen beginnen
illiterate
Many people from Africa are the illiterates.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.