Feelings – Basic Polish Vocabulary

5  1    41 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to be afraid of sth
I'm afraid of darkness.
Lernen beginnen
bać się czegoś
Boję się ciemności.
to be proud of
Lucy is very proud of her son.
Lernen beginnen
być dumnym z
Lucy jest bardzo dumna ze swojego syna.
to be in a good/bad mood
Tom is in a good mood today. Wonder why?
Lernen beginnen
być w dobrym/złym humorze
Tomek jest dzisiaj w bardzo dobrym humorze. Ciekawe dlaczego?
to be keen on sth
My neighbours are keen on playing golf.
Lernen beginnen
być zapalonym do czegoś
Moi sąsiedzi uwielbiają grać w golfa.
to feel
I feel good today.
Lernen beginnen
czuć się
Dobrze się dzisiaj czuję.
to feel down
Robert has been feeling down recently.
Lernen beginnen
czuć się przygnębionym
Robert od jakiegoś czasu jest przygnębiony.
to love
Do you love me as much as I love you?
Lernen beginnen
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
to like
I don't like to get up so early in the morning.
Lernen beginnen
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
to be fed up with sth
Robert is fed up with his friends and doesn't want to see them anymore.
Lernen beginnen
mieć dość czegoś
Robert ma dość swoich znajomych i nie chce ich widzieć.
to dislike
I dislike the way my boss talks to me.
Lernen beginnen
nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
Don't worry!
Don't worry and be happy!
Lernen beginnen
Nie martw się!
Nie martw się i bądż szczęśliwy!
can't stand
I can't stand this freezing cold weather any longer.
Lernen beginnen
nie znosić
Nie mogę już dłużej wytrzymać tego mrozu.
to hate
I hate Physics!
Lernen beginnen
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
indifferent
Don't be indifferent and help these poor animals.
Lernen beginnen
obojętny
Nie bądź obojętny i pomóż tym biednym zwierzakom.
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
Lernen beginnen
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
excited
We're so excited about going to Australia.
Lernen beginnen
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
to admire
I admire her style.
Lernen beginnen
podziwiać
Podziwiam jej styl.
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
Lernen beginnen
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
Lernen beginnen
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
Lernen beginnen
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
sentimental
The journey back home was sentimental.
Lernen beginnen
sentymentalny
Podróż powrotna do domu była sentymentalna.
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
Lernen beginnen
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
to respect
Young people should respect the elderly.
Lernen beginnen
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
Lernen beginnen
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
Lernen beginnen
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
to smile
She's pretty and she's always smiling.
Lernen beginnen
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
to adore
Young people adore Lady Gaga.
Lernen beginnen
uwielbiać
Młodzi ludzie uwielbiają Lady Gagę.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Lernen beginnen
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
Lernen beginnen
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
Lernen beginnen
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
to fall in love with sb
I fell in love with my husband 30 years ago.
Lernen beginnen
zakochać się w kimś
Zakochałam się w moim mężu 30 lat temu.
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
Lernen beginnen
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
surprised
We were surprised to learn that we won the competition.
Lernen beginnen
zaskoczony
Byliśmy zaskoczeni wiadomością o wygraniu konkursu.
nervous
I'm always nervous before oral exams.
Lernen beginnen
zdenerwowany
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
annoyed
I was annoyed with him for being so late.
Lernen beginnen
zirytowany
Byłem zirytowany jego spóźnieniem.
angry
I am angry with my mother for not letting me go to the party.
Lernen beginnen
zły
Jestem zły na mamę za to, że nie pozwoliła mi pójść na imprezę.
worried
Our grandmother is always worried about us.
Lernen beginnen
zmartwiony, zasmucony
Nasza babcia zawsze martwi się o nas.
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
Lernen beginnen
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
bored
The students were bored and wanted to leave.
Lernen beginnen
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
shocked
We were shocked to learn about the earthquake.
Lernen beginnen
zszokowany
Byliśmy zszokowani informacją o trzęsieniu ziemi.
feelings
I have mixed feelings about going to India.
Lernen beginnen
uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.