Grammar

 0    30 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
opisowe lub nieokreślające zdania względne
dodają extra informacje, które nie są istotne, zawsze występują po przecinku
Lernen beginnen
descriptive or non-defining relative clauses
add extra information, which is not essential, always follow a comma
ograniczające lub określające zdania względne
Lernen beginnen
restrictive or defining relative clauses
wykrzyknik lub znak zapytania
Lernen beginnen
exclamation mark or question mark
tryb rozkazujący
Lernen beginnen
imperative
przyimek
pozwala określić stan, czas lub lokalizację przedmiotu
Lernen beginnen
preposition
allows you to specify the status, time or location of the item
zaimek osobowy
ja, ty
Lernen beginnen
personal pronoun
zaimek dzierżawczy
mój, twój
Lernen beginnen
possessive pronoun
przysłówek
odnosi się do częstotliwości
Lernen beginnen
adverb
refers to frequency
przymiotnik w formie porównawczej
np lepszy
Lernen beginnen
adjective in comparative form
e.g. better
bezokolicznik
podstawowa forma czasownika
Lernen beginnen
infinitive
basic form of the verb
podmiot
Lernen beginnen
subject
wyraz
Lernen beginnen
word
wyrażenie
Lernen beginnen
expression
zdania przydawkowe
odnoszą się do treści całego zdania głównego a nie do pojedynczego wyrazu
Lernen beginnen
attributive sentences
refer to the content of the whole main sentence, not to a single word
przyimek zależny
podlega rzeczownikowi, czasownikowi lub przymiotnikowi np. na, do, w
Lernen beginnen
dependent preposition
depends on noun, verb or adjective e.g. on, to, at
imiesłów czasu przeszłego
Lernen beginnen
past participle
imiesłów czynny
używany w czasach continuous z końcówką -ing
Lernen beginnen
present participle
used in continuous tenses with -ing ending
rzeczownik odczasownikowy, odsłowny
czasownik z końcówką -ing, używany jako rzeczownik np gotowanie oraz po like
Lernen beginnen
gerund
verb with -ing ending, used as a noun e.g. cooking and after like
przymiotnik stopniowalny
możesz oceniać jego siłę słowami: bardzo, naprawdę, całkiem, trochę, trochę, raczej np. zmęczony
Lernen beginnen
gradable adjective
you can grade his strength with the words: very, really, quite, a bit, a little, rather e.g. tired
przymiotnik niestopniowalny
opisuje maksimum stanu np wyczerpany
Lernen beginnen
nongradable adjective
describes the maximum state e.g. exhausted
rodzajnik a i the
używasz -a, jeżeli wspominasz o czymś pierwszy raz, -the, jeżeli drugi i kolejny raz
Lernen beginnen
definite and intdefinite article
you use -a, if you mention something for the first time, -the second and the next time
kwantyfikator
pokazuje ilość np. wiele, wiele, kilka, kilka, mało
Lernen beginnen
quantifier
shows amount of number e.g. much, many, few, a few, little
czasownik posiłkowy
Lernen beginnen
auxiliary verb
have, do
czasownik modalny
ma jedną formę we wszystkich czasach, osobach, liczbie pojedyńczej i mnogiej np.
Lernen beginnen
modal verb
has one form in all times, people, singular and pluralcan e.g. could, may, might...
czasownik złożony
używany jako frazal, nie ma dosłownego znaczenia
Lernen beginnen
multi-word verb
used as a phrasal verb, it has no literal meaning
czasowniki stanu
gdy opisują stan nie mają końcówki -ing np. smak kawy, gdy opisują akcję mają np. smakuję kawę
Lernen beginnen
state verbs
when they describe the state they don't have -ing ending, e.g. the taste of coffee, when they describe the action, they have, e.g. I'm tasting coffee now
przedrostek
Przedrostek zmienia znaczenie słowa i występuje na początku
Lernen beginnen
prefix
The prefix changes the meaning of the word and occurs at the beginning.
przyrostek
Przyrostek zmienia formę wyrazu i tworzy rzeczownik.
Lernen beginnen
suffix
The suffix changes the form of the word and creates a noun
akcent wyrazowy
Akcent jest na sylabie przed sufiksem lub na tej samej sylabie, co w przymiotniku.
Lernen beginnen
word stress
The stress is on syllable before the suffix or on the same syllable as in the adjective.
rozkład akcentów
Lernen beginnen
stress pattern

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.