House and home II

 0    67 Datenblatt    lukaszwojton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
home
I miss home.
Lernen beginnen
dom (rodzinny)
Tęsknię za domem.
house
My house isn't as big as yours.
Lernen beginnen
dom (budynek)
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.
housewife
Lernen beginnen
gospodyni domowa
housework
My mother does all the housework.
Lernen beginnen
prace domowe (np. sprzątanie)
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
iron
Do you pump iron?
Lernen beginnen
żelazko
Podnosisz ciężary?
jug
You brought your own jug to the pub?
Lernen beginnen
dzbanek
Przyniosłeś swój własny kufel do pubu?
kettle
Could you put the kettle on?
Lernen beginnen
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
Lernen beginnen
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
kitchen
Lernen beginnen
kuchnia
ladder
Lernen beginnen
drabina
lamp
Lernen beginnen
lampa
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
Lernen beginnen
laptop, notebook
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
lift
Lernen beginnen
winda
light
Your luggage is very light.
Lernen beginnen
światło
Twój bagaż jest bardzo lekki.
clothes line
Lernen beginnen
sznurek na ubrania
living-room
Lernen beginnen
pokój dzienny
lock
The boat entered the lock at 1300.
Lernen beginnen
zamek
Łódź weszła do śluzy o godzinie 1300.
microwave
My mother has hundreds of microwave cakes recipes.
Lernen beginnen
mikrofalówka
Moja mama ma setki przepisów na ciasta pieczone w mikrofalówce.
mirror
She looked at herself in the mirror.
Lernen beginnen
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
mug
You messed everything up, you're such a mug.
Lernen beginnen
kubek
Wszystko pomieszałeś, ale z ciebie trąba.
neighbour
Lernen beginnen
sąsiad
oil
Lernen beginnen
oliwa/olej
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
Lernen beginnen
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
pan
Lernen beginnen
patelnia
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
Lernen beginnen
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
pillow
We had to purchase 1000 new pillows to our chain of hotels.
Lernen beginnen
poduszka
Musieliśmy zakupić 1000 nowych poduszek do naszej sieci hoteli.
pipe
She doesn't have rolling papers so we need to smoke from a pipe.
Lernen beginnen
rura
Ona nie ma bletek, więc musimy palić z lufki.
plant
Lernen beginnen
roślina
plug
Did you see the dog food plug on TV?
Lernen beginnen
wtyczka
Widziałeś tę reklamę karmy dla psów w telewizji?
plug in
Lernen beginnen
podłącz
property
You mustn't steal somebody's property.
Lernen beginnen
własność, mienie
Nie wolno kraść czyjejś własności.
radio
We never listen to the radio.
Lernen beginnen
radio
Nigdy nie słuchamy radia.
refrigerator
We'll have to buy a new refrigerator.
Lernen beginnen
lodówka
Będziemy musieli kupić nową lodówkę.
remote control
Sandra wanted to find the remote control so she could change the television channel.
Lernen beginnen
pilot od telewizora
Sandra chciała znaleźć pilot od telewizora, żeby zmienić kanał.
rent
Lernen beginnen
czynsz
repair
Lernen beginnen
naprawa
roof
Lernen beginnen
dach
room
My room is smaller than my brother's.
Lernen beginnen
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
roommate
Lernen beginnen
współlokator
rubbish
I sat there and listened to all that rubbish he came up with about the company.
Lernen beginnen
śmieci
Siedziałam tam i słuchałam wszystkich tych kłamstw, które wymyślił o firmie.
safe
Are we safe here?
Lernen beginnen
bezpieczne
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
seat
This seat is already taken.
Lernen beginnen
miejsce
To siedzenie jest już zajęte.
sheet
Trim the sails and tighten the sheets to sail at maximum speed.
Lernen beginnen
prześcieradło
Wytrymuj żagle i wybierz szoty, aby żeglować z maksymalną prędkością.
shelf
I left my mobile phone in my cabin on the shelf.
Lernen beginnen
półka
Zostawiłem telefon komórkowy w mojej kabinie w jaskółce.
shower
Lernen beginnen
prysznic
sink
We installed new sinks.
Lernen beginnen
zlew
Zainstalowaliśmy nowe umywalki.
sitting room
Lernen beginnen
salon
sofa
Lernen beginnen
kanapa
stairs
Lernen beginnen
schody
stay
Lernen beginnen
pobyt
step
Step by step.
Lernen beginnen
stopień
Krok po kroku.
surround
Lernen beginnen
otaczać
switch
Lernen beginnen
wyłącznik
table
Breakfast is on the table.
Lernen beginnen
stół
Śniadanie jest na stole.
tap
Lernen beginnen
kran
telephone
This telephone is not working.
Lernen beginnen
telefon
Ten telefon nie działa.
television
What's on the television tonight?
Lernen beginnen
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
toilet
I need to go to the toilet.
Lernen beginnen
ubikacja
Muszę iść do toalety.
towel
Please dry your hands with towel.
Lernen beginnen
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
tower
Lernen beginnen
wieża
toy
Lernen beginnen
zabawka
upstairs
She went upstairs to her room.
Lernen beginnen
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
vase
Lernen beginnen
wazon
video
Lernen beginnen
magnetowid
wall
I will paint the walls green.
Lernen beginnen
ściana
Pomaluję ściany na zielono.
washing machine
Lernen beginnen
pralka
window
Could you close the window?
Lernen beginnen
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.