famous or infamous

 0    32 Datenblatt    asiawojtowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być znanym z czegoś
Lernen beginnen
be renowned for something/be renowned as sth
The region is renowned for its outstanding natural beauty. Marco Polo is a renowned explorer/is renowned as an explorer.
uznany pisarz / naukowiec
Lernen beginnen
renowned writer/scientist
być założycielem nowoczesnej historiografii
Lernen beginnen
be the founder of modern historiography
poświęcić się obronie czegoś
Lernen beginnen
be devoted to defending sth
być uznanym przez kogoś rówieśników
Lernen beginnen
be acknowledged by sb's peers
solidny, mocny charakter
Lernen beginnen
staunch character
zagorzały obrońca / zwolennik praw obywatelskich
Lernen beginnen
a staunch defender/supporter of civil rights
orędownik swobód obywatelskich
Lernen beginnen
a champion of civil liberties
Współcześni uznali go za
Lernen beginnen
His contemporaries recognised him as
znacząca postać w kulturze i ideach
Lernen beginnen
a major figure in culture and ideas
odgrywać podstawową rolę w
Lernen beginnen
play a fundamental role in
bądź uczciwy w swoich działaniach, przekonaniach i wierze
Lernen beginnen
be an upright man in his actions, convictions and faith
orientować się w społecznych, kulturalnych i politycznych wydarzeniach swoich czasów
Lernen beginnen
keet up with all the social, cultural and political movements of his time.
być gotowy stawić czoła wyzwaniom życia
Lernen beginnen
be ready to face the challenges of life
uczcić pamięć kogoś
Lernen beginnen
dignify sb's memory
bankiet na cześć prezydenta
Lernen beginnen
a banquet in honour of the president
otrzymać nagrodę za zasługi dla społeczności
Lernen beginnen
receive an honour for her service to the community
być pochowany z pełnym honorem wojskowym
Lernen beginnen
be buried with full military honour
jesteśmy zaszczyceni, że gościć Cię dziś wieczorem.
Lernen beginnen
we are honoured to have you tonight.
odcisnąć swój ślad na historii
Lernen beginnen
make a mark in history
upamiętnić ofiary wojny
Lernen beginnen
memorialise the war dead
zbudowano pomnik upamiętniający 100. rocznicę urodzin poety
Lernen beginnen
a statue has been built to commemorate the 100th anniversary of the poet's birthday
upamiętnić tych, którzy stracili życie podczas wojny
Lernen beginnen
commemorate those who lost their lives in the war
zainspirować kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
inspire sb to do sth
wielbić, ubóstwiać
Lernen beginnen
idolize
I used to idolize David Beckham.
krytykować kogoś
Lernen beginnen
have a go at sth sb
the press has a go at him
patrzeć na kogoś z podziwem
Lernen beginnen
look up to sb
pójść w ślady kogoś
Lernen beginnen
follow in sb's footsteps
odwaga
Lernen beginnen
bravery, courage
zestaw wartości
Lernen beginnen
a set of values
rozprzestrzeniać złośliwe plotki
Lernen beginnen
spread malicious gossip
brzydzi się czymś
Lernen beginnen
loathe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.