grudzień 2019

 0    42 Datenblatt    pablojakub
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
detektyw
Lernen beginnen
a detective; sleuth
zaklinać się na wszystkie świętości
Ona zaklinała się że nie powiedziała nikomu
Lernen beginnen
swear blind
She swore blind she hadn't told anyone
nagłe przejściowe ochłodzenie
idiom
Lernen beginnen
cold snap
bluszcz
Budynek był owinięty bluszczem
Lernen beginnen
ivy
The building was wrapped in ivy
amortyzator
Lernen beginnen
damper
w podświadomości
an idea we don't think about frequently but keep stored deep in our memory
Zawsze miałem gdzieś w podświadomości pomysł, aby zostać naukowcem
Lernen beginnen
at the back of my mind
I always had an idea at the back of my mind to become a researcher
nienawidzić
Lernen beginnen
to hate // to loathe // to detest
gościć kogoś u siebie
Nie mogę teraz rozmawiać - goszczę u siebie rodziców
Lernen beginnen
have somebody around
I can't talk right now - I'm having my parents round
ujawnić coś
Cena akcji firmy gwałtownie spadła po ujawnieniu przez media defraudacji managera
Lernen beginnen
to spill the beans // take the lid off STH
The company's stock prices plummeted after the media took the lid off CEO's embezzlement
sobowtór
on jest sobowtórem Bono z U2
Lernen beginnen
dead ringer
He is a dead ringer for Bono from U2
zebrać się na odwagę
Lernen beginnen
pluck up the courage to do sth
trudny okres
Lernen beginnen
a rough patch
ogólny zarys
Lernen beginnen
rough Idea
urządzenie (zazwyczaj w domu)
urządzenie elektryczne, sprzęt AGD
Lernen beginnen
appliance
electric appliance, household appliance
dobra luksusowe
Lernen beginnen
luxury goods; consumer discretionary
dobra pierwszej potrzeby (jak jedzenie)
Lernen beginnen
consumer staples
odzież
Lernen beginnen
apparel
firma maklerska
Lernen beginnen
brokerage company
urządzenie ułatwiające pracę
Lernen beginnen
labour-saving device
leave (wymień 3)
Lernen beginnen
home, work, the city
wrócić do punktu wyjścia
idiom
Lernen beginnen
be back to square one
podporządkowywać się
idiom
od teraz planuje podporządkowywać się i robić dokładnie co babcia mi mówi aby uniknąć dodatkowych kłopotów
Lernen beginnen
to toe the line
From now on, I plan to toe the line and do exactly what Gram tells me, to avoid getting in any more trouble.
najsłabsze ogniwo
Lernen beginnen
the weakest link
spłata czegoś
Lernen beginnen
settlement of something
trzymać coś w sekrecie
Lernen beginnen
keep something under wraps
tępy
ten nóż jest tępy
Lernen beginnen
blunt
This knife is blunt
zarobić kupę forsy
Lernen beginnen
make a killing
ani mru mru
idiom
Musimy pozostać cicho nt. naszego nowego produktu
Lernen beginnen
mum's the word
We need to stay mum about our new product
żyła złota, maszynka do robienia pieniędzy
Koncesja na Star Wors jest prawdziwą żyłą złota
Lernen beginnen
a cash cow
The star war's franchise is a real cash cow
fart
Nie spodziewałem się, że to zadziała, to był fart
Lernen beginnen
a big break
I didn't expect it to work, it was a big break
bajery
Szczoteczka posiada wybielającą końcówkę oraz inne bajery
Lernen beginnen
bells and whistles
The toothbrush has atooth-whitening attachment and many other bells and whistles
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
balance sheet
emitować akcje
Lernen beginnen
issue shares
Nie wszystkie recesje prowadzą do kryzysu gospodarczego
Lernen beginnen
Not all recessions lead to a depression
Główne czynniki pobudzające globalizację
Lernen beginnen
Main drivers of globalization
spółka z kapitałem mieszanym
JV jest wtedy gdy dwie lub więcej firm dzielą koszty i profity na konkretnym rynku ale utrzymują osobne tożsamości
Lernen beginnen
Joint venture
A joint venture is where two or more companies share the costs and profits in a particular market but keep their separate identities
cło
Lernen beginnen
tariff
limit
JIstnieje limit produktów jakie można zaimportować do Polski
Lernen beginnen
limit; quota
There is a quota of products you can import to Poland
co robisz, aby się rozchmurzyć?
Lernen beginnen
What do you do to cheer yourself up?
balsam, pokrzepienie
Tonik może być napojem gazowanym ale może też oznaczać coś co sprawia że jesteś szczęśliwszy i zdrowszy
Lernen beginnen
tonic
Tonic could be a fizzy drink but also it could be something that makes you feel happier and healthier
inwestycja zagraniczna
Rząd powinien zachęcać do zagranicznych inwestycji ponieważ przynosi to korzyści takie jak tworzenie nowych miejsc pracy
Lernen beginnen
inward investment
Government should encourage inward investment because it bring benefits such as the creation of jobs
nadwyżka handlowa
Polska powinna mieć nadwyżkę handlową czyli eksportować więcej niż importować
Lernen beginnen
trade surplus
Poland should have a trade surplus, exports more than it imports.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.